Imágenes de páginas
PDF
EPUB

7. P. ? LUCIDA (sp. nov.): glaberrima ; foliis oppositis ovalibus seu ovali-oblongis subcoriaceis supra lucidis creberrime penninerviis ; cymis longe pedunculatis multifloris ; ovariis fere discretis.

AMARORIA, Nov. Gen. Simarubacearum. Flores monoici vel dioici. Masc. Sepala 6. Petala nulla. Stamina 6, petalis opposita : antheræ subsessiles. Discus carnosus, profunde trifidus, lobis bifidis. Fæm. Sepala 4-5, parva, persistens. Petala 4-5, linearia, carinata, reflexo-patentia. Rudimenta staminum petalis numero dupla, minima, sub disco incrassato 8 - 10-crenato inserta. Ovarium simplex, ovoideum, uniloculare, uniovulatum, vertice stigmate sessili maximo depresso reniformi crasso obtectum. Ovulum sub apice loculi appensum subanatropum. Drupa sicca, nuciformis, ovoidea, subcompressa ; epicarpio tenui ; putamine osseo. Semen amphitropum, exalbuminosum. Cotyledones ovales, planæ ; radicula brevissima supera. — Arbuscula Soulameæ amare facie et affinis.

AMARORIA SOULAMEOIDES. — Feejee Islands.

BRACKENRIDGEA, Nov. Gen. Ochnacearum. Calyx persistens. Antheræ læves, longitudinaliter dehiscentes. Stigma leviter quinquelobum. Ovulum circa processum e fundo ovarii assurgentem curvatum, hippocrepicum. Semen angustum, circinnatum. Embryo semini conformis, gracilis; cotyledonibus anguste linearibus; radicula centripeto-infera. Flores umbellatofasciculati. — Cætera Gomphia.

1. B. NITIDA, sp. nov. — Feejee Islands.
2.? B. HOOKERI. - Gomphia Hookeri, Planch. - Penang.

The genus is dedicated to the zealous Assistant Botanist of the Ex. pedition, Mr. William D. Brackenridge.

ONCOCARPUS, Nov. Gen. Anacardiacearum. Flores dioici. Calyx cupularis, 5-dentatus. Petala 5, hypogyna, oblonga, æstivatione valvata. Masc. Stamina 5. Gynæcium nullum. Fæm. Stamina nulla? Ovarium pyramidatum, basi 5-lobum, stigmate sessili truncato terminatum, uniloculare. Drupa depressa, difformis, torosa vel lobata, toro incrassato carnoso obconico insidens;

putamine osseo sinuoso-multilobato uniloculari monospermo. Semen exalbuminosum, loculo sinuoso conforme ; testa tenui. Embryo transversus ; cotyledonibus carnosis lobatis ; radicula brevissima. Arbor venenosa, simplicifolia, Semecarpi facie et inflorescentia.

ONCOCARPUS VITIENSIS. — Feejee Islands.

STREPTODESMIA, Nov. Gen. Legum. Hedysarearum.

Calyx persistens, quinquenervis, quinquefidus ; tubo campanulato ; laciniis subæqualibus. Corolla Adesmia, sed emarcida persistens. Stamina 10, libera. Ovarium 4-6-ovulatum : stylus filiformis, adscendens. Lomentum corolla marcescente inclusum, sutura carinali excisum 3 - 6-articulatum ; articulis subglobosis, a sutura vexillari continua filiformi stylifera spiraliter contorta persistente secedentibus, bivalvibus, monospermis, valvulis lævibus membranaceis. Semina subglobosa. Suffrutex intricato-ramosissimus, canescens ; ramulis spinescentibus ; foliis abrupte pinnatis paucijugis ; racemis paniculatis brevibus, rhachi spinescente persistente ; corolla lutea.

STREPTODESMIA CANESCENS. - Rio Negro, North Patagonia.

LUMA, Nov. Gen. Myrtacearum.

Calycis tubus turbinatus vel globosus ; limbus 4. (rarissime 5.) partitus ; lobis æstivatione imbricatis. Petala, stamina, etc. Eumyrti. Ovarium 3- (raro 2-) loculare ; placentis multiovulatis. Bacca 23-locularis (disse pimentis sæpe evanidis) oligo - pleiosperma. Semina compressa, reniformi-rotundata ; testa membranacea, libera. Embryo curvatus : radicula longa : cotyledones sat magna, ovales, subcarnosæ, fere planæ, radiculæ accumbentes, seu foliaceæ et contortuplicatæ. — Frutices vel arbores Chilenses, fragrantes ; foliis coriaceis ; pedunculis axillaribus uni – plurifloris ; petalis albis.

1. L. CHEKEN. — Myrtus Cheken, Feuillée, Spreng. M. Luma, Molina. Eugenia Cheken, Hook. f. Arn. E. apiculata & E. Gilliesii, Hook. f. Arn. E. affinis, Gillies.

2. L. Temu. – Eugenia Temu & E. multiflora, Hook. f. Arn.
3. L. CRUCKSHANKSII. Eugenia Cruckshanksii, Hook. f. Arn.
4. L. STENOPHYLLA. — Eugenia stenophylla, Hook. f. Arn.
5. L. OBTUSA. — Eugenia obtusa, DC. Myrtus Raran, Colla.

6. L. FERRUGINEA. · Eugenia ferruginea, Hook. f. Arn. 7. L. CORRE ÆFOLIA.-Eugenia correæfolia, Hook. f Arn.

To the genus doubtless belong Eugenia leptospermoides, DC. E. planipes, Hook. f. Arn. E. Gayana, Barneoud. E. Bridgesii, Hook. & Arn. Myrtus multiflora, Juss., DC., etc.

ASTRONIDIUM, Nov. Gen. Melastomacearum. Flores tetrameri. Petala 4. Stamina 8: antheræ oblongo-lineares; connectivo augusto basi calcarato. Stigma minutum simplicissimum. Placentæ 3 - 4, e fundo loculorum exortæ. Cætera Astroniæ.

ASTRONIDIUM PARVIFLORUM. — Feejee Islands.

PLEIOCHITON, Naudin, Mss. Nov. Gen. Melastomacearum.

Flores pentameri, involucrati. Involucrum generale 3- 4-phyllum, singuli floris 2- 3-phyllum. Calycis tubus turbinatus : dentes 5, duplicati ; exteriores subulati, cum interioribus brevioribus membranaceis obtusissimis inferne connati. Petala 5, ovata, acuta. Stamina 10, æqualia : antheræ lineari-subulatæ, apice subrecurvæ poro unico tenuissimo apertæ ; connectivo exappendiculato. Stylus filiformis: stigma acutum. Ovarium ovoideum, liberum, apice verticillo setarum coronatum, 4-5-loculare. Plaćentæ axiles. — Frutex vel arbor fere glabra ; ramis validis ad nodos setoso-hispidis ; foliis ovalibus crasse coriaceis ; inflorescentia terminali; floribus cum bracteis foliaceis involucrantibus capitato-congestis.

PLEIOCHITON CRASSIFOLIA, Naudin, Mss. — Organ Mountains, Brazil ?

HAPLOPETALON, Nov. Gen. Legnotidearum. Calyx profunde quadrifidus ; lobis triangulatis æstivatione valvatis. Petala 4, obovata, calyce inserta, fere exunguiculata, integerrima, carinata, æstivatione involuta, decidua. Stamina 16 - 20, brevissima, uniserialia, margini disci perigyni tenuis inserta : antheræ ovales, filamentis subulatis æquilongæ. Stylus brevis, apice 4-5-fidus ; lobis linearibus patentibus apice stigmatosis. Ovarium depressum, calycis tubo (mediante disci) semiadnatum, uniloculare. Ovula 8, raro 10, e columna centrali geminatim appensa. - Frutex Vitiensis ; foliis Caralliæ ; stipulis interpetiolaribus caducis ; pedicellis in axillis laxe fasciculatis. (Genus Gynotrochi, Cassipoureæ, Caralliæ, et Crossostyli Forst. (certissime inter Legnotideas collocandæ !) affine, sed tetramerum, polyandrum, petalis integerrimis.)

HAPLOPETALON RICHII. - Feejee Islands.

SICYOS, Linn., subgen. SICYOCARYA. Fructus ovato-pyramidatus vel oblongus, 4-6-angulatus (rarissime triqueter), inermis, pl. m. rostratus; pericarpio incrassato. Antheræ 2-5, sinuosæ, basi connatæ ; connectivo angusto.

1. Sicyos PACHYCARPUS, Hook. f. Arn. Sandwich Islands.

2. Sicyos MACROPHYLLUS (sp. nov.): foliis magnis cordato-rotundis 3 - 5-lobatis argute denticulatis subtus puberulis ; paniculis masculis umbellato-compositis longe pedunculatis ; pedicellis filiformibus; fructu ovato 5 - 6-angulato glabrato rostrato. — Hawaii, Sandwich Islands.

3. Sicyos CUCUMERINUS (sp. nov.): glaber; foliis late cordatis integris denticulatis; paniculis masculis breviter pedunculatis sæpe trifidis racemosis; fructu oblongo 5-6-angulato glaberrimo. - Var. B. foliis triangulato-cordatis promisse acuminatis. – Var. y. foliis pedati. lobis. - Hawaii, Sandwich Islands.

SICYOS, subgen. SICYOPSIS. Fructus obovatus, turgidus, inermis, hirsutus, infra apicem obtusissimum dentibus calycinis subulatis deflexis coronatus ; pericarpio baccato. Columna staminum apice trifida. Antheræ 3 liberæ, vel 5 triadelphæ; connectivo dilatato plano utrinque emarginato.

Sicyos MONTANUS, Pæpp. & Endl. — Peru.

Three hundred and eighty-fourth meeting. October 11, 1853. — ADJOURNED QUARTERLY MEETING. . The PRESIDENT in the chair.

The report of a committee on social meetings of the Academy was taken from the table, and, after some remarks of Messrs. Emerson, Gould, Gray, and the President, adopted. A committee, consisting of Messrs. C. Jackson, Jr., Dr. Cabot, and Dr. H. I. Bowditch, was appointed to make the necessary arrangements.

Dr. W. I. Burnett read a memoir entitled “ Researches on the Development of the Aphides," of which the following is an abstract:

“ My observations were made upon Aphis carya (probably Lachnus of Iliger, or Cinara of Curtis), one of the largest and most favorable species for these investigations. This was the spring of 1853. The first colony, on their appearance from their winter quarters, were of mature size, and contained, in their interior, the developing forms of the second colony quite far advanced in formation. On this account it was the embryology of the third series or colony that I was able to first trace. A few days after the appearance of the first colony (A), the second colony (B), still within the former, had reached two thirds of their full embryonic size ; the arches of the segments had begun to close on the dorsal surface, and the various appendages of the embryo were becoming prominent; the alimentary canal was more or less completely formed, although distinct abdominal organs of any kind belonging to the digestive system were not apparent.

“ At this time, and while the individuals B were not only in the ab. domen of their parents A, but were also inclosed each in its primitive egg-like capsule, — at this time, I repeat, appeared the first traces of the germs of the third colony, C. Their first traces consisted of small egg-like bodies, arranged two, three, or four in a row, and attached at the locality where are situated the ovaries in the oviparous forms of the Aphididæ. These egg-like bodies were either single nucleated cells of one three-thousandth of an inch in diameter, or a small number of such cells inclosed in a simple sac. These are the germs of the third generation or colony, and they increase pari passu with the development of the embryo in which they are formed, and this increase of size takes place, not by the segmentation of the primitive cells, but by the endogenous formation of new cells within the sac. After this increase has continued for a certain time, these bodies appear like little oval bags of cells, - all the component cells being of the same size and shape, — there being no one particular cell which is larger and more prominent than the others, and which could be comparable to a germinative vesicle. While these germs are thus constituted, the formation of new ones is continually taking place. This occurs by a kind of constriction process of the first germs ; one of the ends of these last being pinched off, as it were, and so what

« AnteriorContinuar »