Imágenes de páginas
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fluvium defendere poffunt, & viciffim.] [Multamum, Multam, urbs Indiar, prov. cogn. caput, ad Indum fluu. media fère inter Lagorium ad ortum & Candaharium ad occafum,fub dominio Magni Mogolis ; fuitque aliâs perampla & probe culta, numc deficit.] Mulucha, oppidum Mauritaniæ Tingitanæ ad Mulucham fluuiumi, feu Molochath. ( Mulvia, Mulvia, fluvius Africæ, in Barbaria. Oritur ex.Atlante monte, & auéfus :liquot aliis fluminibus, regna Fezzae & Tclcmfimi féparat, deinde in mare_, editerraneum exomerat.] Munda, fluuius Lufitanie. Vide Monda, Munda,vrbs Hifpaniæ Boeticæ, apud Arundam urbem excifa, adhuc Munda, teßibus Morali,Clufio, & aliis, diéta. Licèt te(te Mariana, Munda vetus, Rumda la veia, vcl Romda la veia, dicatur, ab Arunda 2. leucis à Munda verò nova 3.a Malaca 2o. mill. paff. in colle, apud fluviolâ Hic Pompeiani à Cæfàre cæfi ad 3oooo, peditum, & 5ooo. cquitum. Lucanus lib. 2. Vltima fumesta concurrunt prglia Munda. Silius libro 3. Et munda Æmathios Italis paritura dolores. [Munda vel Vveiffelmumda, Weiffelmund, fortalitiâ ^Poloniæ,im Truffia Regia valde munitum im.Apice dextro oftii, per quod Viftula fluyius in mare Balticum effumdit; unde etiam Vveiffelmumda,id e(l,der mundt dcr Wcichfel. os Viftulæ dicitur c* impedit quo minus hoftiles naves [lumem ingrediantur. TPrope &- infra Gedamum fedet) (Munghoa, Munghoa, urbs Imperij Sima* um, in Iummama prouincia,& propè lacum tefle Martimo Martimio.] Municipia Romana quedam fuere in Italia,quædam extra Italiam. [Municipcs(iuxta Aulum Gcllium)funt Ciues Romani ex municipiis, lcgibus fuis & fuo iure , utcntcs muneristantùm cum pop. Ru- honorarii participcs,a quo munere capeffendo âppellati videntür,nul. 1:s aliis ncccffitatibus, ncque ulla populi Romani lege , adft; i&ti. Coloniæ verò non veniunt extrinfecus in civitatcm nec fùis radicibus nituntur;fed cx civitate quafi propagatæ fùnt ; & iufa inftitutaque omnia populi Romini, non fui arbitrii habent.] Municipia Romana in Italia. ffignum ef? interijffè.} Acerre, in Campania, Livio. Alatriüm, in Latio. cx vcteri infcriptione. Allifa, in Samnio, ex veteriinfcriptione. Ameria, in Vmbria, Ciceroni. Anagnia,in Latio, Livio. Ciceroni, Aquinum, in Latio, Livio, Ciccroni. Afetium, in Hetruria, vetus infcriptio. Aricia, in Latio, Livio, Velleio, Fefto, & Gellio. Arpinum, in Latio, Livio, Ciccroni. Afèulum in Piceno, Ciceroni. Afifium,in Vmbria, ex vcteriinfcriptione. t Atella in Campania, ex veteri infèriptione, Fefto. Βlcra, in Hetruria, ex vetcri infcriptionc. Bononia, in Gallia Togata, ex Fcfto. Boville in Latio, cx Ciceronc. Cærc,in Hetruria,cx veteriinfcript. Aulo Gellio. Calcnum in Campania, Ciceroni. Capena, in Hetrüria, ex veteri infcriptionc. Capua, in Campania, ex veteri infcriptione. f Cafinum, in Samnio, exveteriinfcriptionei Cafucntum in Vmbria, ex veteri infcriptione, Clufium, in Hetruria, ex veteri infèriptione. Cora, in Latio, ex veteri infcriptionc. i Cumæ, in Campania, Livio & ex vcteri infcript. £porediâ, in Salaffis, ex TacitQ. Terentinum, in Latio, Livio. Forentum, in Latio, Plinio. t Formiæ, in Latio novo, Livio.' t Fortim Fiaminii, in Vmbria,ex veteri infcript. forum Sempronij, in Vmbria, ex vcteri infcript. Fundi, in Latio, Livio. ïöÄÈÉÉÉÉÉóroni* Hjfpcllum, in Vmbria,cx veteriinfcript.

M V Hyd:untum, in Salentinis, cx veteri infcriptione. Intcramna, in Latio, cx vcteri infèriptionc. f Lanuvium, in Latio, Livio, Ciccroni. Larinum, in Frentanis, Ciceroni. Lavici, in Latio, Ciceroni. Luca, in Hetruria, Fefto . Mediolanum, in Infubria, Tacito. Meyania, in Vmbria, vetus infèriptio. t Mevoniola, ibidem. »ÉNahartes, in Vmbria, vetusinfcriptio. Nepet, in Hetruria, Fcfto. No!a, in Campania, Fcflo. »3 Nementum, in Sabinis, Livio. Novaria, in Infubria, Tacito. »£Numana, in Piccno, ex veteri infçriptione. Ocriculum, in Vmbria, ex vctcriinfcriptionc »3 Pedum, in Latio, Livio. Pifè, in Hetruria, Fefto. Placentia, in Gallia Togata, Fcfto. Prgnefte in Latio, Fefto. Priuernum, in Latio, Liuio, & cx veteriinfaipt. Rhegium, in Brutiis, vetus infcriptio. . Sæpinum, in Samnio, vetus infcriptio. Sarfina in Aemilia, ex vcteri infèriptione. »3 Scaptia, in Latio, Plinio, Segufiiim in Taurinis, ex veteri infcriptione. S&Sinueffa,in Campania, ex veteri infcriptione Sueffa, in Campania, cx veteri infèriptione. »ÉSueffula in Campania, ex veteri infcript. Sürrentum, in Picentibus, ex veteriinfcript. Sutrium, in Hetruria, Fcfto. %Tarquinii, in Thufcia. Ciceroni. Tibur, in Latio, Fefto. Tifernum, in Vmbria, ex vcteriinfcriptionc > Trebula, in Latio, Livio. Tufculum, in Latio, Sexto Pompeio, Livio. Vercellæ, in Lnfübria, Tacito. »ß Vrbinum, in Vmbria, ex veteri infcriptione. Municipiorum aliquot Italig apüd veteres alius Catalogus : Acerrae Campaniæ. Aletrium, Latii. Allifà, Samnii. Ameria, Vmbriæ. Anagnia, Latii. Aretium. Hetruriæ. Aricia, Latii. Arpinum, Latii. Afçulum, Piceni. Affifium, Vmbrig. »8 Atella, Campanig. Blera, Hetruriæ. Cære, Hetruriæ. Capema, Hetruriæ. »& Caffinum, Samnii. Clufium, Hetrurig. f Cora, Latii. »3 Cumae, Campaniae. Eporcdia, Galliae Subalpinae. 2%;; »¥« JForrniæ, Latii noui. £t, »3 Forum Flaminii, Vmbriæ. Förum Sempronij, Vmbriæ. Fundi, Latij noui. »3Qabij, Latij. Hifpelium, Vmbriæ. Hydruntum, Salentinorum. Interamna, Vmbriæ, vel Latii. Labici, Latii. S3 Lanuvium, Latij. 1 -Larinum, Apuliæ. .£,pia »8 Metia, Latii. Mediolanum infùbriac. Mevania, Vmbriæ. Nepet, Hctruriæ. Nola, Campaniæ.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

[ Mutinenfis Ducatus, Ducato di Modena, feu il Modcnefè incolis, le Modenois Gallis prouincia efl Itali£ , im Longobardia, fub dominio proprii Ducis ex.4teftima familia, cui etiam fùbfunt Ducatus Regicmfis, ilDucato di Regio, Trincipatus Carpenfis, il Prencipatodi Carpi, <Principatus Corregienfis, i] Prencipato di Corregio,domimium Saxuolenfe, la Signoria di Saffuolo, Friniana, la Frignana, & Grafiniana pro maiori parte, parte della Grafignana: Et ex his omnibus conflata eft ditio Mutimemfis, lo Stato di Modcna. Termimatur autem à fèptemtrióme Ducatibus Mantuano, & Mirandulamo, ab oriemte Bononienfì agro ditionis Pontificiæ, à meridie ditione amagni Ducis Hctruriæ, & ex parte Lucemfi agro, &- ab occidente Ducatu Tarmenfi; totius ditionis caput ef Mutima, Modena, urbs munita, intra paludes,cum arce recenti, prope Scciam fluuium. Ditio autem Mutinenfis extemditur à feptemtriomeim meridiem ad 6o. milliaria, ab ortu in occafum ad 45. circiter, & alias fuberat Duci Aerrarie ex eadem gente Effenfi. Sed Principatus Corregicnfis â paucis tantùm ammis faéius iuris Mutinenfis , Acum antea Principes haberet proprios.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

flia.

[ocr errors]

I

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »