Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

H I qui hac tempeftate voccntur, non una eft fèriptorüm fententia) Ihonæ finitima, ab ca 1o. mill. paff. recedens. Himella, JAggia, tcfte Ligorio, ac etiam Himella, fluviusSabinorum , ex Severo monte per Cures fluens, ac in Tiberim apud Ocriculum, ab eo3. mill. paff. fcrè Manlianam versùs prolabens. Dc quo Virgilius lib.7. Æneidos: • ' - Cafferiamque colunt,Forulof;ue, &-flumem Himellg. Et Tyberim, Fabarimque bibunt. [ Himella,fluvius parvus Sabinæ. In Tiberim labitur 6. milliaribus infra Magliamum. )

Sicilie , ex'præcipuis, qui ex Nebrodide montc apud YPetram oppidum oriens,in auftrum fluit,mareque apud Gelam urbem fübit. Sic vulgò dicitur , quòd fàlfàs aquas habet, ficut alter fequens dulces. Himera altcr, non longè à priore ex eodem monte manans, in occafum & Boream decurrens, & ad Thcrmas Himeræ in mare fèfè exonerans, & ipfè ingens, qui propterea Fiumegrande vulgò, tefte Fazello, nominatur, & in ora apud oftia, Termine, nomine à Thcrmis urbe accepto. Solinus hunc dulcem, alterum amarum fauftu effe teftatur. Eius meminit Silius libro 14. J4rmavere fuos,qua mergitur Himera ponto. (Himera,fluvius Sicilig,numc Termini dicitur, Vallem IDemone feparat a Valle Mazare, &- im mare Tyrremum exonerat ferè 25. milliaribus a Tamormo in ortum. ] Himera , urbs Siciliæ, apud oftia Himeræ fluvii & Thermas,extin6ta, à Zanclæis condita, & ab Hannibale Carthaginenfi everfâ, patria Stefichori Poetæ ; ex qua Thermæ urbs vicina cognominatur. Himeræus Crifon curfor adeo celebris eftapud Platonem in Socrate, ut in proverbio fuerit, Crifonem Himergum prgcurrere, quo. ties de maximo curfore fermo erat. * ' [Himeria urbs fuit epiféopalis Mefopotamia,imof}hoe

[ocr errors]
[ocr errors]

- - - ! urbs rcgia,fubLufitanissin ora, inter Sintacoram & Co.Himera, Gelas Plinio & Diodoro, Salfò, fluvius

ry promont. [Hippocura aliis ex comieéiura ef? Lifpor, oppidum munitum Indiæ eis Gangem. in regno D:cajii &> in tra£iu Balagate, immeditcrrameis, 7o. l:i:cis Hißanicis ab ora littorali maris Imdici in ortum, versùs finam Gangeticum 6o' tantùm.] Hippola, teftc Paufânia, urbs fuit Laconica, mari proxima, olim, ob portus commoditatem,mcrcimonio pollens unde ortum adagium , N9n mavigaraus ad Hippolaitas,in cos qui parvos mercando qugftus faciunt, fcu in pauperes marcatores, t Hippola urbs fuit Teloponncfi, in Laconia, in ora littorali fihus Meflemiaci, & ad radices Taygeti montis, I z. milliaribus à Tamario promontorio in occafum. Iam diruta erat tempore Taufauiae. Hippomologi populi Thraciæ,tefte Theodoreto:fed

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sax.

Pima.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

oram auftralem fluens. Hippi, capo di Sorta, tefte Marmolio, promontorium Africæ, ad Syrtim magnam, apud Viilam Philæni,in Cyrcnaicæ confinio. Hippi, infulae 4. parvæ, vclut fcopuli, Ioniæ apud Erythras urbem adiacentcs. Hippici, montcs Sarmatig Afianæ, Tauri montis portio, Mazarifci incolis Mercatori. Hippius, mons Phrygiæ minoris, apud Ilium. Hippo,quæ & Vibo,Hipponium Straboni, cui & Vibo Valentia, Vion Valentia Ptolomeo, Vibon, & Valentia Stephano, Monte I.eome, tcfte Barrio, cum aliis, colonia &urbs Brutiorum, in Calabria ulteriore, apud finum Hipponiatem,intcr Confèntiam 38. & Rhegium 5o- mill. påß. Nigro cft Bivona, oppidulum in oratinus propinquum, quod Hippo vetus dici potcft, & Monte Leone, Hippo nova, vel Hipponium novum, in colle_, vicino exftru&um ; olim urbs epifcopalis füb Arcbiepifcopo Rhuging, fède epifcopali Militum urbem proximam ad 5. mill. pa(I. transláta,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

regni Tunctami, in J4frica & in ora /uaris Mediterranet,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

rum caput eft & metropolis Beneventum; ceteræ urbes, Compfà. Abellinum, Frequentum, aliæque plures regentes. Horum meminit Silius libro 8. Ciza Lucamis excita iugis , Hirpinaque pubes. Hirpinum, five Irpinum, (utroque enim modo fcribitur) oppidum Hirpinorum , quod poftea Harpadium É fuit, nunc.Arpaia vel Harpaia, excifum,tee Volaterrano cum Blondo, in monte, apud Abellam oppidum, apudque Caudinam vallem. `` `` ` [Hirri populi Germaniæ, qui Cluverio teffe,habitabant ubi nunc Ducatus Livoniæ. J4liis autem pidentur habitaffè ubi Hilandia hodie , in Finlandia provincia Suecie. s.,;,, Hgrum tantùm Plinius meminit.) Sá. . Hirtha, quafi Hirchia, infüla Scotiæ, una Hebri- dum, extrema, in Boream vergens, fic ab hircorum , copia magnitudine diéta, à Scotia versùs Thulen recedens. - - , ... Hifara, fluvius Vindelitiæ & Galliæ Narbonenfis. Vide Ifara. - : P/ia. _ Hifàrci, five Hifàrfi, ut habent alii codices, populi Infubriæ Alpini, quorum pagus adhuc Ifarfo,& Arcifàte, pagus alius vicinus, nominantur, tefte Caftilionæo, ] - & Merula. - - · · · 'li*. . Hifpalis, Ifpalis Ptolemæo, Hifpa!Silio, quæ & colonia Romulenfis Plinio,Sevilla,& Italis siviglia, Anglis Sepil, urbs Hifpaniæ Bæticæ archiepifcópalis, & caput Vandaliæ , Ë fluvium, ur6s ampliffima, & emporium celebre, inter Cordubam ad Bofeam 22. & Gades ad meridiem 19. leuc. à Granato 36. in occafùm, Vlyffiponem versùs 63. à Toleto Hifpaniæ totius umbilico 72. in auftrum, anno falutis 1248. à Ferdinando Rege, Mauris cjectis, unà cum Cæfariana & Af. fidonia, recuperata. Ab Hercule Libvco, Gerionibus * vi&tis, condita fertur. Eius meminit Silius lib.3. Et celebre oceano, atque alternis æstibus Hispal. Hic academia ampla , & totius Vandalitiæ conventus juridicus. - [Hifpalis, Seville Gallis. 2o. leucis Hifpanicis diflat d Corduba in occafum, &• 55. tantùm ab Vlyfipone in Eurum, uti totidem d Toleto versùs au$irum , 16. autem ab ' ora Oceani. Caftrum habet antiquum, &• fedetque im regione feraci: & in adverfà ripa fluvii Bátis babet fuburbium amplum, Triana di&fum.) [Hifpalis.Aurea, Sevilla del Oro, urbs movaJMmeris £ fèptemtrionalis , in parte Boreali infùlae Iamaicae,in finu Mexicano , cum portu, fub dominio JAiiglorum â paucis ammis , cùm antea fubeffet Hifpanis : estque fatis .-;.. parva & male culta.$ C /. Hifpania, & Hifpaniæ numero plurali , apud Poec* al. tas Hefperia ultima, provincia Europæ ampliffima & •mni. notiffima , Galliæ contigua, ab ea Pyrenæis montibus feparata , & in auftrum recedens, à tribus lateribus Oceano & mari Mcditerraneo inftar peninfùlae circumflua , nam Oceanus ad Boream, ad occafùm, & ad meridiem , Mediterrancum etiam ad meridiem & ad ortum illam adiuunt. Cujus peninfulæ ifthmus eft Pyrene mons, 8o. leucis Hifpanicis inter duo maria , inter occafum & ortum excurrens 5 Spagna Italis, * Spain Anglis » Ffbagne Gallis. Ea apud véteres pri

[ocr errors]

mùm in duas Hifpanias, citeriorem & ulteriorcm ,,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

H I. . 32 I
Murgis & Murcia, Murcia, regni cognominus.
[Nagara, Naiara, Caftiliæ vetcris.]
Opta, Huertes, Caftiliæ nouæ, [caflrum tantum.]
Orcelis, Oriola poftea, Otihucla, Murciae.
Orgella. Vide Vrgella. - -
Qfca, Huefca, Aragoniæ.
Cuetum, Opiedo, Afturiæ.
Oxoma. Vide Vxama,
Palentia, olim Palantia , Palentia , Lcgionenfis re-
nl ,
* Palma, poftca Maiorica, Mallorca, infulæ cogno-
m1n1S. - . -
Placentia, Tlacentia, Caftiliæ veteris. [ Ef? in Extrema-
dura; eratque in Lufitania.]
* Pompelon, Tamplona, Navarræ.
[ Rhoda, Rofes, Catalauniæ. )
Rodericopolis, Civdad RQdrigo, Caftiliæ veteris.
[ Eft regni Legionis ; eratque alias im Lufit4
mia.] -
* Salmantica, Salamanca, Caftiliæ veteris- [ Eft regni
Legionemfis; eratque alias in Lufitania. )
Sarabis. Vide Taurum,
Secontia. Vidc Seguntia. . -
Segobia, Segovia, Caftiliæ veteris.
Segorbia, Segorue, Valentiæ.
Seguntia, quæ & Saguntia, & Secontia, ac Segontia,
Siguemza, Caftiliæ nove.
Scntica. Vide Zamora.'
Setabis, Xativa, Valentiæ.
Stella, Eßella, Navarre.
Tarraco, Tarragoma, Catalauniæ.
Taurnm, olim Sarabis, Toro, Cafti[ie veteris. [ Eft
regni Legionemfis. ] -
Tiariulia, quæ & Terulium, acTurulium, Tervcl, A-
ragoniæ. .
*Toletum, Toledo, Caftiliæ nove.
Tude, Tuy, Galliciæ.
Turiafo, Tar4Xona, Aragoniæ.
Tutela, Tudellâ, Navarræ. .
*Valentia, Valencia, regni cognominis.
Vallifoletum, Valladolid, Caftiliæ veteris.
Vergi, Vera, Granatenfis regni.
Vicus, olim Aufâ, vel prope, Vich, Catalauniæ.
Vrgella, Urgcl, Catalaunig.
Vxama, Offma, Caftilig veteris. , '
Age, olim Sentica, Zamora, regni Legicnnen_-
1S,
Prbes Hifpanig Bætic£ huius temporis fub
- vArchiepifcopo Hispalemfi.
Acci, Guadix, Grananenfis regni.
Alcala Regalis, Alcala Real,eiufdem,
Almeria, oiim Portus magnus, J£lmeria,eiufdem.
Anticaria. Vidc Singylia. . .
Arccnfis colonia, Jarcos, Andaluziæ.
Artigi, JAlhama, Granatcnfis regni.
Arufida, Ronda, ciufdcm. s .
Afindon T& Affidonia, Medina Sidonia, Andalu-
Z1®2. -
* Aftigi, Ecya, eiufJcm.
Barbeiüla, Marbella, rcgni Granatenfis.
Bafti, Baza, eiufdem.
Biatia, Baeza, Andaluziæ.
* Caefàriana, Xeres de la Frontiera, Andaluzig.
Calpe, Gibraltar, eiufdem. -
* Corduba Cordova eiufdem. •
Eliberis noua [vctus enim interiit.J Vide Grana_-
tulum. -
Fanum Fidei, Santa Fe, regni Granatenfis.
Fanum Luciferi, S. Lucar de Barameda , Andalu-
Z1C .

[ocr errors]

[ocr errors]

* Granatum, Granada, regni cognominis.
* Hifpalis, Sevilla, Andaluziæ.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »