Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

liam urbem Lucániæ, cum Ifàcia vel Ifcia. Vide Oenò-
trides. Pontia prior etiam Pontiæ numero plurali apud
Liüium fcribitur,à Volfcis culta.
[Tomtia, Ponza hodie, infula efl regni Neapolitani &•
provinciæ Terræ laboris, antea incolis vacua , fèd a pau-
cis ammis exculta, cum vico &• turri, fub domimio util;
Ducis Tarmg- 12. mill. paff. diftat a Circeio promontorio im
meridiem,uti 2o. a Tcrracima. ]
[ Tomticum, le Ponthieu, Galliæ regiumcula,im Ticar-
dia provincia,qug ab aliis Tontivenfis Comitatus dicitur.
Extemditur versùs ofiia Somone fluv. ubi J4bbavilla , Pons
Remigii, Monafteriolum, Rua, &- Crotoium ; effque im-
ter Quantiam fluvium & Bononig Comitatum ad Boream
& Normammiam ad meridiem , uti J4mbianenfém tra-
êtum ad ortum. Dicitur etiam Pontus fête Tontinia a qui-
bufdam. ]
Ponticum mare. Vide Euxinum. Hoc ceteris dulcius
& natantia in Propontidem eiicere fcribit Macrobius li-
bro 7. Saturnalium capite 19.
[Tontificia ditio,feu Status Ecclefie; Stato della Chie-
Italis 1'Eftat de l'Eglife Gallis pars e$t Italie , á fptem-
trione in meridiem protenfa per 24o. milliarii, nempe â ca-
fir0 Francolino in Fcrrarienfi Ducatu Terracimam ufjue.
Eius autem maior latitudo, mempe â Centumcellis J4mco-
mam ufjue gf? 12o. milliarium. Sed multò mimor ef im aliis
locis , præfertim im R0mandiola ubi valde restringitur,
inter Hetruriam c%- mare Adriaticum; fubeftque dominio
Summi Pomtificis. Terminatur hec ditio a meridie mari
Tyrrheno, ab ortu regno Neapolitano, ab occafù He-
truria & Ducatu Mutinenfì , a feptentrione aiit, m mari
JAdriatico &* dominio Veneto . Eius partes fèu provincig
fùnt campaniâ Romana, la Campagna'di Roma, pro-
vincia Tatrimonii S. Tetri, la provincia del Patrimonio
di S. Pietro, Sabina , la Sabina, J4ger Orivetanus, il
territorio d'Orvieto, JMger Terufinus, il territorio di
Perugia, Vnbria féu Ducatus Spoletamus, l'Ombria , ,
Maríbit.4nconitafia , la Marca d'Ancona, territorium,
Civitatis Caflelli, il territorio di Città di Caftello, Du-
catus Vrbin.s, il Ducato d'Vrbino, Romandiol.t , la ,
Romagna , Jger Bononigníís, il Bolognefe, & Ducatus
Ferrajjenfis , il Ducato di Ferrara. Subfunt etiam domi-
mio Summi Pontificis J/vemio & Comitatus Vimdafcimus
in Gallit, lc Comtat Venaiflin, uti Beneventum in re-
gno Neapolitano, cum eius territorio alias peramplo, ut
liquet ex diplomate Clementis KI. Tontificis Maximi amno
135o. fed nunc ab Hifpanis valde re$tringitur. Totius di-
tionis Tontificie urbs præcipua e$t Rom4 , Roma, qttg
Italig caput . crevit autem tnaximè hæc ditio liberalitate
Fraiicorum Rgum Pipini &- cius filii Caroli magni, & do-
aatione Ludoyici Pii eius nepotis. Sub Clemente VIII. Pon-
tifice Maximo Ducatus Ferrarieufis redit additionem Pon-
tificiam, uti etiam Ducatus Víbimas fub Vrbano VIII. Bar-
bérino Pontif:ce Ãfaxiino, deficiente mafcula prole.]
[Tomiificig ditionis urbes praecipu£ :
J4ncoma, Ancona.
J4rimini,//i , Rimini.
Afculum. Atìoii .
Bononia » Bologna.
Camerimum , Camcrino.
Fayentia , Faenza.
Ferraria » Ferrara.
Firmum , Fermo. , - v
Forum Livi, Forli-
Fulginium , Foligno.
Imola , Imola.
Macerata , Macerata.
Oriyetam , Oruieto.
Terufia , Perugia.
Tfiirum , Pefàro.
Ravenna , Ravenna.
Reate, Rieti.
Roma , Roma •
Spoletum, Spolcto. -
Tifernum, Città di Caftello.
} terbium , Viterbo.

T. Pi.

froc.

24nf.

24nf. 24nt.

fuomi.

ΤΡlin.
Strab.

Vrbi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Steph,

Script. s.ig. (Pomtieu vel Pomthieus Comitatus) in qua Monafterio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

* patens, ut illam 23. urbes, tefte Plinio,circumftarent,in uibus erat Pometia;nunc verò ferè tota exficcata,l'-Mu; paludediéta. Ibi campi Pometini Livio,& campus! pometinus Straboni. Pontinæ paludes numero plurali apud Lucanum libro tertio. Et qua Tontinas via dividit uda paludes, Martialis lib.13.cpigrammate 1o9. Tendula Tontinos qu£ fpeétat Setia campos. [Tontina palus eft Latii fèu campani; Romane, hodie paludi Pontine, qug non exficcata e$t, atqüe vix exficcavipote$t, propter eius amplitudinem &• plurimos ammes in eam influentes,ut ego pluries vidi. Extenditur enim inter 'Neptunium , Norbam, Sermonetam, Setiam, Trivernum, Terracimam, &* oram maris Tyrrheni ; &* in eam influunt fluvii J4ffura, Nympheus, Vfens, 4ma/émus, &* aliquot alii mimores; per hanc tamen Traianus piam Saxo flravit ingenti fumptu,& eius etiamnum vifuntur reliquig. Diciturmeliùs Tomptima palus. Pontiniacum ex Chronico Ciftercienfi,fontigny, pagus Galliæ cum coenobio in Antifiodorenfi Dioecefi ; ac oppidum Britanniae minoris ac Rhcdonis8. leueisinoccafum à Ioffelino4• Pontinus mons Argiæ regionis,in Peloponnefo,cú flu

[ocr errors]

[Tontiopolis, feu Fanum S. Tomtii Tomeriarum, urbs Galliæ, in Occitamia, S,Pons de Tomieres.Vide Fanum S. TPomtii Tomeriarum.] [Tomtifara Pontoifc, féu Pons ad Oefiam, urbs eft Galliæ,in provincia Infulæ Franciæ, @* im Weximo Francico in . clivo » ad Qefiam fluvium.6. leucis difiat a Lutetiain Circium Rothomagum versùs.] Pontus,rcgio Afiae,mari Euxino appofita,inter Bithyniam ad occafüm,& Paphlagoniam adortum, in qua Heraclea Ponti metropolis. Eft etiam regio Europæ, pars Myfiae inferioris, cidcrn mari expofita. De quâ Ovidius Jibro de Ponto. Pontus item * mare apud Ptolomæum multiplex;Galaticus,qui Paphlagoniam alluit; Polemoniacus, qui partem Cappadociae poft Themifcyram alluit, in qua Polemonium urbs; Cappadocius, qui reliquam Cappadociæ oram,in qua Cerafüs& Trapezus urbes fùnt,alluit. Quæ regioncs à Iuftiniano HellefiopontusappelJantur.(*Ptolomæo Pontus Galaticus, Pontus Polcmoniacus & Pontus Cappadocicus funt tresCappadociæ partes, in quarum prima Themifcyra, in fècunda Polemonium, in tertia Cerafùs & Trapczus. Pontus fluvius Macedoniæ, Sintiam urbem alluens haud longè ab Heraclea urbc, quæ Sintica dicitur, dccurrenS. Pontus, & Pontinia, regio Galliæ Belgicae,in Picardia,

[ocr errors]

Cimmerium Herodoto & Orofio, Caucafum Appollonio, Colchicum Straboni, Sarmaticum Ovidio, Phafianum Ariftidi , Cuius ambituseft 3 1 5o. milliarium, tefte Plinio. Abefta Cafpio mari 375. mill. paff. aliis 25o.Plinio referente. Cuius omnes Poetæ meminerunt. Virgilius libro 2. Georgicorum : ?omtus, & oftriferi fauces tentantur ~dydi.

Vide Euxinum .

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

7o p * O

Cimmerii, populi Sarmatiae, ques in perpetua caligine verfàri ferunt. Horum meminit Virgilius, & Ovidius. - - - - - Cyclopes, populi Siciliae in monte Ætna, Vulcani minifiri , quo§ uno oculo tantùm praeditos anthropophagos fuifle ferunt. . - - -

Cynamolgi Plinio &Cynocephali, populi Aethiopiæ capita habentes canina. Vide Plinium libro 6. capite 3o.

Dardani, populi Myfiae, quorum fcminæ in viros mutatæ leguntür, auétore Saxone Grammatico.

Enotocoeti, populi Afric£, quibus aures ad pcdcsulque dcmittuntuir ; de quibusStrabo libro 17. fcribit.

Fanc(ii populi OccaniSeptentrionalis,in infula Bafilig |

qui aurcs tam patentes habent, ut tota iis corpora contegant. Plinius libro 4. capite 13: `Gigantes, multis in locis reperti, ab omnibus fcriptopibusjmemorantur, immodcratæ feu monftruofae magnitudinis, uti apud Plinium libro 7. capite 16. fcd & noftra tempcftate ifi nouo orbe invcnti funt in ea regione y qu£ inaüftrum vergit. HosinTheffalia ab Herculc cxtinétos refert Strabo libro feptimo. - - - - - Gymnites,populi Æthiopiæ,Troglodytis finitimi, in quatiis corporis parte nudi vagantes, ficàjnuditate diéti De quibus Éliniuislibro fexto capite trigefimo. Hellufii, populi Germaniæ feptentrionales, quosTacitus folo vultu homines, reliqua parte corporis ferisfimilcs effe refert. Himantopodcs, Indiæ populi, quosferpendo incedere Plinius loco citato fcribit. - Hippocentauri,populiThefTaliae, quorum meminit Pli-, niüs, cum aliis, Vide Centauri. Hippopodes,populi Bafiliæ infùlae fèptentrionalis, fic di&i quòd pedes equinoshabeant. Pliniuslibro 4. ca1 tC I 2. §äculi, populi qui uno oculo præditi fünt, memo• rantur; fed ubi géntium fint, haud docent. Monomeri populi Septentrionalcs, qui uno crure ve. lociter incedufit, ab Aulo Gellio rcferuntur libro 9. ca1 tc 4.• . $iäoßcii verò populi AEthiopiæ,Troglodytis finitimi, qui uno crure fàltuatim perniciffimè moyentur, plantám patentem habcntes; undc & Sciopodes dicuntur tcftc Plinio libro fèptimo capite fecundo. Nigritæ, populi Aethiopiæ, Regem monoculum habere dicuntür ex Plinio !ib. 5. Cap. 8. I. Nificaftes,& Nifitæ, populi AEthiopiæ apud oram • maris,ternis aut quaternisoculispræditi, memorantur à , Plinio libro 6. capite 3o. Ocypodes, populi Africæ adeovcloces,utcurfüequos fèperétit, tefteStrabone libr9 15;

Olabi & Syrbothae,populi Libye, quos Plinius loco.

citato o&tonüm cubitorum altitudine conftare fcribit. in Oricntes populosintimos,alios fine ore, alios fine na

ribus,foramen unum, quo refpirent, potum calamis , & |

[ocr errors]

[ocr errors]

p : O toto hirti, ac villofi, perniciffimiin Cartadiforum ré gione Plinio eodem loco . Sciopolcs,populi AEthiopiæ, Troglodytis finitimi, qui tam latas plantas habent, ut illarum umbra fe ab gttw & folis ardorc tueantur; unde nomen affecuti funt. Plinius libro 7. capite 2. ^_ Struthopodes, populi Indiae, quorum viri cubitales, femine plantas habent minimas, quafi ftruthionum. Syrbote, populi Acthiopi;, o&onum cubitorum magnitudine conftantcs, ut Plin.lib. 6. capite 3o. refert. Tcntyritæ, populi Aegypti, folo olfaéîu & afpeâu crocodilos fugare feruntur. Trogloditg, populi Aethiopig, in fpeluncis degunt, abomnihominum commercio abhorrentes ut Plinius loco citato refert, curfu veiociffimiPopulonia, Populonium Plinio, Straboni, poplonium Ptolomæo & Stephano,urbs Hetruriæ, olim epifcopalis (cui Maffa ad ao. mill. pafT. diftans in ortum fucceffit,) in ora maris Tyrrheni, contra Ilvam infulam Io. mill. diftantem excifà à Nicea Conftantinopolitani Imperatoris Duce, quo tcmpore Bcrnardus Caroli magni nepos Italig dominabatur. Ea nunc Torto Baratto (non Porto Ferrato, ut fcribit Leander ) dicitur, Plombino oppido amplo vicina ad 3. mill. paff. media ferè inter Pifàs ad occidentem, & Cofàs adortum 54.Hic Gcinfcricus Vandalorum Rex à Bafilio Leonis Imperatoris Duce prælio füperatus eft. Meminit Populonig Virgilius libro io. AEneidos: Sexcentos illi dederat Topulonia mater. [Topulonium, promontorium numc Capo Campana dicitur ;eftque prope Topulonij rudera, in ora maris Tyrrhemi, contra Ilvam infulam, a qua di$tat 12. mil- paff. in B0ream, uti 5. a Tlumbimo in occafum.] Porata,Trut, fluuiusSarmatiæ Europæg, tefte Peucero per Moldaviam in Iftrum influens: qui poritus à Ptoloimæo vidctur appcllari, nec fitus repugnat. [Porata,fèu Sorata, fluuius Dacig dicitur a Scythis,qui Græcis Tyrethos &* Romanis Hiera]iis diéius fuit, hodie Pruth. Oritur in Rußia Nigra provincia Tolonig; deinde per Moldaviam fluens, auëius aliquot fluminibus, & rigatis Iaßio aliifjue urbibus, imibi in Ifirum exoncrat. Vide Hieraffùs. Porcifera, Tocevera, fluuius I.iguriæ,ex Apennino möte in mare Ligufticum apud Genuam per Vallem 1 o. mill. pafT. decurrens. Porcobera etiam in tabula ænea _, antiqua nominatur. Pordofèlene, infula parvaapud Lcsbum, cum oppido cognomine,ut fcribitStephanus. Poreus pagus cum coenobio Galliæ Belgicæ, in Picar— dia,adSomonam fluvium, inter Ambianos & oram. Porina, fluvius Peloponncfi , apud Cyllenen fluens, Achaiorum & Pheneatum terminus, tefte Paufânia. Nomen ab ipfà urbe ctiam hodie recipit. [Torolif$um, Sarmatiæ Europææ fluvius, apud Ptol. I Porofelcne, Pordofèlcne Straboni & Stephano, a luna nomen habens, ir.fula maris Ægæi, cum oppido cognoimine, apud Lesbum. Auétor Thefàuri Linguæ Latinae ex Plinio lib. 5. cap. 31. fcribit cffeinfülam in finu Ceramico; fed ibi Pliniusnihil dc ea habet. Stephanus etiam Porofelcnem appellari fcribit. Porphyrcum, Cayfa Poftello, Hayphc Ravvolfio, urbs Phoenicis, apud oiam littoralem & Carmcli montis radiccs, cpifc. fub Archiep. Tyrio. Populi Porphyreonii &c Porphyrconitg Stephano. Porphyrione, infüla parva Propontidis,inter Procon- p z=. nefum & Halonein, ante Cyzicum: de qua Plinius lib. s. cap. vlt. Ifola di Chizico hodie. Porphyris infula,(Vide Cythcra: Nifyros, & Carpathus) quæ olim, tefte Plinio, fic appellata fuit à purpúra. In ca Vcneris templuminfigne fuit. Hinc Porphyriacus. a,um, pro purpureus, apud Ovidium: Et Torphyriacis figere labra gentis. [Tophyrite, JArabig oppidum iuxta Ægyptum, te£i< Stephano, in Thebaide efi te$ie Eufebio.] Porficâ, Pcrfà Stcphano, oppidum fuit Mefopotarniae ar> =

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Herod.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »