Imágenes de páginas
PDF

^i •, 2. I $puteolanus finu, alias amplior completiebatur finum, Puteolanum proprium & Neapolitanum, extendebanturque , a Mißno promomtorio ad Boream, u/que ad promontorium. Minervg: Nunc autem multò anguftior extemditur tantum 4 Mifeno promontorio ad montemfaufilippum, & Golfodi Pozzuolo vulgò dicitur, Golfe de Pozzuolgallis in ora , campaniæ félicis. Crater,Puteolaai pars, politanam alluit, ufque a tcnfùs, [crater fèu finus Neapolitanus,Golfodi Napoli incolis, Colfe de Naples Gallis,fuit alias pars Tuteolani;c* extenditur a monte Taufilippo ad Boream ad promomtorium Mincrv; in meridiem, in ora Campamig felicis Pæftanus, marisTyrrheni, a Paefto urbe Lucaniae ex{tinéta,inter promontorium Minerve adoccafum & Palinurum adortum,Golfo di.Agropoli;qui& Pofidoniates, 2 Pofidonia urbe cadem Pefto. [ Tgftanus fimus , Golfo diSalerno, ef? in ora Trimcipatus citerioris . Ditius fuit etiam alias Pofidoniafes . Talaus,ejufdem maris aTalao,urbe five oppido inLucaniæ & Brutiorumc confinio, inter Palinurum promontorium ad occafum & Tyllefium promontorium adortum,apud Amantiam urbem, Golfo di Tolicaftro,& della Scalea. [ Talaus fiuus melius dicitur ab omnibus Laus fimus , Golfo di Policaftro, fèu dellaScalca, eiique im ora Lucazmig.] 'itiosusejurem maris, à Tcrina oppido Brutiorum qui & Hippontates,Sc Vibonenfis,& Napitinus,ab oppidis, illius orgnominatur, Golfo di S.Eufemia. [Terimæus fimus,feu Hipponiates, le Golfe dc fâinte Euphcmic Gallis,eft in ora occidentali calabri; ulterioris, inAcr L.: metum promontorium ad Boream , &* Laticanum ad zmeridiem.] Scylletius,five scyllaceus,maris Aufonij,aScyllaciourbe magne Græciæ, inter Cocintum promontorum ad meridiem, & Lacinium adfeptcntrioncm, Golfo di Squildici. ( Scyiltius , fèu Scyll.iccus fimus dicitur aliter a mautis , Golfö delli Caftelli, ab oppidulo ei adjtcente 1m ejus parte Eoreali;eftque in ora oricutali Calabriæ ultcrioris. ] Tarentinus, ejnfdcm maris, à Tarento urbe magnæ Grgcic extrema,in Salentinorum confinio,intcrLacinium pròmóntorium magngGræciæ ad meridicm & Iapygium promontoriumSalcatinorum ad Borcam & ortum,Golfo d; Tarant0 Hyrias & Vrias, Apulig Dauniæ ad Garganum montem, Golfo di Röode. [yrias fimus hodie Golfo di Manfredonia feudi Siponto dicitur; effque pars maris.Mdriatici, in ora regni Neapolitani&- provinciæ Capitamatæ, prope Manfredoniam, &Gangamum montem.] Hadriaticus, maris Hadriatici,inter Garganum monrem Apulig,& Iftriae promontorium,apud Polam urbem, colfo di Venetia,Aprutium,Piccnum,Galliam Togatam , Vehetiam,Carnos&Iftriam regiones alluens. ` (Hadriaticus fimus, feu....Adriaticum mare & Superum , Gölfe de Veni(e,c£^ mer Adriatiquc Gallis, extemditur imter Italiam ad occafum & Illyricum ac.Albaniam adortum a yenetijs im Boream Hydruntum ufque &- Epirum. Vide . Illyricus fimus latè fùmptus.] Tergeftinus, pars Hadriatici,inter Carnos,& Hiftros, colfo di Tricfle. íTergeßimus finus pars maris Hadriatici magis inBoream extenfa. Extenditur inter Sontù fluvij oftia &-promontorium J4lbram.prope Kmacum.) Flanaticus,marisejufJcm,Golfe delCarncr,five delQuar mer,inter Polam & fines Liburniae. [Flamaticus $imus, Golfo Carnero dicitur, verfus Curiêtam & Jabfòrum infùlas &* Iftriamn provinciam.Sed inter # , & Cnritiam infulam vulgòGolfo diBucariza , lcttur.

[Naronenfis finns, Golfo de Narenza,pars efi maris Ja

$. Neapolim, fiveoram Nea-
promontorium Minervæ ex-

S I driatici,& finus oblongus longè per terra excurrens yerfi, oram Dalmatiæ, & prope Naronem.Dicitur abalus \1a_ nius ßnus,tefte Ioanne Lucio;eftque inter peninfulas Hillis, c* Nefii.] Rizonicus, five Rhizonicus, maris Illyrici,a Rbizinio urbe Dalmatiae,quæ & Rhifinium,inter illam ad occidcn tem & Butuam ad meridiem,Golfo di Cataro. [Illyricus finus $iriáiéfumptus pars eft finusJAdriatici, &• vuigò Golfo dcllo Drinoitalis, Golfe du Drin Gallis, quia in eum influit Drilofluvius, s efique in ora-Albani; regionis. [Ongus finus, hodie Golfo dellaValona Italis, pars eji maris Hadriatici, in ora auftrali.4lbaniæ, prope.Acroceraunios montes.] [Buthroti fimus,aliter Pelodes, Golfo diButtonto,pars eH maris lonii, in ora Epiri, ex adverfo Corcyrae inJulae, & in ejus introitufita efl urbs Buthrotum, unde finuinomcn.] Ambracius, maris Ionij,ab Ambracia urbe Epiriinter Nicopolim urbem ad Boream & A&tium promontorum adauftrum,Golfo dell'4rta. Corinthiacuis,marisprædi&i,a Corintho urbe Achaiæ Peloponnefiace primaria di&us. intcr Rhium ac Antirrhium promofitoria, ad os illius & Corinthum in ifthmo & intimo in ortum receffu 8o.mill.paff.extenfus, qui & Crifigus,in ora Phocidisdicitur,;Golfo di Coranto,& Golfo di Lepanto. j Criffeus parseftCorinthiaci,qua Criffam urbem,& lo ca vicina alluit. Chclonates,qui& Chelonites,ejufäem maris,interChc lonatcm,& Ichthim, promontoria org Eleæ Peloponnefiacæ regionis.Golfo di Vlonata, fivc de CaflelTorneje parVulS. [chelonites finus hodie Golfo dcll' Arcadia dicitur, ßu dcll'Arcadian quibufaam. Cypariffius,ejufdem maris,inter Cypariffium, & Corypliafium promontoria Cypariffiae rcgionis Pclopoiv ficfi,Golfo délla Guardia,five di Zonchio & ipfe parvus. (cypariffius finus, hodic Golfo di Zonchio.parvus tft , inter Icbtum,& Coryphafium promontoria,in ora Meflini; Q3^ Elidis • Meffemiscus, ejufJcm maris, ficà Meffenia rcgione Pcloponncfi,qui & Coronatis. & Afinaeus, Golfo dt Coron , inter Acritam promontorium ad occafùm & Tgnarium promontorium adortum Ioo.mill.paff. quanta cft ora_, Meffenie rcgionis. [Meffemiacus finv, dicitur etiam » Golfo di Calamata à nautis ab oppido adjacente.] Laconicus,in ora Pclopponncfiauftrali,ubiLaconica , regio.a qua nominatur,inter duo promontoria, Tænariú ad occafum , quo à Meffeniaco dividitur & Malcacum ad ortum 48.mill.paff. in longitudinem patens. [Laconicus finus hodie Golfo di Caftel Rampani dicitur; quanquam aliqui fcribant dici Golfo de Colochina ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Megaricus,parsSaronici qua Mcgaridis oram aIIuit.
Euboicus

[ocr errors][ocr errors]

& Oetaeus à monte,& Maliacus nominatur inter Cengum
promontorium EubϾ BQrtale & Thermopylas extre-
imum montis Oetae 7o. ftadiis mari, fed per littora multò
longior, inter Euripum & Thcrmopylas 66. mill. pafT.
Golfo di 'Negroponte, & Golfo dizitom, tametfi Euboicus
tantùm dici videtur, qua ipfam Euboeam attingit.
[Euboicus fimus,feu Oeteus,nunc Golfo diziton dicitur;
& ejus pars inter J4chajam , & Eubaam infulam dicitur
Golfo di Talaudi à nautis.]
Pagaficus Plinio, qui & Pclafgicus Ptolomæo & Paga-
ftici§ Straboni,Theffaliæ, intér fhermopylasad méri-
diem & Magnefiam ad Boream, promontorium in Mace-
doniæ confinio, fupra 62.mill.paff. Golfo di -4rmiro, &
Golfo del Vollo.
[Tagaficus finus vulgò{Golfo de Vollo dicitur ab arce
ei adjacente;extenditurque ad 3o.mill. tantum . J
Termaicus Plinio, five Thermgus Straboni, Macedo-
niæ, qui & Macedonicus Plinio ampliffimus,ad 16.mill.
paff. inter Magnefiam promontorium ad meridiem, in ,
Theffaliæ confinio , & Cana&ræum promontorium ad
feptentriones,in quo Caflanvrea & Theßalonica,Golfo di
Salonichi.
Toronaicus Macedonieâ Torone oppido,Golfo diRam
pa, inter Canaftraeum promontorium, quo à Thermai-
co feparatur, & Ampelum oppidum , & promonto-
r1um ,
[Toronaicus finus hodie Golfo d'Aiomama dicitur,San-
fome, Brietio, & aliis teflibus. Dicitur etiam Golfa diSanta
Anna à nautis.
Singiticus,cjufácm regionis Borealior,à Singo oppido,
Golfo d, Monte Samto,inter Ampelum promontorium quo
â Toronaico difcluditur & Nymphæum, promontorium
apud montcm Athon.
( Singiticus fìnus dicitur a quibufdam Golfo di Faffio ,
fudi Dóari: eßque in ora Thracig.]
Strymonicus,ejufdem regionis podremus,Golfo di Contefà
inter montem Athon & oftia Ncfti fluvii, ubi Arethufà,
Oc6ma & Ncapolis urbs. -
Mclancs vel Melas,Thraciæ inter Ænon urbem Thra-
ciæ & Maftufiam, Ę Cherfonefi, Golfo di
Caridia,a Cardia urbe in intimo reccffu.
[Melames fimus pars maris Ægæi in ora Thraciæ, hodie ,
Qolfo di Eno a multis digitur, tefie Brictio ; aliis autem eft
Golfo di Magarife ab urbe ampla Cherfomefi Thracig, quod
forfùm meliùs.]
(Cbryféceras fimus, aliis Cornu Bizantiorum, tefte Tetro
Gyllio, pars esi Bofphori Thracy; extenditurque inter Con-
ßántimopolim , & Galatam in ora Thraciæ per decem mil-
liaria.
&àsiis , Sarmatiae Europeæ ad ifthmum Tauricæ
Chcrfoncfi, fic à Carcina oppido dictus, Golfo di Nigro-
poli varfus. -
[Carcinites,fimus Sarmatig, C* pars Tomti Euxini, munc
dicitur â nautis Golfo di Mofcovia;extenditurque ad 1 oo.
mill. pa/]. ab JAfrico im C£ciam. ]
Cercctius, Sarmatiae Afianæ oram ad Euxinum mare,
ubi Ccrcctii populi ; alluens. -
(Coretus finus pars eft occidentalis Mæotidis paludis,ver-
fus Bugem lacum & Tauricam Cherfonefum. Sed de ejus
recenti nomine mom conflat. ]
Cantageus, Sarmatiae Afianae poft Cerceticum ,
Cyclamiuus, ad Bofphorum Thracium oram alluens
Bithyniae. - -
[ôyclaminus,finus BofphoriThraciiin ora Bithymiae ,
nunc Soltamicus fimus dicitur,tefle Tetro Gyllio; eiique fàtis
parvus. J
Aflaccnus,Bithynig ad Propontidem,Golfo di comidia .,
ab Aftaco oppido, inter Acritam promontorium ad Bo-
rcam & Pofidium promontorium ad meridicm,in quoNi.
comedia. ferè 9o. mill.pafI. pateos.
Nicopolitanus,ibidem,à Nicapoli urbe,inter Pofidium
promofitorium,ab Aftaceno feparans& Dafcylon urbem
Golfo di; Montanea-
(Nicopolitamus finus pars Propontidis& vulgò Golfo

[ocr errors]
[ocr errors]

diterramei in ora orientali Sardinig,prope Calar in ejus pri;

[Sulcitamus

[ocr errors]

S I riorem ad ertum , fèd longe à Corno Hefperii. Barbaricus'£thiopiae fub AEgzpto, inter Raptum promontorium ad meridicm, & Aromata promontoriuin ad fèptentrionem Goifo di Meiimde. [Baraaricus fimus,feu J4fperum mare,prope Raptum promomtorium,hodie mer de Zanguebar dicitur e$tque im'parte orientali Æthiopiæ proprig; &* ejus pars admodum parva . e$t fimus Melindg . J Avelites, ejufdem regionis,inter Aromata & fauces finus Arabici, Golfo dizeilam. ( Parvus cft.] Arabicus,inter Arabiam & Ægyptum, Æthiopiamque füb Ægypto, ad 35o. lcuca , hoc elt Io5o.mill. pafT. inter fauces, & intimum illius rcccflum extcnfus , il Maraffò.] [Arabicus fimus hodie la mer Rotigc,feu etiam meride , la Meque dicitur a Gallia, &- mare Roffo ab Hifpanis. Vide J4rabicus fimus, ©* mare Rubrum.] Adulicus, parsfinus Arabici, AErhiopiam fub Ægypto alluens, inter fauces illius & Colobon promontorium, in quo Adulis urbs, Golfo di Ercoco. Heroopolites, pars Arabici in intimo receffu,'ubi Heroum urbs, [ Heroopolites fimus mumc Golfc de Suez dicitur ; effque in parte Borealiori fimus.Arabici, inter AEgyptum C^.trabiam petrpam.] Ælaniticus pars finus Arabici,in Arabie pctreæ & felicis confinio,ubi Ælcna urbs, Golfo di Eltor. Sachalites, Arabig felicis in ora ad ortun. inter Syagrum ad meridicm, & Corodamum promontorium ad Boream. Golfo di Sachalat. Perficus inter Arabiam ad meridiem & Pérfidem cum Sufiana ad Boream 255.leucis extenfùs, Golfo di 'Perfia. [Perficu* fiuus munc Golfo de Balfora, &* mer d'Elcatifdicitur,feu etiam Golfe de Perfe;&• ejus pars oritntahs, fèu extra eius fauces dicitur fimus.Armi<iámus. ] Ichthyopl.agorum Macarum, Arabiamalluens, pars Perfici. Leanitis pars Perfici,Arabiam felicem aJluens. Sacer.pars Terfici, inter Lcanitcm & Mefànitem,Arabia m aliiicrs in intimo fere reccffu. Micfanitcs pars Perfici, Arabiam alluens. Pclodes pars Perfici, Sufianac regionis orain altuens. Paragonticus , Carmani£ inter promontoria Carpcl# ad occafum & AJabagium adortum, Golfo de Grger4th , [Paragonticus finus Carmanig, forfàm e$t Golfe de Guadel,ut conjicitur exfitu. Sed longe diflat atra&u Guzarate im occafüm.] [camtbifinus, Golfe de l'Inde,finus ef? Indiæ intra cangem,prope oftia Indi fluvii,&- verfùs confinia Imperii Terfárum, tefte sanfòne. Barygazenus,primus finus Imdiae,*intero(tia Indi fluvii & finum fequentem Canthicolpicum,Golfo d: Cambaja,fic à Barygaza urbe (* Fosfan inter Canthi adoftia Inái,Colchicum finum fequentem: hoc enim ordine ponun tur,Canthi vel Canthicus,Barygazenus,Colchicus. [ Barygazenus fimus, Golfc de Cambaye dicitur ab urbe adjacente,fèu â regno vicino.) Colchicus, cjufJcm Indiae citerioris.inter Comariam, & Cory promontoria,fic à Colchi urbe.Golfo di Cocbin , (Quid fit non conftat.) Orgalicus,Indiae,inter Cory promontorium auftraJiffimum & Taprobanam infulam, Golfo dizeilam, fub quo & Argaricus Orgalicum fequens continetur. [Orgalicus fimus ubi fuerit difficile ef? dicere;& intercory, feu Comaria extrema , &- Taprobanam efl fretum Manar diéfum , fèd mullus finus , meque prope Cocimum. J Gangeticus;qui&magnus, inter Indiam citeriorem,& ulteriorem, omnium maximus circuitu 1 2 5o. lcucis Hifpanicis,latus in ore 4oo. inter Cory promontorium citerioris & Colon ulterioris, Golfo di Bengala, fic à Gange_, fluuio in eum influente di&us. Sabaracus, vel Sarabacus, Indiae ulterioris, M agno ad meridicm attiguus, iuxta Aurcam Cherfonefum Tab.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

§ 1 eain Boream recedens Golfo di Savola}: [Sabaracus finus Gangetico,attiguuseft,Golfe de Martaban.sed longe diffat â Magnofinu in ortum.] [perimuliîus fimus, Indiæ ulterioris e$t,Golfe de Siam , fic diëïus & regno adjacente.) [Sinus magnus,Gölfe de Haynam féu de la Cocinchine g;tenditur inter Imdiam Vlteriorem, C3* Simarum regionem.] Sinárum, qui&Chryfe, sinasalluens, Golfo della chi124 Sinarum finusfèu intimus receffus,hodieEnfeada deNan• quin Lufitamis,eft in parte orientali simarum,verfusCoream, J4liis dicitur Golfe de Gang. fèu de Zang. (Mamilhanus feu cavitg finus , Bahiadc Cavita,pars ef Oceani Indici,in parte occidentali Mamilh£ infiilg.im Philippinis,& prope Mamilham urbem. X Sinus maris Mediterramfi exordine occurrentes, Virgitanus. Illicitanus. Sucronenfis, Hifpaniæ. (Lugdunenfis Galliae.) (JAffromela, Trovinciae.) (S4mbracitamus, Trovincie, [Rgpallenfis Liguriae.] Lüiienas, qui & Erycis, Liguriae. [T>lumbimi Hetruriae. ] Éormianus, fèu Phormianus, & Cajetanus, Latii novi, Bajanus , qui & Puteolanus , Cumanus, & Crater , Campaniæ. Paeftanüs, qui & Pofidoniates. Laus Lucanig. Hipponiatcs, qui & Tcrinæus, & Napitinus , BrutioTum , Scyllaceus. Terentius magnæ Grgciæ, Hyrias, qui & Vrias, Apuliæ Daunig , Adria five Hadria cum Afpiratione qui & Adriacus et A• driaticus.five Hadriacus et Hadriaticus,Venetig. Tergeftinus, Carnorum et Hiitrie, Flamaticua Hifbrig et Liburniæ. (Naronenfis Dalmatie,] Rhizonicus Dalmatiae. [Illyricus Macedonig. ) ( Ongus Macedonig. ) [ Buthroti Epiri. Ambracius Epiri. Cjrinthiacus. Criffaeus, pars CorinthiaciChelonates, qui et Cheloniter, Cypariffius. Coronæus, qui et Meffeniacus et Afinæus. Laconicus. Argolicus Peloponnefi. Saronieus et qui Salaminiacuset Megaricuß Peloponnefi et Atticæ. Euboicus Euboee. Opuntius qui ct Maliacuset Qetgus, Phthiotidis. Pagaficus qui et Pelafgicus. Thgllaliæ. Thermeus, qui et Thcrmaicus. Toronaicus. singiticus. Strymonicus Macedoniae. IMelanes Thracie. cbryfoceras Thracie. ] Carcinites Sarmatiae Europeae. Cercetius. . Cantangeus,Sarmatiae Afiang. Cyclaminus. Aftacenus. Nicopolitanus, Bithyniae . . Ideus apud Trojam, Phrygiae • [Jtdramittemus,-Afi£ minoris.) fSmyrngus, J4fiae minoris.l Cerámicus, Carl;.

v. _ . . s ■ • 1 7 ; Attalicus,Pamphylig. Ifficus Ciliciæ. Sirbonis Palefting. Syrtis magna. Sirtif parva. (Cartaginemfis.Africae.) Hipponenfis. Oláchites Africe. Numidicus, qui et Laturus, Numidiae. Sunt et finus aliquot infùlarum maris Mediterranei.velut Sardiniæ,Sicilie, Corficg, Cræt£ et Cypri. Sinus Oceami apud veteres per ordinem. Emporicus Mauritanig Tingitans; Hefperius, Liby; interioris ad occidcntem. Barbaricus, qui et Troglodyticus. Avalites apud fauces finus Arabici. Adulicuspars Arabici, Æthiopig füb Ægypto. Heroopolites et Ælanitcs, pártes Arabici, Arabie petree. Aräbicus inter Africam et Arabiam. Sachalites, Arabiæ fclicis ad ortum. Pcrficus cujuspartes fùnt Capeus et Gerraicus,ubi Gcrra urbs ampla, inter Arabiam et Pcrfiam. Sinus Icgthyophagorum Macarum,Leanitis,Sacer,acMe {anites partes Perfici in Arabia. Pelodes,pars Perfici in Sufiana. Paragon, feu Paragonticus, Carmaniæ . Canthicus, apud oftia Indi. Colchicus,apud Comariam promontorium. Orgaiicus qüi et Argaricus apud Cory promontorium, Indig citerioris. Gangeticus, qui et Magnus . Sarabacus,parsGangetici, Indig ulterioris. (P.rimul cus, Imdie ulterioris.] [Magnus finus Simarum . J [Sinùs JMatonij Ægidij, Bave d'Antongyl fèu de Manghabei,fimus esi vifice, in parte Boreali Madagafcariæ infole, féu Delphing, c* in ejus ora orientali, ubi colonia Francorum. ] [Simus SJ4uguftini,Baye dc S. Auguftin.est in parte auffrali Madagaf ariæ infii';';';bi 3ra in occafum temdit. Dicitur etiam Ionghe lahe ab in-olis ; ibique intft colonia , Framc0r'47n . Sinarum, qui Chryfè & M.gr.us, apud Satyrorum proImOntOr1um. Sunt praeter hos finus alii ia{ularum oceani, uti Albionis, Hiberniæ, Taprobanes, & aliarum. Sinus Oceani in ....fin.rica per ordinem : [Sinus Hudfonius , Golfc de Hudion Gallis, Hudfon . Bay JMaglis.fimus Americ? fèptentrionalis peramplis,verfusTerras aerëticas & Eftotilandiam , & ab J4nglis dete&fus. Ejus partes fùnt Iacobi finus 3- fimus Magnus,Jeu Liberatio in parte J4i/lral. ] [Sinus Buttonius, Buttons Buy , finus J4mericæ feptentrionalis in mari Chri$tiano.verfùs novam Damiam &- terras _Aréticas. ]

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »