Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tii Plinio. Hinç Héllefpontiacus , & Hellcfponticus nomen gentis,ut HellefpontiacaSibylla, quæ vixit Solonis, & Cyri temporibus, tcfte Laétantio. Ovidius libro 4. faft. Terque urbes Afiae longum petit Hellefpontum. Virgilius libro4. GeorgicorunHellefpontiaci férvet tutela Triapi. pjelléviones, Heluæones Ptolemæo, five, ut alii legunt, Æluaeones, Hellufii Tacito, Helli Ammiano, poËuli Germaniæ, quorum locus Heil , in ora.ad finum Venedicum, apud Danticum urbcm,tefte Willichio . (Hellevionès,fèu Hilleviones, populi fuere Scandinaviæ, cluverio, Brietio,&- aliis teftibus, ubi nunc Hallandia provincia Sveciæ, prope fauces finus Codani, longé à Dantif.o in occafum. Ortelius eos putat quos Dalecarlos bodie vocant. Hilleviones emim Cimbrica lingua, quae Scandinavica eft, Momticolam fignificat. Habitant enim h; ad Sevonem montem, Riphæis nom minorem, ut inquit Tlimius. - - - - Hellopes, Lopefia, tefte Pipeto, populi Epiri , circa Dodonaih, quorum regio Hcllopia Straboni, vulgò Lopefia . Ήellum, fic in codice Theodofiano, Ell, vicus Germaniae füperioris, in Alfàtia , ad Hellum fluvium five Elum, apud Colmariam urbem » Elegia fçriptoribus mcd:ae aetatis. . ( H llum aliis ef Hellelus c* Elcebus, Elle. Vicus ef? JAjátiæ inferioris , versus J4rgentinam, uno miliari d Bejioflda. Vide Elcebus.) Helmeftadium, H.lmfiat, urbs Germaniæ, & acade- Sgrip* mia Saxoniæ, media inter Magdeburgum ad ortum & °**** Brunopolim ad occafüm,6. ferè leucis diffidcns, HalÉÉÉ proprior Hemopolis apud literatos. [ Helmfladium,Helmftatfèu & Halemftat, urbecula ef? parva & vix alicuius mominis, alias fub proprio.4bbaie: nunc autem paret Duci Brunfvicemfi ab anno 149o, e$que in limite Ducatus Magdeburgenfis , medio inter deburgium c&• Brunfwicum itimcre. ) (Helmftadium, Helmftede, urbs munita, cum portu, in Hallandia provincia, C^ im ora littorali finus codani; Σersis limités scanie. Sub f dominio Regis Sveciæ ab

Plin.

Plin.

[ocr errors]
[ocr errors]

Heloius, Elorus Athengo, Elcfporus Pye

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

- - - H E .. bi proximus, qui hodie non exftat. mv. ' Helvina, Elvino, fons Latii, in agro Aquinate, qui fic appellatur, tefte Ioanne Scopa. Helvinum, Piomva Nigro & Leandro, fluvius Piceni, non Samnitum, ut fcribit Ortelius , qui Matrinus - Straboni & Ptolemæo dici videtur, inter Aternum & Vomanum fluens. * * ( Helvimum, fèu Helvimus, munc Salinclli dicitur, te£te Brietio; eftquc in JMprutio ulteriori provincia regni Neapolitani. In mare Hadriaticum exomerat longè a AMatrimo fluvio, qui Piomba pulgò dicitur.5 [Hemafimi, Dalmatię gens apud Tliuium.] Hemorofcopium, Cabo de S. Martim, tefte Mariana, promontorium Hifpaniæ Tarraconenfis , in regno Valentiæ, apud Dianium : fed Beuthcro cft J4talaya ,- •*- Sertorio. [Hemorofcopium promontorium, Cabo , Martin, idem ef? quod Dianium.4rtemifium &• Ferraria promwontoriü, Vide ibi. E;us pars media &* magis in ortum excurrems vulgò, Punta del Emperador dicitur.) Hemefà, urbsSyriæ epifcopalis fub Patriarcha Antiocheno,ab Arethufâ 16. mill. paß. Vide Emiila. Hcmichara, oppidum Siciliæ meditcrrancum, quod 'Nicofia Nigro effe videtur. Scd Macari potiùs cft urbs excifà. Vide Macara. (Hemichara, aliis Imacara, nunc f? Traina, oppidum vallis Nemorenfis, im Sicilia, in colle, teftibus Ciuverio, &* Brietio. Hemodes. Scandiæ Ptolemæo, infùlæ 7. finus Codani.Cimbricæ Cherfoncfò adortum adiacentcs, quarum nomina funt, Seelandt, Fuynem, Langlandt, Muem, Falfíer, I.alamdt, & Femeren: Quarum maxima Codanonia appellatur à Mela, & vulgo Seelandt, Scandia Ptolemæo, & Scandinavia Plinio, tamctfi hæc non infula {edingens peninfula, Noruegiam, Suediam, Finlandiam, & alias fèptcntrionalcs regiones complcctens, putatur. [ Hemodes infulæ, que Hemodæ, & Æmodæ etiam dicuntur, à quibufdam creduntur infulæ Daniæ intra fauces fimus Codami feu maris Baltici. Exutumat autem Cluve7ius fuiffè ubi nunc Schetlandia infula, Schetlandt, fupra Scotiam & Orcades infulas ad Boream, quod etiaw probat Samf0. $unt fèptem, quarum præcipua Mainlanaia dicitur, fub regno Damig, tefte Golnitio. Vide schetlamdia.] Hcmodus, mons Indie. Vide Emodus. Hemopfucftia, Mlopfos Plinio, utbs Ciliciæ. Vide Mopfueftia. Stra; Hcncti, EnetiStephano, populi Paphlagoniæ, in ora Boreali maris Euxini incolentes: à quibus Vcneti populi Italiæ orti, & populi Germaniæ Herulis proxiimi, dc quibus Pocta quidam Gcrmanus libi o 4. Itinerarii: TUos ducibus, qui nunc Herulos Hengtofjue gubernant. Pltn. . Herniochi, Caitachi cx tabulis recentibus, populi Prol. Sarmatiæ Afiatice, circa Coracem montem, Caticaf; C* al. partem, & oram maris Euxini, poft Colchos in occaîum incolentes, à Lacedgmoniis oriundi; apud quos montes Heniochii, qui & Corax'ci, tcfte Plinio, dicuntur, cx quibus Cyrus ingens fluvius pcr Albanos {luit. Hos memor. Valerius Flaccus libro 6. Miferat ardentes [ mox ipfe fccutus) vilamos, Heniocbofque truces.

Pin.

[ocr errors]

felis.

[ocr errors]

AMel.

Proto

[ Hemiochi populi fuere.Afiae, in ora Tonti Euxini, ubi

[ocr errors]
[ocr errors]

mia provincia. Oritur fupra Bincbium; deimde in occafum prope Montes labems, Fanum S. Ghisleni rigat, & ad Comdatum in Scaldim influit ; ficque Hannouam bifariam ßcat. j

[Henneberga, Henneberg, caflrum Germanig , in .,

Francomia, im colle fitum, iuxta ammem Strevw, â quo regio adiacens dicitur Trincipatus Hemmebergenfis. Dj?at 8. milliaribus Germanicis a Fulda im ortujn, & 7. aSu*infurto in Boream; fub:iique dominio Ducis Saxoniæ

[ocr errors][merged small][ocr errors]

' Mariandinorum metropolis, ab Hercule, tefte Mela, §£***•

[ocr errors]

condita, in ora maris Euxini, ab ore illius, five a Bofporo Thracio 2oo. mill. pafT. in ortum diftans , tcflc iplinio, Sinopen versus, ab oftio Sangarii fluvii 62.

(Heracl:a pomti , urbs Jojie minoris, in bithynia_». Nünc fubeft dominio Turcarum; diftatque tantum 1 2o. inilliaribus a Bofpboro Tbracio, & 4o. ab o/tio Sangarii fluvu in ortum. J

Heraclea Thracig, qug & Perinthus Ptolemgo, He- Prol. raclia, tefte Leunclavio, & Pamtiro, urbs archicpif- -; copalis & mctropolis ampliffima, in ora Propontidis, inter Byzantium 64. & Callipolim in auftrum ad 6o. mill. pa{I. à Refilto 25. Hcrculca urbs a Claudiano libro 3. in Ruf. .

Donec ad Herculei perventum nominis urbem, De ca quidam Pocta ;

quæ magma Terinthus

.Ante fuit, prifèum mutauit Heraclea momen. 1;

Heraclca Macedonig, xeuofna Moletio & Nardo, Et; urbs epifcopalis, inter Lychnid:im ad occafum 45. & prol. Ædeffam adortum 69. mill. pafi. Eft & in Maccdonia & al. Heraclca altera, Sintica cognomine, à Ptolcmgo ncmorata, oricntalior & Borealior,quae Chef fit fcu cbfia Nigro nominatur.

- Hera

« AnteriorContinuar »