Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors]

Vet. Hadrianæ, Eliopoli, tefte Ortelio, urbs Lycie me

**/** diterranea ex antiqua infcriptionc, quam Aldus Manutius adfert. -

Proc Hadriani moles, & Hadriani fèpulchrum, aut Mău

** foleum, caftel S. J4ngelo, locus Romæ, apud Tiberim fluvium, à Summis Pontificibus in arcem firmiffimam conversùs: in quem ex Vaticano via occulta per ædes interfitas itur. [Hadriani moles, le Chafteau S. Ange'Gallis, arx permunita urbis Romæ, juxta Tiberim fluv. &* Tontem Ælium, nunc S..4ngeli diffum. J4lias diéfa fuit arx crefcentii, quodis eam temuerit. His ultimis temporibus movis eperibus bellicis munita fuit ab Urbano VIII. Pomtifice Maximo, ad tutelam urbis.] Spart. ' Hadriani murus,Vallum Antonino,The Wall ofthe 'Pi&is, & The Scotish Bank, hoc eft, Vallum Scotorum & Pi&torum, murus ingens inter Britanniam I. & a. hoc eft, inter Angliam & Scotiam, ab Hadriano Imperatore ad barbaros arcendos, ne in primam Britanhiam incurrerent, conftruétus. [Hadriani murus per 80. millia paßuum perdu&us fuit, ubi po$iea Caraufius ter8pore Diocletiami novum , *eædificavit, feptem Caftellis munitum, inter Cludi &caruni fluviorum oftia. Eius reliquiæ vifumtur in agro Sterlingemfi, te$te Speedo.] Hadrianopolis, Orefta Lampridio, Vfcudava fèu Vfcudama Ammiano, JAmdermopoli, & Turcis Endren, tefte Bufbequio, urbs Thracig maxirna, Hebro fluvio divifà, Turcarum regia ante captam Conftantinopolim, a qua 13o. mill. paff. abcft in occafüm, Philippop^iim versùs so. a Cariopoli 6o. a Turcis capta àfino íálutis 1462. fèdefque regni elcéta, archiepiféopalis & mctropoiis fub Patriarcha Conftantinopolitano. De ea in libso 2. Itinerarii: Manfimus hic una tantummodo noííe, futuro Hadrianopolis clara petita die ,. . Fuere aliæ huius nominis urbes: una in Ætolis, cpifcopalis fub Archiepifcopo Naupa&tenfi, alia in Pifidia cpifcopalis fub Archiepifcopo Antiocheno, & alia in. Bithynia & Honoriade, epifcopalis fùb Archicpifcopo Claudiopolitano. • * - - Hadriatica ftagna, & Atrianorum paludes, Stagni di Venetia, paludcs maris Hadriaci, (intra quas Veneta uibs, inter orbis miracula adnumeranda, conftruéta mirabiliter fuit)quæ Scptem maria etiam dici putantur [ Hadriatica ftagma prope Vemetias , mumc le Lagune di Venetia dicuntur; fumtque in imtimo receffumaris Hadriatici, intra aliquot infulas & continentem; exten ,dunturque àfeptemtriome, im meridiem. Dicuntur etiam Gallicæ paludes ab antiquis. ] pi;„, ,, Hadriaticum mare, quod& Atriaticum, & Superû ' Plinio , Hadrianum Lucano , Adriaticum Straboni , Tacito, & Melae, Hadriaticus finus Plinio, Hadria , quoque Poetis, & Adria, mare quod Picenum, Gal

[ocr errors]
[ocr errors]

1iam Togatam five Æmiliam, Venetiam, Carnos Iftri- |

am, & Illyricum alluit, Ionio Tyrrhenoque conter

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

|

H ' A - marius fu Flamaticus, Golfe dcCarnario,finus Tergiflinus. Golfe de Triefte, fimus Narontmfij , Golfe de NArenza, finus S. Crucis Golfc de Saintc Croix, c%- fimus Sipontinus, Golfe de Siponto; e$tque plurimis in_fùlis refertum versùs oram littoralem Illyrici. Illud circumftant v4lbania Dalmatia, Morlachia fèu Croatia . auftralis, pars Carniolæ, uti Iftria, provincia Foro-Iulij, Marchia Tarvtfina, Ducatus Venetus » peminfulz. Rbodigina, ditionis Venetg, Ducatus Ferrariemfis, Romádiolæ Ducatus Vrbinas, & Marcbia J4mcomitana , ditio- mis Tontificie; J4prutiuin , Capitanata, ager Bariamus $, &• J4ger Hydruntimus, provinciæ regni Neapolitani, atque inter Aulonem J4lbaniæ ad ortum & Hydruntum ad occafum mari Mediterraneo mifcetur ; ibique dicitur Bocca dcl Golfo di Venetia, fèu os fìnus Veneti,vbi eius latitudo eft tantum 6o. millia4ium; fèd extenditur a Circio im Eurum fere ad 7oo. milliaria.] Hadrumentum, Hadrumentum Plinio & Tacito, Mel. urbs Africæ littoralis. Vide Adrumetum. Habudæ, infula Albionis. Vide Ebudæ. Hægalos, mons Attice fylvofus. Athenis proximus P** J. Parnique monti vicinus: quos montes Statius libro 12. i Theb. memor. - - 1 Dives &• Hegalos memorum, Tarnefjue benignus• Hæmimontiim, regioThraciæ, iuxta Hgmum mon- * luta. tem, cuius Hadrianopolis & Anchialus urbes prgcipue.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tatum fuit, in Kiobmanfhavea, quod portum merca

torum fignificat, anno circiter 1 16;. Ei adiacet ad or- '

tum JMmagria infula, cui ponte ligneo iungitur.) . Haga, Batavorum pagus nobilißimus, de quo li

- * bro 4. Itinerarii Germanici: minum, Golfo & Mare di Venetia, quoda folis Vene-|

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

/ H A 3o3 Trefiilis in magno frigore vift, pater. (Halberftadium,quáfi JAlberti urbs, Halberftad, urbs ef in Saxomia inferiori, ad amnem Hotheim. 7. leucis diftut à Magdeburgo in occafum, &• 8. a Brunfwico in auftrum. Olim fùberat dominio proprii Epifçopi ; fed pace Mon.tsteriemfi epifcopatus in Principatum mutatus j? , fub domimio Eletforis Brandeburgici, cui mumc paret cum tota ditione adiacente.) Halcyonig, infulæ dug Macedonie, apud Pa!lcnen- Suid. fèm peninfulám, quarum una Pallene, altera Phoftonia à Suida & Stephano dicitur; vel circa Halcyoncn,oppidum Theffalie, ad finum Maliacum. • Halcyonium ftagnum, & marc. Vide Alcyonium. Hales, fluvius Ionie frigidiffimus,apud Colophoncm Pauf.

fluens; qui Halens Lycophroni , & Halefüs Plinio dici

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

] libera , ad cockerum ammgm , in confinio D£atus

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

j' Germanis, regio & Comitatus Belgii, quam Scaldis

fluvius interluit; olim Saltus Carbonarius ; inter Artefiam adoccafum & Brabantiam ad ortum , ac inter campaniam partemque Picardiæ adauftrum, & Flandriam ad Boream, ab Hania fluvio nomen habens. De ea libro4, Itinerarii. Hammoniæ tetigi fines, ubi Gallica lingua Trimcipium capit. [Hammonia, le Hainault Gallis, Hannonia Hifpanis c* Italis , provincia eft ampla Belgii , quam Scaldis fluvius alluit ex parte, &* Hemius amnis bifariam , fecat. Terminatur ab oriente partim Comitatu Namurcemfi &- partim Brabantia, a fèptemtrione Flindria , ab occidente partim Flandria &* partim JMrtefia , à meridie autem Ticardia ; fubeifque ex parte Regi Franciæ, & ex parte Régi Hifpamig. E.us primaria est Montes. Vrbes Hannomiæ: JAuguianum,Anguien, fub dominio Hifpamorum. JAthum, Ath, fub dominio Erancorum. .Atvemma, Avefhes,Francorum. Eimchium, Binche, Francorum , Bochanium, Bouchain, Hifpanorum. comdatum,Conde, Hifpanorum. Lamdrecium, Landrecics,Francorum. Mariæburgum,Mariembourg, Francorum , Malobodium, Maubeuge, Hifpanorum. λMontes, Mons,Hifpamorum. Thilippovilla,Philippcville,Francorum. uercetum, le Quefhoy,Francorum. Välentiamg,Valenciennes, Hifpanorum.] [ Hannovera , Hannover , urbs Germanig , in L Ducatu Brumfwicenfi , egregiè munita, ad Leinum , fluvium, & Ducum fèdes , 3. lcucis inf}a Hildefium in Boream Novostadium versùs, &- 6. a Brumfpico im occafum. Eius Princeps, qui Catholicus e$t &- ex

[ocr errors]

in ora versùs . C c 3 ( Haph

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

i*infinibusTanagraeorum, | T IV

[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »