Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

A. E. ARKENBOUT SCHOKKER EN L. ROOSENBURG.

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARGANG.

ROTTERDAM,
DRUKKERIJ J..DE JONG,

1899.

HELP

Apr 1959) KD 53013(1899),

- Fines INHOUD.

Bladz. D. MARS, Toepassing van de vergrootende breedtetafel op de

plaatsbepaling ...........1, 39, 143, 203, 329 W. CORNELIS, Poolstersbreedte . . . . . . . . . . . . 9 Theorie en praktijk. . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zeemansgids voor den 0.-I. Archipel. ......... 16 Vonnissen van den Raad van Tucht voor de Koopvaardij 52, 258, 304, 486 Achttien reizen rond Kaap Hoorn en terug ....... 61 Uit het Verslag over de visscherij-tentoonstelling te Bergen . . 64 Verslag der Rijkscommissie tot het examineeren van Machinisten

aan boord van koopvaardijschepen over 1898 . . . . . . Stroomkaarten voor den Stillen Oceaan . . . . . . . . . 71 P. F. baron VAN HEERDT ............. Verslag der Rijkscommissie tot het Examineeren van Stuurlieden

ter koopvaardij over het jaar 1898. . . . . . . . . . 90 KNIPHORST, De theorie van de energie . . . . . 95, 127, 186 Gestoorde NO.-moesson in den Indischen Oceaan. ...... 108 Navigatie door één man . . . . . . . . . . . . . . 110 E. J. Hoos, Stuurlieden Examens . . . . . . . . . . . 155 Een afgeluisterd gesprek . . . . . . . . . . . . . . 156 Davis's „Chronometer” tables . . . . . . . . . . . . 159 T. H. DE MEESTER, Waterballast . . . . . . . . . 179, 239 Verslag der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij

over 1898 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Onderzoek omtrent scheepsrampen . . . . . . . . . . . 233 C. L. J. KOTTING, Bepalingen ter voorkoming van aanvaring

op zee. (Artikel 21) . . . . . . . . . . . . . . 248 Joh. BROESE VAN GROENOU, Een kleine waarschuwing ... 251 Uit het Verslag der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding

van Schipbreukelingen over 1898 . . . . . . . . . . 252

recht

Bladz. A. PIEREN, Lijnverbinding bij stranding . . . . . . 262, 285 Het drukken van uittreksels uit meteorologische journalen .. 292 Regeling van Stuurlieden-examens . .... 299 Antwoord op „Eene kleine waarschuwing" . . . . . . . . 314 Vereeniging voor de Zeevaart . . . . . . . . 315, 394, 477 P. W. SACHSE, De afstand tot een gepeild voorwerp door be

rekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Verslag omtrent den toestand van het Koninklijk Nederlandsch

Meteorologisch Instituut en de aldaar verrichte werkzaamheden

in het jaar 1898 . . . . . . . . . . . . . . . : 350 Internationaal Zeerecht . . . . . . . . . . . . . . 355 Diepgangmerken voor schepen in ballast ....... 357 Navigatie door meer dan één man . . . . . . . . . 359, 385 Reddingsmiddelen op groote mailstoomers . . . . . . 371, 409 Vlugge reis van New-York naar Adelaïde van het Ned. fregat

schip „Europa” . . . . . . . . . . . . . . . 380 J. E. Dik, Geluidseinen bij mist, enz. ......... 383 Uit het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Rotterdam over 1898 . . . . . . . . . 387, 426, 505 Kapitein BRUYNS . . . . . . . . . . . . . . . . 414 E. J. Hoos, Welke veranderingen zijn in het examen-reglement

voor Stuurlieden ter Koopvaardij wenschelijk? . . . . . . 416 J. A. JONGMAN, Eenige op- en aanmerkingen over het bestaande

Examen-Programma voor Stuurlieden . . . . . . . . . 424 W. CORNELIS, Nederlandsche zeilkapiteins . . . . . . . . 436 Het tientallig stelsel in de Zeevaartkunde . . . . . . 438, 470 Verplichte Examens. . . . . . . . . . . . . . .:. 457 Vooruitgang van de stoomvaart in de laatste 60 jaren . ... 464 Schepen met turbine-motoren .... ...... . 467 E. J. Hoos, Het honderd- vijftig-jarig bestaan der Hamburgsche

Zeevaartschool. ................ 471 Vereeniging tot bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs . 474 Electrische kustlichten . .............. 484 Verslag der Commissie ter beoordeeling van kompas-journalen . 514 Onderzoek naar twee scheepsrampen . . . . . . . . . . 518

Bladz. Een uitspraak van het Seeamt te Bremerhaven ...522 Een reddingsboei met voortstuwer . . . . . . . . . . . 524 P. CORDIA, Geluidseinen bij mist enz. . . . . . . . . . 525 Prijsvraag voor het beste reddingsmiddel op zee ....... 528 Boekaankondiging . . . . . . . . . . . . . . . .. 491 Boekbeoordeeling. . . . . . . . . . . . . 161, 215, 316 Examens.. 21, 72, 163, 221, 269, 317, 360, 441, 492, 529 Marine-Reserve . . . . . . . . . . . . 73, 164, 361, 492 Hydrografische en andere mededeelingen . . 22, 73, 113, 165, 222

270, 318, 395, 442, 530 Opgave der Nederlandsche en Nederl.-Indische Kaarten 25, 74, 115

165, 225, 273, 320, 363, 398, 444, 495, 533 Opgave der nieuwe en verbeterde uitgaven van de Britsche Admiraliteitskaarten . . . . . 26, 74, 116, 166, 223, 270, 318

361, 396, 442, 493, 531 Opgave der in de Zeekaarten aan te brengen verbeteringen

28, 77, 117, 168, 226, 274, 320, 364, 399, 445, 496, 535

Alfabetisch Register van de „Opgave der in de

Zeekaarten aan te brengen verbeteringen".

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Opgave der bladzijden waarop de nummers, in dit register

aangehaald, worden gevonden.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »