Imágenes de páginas
PDF
EPUB

BOOKS

fortegnelle

over det Rhe Teftamente8 Bøger.

OF THE

NEW TESTAMENT

•Cap. 28

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Matthew
Mark
Lake
John...
The Acts......
The Epistle to the Romans..
I. Corinthians
II. Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians ....
1. Thessalonians .....
II. Thessalonians
1. Timothy.
II. Timothy.
Titus. .....
Philemon
To the Hebrews.
The Epistle of James.
1. Peter ........
II. Peter
1. John
II. John
III. John.

4 4 5

St. Matthæi Evangelium
St. Marci Evangelium...

16 St. Lucæ Evangelium...

24 St. Johannis Evangelium

21 ![postlernes Gjerninger.............. 28 St. Hauli Brev til de Romere ............. 16 Et. Hauli ferste Brev til de Corinthier 16 St. Hauli andet Brev til de Sorinthier 13 Et. Pauli Brev til de Galater

6 St. Pauli Brev til de Ephefer

6 Et. Pauli Brev til de Philippenfer........ 4 St. Hauli Brev til de Colossenser ......... 4 St. Hauli første Brev til de Thessaloniker.. 5 St. Pauli andet Brev til de Thessalonifer.. 3 St. Pauli første Brev til Timotheum ...... 6 St. Pauli andet Brev til Timotheum.... 4 St. Pauli Brev til Titum....

3 St. Hauli Brev til fhilemon

1 Brevet til de Ebræer......

13 St. Jacobi almindelige Brev...

5 St. Petri første almindelige Vrev......... 5 St. Hetri andet almindelige Brev........ 3 St. Johannis første almindelige Brev...... 5 St. Johannis andet Brey....

1 St. Johannis tredie Brew........

1 St. Judæ almindelige Brev........ Sr. Iohannis Wabenbaring

22

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Dan. & ENG. 1200.-88,000 Printed.

THE GOSPEL

St. Matthæi

ACCORDING TO

Evangelium.

S. M AT THE W.

met hot

1. Capitel.

CHAPTER I.

Shume tons, Slegtes Bog.
Efu Chrifti, Davids Sons, Abra- T'Jesus Christ, the son of David,

THE

the son of Abraham. 2. Abraham avlede Isak; men Jiaf 2 Abraham begat Esaac; and avlede Jakob ; men Jakob avlede 311- Isaac begat Jacob; and Jacob be. da og hans Brødre.

gat Judas and his brethren; 3. Men Juda avlede Phares og Z1- 3 And Judas begat Phares and ra med Thamar; men Pharco avlede Zara of Thamar; and Phares begat Eörom; men Eorom avlede Aramı. Esrom ; and Esrom begat Aram;

4. Men Aram avlede Aminadab; mien 4 And Aram begat Aminadab;
Aminadab avlede Naatson; men Mano- and Aminadab begat Naasson; and
son avlode Salmon.

Naasson begat Salmon;
5. Men Salmon avlede Bong med 5 And Salmon begat Booz of Ra-
Machab; men Boas avlede Obed med chab; and Booz begat Obed of
Ruth; men Dbed avlede Jini. Ruth; and Obed begat Jesse;

6. Men Jiai avlede Kong David; 6 And Jesse begat David the
men Kong David avlede Salomon king; and David the king begat
med llriæ (Hustru).

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7. Men Salomon avlede Moboam; 7 And Solomon begat Roboam; men Roboam avlede Abia; men Abia and Roboam begat Abia, and aviede diu.

Abia begat Asa; 8. Men Asa avlede Josaphat; men 8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat avlede Joram; meu Joram Josaphat begat Joram ; and Joram avlede llojia.

begat Ozias; 9. Meni llosia avlede Jotham; men 9 And Ozias begat Joatham ; and Jotham avlede Achas ; men Adað av- Joatham begat Achaz; and Achaz lede Ezechiae.

begat Ezekias ; 10. Men Ezechias avlede Manasse; 10 And Ezekias begat Manasses; men Manasie avlede Amon ; men and Manasses begat Amon; and Amon avlede Josiag.

Amon begat Josias; 11. Meu Josias avlede Jed

11 And Josias begat Jechonias hans Brødre, ved den Babyloniste lid- and his brethren, about the time lændighede (Tid).

they were carried away to Babylon: 12. Men efter den Babylonisfe 110- 12 And after they were brought lændighed (var begyndt), avlede Je- to Babylon, Jechonias begat Salachoniao Salathicl; men Salathici av- thiel; and Salathiel begai Zorobalede Zorobabel. 13. Men Zorobabel avicde Abiud; 13 And Zorobabel begat Abiud ;

060

lias og

bel ;

men Abiud avlede Eliafim; men Elia-, and Abiud begat Eliakim ; and fim avlede Azor.

Eliakim begat Azor ; 14. Men Azor avlede Sadot; men 14 And Azor begat Sadoc; and Sadof avlede Achim ; men Achim av- Sadoc begat Achim, and Achim lede Eliud.

begat Elind; 15. Men Eliud avlede Eleazar; men 15 And Eliud begat Eleazar; Eleazar avlede Matthan; men Mat- and Eleazar begat Matthan;

and than avlide Jakob.

Matthan begat Jacob; 16. Men Jafob avlede Joseph, Ma- 16 And Jacob begat Joseph the riæ Mand; af hende er JEsus født, husband of Mary, of whom was som faldes Christ118.

born Jesus, who is called Christ. 17. Alltsaa ere alle Led fra Abraham 17 So all the generations from indtil David fjorten Led; og fra Da- Abraham to David are fourteen vid indtil den Babyloniste ildlændig- generations; and from David until hed fjorten Led; og fra. den Babylo- the carrying away into Babylon nisfe lidlændighed indtil Christus fjor- are fourteen generations; and from ten Led.

the carrying away into Babylon un.

to Christ are fourteen generations. 18. Men Jesu Christi Fødsel gif 18 | Now the birth of Jesus faa til: Der Maria hand Moder var Christ was on this wise : When as bleven trolovet med Joseph, befandtes his mother Mary was espoused to hun. førend de fom tilhobe, at være Joseph, before they came together, frugtsommelig af den Hellig Aand. she was found with child of the

Holy Ghost. 19. Men Joseph hendes Mand, som 19 Then Joseph her husband, bevar retfærdig, og som iffe offentlig ing a just man, and not willing to vilde bestjæmme hende, vilde heinme- make her a public example, was lig stille sig fra hende.

minded to pui her away privily. 20.' Men idet han tænkte derpaa, see, 20 But while he thought on these da aabenbaredes HErrens Engel for things, behold, the angel of the ham i en Drom, og sagde: Joseph, Lord appeared unto him in a Davido Son! frugt iffe for at an- dream, saying, Joseph, thou son nanıme din Hustru Maria ; thi det, of David,' fear not to take unto som er avlet i hende, er af den Sjellig thee Mary thy wife: for that Cand.

which is conceived in her is of the

Holy Ghost. 21. Men hun skal føde en Søn, og 21 And she shall bring forth a du ffal falde hans Navn JEsud; thi son, and thou shalt call his name han skal frelse sit Folf fra derco S11- JESUS: for he shail save his peoder.

ple from their sins. 22. Men dette fede altsammen, at 22 Now all this was done, that det sfulde fulldkommes, som er lagt af it might be fulfilled which was QErren ved Bropheten, som siger : spoken of the Lord by the pro

phet, saying, 23. See, en Jomfru sfat blive frugt- 23 Behold, a virgin shall be with rommelig, og føde en Son, og man child, and shall bring forth a son, ital falde hand Navn Jmmanuel, hvil- and they shall call his name Em. fet er udlagt: Gud med os.

manuel, which being interpreted

is, God with us. 24 Men der Joseph vaagnede op af 24 Then Joseph, being raised Sovnen, gjorde han. rom HErrens from sleep, did as the angel of the Engel havde befalet ham ; og b;x11 (111a Lord had bidden him, and took mmmede sin justru.

unto him his wife:

25. Dg han holdt sig iffe til hende, 25 And knew her not till she had Indtil hun havde født sin Son den brought forth her first-born son: førstefedte, og han faldte hans Navn and he called his name JESUS. JEsue.

[ocr errors]

2. Capitel.

CHAPTER II. Meneme Byen der JEsus var født i Bethle- COW when Jesus was born in

Bethlehem of Judea in the dis Dage, see, da fom Vise fra Dsten days of Herod the king, behold, til Jerusalem, og sagde:

there came wise men from the

east to Jerusalem, 2. Hvor er den Jodernes Konge, som 2 Saying, Where is he that is (nu) er født? thi vi have seet hans born King of the Jews? for we Štjerne i Østen, og ere fomne for at have seen his star in the east, and tilbede ham.

are come to worship him. 3. Men der Kong Herodes det hørte, 3 When Herod ihe king had blev han forfærdet, og al Jerusalem heard these things, he was troumed ham.

bled, and all Jerusalem with him. 4. Dg der han havde forsamlet alle 4 And when he had gathered all de Ypperste-Præster og Skriftfloge the chief priests and scribes of iblandt Folfet udspurgte han af dem, the people together, he demanded hvor Christus sfulde fødes.

of them where Christ should be

born. 5. Men de sagde til ham: i Bethlehem 5 And they said unto him, In i Judæa ; thi der er saa skrevet ved Bethlehem of Judea: for thus it is Propheten:

written by the prophet, 6. Dg du Bethlehem, i Judæa Land, 6 And thou Bethlehem, in the er ingenlunde den ringeste iblandt Jule | land of Juda, art not the least dæ Fyrster; thi af dig ffal udgade en among the princes of Juda : for Fyrste, soni stal være mit Folk Israels out of thee shall come a Goveror, Byrde.

that shall rule my people Israel. 7. Da faldte Herodes de Vise hem- 7 Then Herod, when he had prie melig, og udspurgte af dem noie Ti- vily called the wise men, inquired den, naar Stjernen havde ladet rig of them diligently what time the tilsyne.

star appeared. 8. Og han sendte dem til Bethlehem, 8 And he sent them to Bethle. og sagde : gaaer hen, og udsporger hem, and said, Go, and search dinoie om Barnet; mien naar I have ligently for the young child; and fundet det, da forfynder mig det, at when ye have found him, bring jeg og fan fomme og tilbede det. me word again, that I may come

and worship him also. 9. Men der de havde hørt Rongen, 9 When they had heard the king, droge de bort; og fee, Stjernen som they departed; and lo, the star, se havdc feet i Dsten, gik hen for dem, which they saw in the east, went indtil den kom, og stod ovenover, hvor before them, till it came anil Barnet var.

stood over where the

young

child 10. Men der de faae Stjernen, bleve 10 When they saw the star, they de gansfe meget glade.

rejoiced with exceeding great joy. 11. Dg de gif ind i Huset, og fandt ü q And when they were come Barnet med dets Moder Maria, faldt into the house, they saw the young ned, og tilbude det, og oplode deres I child with Mary his mother, ani!

was.

Liggendefæ, og offrede det Gaver : | fell down, and worshipped him: and Guld, og Røgelse, og Myrrha. when they had opened their trea

sures, they presented unto him gifts;

gold, and frankincense, and myrrh. 12. Og der de vare blevne advarede 12 And being warned of God in af Gud i en Drom, at de iffe sfulde a dream that they should no: vende tilbage til Herodes, fore de ad return to Herod, they departed en anden Vei bort til dered Land. into their own country anothe:

way. 13. Men der de vare bortfarne, see, 13 And when they were departe da aabenbaredes Erren8 Engel for ed, behold, the angel of the Lord Joseph i en Drøm, og sagde: staae appeareth to Joseph in a dreani, op, og tag Barnet og dets Moder, og saying, Arise, and take the young flise til legypten, og bliv der, indtil child and his mother, and flee into jeg siger dig til; thi Herodes vil søge Egypt, and be thou there until I efter Barnet, for at oinfomme det. bring thce word: for Herod will

seek the young child to destroy

him. 14. Men han stod op, tog Barnet og 14 When he arose, he took the dets Moder om Natten, og veeg hen young child and his mother by til Egypten.

night, and departed into Egypt : 15. Og han blev der, indtil Herodes 15 And was there until the death var død; at det skulde fuldfommes, of Herod : that it might be fulfilled som var sagt af Herren ved Prophe- which was spoken of the Lord by ten, som siger: jeg faldte miu Søn ud the prophet, saying, Out of Egypt af Egypten.

have I called my Son. 16. Der Herodes ta saae, at han var 16 | Then Herod, when he saw (fuffet af de Wise, blev han saare vred; that he was mocked of the wise og sendte hen, og lod ihjelslaae alle men, was exceeding wroth, and Drengebørn, som vare i Bethlehem, sent forth, and slew all the chilog i alle dens Egne, fra to Aar og dren that were in Bethlehem, and derunder, efter den Tid, som han hav- in all the coasts thereof, from two de noie udspurgt af de Vise.

years old and under, according to the time which he had diligently

inquired of the wise men. 17. Da blev det fuldkommet, som 17 Then was fulfilled that which sagt er af den Prophet Jeremias, fom was spoken by Jeremy the prosiger:

phet, saying, 18. lidi Kama blev hørt en Rost, 18 In Rama was there a voice Graad og Strig, og megen Hylen: heard, lamentation, and weeping, Machel begræd sine Born, og vilde iffe and great mourning, Rachel weeplade sig husvale, thi de ere iffe (mere i ing for her children, and would Live)

not be comforted, because the;

are not. 19. Men der Herodes var død, see, 19 ( But when Hero:d was deall, da aabenbaredes HErrens Engel forbehold, an angel of the Lord apJoseph i en Drøm, i Egypten, sigende: peareth in a dream to Joseph in

Egypt, 20. Staae op, og tag Barnet og dets 20 Saying, Arise, and take the Moder, og drag hen til Israel& Land; young child and his mother, and thi de cre døde, som sogte efter Bar- go into the land of Israel: for they 11018 Liv.

are dead which sought the young child's life,

« AnteriorContinuar »