Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tribus Romäne antiquæ 35. quarum 4. prime Urbant, féquentes Rufticg dicebantur.

1 Palatina, a Palatiuo monte dióta , quæ apudVarronem in ordine quarta cft.

z Suburbana , feuSuburana » a Subura , prima apud Varronem .

3 Collina, & collibus Qgirinalibus , apudVarronnem et1am tCrtla .

4 Ę , ab Efquilio monte , apudVarronemßCllnC10 •

5 Romilia , fic appellata quòd fub Roma effet in agro a Romulo Vejentibus adempto.

6 £* , ab Aemiliagentc nobiliffima,abaliis 14. loco

1ta •

7 ôïìim, , a Cruftumina urbeTufio:um.

8 Cornelia , agentc Cornelia clariffima 15.loco nuweIata_• •

9 Fabia,a Fabia gente et 16 loco; cujusmeminit} Horat. lib. 1. epift. 6. - -

-hic multùm im Fabia valet, ille Velima.

1 o Galeria,a loco,cujus tamen memoria non exftat.

1 1 Lemonia, a Lemoni9 pago apud portam Capenam in via Latina; ab aliis 7.loco memorata.

12 Mentina feu Mencnia,agentc Mencnia, locum 16.apudalios obtinet.

13 Ocriculana, ab Ocriculo oppido Sabinorum. Sed hoc loco Claudia ab aliis reponitur.

14 Papiria,a Papirio viro nobiliffimo, a qup nomen genti; loco 19,aliis. -

i 5 Pollia.

16 Popilia .

17 Pupinua.

I 8 Sergia. -

19 Vejentina, ab agroVejenti nominata: ab aliis repolita.

2o Voltinia .

21 Claudia.

22 Stellatina.

23 T romentina.

24 Arnenfis.

25 Sabatina.

26 Pomptina ...

27 Pobilia.

28 Maecia.

29 Scaptia • .

3o Oufentina.

31 Falcrina •

32 Anieniis.

33 Tercntina •

[ocr errors]

' 34 Velina.

[ocr errors]

Ordo fècuntlum alios .

1 Suburana, a fùb muro tcrreo. 2 Efquilina, ab Efquilio monte, cx Varrone. 3 Col ina, a collibus . 4 Palatina Ciceroni, a Palatio. 5 Romilia, a Romulo, exVarrone lib. 4. 6 Cruftumina, ab oppido in SabinisScxto 7 Lemonia, a Lemonio pago, via Latina,

Capenam, Sexto Pompcjo. 8 Pupenia, eb agro Pupino, Sexto Pompejo 9 Vejentina, ab agro Vejenti Ciceroni. Io Galeria, ex loco, Livio lib. 27 1 1 Pollia, ex loco, Livio lib. 8. 1 » Voltinia, ex loco, Ciceronipro Planco ; 13 Claudia, exgente, Livio lib. 2. 14 Æmilia, ex gcnte, Livio lib. 38. 16 Fabia , ex gentc, Suetonio in Augufto,

Pompejo, apud portamr

Horatio ia

57 Horatia,

- - - - - - - T R. 17 Horatiâ, ex veteri infcriptione. . 18 Menenia, alus Mcntina, Jofepho lib.13. de belloJudaico. 19 Papiria, a Papirio, Sexto Pompcjo. 2o Sergia, exgcnte , Frontino lib. 2. 21 Vctrovia, ex Livio 36. 22 Stellatina . 23 Tromentina, a campo Tromento inTuffia , Sexto Pompcjo . 24 Sabatina, a lacuSabato, Sexto Pompejo. _. _ . . 25 Arnienfis,feu Arnenfis, ab Arno fluvio Tufciæ,Livio lib.8.Hæ quatuor a Ccnforibus addit;fucrunt, teft«. Livio lib. 5. 26 Pomptina, ab agro Pomptino, Livio lib.7. 27 Popilia, a Popila, ScxtoPompcjo • . 29 Mæcia, a caftro fic dicto, Sexto Pompejo. go Oufentina, â fluvio Oufente Sexto Pómpejo. 31 Falerina, ab agro Falerno, Jofepho lib.13: . 32 Anienfis. ab Anicnc fluvio, Cicéroni lib. 8, epiftolarum . 33 Terentina, aTerento loco , Ciceroni 34 Velina a lacu Velino , Livio lib.i 9, 35 Quirina, a CurcnfibusSabinis, Sexto Pompejo.

pro Planco ,

Jaliæ tribus ex antiquis infèriptionibus. ' 1 Ocriculana, ab oppido. . 1 Pinaria, cx Sexto Pompejo • 3 Suppinia, ex Livio !ib. 31._ . 3 Cämilla, fèu Camillia, aCamillo, - 5 Celtia,ex antiquo lapide, Clucntia, à Cluetia nobili familia. 6 Cluvia, fic ab urbe Samnitum. 7 Dumia, ex antiquo lapide. 8 Minucia, à gcnte nobiliffima. 9 Papia, a Papio Mutilo • 1 o Tauria, ex lapide. 1 1 Veturia, ex lapide. 1. Ælia,ex Ælia iiobiliffima familia, ficuti fequens. 1 3 Julia, cx Dione 4: . 14 Flavia, agente Flavia, ex qua Vefpafianus 1 5 Ulpia,a Trajano Imperatore nomen accepit: Tributum Cæfaris, Tribbefées , ex fcriptoribusGerA^et.d manicis, urbs Germaniæ in Pomerania, inter Deminum 2 Trazd 3.&Sundim, feuSundium urbem in ora maris Baltici 4. leucis. [Tributum cefàris,Tribefèz,oppidulum eíi Germaniæ , in pomeraniaciteriori &^ in domimio Bardenfis , in limite Ducatus Megalopolitani 4. mill.Germanicis diftans à Bardo immeridiem, Deminum verfus 3.&r[ube$t dominio Svecorum pace Momafieriemß. Tricâ urbs fuit Apuliæ, a Diomedeuna cum Apina_, condita tefte Piinio lib.3.cap. 1 1. quæ evcrfà in proverbium abijt; nam Tricae pro nugis rebufque futilibus acciiuntur, ac etiam pro impedimentis,ut frequenter apud όiceronem,unde tricari verbum,&tricones , qui nugisaJios derinent, & tricinus quæftus, qui tardè fit & tricæ Atellanæ,apud Varronem pro nugis impeditiffimis. Fuit & Trico,vélTricca.[Vide ibiJtcite Stephano,urbs ThefMalig.a Tricca Penei filia nomen habens.TriQcæ[quæ Dolopibus vicinaeft,& Pindo monti] templum erat Æfculapio fàcrum,qui inCoo inlula &Pergam etiam cultus fuit; fèd maximè Epidauri in Peloponnefo, ubi natus; unde Epidaurius dicitur. Ovid.lib. 1 5.Metamorph. Æquore pacata patrias Epidaurius aras. Linquit . ~rÉ. Queilloa,tefte Caftaldo,infüla Indie citerioPtol. ris in finu Colchico,ex carum numero quæ Malaivar hodie nominatur. - - Tricala, oppidumSiciliæ. Vide Triocala. Tricara, oppidum Phlafiae, tcfteStephano : Tricaricum,Tricarico, urbs Lucaniæ in Bafilicata, E

steph.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tridentinus,qui Princeps Tridentimusetiam dicitur, gt

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
« AnteriorContinuar »