Imágenes de páginas
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

incolis , Evefchc de Wurtzbourg Gallis, provincia e$t e$t Germamig, in Francomia regione, conceffa. Epifcopo ' Herbipolitamo vna cum Ducatu Franconiæ â Carolo Magno. Mæno fluvio in duas partes fcinditur; extenditur jue pcr millaria Gcrmanica à fèptemtriome im meridiem jed non æquè lata e$i ab ortu im occafum, vixque aliquamdo ad 1 o. milliaria fimilia extenditur. Terminatur ab orientc epifcopatu Bambergenfi, ab occafu ditione Mogumtima & Fuldenfi J4bbatia, à fèptemtrione Trincipatu Hennebergemfi , c%- â meridie ditione J4mspachimfi. Eius urbes funt Herbipolis, Wrtzbourg, traéius primaria, Occh/enfurtum, Ochfenfurt, Gamundia, Gemund Regis curia, Konigshovcn, G* Hasfurtum, Hasfurt, ad Mæmum fluvium.] :Herbita, Cittadella* tcfte Fazello, urbs Siciliæ excifà, intcr Ennam 12. & Plutiam in Eurum 6. mill. paff. Populi Herbitcnfès Ciceroni. Sunt quibus Ni, cofia effe videtur, fèd fitus repugnat. In Thcfauro Linquæ Latinæ pro Nicofia legitur S. Nicolaus. [Herbita nunc eft Nicofiâ, Cluverio te$te; eflque oppidulum intra montes, in valle Demonæ, 12. mill. paff. ab Emma in Boream, &• 9. à Traina in occafum.] Herculaneum, Herculanum Ciceroni libro 7, epiftol. ad Atticum, Torre del Greco, tcfte Sanfelicio, oppidum Campaniæ, in ora littorali, inter Neapolim 8.& Stabias 16. mill. paff. fcd Pandulpho Collenutio eft la Torre dell' J4nnontiata, oppidum eiufdem ore, à Neapoli remotius, hoc cft, 12. mill. pafT.Vrbs Herculea ab Ovidio libro 1 5. Metamorphofeon diéta ; Hurculeamque urbem, Stabiafque, & in otia matam Tarthenopem. ( Herculameum, fèu Herculamium, oppidum Campamig ef} Torre del Greco , vicus cum casiro, im ora fimus TNeapolitani, 5. milliaribus d Turri J4mnunciatæ, que magis temdit ad au$trum. Sed mom e$t ipfà Turris J4mmunciatg, testibus Brietio, Sanfùne , &* aliis. ] Herculaneus vicus apud Sublacum, ab urbe Roma 62. mill. paff. [J4liis e$t Herculameus rivus. j Herculea via, in Campania, inter Avernum lacum & mare apud Puteolos, Herculeum fretum, deftroit de Gibraltar Gallis, Eftrecho de Gibraltar Hifpanis, Stretto di Gibilterra Italis, fretum quo mare Mediterraneum Oceano jumgitur inter Hifpaniam ad Boream c%- Mauritamiam ad au' flrum, ubi eius latitudo e$t quinque leucarum circiter, inter montes Calpem &* -4bylam, ubi magis reflringitur eius autem longitudo ab ortu im occafum est 12. leucarü Hifpanicarum. Illud circumfiamt â parte Hifpamiæ Gibraltaria &- Tariffa, â parte autem Mauritaniæ fèu -4fricæ Septa, J4lcafùria, & Tingis. Herculeum promontorium, Capo di Spartivento, tcte Barrio , promontorium Brutiorum , in Calabria ulteriore, intcr Leucopctram 36, & Zephyrium in , IBoream versùs Locros I 3. mill. . Herculaneum promontorium Albionis, in ora Cornubiæ Boreali, medium intcr Briftoliuom urbem ad ortum & Bolerium promontorium ad occafum. ad7o mill. Hertlond. Vide Herculis promontorium , [Herculaneum promon:orium,feu Herculis promonto2 ium, im J4nglia meridiomali, munc fîf point dicitur ; eftque im Comitatu Devoniæ &- im ora maris Vergimii, im limite Cornubig. 34. milliaribus Anglicis ab Exomia in Circium diftat, tesle Ioanne Speedo. ] [ Herculeum Tybur, Tivoli, urbs Italig, ad J4micmem fluvium; ut ibi legitur ex infcriptione antiqua.Vide Tybur.] Herculeus lacus. Lago di Leomtimi, tefte Fazello, lacus Siciliæ, apud Lcontinos. Herculia, J4ltofem, tcfte Lazio, vclJAlt Offem, oppièum Pannoniæ inferioris, à Buda 2. lcucis in occafüm Strigonium versùs, ad Danubium fluvium. Herculis caftra, Erkelens, oppidum Germaniæ inferioris, in Ducatu Geldriæ, in Iulig Ducatus confiMQ, inter Iuliacum 3. & Ruremundam urbem Geldriæ 4-leucis à Colonia Agrippina8, Rurcmundam versùs.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tana infùla Hifpaniæ Bæticæ, &* im eius parte occidentali, prope Gaditanam urbem, ubi etiamnum ofiemdumt duas turres Columnas de Hercolcs diéfas. ] Herculis fanum , pagus Hetrurig, in ora, inter oítia Arni fluvii, & Feronig Lucum ad occafüm, Librafatta, tefte Moletio. ( Herculis Fanum fuit in Hetruria, inter offia Anferis fluvij, & Feroniæ lucum, ubi nunc pagus Maffacfuccoli, im óra lacus cognomimis; ibique vifumtur ruine temli di£ti Tempio d'Ercole etiamnum ab indigemis. Ff? in ditione Reipublicæ Lucemfis, fed im limite territorij Tifami,9, milliaribus a Lucca in occafùm, & 5. à pago Librafatta im Circium.] Herculis fanum, locus Gadium insule Hifpanie Bæticae, vulgò Castillo, tefte Ortelio, in ora ad ortum.] Herculis fanum, portus Me|iæ infulæ, Marzafirocco, tefte Q. Heduo- , , , : Herculis insula, JMfinara, tefte Ortelio, infüla Sardimie, in ora occidua, ubi duas Herculis infülas Plinius håbet, Ea Limaria, tefte Francifco Fara, cui magis habenda fidcs tanquam indigenæ. Herculis portus, Geminus; unus in Hctruria, oppidum cum afce'& portu, Torto Ercole vcl Hercole ,, apud montem Argentarium, & Cofàm urbcm exftinάam, ab Antonino Augufto in Itincrario memoratus à portu Telamonis 12. mill. pafT. alter pagus Brutiorüm in ora Calabriæ ulterioris,à Plinio memoratus, le Formicolc,tefte Barrio,inter Viboné,& Tropcâ urbcm. ( Herculis portus, Porto Ercolc, oppidulum est agri Senenfis, in Hetruria, cum arce, in ditione Hifpanorum , in parte orientali montis J4rgentarii, 5. milliuribus ab Orbetello'im au$trum. Tortu gaudet utcumque capaci. Herculis autem portus in Brutiis quibufdam e$t ipfà urbs Tropea, in Calabria ulteriori, in ora maris Tyrrheni, Briëtio &- aliis teftibus, fèu, &• melius, fùb ipfà urbe Tropaea, tcftibus Cluverio & Luca Holftenio.] Herculis Monoeci portus, oppidum cum arce firmiffima, in ora Liguriæ, Nicææ finitimum, indc 7. mill. pafT.in ortum diftans, Monaco vulgò, prQpriQ parens principi cum Hifpano prgfidio. Virgilio Arx Monoeci libro 6. Æneidos: — atque arce Momæci Defcemdems. [ Hercul s Monaci portus, Monaco incolis, Mourgucs Gallis,oppidum eft parvum, fed permum,tum!» ia rupe jroprio parens Principi, è gente Grimalda» qui inde e:c3tis Hifbanis anno 1641. recepit prgfilium Gallicum—. Gaudet p.ilatio fuperbiffino &- portu capaci. Ditioncm habet valde anguftam in littore, ubi tamtum Memtonium, Menton, oppidulum, ©* vicus Boccabruna diífus.] Herculis promontorium, geminum: unum in Mauritania Tingitana, Capo Cantim, tefte Mcrcatore in Occanum Atlanticum excurrcns, intcr Mysocaram • portum & Tamufigam urbcm; alterum Albionis, in Cornubiæ ora Boreali, Hortlond vulgò & Hartland pont. Vide Herculeum. í{erculis Pyrgos fcu turris, Camera Torre,tefte Marmolio, oppidï Cyrenaicæ maritimú,in gra,inter Drcpanú & Borêum promontoria, apud Diarrhccam portum. Herculiiis, fluvius Phocidis, iuxta Bulim flucns. Vidé Heraclius. - ' . [ Hercumiates,populi Tammoniæ inferioris, inter D auum & Damubium fluvios. ]

[ocr errors]

6ic,

Plin.
Mtl,

Lyro*t

prop.

Strab.

Pro/.

JOiod.

Ant.

Marc.

2Taee,

Ptol.

Strab.

tol.

[Plin•
Ptol.

Plin.
Ant•

3 14 H E £a?, maxima, longa itinere 6o. dierum, teftc Mela, lata_, Plin. 9. tefte Caefàre: cuiuspartes fùnt Bacenis , Bohemica ,, Gabreta, Martiana, & Semana, multis in locis excifà, ubi urbes , & oppida, & pagi nunc funt. Varia habet nomina pro locorum varietate. Nam in Brifgoia apud Friburgum , Schvvartzvvald , id eft , fylva nigra , appellatur ; apud Heidelbergam, Vdem vvaldt vel Ode*valdt , ideft, Othonia (ylva ; inter Hcrbipolim & IBambergam, Steygervvald, Stuligervvaldt, id eft, fylva nigra; ad Confluentiam Loriæ cum Moeno, WveAervvaldt; circa Magontiam, Francphordiam,& Aföiburgium, Speshart; in Thuringia iuxta fines Franconie & Voitlandiæ, Thuringer» valdt; Mansfeldcnfi in Saxoniæ faucibus, JAuffdem Hartz;in Bohemia, Behemervvaldt. Saltus Germanici in univerfum à Livio nominatur. Deca Claudianus de victoriisStiliconis fic:. Trominet Hercymæ confinis Rhætia fylvæ. YEt de laudibusStiliconis libro I. [ Hercynia, filva Germaniæ, alias ampliffima fuit, mumc autem multò angu$tioribus reftringitur limitibus , &• Bohemiam propriam circumdat . Hinc hodie a Tburingis Thuringervvaldt, & à Bohemis Behemervvaldt appellatur, a Gallis autem Foreft de Bo£heme. Di&a fuit etiam Orcynium c%- He rcynium neamus,& ab ea momtes adiacens diffi fuere Hercynii montes,qui &* Sudditi.] - Herdonia,oppidum Apuliæ cxcifum.Vide Erdonia. * Populi Herdófiicnfès finio. Eius meminit silius lib. 8. „ obfeura incultis Herdomia mifit ab agrt r.

[ocr errors]

dulum Ardona, inter Cerbarum & Carpellam fluvios, tefie Luca Holfteino . Cluverius male Cedogmam exi3timat.] P. - ' '

Herefordia, Hereford, urbs Albionis, in Angliæ Walliæque confinio, transSabrinam, epifcopalisTfùb Archiepifcopo Cantuarienfi, inter Londinuiia ad ortum Ioo. & Mevenam ad occafùm fùpra 9o. mil1. ad Lugum fluvium (adVagam pcriùs, vulgò Wye.) Olim Ariconium . - [Herefordienfis comitatus , Hereford Shire , pro»incta J4; gliæ, fic diëta abHerefordia urbe primaria, im confinio Wvalliæ meridionalis , quam habet ad occafum, uti Momumetiam ad auftrum, Vigorniam ad ortum,&* Solopiam Comitatum ad Boream; ibique alias fuere Catieuchlami populi ex parte.J

Harenatium,oppidum Germaniae inferioris, in Ducatu Geldrenfi, vel in CJivenfi, quod Ortclio Goch oppidum videturà Cliyenfi urbc ferè 2. lcucis in auftrum, Calcaria paulò minùs in occafum rcccdcns Gcncpià versùs, Ahis videtur idem cum Arenaco urbc Geldrica. [Vide Arenacum.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

[τ ' E .' capo Bon vasenoae? au- , & aliis,&Capo P,., di Nubia Olivario, promontorium Africæ , in ora, inter Carthaginem & Hadrumetum,in mare valdc contra Apollinis promontorium Sardinig porreétum, à Maritiina infufa Siliæ 7oo. ftadiis' diftans, tefte Ansonino. * . [ Hermæa, feu Mercurii promontorium, nunc Cano Bon ab omnibus dicitur. In mare Mediterrameum ver5u5 Tantalaream infùlam maximè excurrit; di$tatque 7o,cijciter milliarium a Tuaeibim B0ream.] Hermæum promontorium, Neocafiro PetroGyllio, Gemichifar Turcis,tefte Leunclavio, promontorium , Sardiniæ Ptolcmgo, in ora occidentali, quod Marallo vulgò dicitur Hermeum apud Philoftratum in Sophift. accipitur pro thefauro in ædificiis reperto , & prolucro ingeniti & fortuitò invento. * , [Hermeum, promomtorium Sardimiæ infulae, nunc Ca- S,.,; podella Cacca dicitur a Magino & aliis ; eftque prope , J4lgaram urbem in occafùm.) Hermgum, locus Myfig, in Afia,adHellcfpontum,in- Píyvt ter Parium ad Boream & Lampfäcum ad meridiem, inde 7o. hinc 2oo. ftadiis diftans. , Hermanduri, Hermunduri Plinio,populi Germanie, Flis quia p\erifque Meifner indigitantur , & quorum rcgio T* Mifhia eft, ad Saxoniæ Ducem fpe&ans, inter Bo. hemiam ad auftrum & Saxoniam ad Boream contenta. - - (Hermamduri, populi Germanip, qui, & meliùs, cermanduri diéîi, habitabamt ubi nunc Voitgiamdia, par* aaftralis Thuringiæ, &• pars fùpcrior Franconie , teftibus Sanfom.e, Brictio, c%- aliis.] [ Hermanmi fìxum , Hermanftein , fèu etiam_, 'Eerenbreitftein, arx Germaniæ firmiffiwa , ad Rhenum, fluvium, im colle, oppofita Confluentiis, ubi Mofella in_. Rhemum labitur.8.leucis dijiat a Moguntia im Circum,& Io. a Colonia im au$trum, fub dominio Eletforis Trevirêfis,nota longa obfidionefua anno 1636. Dicitur etiam Hermamfeimum. ] [ Hermannopolis, Hermanftadt, urùs ampla Tranffl»aniae. Vide Cibinium.) Herminius, Erminius Dioni, Mcmte .4rmimo,mons Lufitaniæ, tefte Andrea Refèndio, in quo Medobriga, urbs excifà, Amaea, five Portus Alacris, ut nunc Vocant, urbes; Marvanum & Alacretum oppida. Aliis eft Monte della Strell., in ora Lufitaniae . Et Ioanncs Mariana Hirminios populos & montes inter Durium & Minium fluvius locat. Scd Refèndio indigenæ magis fidimus. - Hermicne, Maria,tefte Molctio, oppidum Pelopon- $trat. ncfi, in oga Argivs inter Naupliam & Scyllaeum pro- ?? montorium, unde finus Hcrinionicus apud Strabonem, Polyb. qui & Saronicus, vu'gò. Golfo d'Engia. Ejus meminit Virgilius iu Cirim. , ' H.nc fimus, hinc flatio contra patet Hermicma. [Hermione oppidum [fuit in or.: fimùs Artolici qui ab ea aliquando (imus Herminiocus ditius fuit, vulgò Golfe de Napli de Romanie fed diffitum â finu Saronico. Nunc dirutum iaeet-J Hermione etiam vocabatur templum ibidcm Cereri & Proferping fàcrum, ad quod confugientes tuti erant. Vnde Hermionis vice apud Zenodotum proverbialiter pro afylo accipitur, ex Ariftophane in , Babyloniis. Hermiones, populi Gcrmaniæ (quos Mela ultra , Cimbros & Teutönas defcribit, cùm ultra Cimbros nulli fint) qui, tefteTacito, multos füb fe Germaniæ populos continebant,Suevos,Hermunduros, Cherufcos, Cattos, & Narifcos, cum aliis. Horum'regio. Pomerania effe putatur à Vadiano: fèd id Taciti verbis repugnat. Hermiones populi fuere Germaniæ valde potemtes, & ex quinque præcipuis populis illius regionis ; habebantque fub, Cherufos , Chattos , Hermunduros , .Alemamos , -£rmaluufios , Marcomannos,

[ocr errors]

Plin.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pafT. in ortum. -• - !

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »