Imágenes de páginas
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

| Brundufinus, CgciliusGallus, Ennii et Terentii amicus,'

Comoediographus,AcciusTragoedus,Terentinus Comicus, LuciliusSatyrographus ex Aurunca urbe, Turpilios Comoediographus.TerentiiSynchronus, Afranus Comicuus Terentii ætate, AttiliusTragœdus,Trabes oétavus inter Comicos ,Syrius Minrographus libertus füb Cicerone, Licinius Epigrammatifta. Quintus Catullus fynchronns Varronis. Licinius Gallus,Quintus Cornificius, Furius Bibaculus natus Cremong,Terentius Varro Attacinus fynchionus Ciceroniset Hortenfii,cum aliis.Romg quo die Chriftus Dominus nofter natuseft, in VaticanóÉ olci erupit, et tolo die manavit. Hæc primum a SenonibusGallis capta eft anno urbis conditæ 362. Olympiadis 97. anno 3. Sccundò à Gothis, fub Athalarico Rege, anno fàlutis 4I o. urbs conditg 1 161. Tertiò a Vvandalis fub Geinfèrico Rege, anno fàlutis 455. urbis condite 12o5.Olympiadis 3o8.anno 2. [R0ma, Roma Italis &- Hi/pamis, Rome Gallis,urbs pulcherima, totius Itali£ caput,& ditionis TPontificiaeprimaria, ubi Summus Tontifex commoratur. I 2.milliaribus di$itt ab oftiis Tiberimis , & ab ora maris Tyrrheniim Boream.Tluries capta fuit. Sed ammo I 527.expugmata ab Hifpamo exercituCaroli V.Imperatoris &* mifère vaflata fuit. Eius arx olim moles Hadriama , hodie dicitur Ca$trum $. J4ngeli,Caftel Snt Angelo, c% ab Vrbano VIII. Tumtifice . Meximo fuit permumitum.Vrbs ipfâ im dies pulchior evadie ornaturque fplendidiffimis ædificiis a Summis Tontificibus. Rgmam antiquam nuperpluribus, c%- doétiffimè defcripfit Famiamus Nardimus,uti etiam antea Iacobus Laurus,Thilippus Cluverius, &- Omuphrius Tanuvinus. Recentem autém Romam Floravantes Martimellus aliique plurimi fufe defcripfèrunt• Eius præcipua Ecclefia e$t Bafilica S.Ioammis in Lateramo. Sed Bafilica S. TPetri im Vaticamo totius orbis facilèpulcherrima eft Ecclefia & fumptuofiffima, admira¢ulum ufque excitat4; eique adiacet Palatium TPontificiums [Vaticanum fuperbiffimum.]

Remæ ædificia antiqua, aliaque, ex quibus urbis flendor olim,& magnitudo deprehenditur, ex Sexto Rufo, Tublio Viétore, & aliis.

Ædes fàcrae Io2.

Ædiculae 424.
Ærarium ingens in o&ava regione.
Amphitheatra 3.

Antra ingentia 2.

Aquæ 24.

Aquæduétus 14.
Aræ 32. præcipug.

Arcus 36.

Areæ 19. -
Armentarium inundccima regione
[----------- Afylum

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Iuinta regione. cî, 9 • Circi 8.aliis 9, Clovi 4. Clypei aurati 12. Cohortes prætoriæ I4. Cohortes vigilum 6. Cohortes urbang 6. aliis 12. Colles 7. Coloff z. Coloffi ænei 37. Coloffi marmorei 5 r. Columnæ Cochlides 2. . Columnæ aliæ plures: in iis Laétaria,ubi infantibusprgbebatur. Curatores 28. Curiae 3o. Delubra multa, fed præcipua Io Domus z 1 17. aliis 2o97. Emporium ingcns in duodecima regione. Equi ænei 84. cburnei 124 magni 23. ?Excubitoria 14. . Fontesduopræcipui, Scipionis,&Sylvani. Fora 19. cxquibüs Forum Romanum regio cft. Horrea publica 327. . Horti plures, memoratiorcs 15« Iani qüadrifrontes 36. Infùlg 466o2. J.acus 1352. Latrinæ puplicæ I44• - Iavacra publica plüra, duo praecipua. . Lucus 3 I. - Ludi plures,iniis litterarii ino&ava regione. Lapanaria 46 Lymphæa.Vide Nymphæa. Macélla plura, fed præcipua, magnum, & Livianu*n. Manfionés aliquot, in quibus Albanæ in fecunda regione • Menfae oleariæ 24ooo. , Montes in urbc 7. transTiberim 2Naumachig 6. Nofocomiüm ingens in infüla. Nymphæa 12. Obclifci magni 6. parvi 42, Pilæ 3. Piftrifia publica 329. aliis 254Pontes 8. Portæ 37. Porticus 5z. Prata 2. pyramides aliquot, magna ex parte confraëtæ. Regiæ 3. Numæ, Tulli],& Hoftillii. Regiones 14. quibus additæ quinque. Roftra 2.nova, & vetera. Saccella plura, memoratiora r 5Sacraria plura, praecipua 4. Salinæ, in undecima regionc. Scalae Gemoniæ in regione decima tertia. Scholæ memorabiliorcs 5. Senatula 4. tria virorum, unum matronarum. Septizonia 2.novum & vetus. Sepulcra plurima, fèd famofiora zo. Signa Dcorum, & ftatuæ, finc numcro. Simulacra virorum illußrium 4o. Spclunca Caci in rcgione dccimâ quarta.

- - - R O Stationcs plurcs,cohortium & municipiorum. Statuae plurcs, memorabiliores 1 s. partim Deorum;... rim hominum, Tabcrnae plurimae in quibus trcs praecipuae. Templa 333. in iis 2. Fortung, plura Iovis, Iunonis, & Veneris. Theatra quatuor. Thcrmæ:o. Tribus 35. additæ 14 Velabra duo, novum, & vctus. Vexilla publica 3. Vig 31. Vici 424. Vicomagiftri 48o. Villæ publicg aliquot. Hic le&orem admoncndum duxi, nc urbcm Romam minorem ipfâ fama gftimct, dum hic domos & ftatuasa. deo paucas legit.nam hic domus tantùm ccnfèntur, quæ nos hodie palatia vocamus.Qgod fi incolarum numcrum five aedium multitudinem conie&tura quis affequi velit , infularum numerum cogitet. Quod ad ftatuas attinet, fciat eas innumeras fuifle, cùm Romani urbe Volfinienfium capta, inde füpra duo millia ftatuarum Romam, tefte Livio, afportarint. - RQmamæ 'ÄÈÉ , feugcntes patritiæ, ex Tito Livio, Dionyfio , Tacito, Diome , Tlutarcho, Tranquillo, & aliis. Silvia, ab Ænea Silvio, I. Latino: utn Rcgum familie, cujus fuere Romulus & Remus. Pompilia , a Pomponio Sabinorum Rege à quo Numa Pompilius 2. Rex Romanorum. Hoftilia, ab Hoftilio cx urbe Medul!ia. Hinc Tullus Hoftilius 3.Romanorum Rcx. Marcia a Marcio, Sabino, qui a Numa Rege primus Pontifex Maximus creatus eft. Hinc Ancus Marcius4. Romanorum Rex. Tullia,a Tu!lio Corniculano. Hinc Servius Tullius 6. Romanorum Rex, Tarquinio occifo. Tarquinia, a Damarato Corinthio Tarquinii exulante,a quo Lucumo,qui Tarquinius Prifcus di&us cft.s.Ro manorum Rcx a Marciis occifus.Hinc ctiam Lucius Tar quinius Superbus, 7. Romanorum Rcx, ob ftupium Lucretiæ illatum regno pulfùs. Eabia, a Fabio Herculis alio. Hinc Fabii Vibu!ani,& Maximi,& Pi&orcs,& Ambufti,& Butconcs & Rufliani: ex quibus maximidiù pcrdurorunt. Antonia, ab Antonc Herculis filio. Hinc Marcu* Antonius Triumvir,qui ab Augufto viélus apud A£ium, Alexandriæ fé interemit,LucioAntonio filio rcli&o,quiMaffiliæ moricns genti fincm fccit. Iunia,a Iunio Æneæ comite. Hinc Lucius Junius !3rutus, qui TarquiniumSuperbum Regcm cxpcllcndume,curavit & Confülibus principium fecit Reipublicae. Sergia,à Sergcfto comite Æneg. De quo Virg. !ib.s. AEneidos. Serpe$tufjue, domus tenet â quo Sergia mcm; m. Hinc LuciusScrgius Catilina;qui,cùm contra Rempublicam arma fumpfiffct, in agro Pifborien{, del&tus cft. Iulia,ab Iulo Æncg filio, qui & Afcanius ; vel ab Iulo Afcanii filio,ut aliis videtur.Hinc Cajus Julius Ccfar, toticsConful,qui fuba£ta Gallia, Britannia,Hifparùs vi&o Pompeio, Rempublicam Di£tator perpetuus occusavit, à Caflio & Bruto interfe&us. Ab eo Oítavianus adoptatus I. Imperator fuit Auguftus, poft quern T l-critis II. Claudius III.Nero IV.poftremus dc hac familya. Virg.lib. 1.Æncidos. · · · Iulius, â magno demiffiim nomen Iwlo. Gegania, à Gia comite Æncs : unde Geganius Maceri. nus 1.& poftrcmus, Marcus Geganius Macerinus Tribunus militum confulari potcftatc , anno urbis conditæ 283. Nautis, a Naute comite Æneæ .Hinc Spuriu« Nantius Rutilus Confùl cum Soxto Furio: poftremius Caius Nautius Conful cum Marco Claudio anno 466. - - ( Cloelia, à Cloelio Aencae comitc.)

Aemilia ,

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »