De Zee

Portada
J.F.V. Behrns, 1899

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 16 - Dr. JP van der Stok: Wind and Weather. Currents, Tides and Tidal Streams in the East Indian Archipelago. Batavia 1897.
Página 388 - Schipperswet (St. 1907 n8. 244), houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
Página 251 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
Página 526 - Stoomloodsvaartuigen, op hun kruisstation loodsdienst kunnende verrichten, moeten ingeval van mist of nevelachtig weder, indien het sneeuwt of bij zware regenbuien...
Página 462 - Handelen in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel l wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden.
Página 66 - Commissie, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen...
Página 249 - H dat aanvaring door dit vaartuig alleen niet vermeden kan worden, zoo zal het ook verplicht zijn zoodanige maatregelen te nemen, als ter voorkoming der aanvaring kunnen bijdragen. (Zie art. 27 en 29).
Página 432 - Die uitvoer van kolen over onze haven is niet alleen op zich zelf van belang, maar indirekt is een groot commercieel belang daarmede gemoeid. Hoe meer kans een haven biedt voor uitvracht hoe lager de vracht daarheen, hetgeen natuurlijk de toevoeren vermeerdert. Duitsche kolen en cokes nu leveren in de laatste jaren een belangrijk aliment voor uitlading.
Página 493 - Gulf of Bothnia, sheet vii. : — Tome point round the head of the gulf to Tauvo.
Página 315 - Nederlandsche zeegaten heeft dienst gedaan ; bij de stoomvaartj dat hij gedurende ten minste twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren rang op buitengaats varende schepen heeft dienst gedaan. Dienst als derde stuurman op een stoomschip, dat geregeld vier stuurlieden voert, wordt in rekening gebracht als tweede...

Información bibliográfica