Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Afd. C. Noordzee.

D. Westkust Engeland en Schotland, Ierland.
E. Kanaal, Atlantische Kust van Frankrijk, Spanje en

Portugal.
F. Middellandsche en Adriatische Zee.
G. Grieksche Archipel en Zwarte Zee.
H. Noord-Atlantische Oceaan en Golf van Mexico.
I. West-Indië en Zuid-Atlantische Oceaan.
K. Indische Oceaan.

L. Sumatra en Straat Malakka.
, M. Borneo en Archipel tusschen Sumatra en Borneo.
, N. Java, Madoera en Kleine Soenda eilanden.

0. Celebes, Molukken en Philippijnen.

P. Chineesche Zee, Japan, Pacific en Australië. De kaarten, tot ieder dier afdeelingen behoorende, zijn afzonderlijk genummerd in geografische volgorde en wel zooveel mogelijk van 't Westen, door het Noorden en Oosten tot het Zuiden.

Iedere kaart is alzoo aangeduid door de afdeelings-letter met het volgnummer der afdeeling.

Eene kast met planken, die kunnen worden uitgetrokken, bevat alle kaarten. Sommige afdeelingen beslaan twee planken, de meeste echter slechts eene plank.

Verder zijn de kaarten met hun titels verzameld in een algemeenen catalogus en bovendien is een alfabetische klapper aangelegd, waarin niet alleen de titels der kaarten, maar bovendien alle op de kaarten voorkomende plans en detailteekeningen zijn opgenomen. Bij iedere afdeeling behoort een register waarin aanteekening wordt gehouden van elke verbetering of bijvoeging in de kaarten.

Door de Afdeeling Hydrografie te 's Hage wordt iederen Zaterdag uitgegeven een ,Bericht aan Zeevarenden” en om de veertien dagen daaraan toegevoegd „Mededeelingen en aankondigingen aan Zeevarenden."

Deze publicatien van het Departement van Marine houden alle correctiën, bijvoegingen en veranderingen der zeekaarten in en dienen als grondslag voor onzen arbeid.

Iederen Maandag vangen wij aan met uit deze berichten over te nemen datgene wat voor de correctie der kaarten noodig is. In de kaarten waarop een bepaald bericht betrekking heeft wordt, wanneer het geschieden kan, de verbetering aangebracht en daarbij een volgnummer uit het register der betrokken afdeeling geplaatst. Is de verbetering te omvangrijk dan wordt alleen op de plaats waar zij moet worden aangebracht een volgnummer geplaatst. Dit volgnummer wordt herhaald in den staanden en den liggenden rand van de kaart, zoodat men van de plaatsen waar deze nummers in de randen voorkomen slechts den parallel en den meridiaan heeft te volgen om op de plek, die verbeterd is of moet worden, terecht te komen.

In het register der afdeeling wordt nu de correctie met haar volgnummer geplaatst en omschreven met verwijzing naar het officieele bericht waaruit geput is.

Is dit werk afgeloopen dan worden de berichten verzameld en op 't einde der maand in dit tijdschrift nog eens opgenomen.

De bij de Filiaal-inrichting aanwezige kaarten zijn dus tot den datum toe bijgewerkt en aangezien iedere correctie door een nummer in den staanden en liggenden rand der kaart wordt aangeduid , ziet men met een oogopslag of de kaart veranderingen heeft ondergaan.

Wordt ons nu van een schip eene kaart ter correctie gegeven, dan hebben wij haar slechts te vergelijken met het aanwezige exemplaar, om te weten of ze correctie en welke ze behoeft.

Het spreekt van zelf dat in den beginne nog wel eens kaarten worden aangeboden, waarop correctiën moeten worden aangebracht, die dateeren van voor den tijd waarop wij aanvingen onze kaarten bij te houden. Om hierin te gemoet te komen hebben wij ons een volledig stel der „Berichten aan Zeevarenden”, der Nachrichten für Seefahrer” en van het „Nautical Magazine” aangeschaft. Hierdoor zijn wij in staat gesteld de correctiën die in de laatste dertig jaren mochten hebben plaats gehad nog terug te vinden.

Hierdoor zijn wij ook in staat gesteld de zeemansgidsen bij te werken.

Nu alles met de zeekaarten goed op gang is, zullen wij binnen eenige maanden ook aanvangen met geregeld de zeemansgidsen bij te houden.

Naarmate de tijd voortgaat vermindert de kans dat wij met oudere kaarten dan de onze te doen krijgen en nu reeds komt het bijna niet meer voor. Dit spreekt ook van zelf, omdat in den regel eene kaart, die geregeld gebruikt wordt, na verloop van een paar jaren versleten is en dus vernieuwd moet worden.

Wij zijn dus gereed om de koopvaardij te hulp te komen en sedert ruim een jaar wordt door de Maatschappij „Nederland", de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij en den Koninklijken West-Indischen Maildienst geregeld hiervan gebruik gemaakt.

Voor ieder der schepen dier maatschappijen hebben wij een register aangelegd van al de aanwezige kaarten. Zoodra we onzen eigen kaarten voorraad, gelijk boven gezegd is, hebben bijgewerkt, wordt onmiddelijk in al die registers met potlood achter de betrokken kaarten het volgnummer uit onze registers geplaatst. Komt een schip binnen, dan behoeven we slechts na te zien achter welke kaarten zulke in potlood geschreven nummers voorkomen. Wij vragen die kaarten op, brengen de verbeteringen aan en schrijven nu de nummers over met inkt, ten toeken dat die correctiën zijn aangebracht.

Zonder eenig bezwaar houden we zoo ook de kaarten, der van Rotterdam voor de Nederlandsch-Amerikaansche StoomvaartMaatschappij varende schepen bij. Zoodra we uit de , Zeepost" lezen dat een schip, dat thuisvaart, in 't Kanaal is gekomen, schrijven we naar Rotterdam om de kaarten die we noodig hebben, en binnen eenige dagen zenden wij ze gecorrigeerd naar boord terug.

Niet alleen biedt deze werkzaamheid, ten opzichte der Zeekaarten, een gemak aan voor de correctie, doch ook heeft ieder thans gelegenheid bij ons informatiën te nemen aangaande kaarten, die bij de uitrusting van een schip of ter aanvulling van den voorraad kunnen worden aangeschaft.

Voor Reeders, Directeuren van Stoomvaart-Maatschappijen en gezagvoerders is het dikwijls niet mogelijk om juist te weten, welke kaarten voor eene bepaalde reis noodig zijn. Zelfs al zijn zij in het bezit der verschillende catalogi van zeekaarten en zeemansgidsen, dan nog geeft hun dit niet veel, omdat men in den regel alleen op de kaart zelve kan beoordeelen of zij voor een bepaald doel bruikbaar is.

Verder moet men niet meenen dat de kaarten, die in den handel zijn, tot den dag toe zijn bijgewerkt. Hoezeer de Britsche Admiraliteit zich ook beijvert om steeds weder nieuwe en bijgewerkte kaarten to produceeren, zoo kan zij aan den eisch dat ze zullen zijn ,corrected up to date". natuurlijk onmogelijk voldoen.

De ondervinding heeft ons dan ook geleerd, dat zelden eene nieuw aangeschafte kaart, zonder nadere correctie onzerzijds, aan boord kan worden afgegeven. Herhaaldelijk staan wij voor het geval dat nieuwe kaarten een jaar en sommigen jaren ten achter zijn.

Met het toenemen van de snelheid, waarmede gevaren wordt, wordt ook de eisch dringender, dat de gezagvoerder kaarten heeft, die hem het meest mogelijk vertrouwen geven.

Sedert de Filiaal-Inrichting van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut de zaak der zeekaarten en zeemansgidsen ter harte heeft genomen, behoeft alzoo geen belanghebbende meer in onzekerheid te verkeeren omtrent de kaarten die hij noodig heeft en in hoeverre ze zijn bijgewerkt.

Ik eindig dit opstel met een woord tot al onze scheepsreeders, directeuren van Stoomvaart-Maatschappijen en gezagvoerders, voor zoover ze nog geen kennis namen van deze werkzaamheid of wel geen gebruik maken van hetgeen hen geboden wordt.

Met veel moeite en opoffering van geld is deze zaak tot stand gekomen, uitsluitend in het belang onzer scheepvaart.

Kom, zie en oordeel en informeer bij hen die reeds van onze hulp gebruik maken.

En aan allen die van onze diensten profiteeren vraag ik, onthoudt ons uwe aan- of opmerkingen niet. Gij dient er uwe eigene zaak mede, door ons onze feilen te toonen,

W. van Hasselt.

De Zwarte Zee.
Uit het Italiaansch (Rivista Marittimu).

(Vervolg en slot van bladz. 169). Uit een militair oogpunt beschouwd heeft de Zee van Azof weinig waarde; zij is voor groote schepen niet bevaarbaar en eene flottielje, welke met geweld zou weten binnen te dringen, zou op zijn hoogst de rijke handelsstad Rostof kunnen verbranden en den spoorweg over eenige mijlen kunnen vernielen.

Doch talrijke krachtige versterkingen in de nauwe straat van Kertsch zullen dit zeker weten te verijdelen en beveiligen tegen een onverhoedschen aanval van dien kant. Ten overvloede kan Rostof, 't welk ongeveer 20 mijlen stroomopwaarts van de monden van den Don gelegen is en waarvan men Taganrog als de zeehaven kan beschouwen, tengevolge van de banken voor de rivier, slechts door platboômde, zeer weinig diepgaande vaartuigen worden bereikt.

Door het slib der talrijke rivieren welke in de Zee van Azof uitmonden, is de diepte uiterst gering; aan den ingang is die diepte nog het grootst en bedraagt zij ongeveer 11 m., doch al zeer spoedig neemt zij af tot 3 à 4 meter; genomen proeven hebben doen zien dat de Zee van Azof over een tijdsverloop van 127 jaren gemiddeld 2 m. in diepte is afgenomen.

Het belang der Zee van Azof voor den handel in ZuidRusland, noopte het Russische gouvernement er eene wetenschappelijke commissie heen te zenden, ten einde deze vermindering van diepte ter plaatse te bestudeeren en volgens de resultaten eener ernstige studie van Maydell schijnt men zich niet bevreesd behoeven te maken, voor een op don duur geheel droogvallen van deze uitgestrekte watervlakte.

Voor de zeevaart en de handelsbeweging op de zee van Azof

« AnteriorContinuar »