Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsche staatsregt: deel. Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur. Verm. uitg. bijgewerkt tot op de wetgeving op 10 Augustus 1865. 1865. Bibliographical references

Portada
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 146 - I cannot praise a fugitive and cloistered virtue, unexercised and unbreathed, that never sallies out and sees her adversary, but slinks out of the race where that immortal garland is to be run for not without dust and heat.
Página 464 - Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid van de „Tweede Kamer der Staten-Generaal te worden „benoemd, directelijk of indirectelijk, aan geene „personen, hetzij in of buiten het bestuur, onder „wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of „gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven of „geven zal.
Página 230 - De Koning heeft het opperbestuur der koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. De reglementen op het beleid der regering aldaar worden door de wet vastgesteld. • Het muntstelsel wordt door de wet geregeld. Andere onderwerpen deze koloniën en bezittingen betreffende, worden door de wet geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan.
Página 906 - De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
Página 717 - Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet, dan ten algemeenen «nutte en tegen voorafgaande schadeloosstelling. « De wet verklaart vooraf, dat het algemeen nut de onteigening vordert.
Página 279 - Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" („Dat beloof ik!") Art. 54. Na het afleggen van deze eed of belofte wordt de Koning in dezelfde vergadering gehuldigd door de Staten-Generaal, wier Voorzitter de volgende plechtige...
Página 935 - De traktementen, pensioenen en andere inkomsten van welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leeraars , welke tot nog toe uit 's Lands kas geen , of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.
Página 661 - ... 5°. dat zooveel doenlijk opgeheven worden de bezwaren , die , na een opzettelijk onderzoek, mochten bevonden worden ten aanzien van die cultures te bestaan ; en 6°. dat alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en personen, als overgang tot eenen toestand , waarbij de tusschenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.
Página 504 - De verantwoording van de Rijks-uitgaven en ontvangsten over elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de wetgevende magt gedaan naar de voorschriften van de wet.
Página 258 - Is de opvolger niet benoemd of ontbreekt hij bij overlijden des Konings, dan geschiedt de benoeming door de Staten-Generaal, daartoe in dubbelen getale bij eengeroepen, in vereenigde zitting.

Información bibliográfica