Imágenes de páginas
PDF

492. patria fuit f e;ris X. Ciemen-is VII. I eonis XI. & UrbaniVIII. Summorum;Pontificum, & in ea obiereSummi Pontifices Viótus II. anno 1 o57. & Stephanus *X.änno 1 o58. & ex ea oriundus fuit etiam Clemers VIII. FLUVIUS S. LAURENTII, le fleuvo de Saimt Laurent. fluvius maximus Americe fèptentrionalis, qui aliter dicitur Canadæ fluvius à regionc adjacente, extenditur per novam Francian, oriturque verfus lacum Hu. ronum , & confinia Floridæ regionis, deinde per lacus Ericum , & Ontarium five Frontenaci fluens, hinc in ortum æftivum tendit, ficque novam Franciam bifariam fecans per licus S. Francifki, & S. ludovici labitur, poftca au&tus verfus Arctos fluviis Francorum, Pratorüm, & Mon. ium, uti Trifluvio , & æftuarium efficiens , Quibecum urbcm primariam regionis rigat, receptoq; Sagucngo, & alliis, centum circiter leucis infra, latiffiiio a ftriario in finum S. Laurentii feexonerat prope L Antifcoftam infulam, ficque ejtis curfus eft 8o6. leücarum ad minus; & de eo pluribus fçripfit AbbasGalingus qui ilias oras exaéte luftravit à paucis annis; & notändum quod in hoc fluvio funt aliquot fàltus fcu Cataraftae à quibus cjus Navigatio fupra Montis Rcgalis infulam , lintribtis omtiit, ô impofi.bilis cfficilur, navcs vero Europeg Qgcbccum ufquc perveniunt, fèd navigia!bcllica ad Tadu jacum tri.unt perfæpe. FRANCI populi fuere Germanig Procopio , Ammiano, Eutropio , Vopifco , & aliis , omnium quot Gcrmania tulit nobiliffimi , longe latequc in exteras re. gioncs trans Rhcnum, * Danubium extcnfi, fub ipfis con prchcndcbartur Angrivarii , Anfivarii, Bructeri , (Ihamavi , Chafluarii five Atiuarii, Chatti féa Catti , Cbauci, Cicrufci , Dulgibini, Salii , Sicambri , ideft Ter cteri ; & Utipctcs fcu Ufipii , & Frifii atque Tubantcs populi Germanig , tcfte Philippo Cluverio libro 3. cap. 2o. Qui omncs cum cortinua cum Romanis bcl1a gcffitlcnt , nunc victores, nunc vi&ti, veritique ne , toti in Romanorum fèrvitutem venirent, fa&a confpiratione, in unum fœdus, & belli {ocietatem pro infita gcntis libcriate convencrunt, novumque fibi conftitue' Fe nomcn , quo in poltcrum dicti fùnt Franci, hauddubre à libertatis figno ( quod FranKon liberum gcntis lingua homincm fo^at ) qui fub hoc nomi, ie acerrima bella ädverfùs Romanosgeffere, & primum innotefcere cæpe. runt Valeriano, & Galicno Impcratore, circa annum_ Chrilti 223. ideo ncc corum fit mentio apudTacitum , Plinium , Strabonem , & Ptolongum : fed ex his , quos diximus populis conflatam eflè hanc belli focietatém, evincunt prifci authores , nam SicambrosClaudianus, & Sidonius Apollinaris , aliique Francos toties compellant, Bruéteros Sulpitius, Alcxander , Nazarius, & Eumenius in Pancgyricis, Chaucos, & Cherufcos Claudianus, Chamavos Aufonius, Cottos Sulpitius, Alexander, Attuarios Marcellinus, Frifios Pancgyricus Conftantino magno dictus, Salios Marcellinus dcnuô , & Zofimus aliique Scriptores inter Scriptorcs numerant. < Hinc ipforum regio diéta fuit Francia verfus tempus Conftantìni magni, Impcrio Romano jam cadcnte, & ejus fidem faciufit cum tabula itineraria circa annum 43o confcripta, cujus meminit Cluvcrius, in qua ad Rheni ripam Icguntur hi populi Chauci , Ampfivarii , Cheru. {ci, Chamavi, qui & Franci, & fequitur in eadem ripa niggnis litteris (criptum. ERANCIA, tum numus aureusConftantini magni, cum hac infcriptione, Gaudium Romanorum, & infra Francia, atqüe etiam vetus infcriptio à Ruperto dete6ta, qug Divitenfe munimentum ex adverfâ Coloniæ AÉ ripa à Conftantino magno interra Francorum ructüm exhibet , ubi verò hæc Francia requirenda fit, docent nos resgeftae ejufden Conf}antini magni, & pons ab eq Cæfare apud Ubios Rheno inftratus , per queim exercitus traduétus in Francos, quorum fedeSerafit inter Κhcnum fluvium adoccafum,Vifurgium , & Albim ad ortum, Oceanum Germanicum adTfèptentrionem, & admeridicm Loganum fluvium verfus Ämeannos, quibus fuere contermini, ut pluribus fcribit Cluverius,

N o T Æ , E T A D D I T I O N E s.

cum Marquardo Frehero, quapropter Sidonius ApoIIi: naris Franciae regionis flumina perfcribcns Vahalij,vi. drum, Vifurgim, atque Albim introducit, ac Vahalim quidem, quod ea tempeftate FranciSalij Rhenum tran£. greffi illas Bataviae, Bclgicgque oras invafèrint, ficque nihil certius fuifle Germanig inferioris populos, in ea potiffimum regione quæ Weftphalie nomen obtinet, arl que ii Franci rurfùm duplices, alij abfoluta voce Tranf}. hcnani , alii cum additamento vocis falij, ijdemqueL Tranfrhenanis, quibus fàliorum nomenadhaefitinditur, quodSalae feu Itále fluminis in WeftphaJiagrtiincolgfiis fint, qui deinde divifi etiam fuere in Cififienanos', & Tranfihenano , & hæc igitur antiqua, & veraFrancia, hæc Francorum gens omnium tótius Germaniae nationú florentiffima, qug cum diu,multumque, ac variismodis Galliam depopüláta effet, tandem maxima fuiparte im ea confedit, unde ea primum Gallig pars Francia di&a , quæ hodie vulgò vocátur, la France, verfùsféquanam, mox verò alijs Galliæ gentibustam prifcis indigenis, quâ nuper ingrcffis Burgundioribus , ac Gothis debellatis,tota illa pars Europ;omnium nobilif^ga in idem Franciæ nomen tranfivit, & dehis pluribus'hilippus Cluverius in Germania antiqua. FRANCIA, omnis hinc olim quadripartito traditur, prima Francia Tranfrhenana , eaque antiquiffima inter Rhenum , Vifurgim, & albim fluvios, de qua fùpra . Secunda Francia Gallica minor, complexam totam fere Germaniam fecundam, maxiamamque utriufque Galli; Bclgicg partem, qu;primis Francorum regum armis fùperato Rheni limite , parta Regni fedes, ex quo Rcgni Francici fedes Difpargo Cameracum provc&a eft. Tcrtia Francia Gallica major, poftquam feliciore armorum fucceflu, interior quoque Gallia à Clodovco Rege adie&a , Regnique fedes à Francis Parifiis collocata fuit 'í ptnmque regnum Francicum in Neuftriam, & Auftrafi• am , in occiduam videJicet, & orientalem Franciam dividi. Quarta Francia nova , feu orientalis Germania qu£ novo armorum, & fortung curfù , debellatis Alemannis, acccffit ad Auflrafiæ régnum, in caque Franco nia, quae abhis viétoribus Francis nomen retinet, tantum abcft, ut Franconia prima Francorum fedes fingi poffit , & de his, uti & de Francis populis , pluribus &

[ocr errors]

ftembergius Epifcopus Paderbornenfis&Monafterienfis, de re littcraria optime meritus, in fuis monumentis Paderbornenfibus ex hiftoria Romana , Francica, & Saxonica erutis. FRANCIA, olim Gallia, vulgò la France incolis , the France Anglis, la Francta Hifjanis, & Italis_, laFranza Siculis, Francam Lufiranis, Franckreicb Germa ^is , Uramcryck Belgis, F, ancia, & Francuskg<jemia Polonis, Frankistam Afiaticisdi&a, cujus Incol; Franci, Regnum e(t Europæ potentiffimum fub propriis regibus ab anno 425. & ita celebre, etiam tempore Regum primg ftirpis, ut cum S.Gregorius Magnus Pontiféx Maximus fcripfit adChildebertüm Francörum Regem his ulus £ft verbis ; Quanto cgteras homines regia dignitas anttctllit , tanto c£erarum gentium regnaregni vefiri proféíïò culmen excellit &c. ut videre cft lib. 5. ejus operum; &

fub hac prima ftirpe complc&ebatur Francia etiam ma

gnam partem Germaniæ, tuncque in ipfà erant Regna Parifienfe, Sveffionenfe , Aurcianenfè, & Metenfè , , five Auftrafig , itcmquc Regna Burgundiæ, Aquitani;, & Britanniae minoris, quæ omnia poftea in unum coalverunt; & fub fecunda ftirpe Regum Francicum Impcrium contincbat Germaniam totam cum Belgio, Helvctia, Pannonia tota, Moefia fuperiori, maxima parte Italiae , ubi Regnum Longobardorum, & parte Hifpaniæ Tarraconenfis; fèd lapfu temporis hæ regiones à

Francia recefferunt. FRANCIA, extenditur in longum, ad 26o. leucas Francicas ab extrema Armorica ad occafum , ufque ad oftium fluvij adortum ; Ejus verò latitudo eft 238. lcucarum fimilium à fèptenirione in meridiem, nempc ad ora occani Germanici prope Dunquercá,ufquc ad mon

tcS

i

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tes Pyrenaeos in ipfo limitc Hifpaniae , & Cataloniæ
Principatus, &huiusregni termini funt ab occidente Q-
ceanusAquitanicus & finus magnus Francicus, à meridie
montes Pyrenæi, quibus ab Hifpania feparatur per 8o.
leucas, & mare mediterraneum ; a fèptentrione mare ,
Britannicum, fretum Gallicum , minuta pars Oceani
Germanici, & Belgium Hifpanum 5 ab oriente verò
Cermania, Helvetia » & Italia, à qua Alpibusdividi-
tur ; ficquc comp!e£titur in fé maximam partem Galliae
antique, nempc Galliam Aquitanicam tótam, uti om-
nem Gâlliam celticam, cxceptis Helvetüs , Galliam .
Narbonenfem, exccpta Sabaudia tantum, & maximam
partem Gailiæ Belgicae.
FRANCIA , dividitur etiam à quibufdam in duode-
$im parlamenta , nempe Parifienfe füb quo mcdia fere
l{cgni pars fcilicet provinciæ Infulae Francig, Picardig,
Artefiæ $ Briæ, Barrenfis Ducatus, Belfiæ, Sicalonię,
IPcrticenfis, Aurelianenfis, Cenomanenfis , Blefenfis ,
Turonig , Andegavenfis, Piäavenfis , Santoniae, En-
golimenfis, Marchiæ, Bituricenfis , Niverenfis , Bor-
bcncnlis, Alverniæ, Lugdunenfis, Forifienfis, & Bel-
loiovienfis. Tolofanum , fub quo Occitania : Gratia-
nopolitanum, fùb quo Delphinatus : Divionenfe , fub
quo Burgundia cum annexis: Burdcgalenfe, füb quo A-
quitania : Rothomagenfe , fub quo Normannia : A-
quenfc, fub quo Provincia : Britannicum, fub quo Bri-
tannia: Palenfe, fub quo Benearnia, & Navarra infe-
rior: Mletcr:fe , fub quo trcs Epifcopatus Mctcnfis , Tu!-
lenfis, & Virdunenfis cum Lotharingia: Vefontinum ,
sub quo Comitatus Burgundiæ: & Tornacenfe recense-
reétuin, fub quo Flandria Francica, & Hannonia Fran-
cica. Scd a!ia ineft divifio Regni Franciæ in viginti tres
partes magnas, quas Generalitates vocant, les Genera-
!iiez yulgò , fub quibus traétus, feu regiunculae , quas
Eleétiones nuncupant, les Eleétioms, in quibus tamén .
non comprehenduntur provinci£ , quæ à Quadraginta
annis Coronæ Francig adjun&ae fünt. -

Francie Regni Trovinciae , c* Tartes.

Aginnenfis provincia , l'.Agemois
Albigenfis provincia, l'.-Albigeois
Alnienfis tra&us, le pays d'JMumis
Alfatia , l'.-Alface -
Alvernia , l'.ae puergne
Andcgavenfis Ducatus, l'.Amiois
Armeniaccnfis Comitatus, l'J4rmagnac
Artefia, l'.4rtori
Aurelianenfis Ducatus, l'Orleamois
Auftrebantium, l'Oiiervant
Barrenfis Ducatus, le Barrois
Baffiniacus Ager, le Baffigny
Baviovenfis provincia, le Isa»iolois
Bellovacenfis traéìus, le Brayvais
Belfia , la Beauffè
Eeugefia , le Beugey
Beneharnia, le Bearn
Bigcrrenfis Comitatus, le Bigorre
Βituricenfis Ducatus , le Berry
13lcfenfis Ager, le Blaifois
Bolonienfis Comitatus, le Boulenois
IBorbonenfis provincia, le Bourvomois
Breffia, la Breffè
Pria, la Brie -
Britannia iuinor, le Bretagne
J3urgundiæ Comitatus, le comtè' de Bourgogne
Burgundiæ Ducatus, la Bourgogne
9 adurccnlis provincia, le Quercy
Calctenustråêtus, le pay£c ciux
9amcraccnfis ager, le Cambrefis
9ampania, la öhampagm.
Schömanenfis provihcia, le Maine
Condomcnlis ùa&tus, le condomois
9onforani , le couferìns

Convcncnfis Comit.lus, le Comptè de Cominges

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]

[ocr errors][merged small][merged small]

Advocatorum traétus , Voigtlamd Aichftenfis ditio, Bifthumb.-Aichftet Algovia, -4lgovv Alfatia, Elfaff, fùb dominio Francorum Anhalitinus Principatus, Furiiemtbumb J£hhalt Auftria, Oeflerreich Bambergcnfis Epifcopatus , Bifihumb Bamberg Havaria, Bayern Bremenfis Ducatus, Hertzogthumb Bremem Brifgavia , Brifgavv Brunfuicenfis Ducatus, Hertzogthumb Brauofchuveig Pucovia traétus, Buchav» Burgovia, Burga»v Carinthia , Carutem / Carniola , Kraim Caf$ubia , Caf]ubem Cliviæ Ducatus, Hertzogthumb cleef Colonienfis EJcctoratus , Churfurjlenthumb coln Chreichgovia traétus , Chreichgav» Etchsfeldia, Eichsfeldt IEiffalia tra&tus, Eiffel Elfgovia , Elsgavv , Ferdcnfis Principatus, Furficmthumb Ferdem Franconia, FrancKem Frifia Oricntalis , 000/? Friefem Gcravia , Geravrcr Halbcrftadienfis Principatus, Furfemthumb Halberßud Haffia inferior , Nider Heffèn Ha(fia íupcrior, Ober Heffem Hannebergcnfis Comitatus, Grafff haft Henneberg Hoyenfis Comitatus, Craffschaft Hoya Holfatia , Holslein Hunnorum traétus, HundfrucK Juliaccnfis Ducatus, Hertzogthumb Lauvvemburg Lcodicnfis Epifcopatus, Bifthumb LuicK Luncburgenfis Ducatus, Hertzgthumb Lunenburg

[ocr errors]

- Luflatia, Lauffnitz

Magdeburgenfis Ducatus, Hertzogthumb Meydburg
Marchiæ Comitatus, Graffchaft MarcK
Marchia media Brandeburgica, Mittel Marck
Marchia nova Brandeburgica , Nevy MarcK
Marchia Vetus Brandeburgica, J4tte Marck
Marchia UcKerana , UcKer MarcK
Mgpolienu Ducatus, Hertzogthumb Meckelen-
14?
Míí, Principatus. Fuiflenthumb Mindem.
Mifnia , Meiffìn a*
Moguntinus Elc&oratus, Churfuriiemtbumb Mayntz
Monafterienfis Epifcopatus, Bifthumb Mumfter
Montenfjs Ducatus, Hertzogthumb Berg
Nortgovia, five Palatinatus Bavariæ, Nortgovv & Ober
Tfaltz
Oldenburgenfis Comitatus , Graffchaft Oldemburg
Ortnavia , Ortmay?
Ofitia, Osterland
Ofnabrugenfis Epifcopatus , Biiihumb Ofiabruch
PaderbofienfisEpifcopatus, Bistbumb Taderborn
Palatinatus Rheni, five inferior, Nider Pfaltz
Pomerania citerior, V or Tommnern
Pomerania ulterior, Himder T>ommern
RavensbergenfisComitatus, Graffchaft Ravensberg
Rugia infula, Rugem
Salisburgenfis Archicpifcopatus, Erh fihumb saltzburg
five Saltzburgerland
Saxoniæ Ducatus, Churfürflenthumb Sachfen
Sauria, Saurland

[ocr errors][merged small]

Stellomontanus tra&us ; Sternbergifche ^.

Stiria, Steyer

Svevia , Schuvabem
Sundgovia, Sundgau fub dominio Francorum
Thuringia , Thuringem
Tirolis Comitatus, Graffchaft Tirol
Trevirenfis Electoratus, Churfur/tenthumb Trier
Vafgovia, Wa/govy

Weltphalia, Wesiphalem .
Weftervaldia, Wefier» vald
Wetteravia , Wetterayy.

GOTHIA, Gutlandt incolis& Danis, GotaSwecis; das Gotlandt Germanis, la Gotie Gallis, & la Gotia Hi£ panis, atque Italis , pars meridionalis Regni Sveciæ , interSveciam propriam, Norvegiam ,& mare Balticum five orientale, ubi olim Gute populi, ut exiftimatCluverius;dividitur in tres partes,in Occidentalem Gothiam Weft-Gota, quæ ad occafum verfus Norvegiamextcnditur; in orientalem Gothiam Off-Gota , qug adortum , verfus mare Balticum, & Sveciam propriam protenfà , & in meridionalem Gothiam, Sod-Gota, quæ ctiam , Scania latè fùmpta dicitur,&ad meridiem excurritverfus Germaniam, & Daniam , à qua tantum freto Orefunda feparatur ; Gothiæ occidentalis provinciæ funt Wcftrogothia, Weft-Gota, Dalia , Daal, & Vermelandia Wermeland. Gothiæ orientalis provinciæ funt Oftrogothia, 05i-Gota. Smalandia, Smalamat, olandia , infula, Oelandt , & Gotlandia infula, Gutland in mari Baltico ; Gothig autem meridionalis provincig funtScania $Kome , Hallandia, Hallamd, & Blekingia, BleKing; & hæ tresultim£ provinciæ prius erant Danici juris, nünc fubfunt dominio RegisSveciæ, ab anno 1658. pace ad Rofchildam fàncita; Gothiae verò urbespræcipüæ funt Calmaria , & Gothcburgum , hinc Gothi populi Tbe GucfKe di&i fibi. GRAECIA, Regio Europæ pcrampla , & notiffima , quæ Hellas Plinio .cum late fumcbatur, continebat Gr£ciam propriam,& Regnum Maccdonicum,fub quo etiam Epirus ,Thracia,&Theffalia, ficque ejus termini erant ab Oriente Propontis, & mare Ægeum , à meridie mare Cret.cum, ab óccidente mare jonium, & pars Adriatici, à feptcntrione Illiricum, Moefia , & Pontus Euxinus, ùfdem nunc dcfinitur limitibus, fubdominio Imperatoris Turcarum, cui tota fubeft à duobus faeculis, cùm antca Principes haberct proprios, hodie dicitur la Grecia Italis, & Hifpanis, j, Grece Gallis, das Griecbenland Germanis , the Greece Anglis. & Romili Turcis, refte Leunclavio, cum aliis; amplcétitur Thraciam, nunc la Romamie, Maccdoniam la Macedomie, Livadiam olim Acha jam, la Lyadie, Moream olim Peloponnefum, la Moree & infu'as maris AEgei pro maxima parte , & ad occafüm. Totius vero regionis caput cft Conftantinopolis, quæ regia fedesTurcarum exiftit; de alijs cjus uibibus vide_, infra . GRAECIA PROPRIA, five vcra,& flriéêfumpta, Regio Europæ, pars erat maxima, meridionalifqueGrecig latè fumptæ, cujus termini adortum mare Ægeum', ag mcridicm Crcticum,ad occafum Jonium mare,&Thef. falia Epirufquc ad feptentrionem, éjus partes erant tres, ncmpc Achaja , fivc Hcllas, Pelopoiìnéfùs, & infùlemaris Aegei pro majori parte, & quç verfus occafum e$tenfae ciant. Provinciae Achajg fuéré Ætolia, Attica, Bcrotia , Doris.» Locri , Megari, & Phocis . Provinciae Peloponncfi fuere Achaja pfopria, Arcadia , Argia, Corinthia , Elis, Laconia, Mlcfjcnia, & Sicyonia'. Infùlae Gr;«is funt Ccphalenia, Corcyrus, Creta . Cyclades , Cclos, Euboea, Zacynthus, & aliæ minores,'& hæc de Græcia antiqua. GRÆCIA VERA, five ftri&è fùmpta , nunc pars eft meridionalis Graciæ late fúmptæ féu Romaniæ régio nis fub Turcis, ubi olim Græcia propria ; dividiturque in tres partes, nempe in I.ivadiam, in Moream , & in infulas maris Aegei;ex his prima Livadia la Li»ad;e, quae mags ad {cptcntrionalem, ubi olim Achaja , five Hellas ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cis annis Belg£unitidetexerunt partemGronclandiæ magis ad Boream extenfàm.ubi terra Landt van Broer Ruys. five tractus à fratre Ruys detcάus anno 1655. fub altitudine 74. graduum latitudinis, terra Baey Landt, five tractus Baey per Gael Ham Kes invcnta anno 1654. füb altitudine 75. graduum latitudinis; Terra five traétus Edami //et Kandt vam Edam detectus anno 165 5. (ub altitudine , 76. graduum latitudinis, & traétus fivc Regio Lamberti , />et Lamdt vam Lambert deteóta anno 167o. fub altitudine graduum 78: latitudinis;hinc Gronclandj populi,lesGroemlamdois Gallis, Gloemlamders Anglis. GUELDRIA, & Geldria etiam aliquando, Gelder,& celderlandt,incolis, la Gueldre,five le Ducbè de GueldreGal las,la Gueldria ltalis & Hifpanis,una ex provincujs Belgij , lYucatus titulo infignita,cujus termini funt à feptentrione Tranfifalania provincia,& mare Auftrinum; ab occidenlUltrajectinum dominium,& Hollandia;à meridie Braban tia,& DucatusJuliacenfis;ab oriente verò Clivig Ducatus & ditio Monafterienfis Epi!copi. Olim multo minor fuit fed ci perpetuo unitus fuitCcmitatus Zutphanrenfis anno 1 o79. qui antea fuberat proprio Comiti,& anno 1 27o. ei etiam unitä fuit Noviomagum cum fua Tetrarch a five }8etuvia, quæ antea pars erat Hollandig, fjcque hodie dividitur in quatuor pártes five Tetrarchias, nempe in Tetrarchiam Ruremondanam fcu Gueldriam fuperiorem, le 4uartier de Ruremende five le baut quartier de Gueldres ad *Teridicum, quae etiarn tum fubclt Hifpanis ; & in Tetrar•chiam Noviomagenfcm fcu Betuviam , la Betuve , ou le , 4*ariicr de Njiurgae ; Tctrarchiam Arenaccnfem,(cu Ve

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

rienfi, Nazareno, Boftrcnf, & Petrenfi . Eam fàcro Dei
cultui reftituit Conftantinus magnus,& praeclaris multis
operibus ornavit,inter quæ maxime eluxit TemplumSe.
pulchri Domini noftriJefu Chrifti, quod olim extraurbé
erat;hujus Imperatorisexemplo Omar Saraccnorum Im.
perator, urbe fui juris faéta novum templum in monte_,
Moriah,ubi quondam extitiffet Salomonis,extruxitfüit,
quod uti novum templum extremum Arabes dixerun;,
tcfte Gollio. Subeft autem dominio Turcarumabar;o
I 515. circiter,cum antea pareretS9ldano Ægypti,(edpa.
rui eft circuitus,& vix decem millia incolarum continét,
à Turcisad arccndosArabes maenibus cun&a,dcficit indies
& à PoetisSolyma nominatur.Vi capta fueratà Chriftia-
nisdie Veneris 1 5.Julij anno 1o99. fub UrbanoIV, Pom-
tifice Maximo, & Pàilippo I. Francorum Rcge,ipfifque
poftea paruit fcrc per fgculum fub propriis regibus,di(tat
verò 25. mill. à Joppe, & à littore marisSyru inortum ,
mare mortuum verfus 3o- eftque in Damafcum,&Cay-
rum. De hac urbe plurimi fcripfere, fed ejus loca fàcraL
fufe defcripfit,& delineavit Bernardinus Amicusà Galli-
poli OrdinisS. Francifci;& notandum quod Religiofihu-
jus ordinis habent locaSacra urbis Hierofolymitanæ cum
aliquot alijs in terra Sanéta,ex liberalitate Roberti Regis
Neapolitani ex familia Andcgavenfi ab anno 1325. &e-
tiamnum fervant fub Clientela Regum Francorum,utdi-
gnofcitur ex Ponteficüs diplomatibus.
HIEROSOLYMITANUM REGNUM,le Royau-
me de Harufalem Gallis, Regnum Afiae in Syriapropria ,
ubi alias Judæa, & poftea Terra San&a; primum regioti-
tulo infignitum fuit,fub Godefrido Bullionæo annó 1 cgo
quo à Chriftianis recuperatum fuit eje&is inde Saracenis,
qui illud iterum'fui juris fcccrunt, anno 1 188. fic deve-
nit adSoldanos Ægypti & deinde lapfu temporis ad Tur-
cas,quibusctiam fubcft.Divifum autem erat hocRegnum
in quatuor partcs,ex quibus prima & præcipua erat Re-
gnum Hierofolymitanum proprie di&um,verfus meridié
initium habens a rivo qui eft inter Byblum,& Berithum
urbcsmaritimasPhgnicis,& finé in folitudine,qugeft ultra
Darum quæ rcfpicit Ægyptum; Secunda ComitatusTri-

politanus; Tcrtia Principatus Antiochenus ; & quarta

[ocr errors]

Hifpanie partes , &• Provincit.

Alava, elJ4lava

Algarbia, el JAlgarve

Algarria, el-Algarria

Alpuxara, las.Alpuxaras * .

Aragonia, cl J4ragon a.

Afturia Ovetenfis , J4£iuria d'Oviedo

Afturia S.Julianæ, Jaiiuria de Santillana

Beira, la 3eira

Bifcaia, la Bifcaja

Bureva, la Bureva

Camporum tra&us, & Campenfisager, la Tierra de ,

Campos

Campus Calatravæ , el Campo de calatrava

Caftella Nova, Caftilla la Nueva

Caftclla Vetus, Ca$tilla la vicja

Catalonia, la Catalauma

Ccrrctania, la Cerdena

Ebufus, laIsla dejuica

Empuritanus tra&tus, cl J4mpurdam

Extremadura legionis , la extremadura de Leom

Extremadura Portugalliae, la cxtremadura de Tortuga?

Gallgcia, la Galixja
- Granatæ

« AnteriorContinuar »