Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors]

"p O ad Euphratem, apudSamofìta,una cum illis cxcifùm. Porta Augufta, Torquemada Taraphæ & aliis, oppidü amplum Hifp. Tarraconenfis, in Vaccæis & Caftella deteri, inter Burgos adortum 12. & Palentiam ad occafum 6. leucis Latino recenti Turris cremata. Tortacra, Tauricæ Cherfùmefi urbs, tefle Ttolomgo.] Porta ferrea, feu portæ ferreg, Dcrbent &- Demircapi, urbs Albanie, in Afia, ad Cafpium mare.Vide Caucafiæ portæ · Pcr has cnim portas in Scythas tranfituseft. TPorte Vrbis Romæ : Agonenfis que $ Collina, & Quirinalis, poftremoSalaria, Torta Salara. Vnde via Salaria incipit. Aurclia, apud molem Hadriani: fèd hodie non exftat. Inde via Aurelia per Hctruriam Centum cellas ducens. Capcna, di S. Seba$iiano, unde via Appia. Eiusmeminit Ovidius in Faftis lib. 6. Lux eadem Martife$ta efl, quem profpicit extra J{ppofitum dextræ porta Capema »iæ. Caimétalis porta à Carmenta,quam Romani uti Deâ , templo illi exftru&o coluere, nominata e(t. Eius meminit Virgilius lib. 8. Æneid. - mofirat,c* aram, Et Carmentalem Romano nomine portam. Quæ & Carmentis ab Ovidio in 2. Faft. dicitur: Carmentis portæ dextra eft via proxima Iano : Ire p.r hanc noli, quifquis es; omen habet, [Torta Carmentalis erat ad radices montis Capitolini versùs Tiberim fluvium, te$ie Nardino:&* hodie non extat Coeliomontana, quæ & Afinaria di S. Giouammi: unde via Valeria & Tufculana, quæ & Campana Ciceroni. Collatina, poftea Pinciana. vulgò etiam Pinciana: unde via Collatina, Menaioit iliius Ovidius libro 2. fa{torum: . J{ccipit aerata juuenem Collatia porta. Hinc Colla tinus, nomen viri: De quo Ovid. ibid. Ho$tis ut hofpes imit penetralia Collatimi. Collina. Vidc Agonenfis. De ea Ovidius in Faftorum libro 4. Templa frequentari colling proxima porte Tunc decet. Efquilina, & Exquilina, Maggiore; unde via Præncftina,& Gabina, Feneftralis porta in cæde Tarquinii nominari coepit, fic diéta quodTanaquil uxor Tarquinii per fencftram-, allocuta populum Romanum placarit; ubi tamcn ea fucrit ncmo docet. De illa Ovid. lib. 6. Faft. . Noite domum parva folita eft intrare fèmefira: Vnde Femeftralis momima porta temet. Ferentina, quæ & Latina, vulgò Porta Latina: unde via Latina. Ficulnenfis, quæ & Viminalis, di S. J4gmeß : unde via Momentana, [T0rta Tia nunc.] Flumentana, porta del popolo:undc Flaminia via, & Caffiana,& Claudia, [Torta Flumentana erat prope Tiberim fluvium, versùs carmentalem portam &- pumtem S. Mariæ, tefte Fa m: amo Nardimo. ] Fontinalis, pofteaSeptimiana, Settimiana; Gabiufà, dídi S. Loremzo, unde via Præneftina. & Gabina , & Tiburtina. Vide Efquilina. Ianiculenfis, di S.TPancratio: unde Via Vitclia. Latina. Vide Ferentina. Navalis, quæ & Portuenfis , di Ripa:unde via Portuenfis. Porta Tortejè dicitur, prope Ripam, ad Tiberim.] Oftienfis, quæ & Trigemina, di S. Paolo, unde via_, Oftienfis,& Laurentina • Pandana,olim Saturnia, & fèmper aperta; quæ nunc non exftat. [Torta Pamdama, tefte Nardino, porta erat Capitolij,id. que pluribus probare nititur. ] Pinciana,Vide Colatina. Portunenfis. Vide Navalis. Qujrinalis.Vide Efquilina. Rátumena à Ratumena auriga, qui per earm in Capivolium ingrefluscft, ut Pliniuslib.8.cap. 42, tcftatur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hifpania,Brafilia le Brefil, regio ampla J4merice meridiomalis in quatuordecim prgfèéturas divifa , J4<ores imfulg , les isles Azorcs,im Oceano J4tlantico,ubi Madera imfùla,&infule Capitis Viridis,les isles du Cap Verd. Habet prgtere.t Rex portugalliæ plurimas arces in ora regni Congi, in Æthiopia imferiori,uti Fanum S. Tauli Loamde im ora .4ngolg, &• infulas S.Thome,J4nmiboni,Ferdinandi Tai,&- TPrincipis,im mari Guimee. Toffidet etiam in ora orientaliJAfriarces Sofalam,Mozambicum,Mombaziam,& alias Zanguebarig rcgionis. Im India verò orientali habet Goam uräem amplam cum annexis in ora Malabarig , uti Bafemum, Damanum, Omorium, Mangaloram, & Barceloram,cum , plurimis arcibus im illa ora , Dium arcem &~ infulam parvam im ora regni Guzaratarum, atque ./imacam in ora , provinciæ Cantomiæ, in Imperio Simarum, cum aliquot locis in ora occidentali fimus Gangetici.] [Tortugalliæ urbes præcipuæ: Beia, Beia. Braccara, Braga. Bragæmtia, Braganza. conimbrica, Coimbra. Elua, EluasEbora, Evora. Guardia,Guarda. AMiranda, Miranda de Douro. Olyfipo, Lisboa. 'Portus, Torto. “Portus alacris, Portalegre.] Vjeum, Vifeu. portunata, Vegia, tefte Merula, infula Illyrici, feuLiburniæ, iuxta illius continentem,inter Crefpam ad occa{üm,& Arbam ad ortum , à Crepfà 5. mill.paff. diftans, cum urbe [quæ Vegium dicitur Plinio) epifcopali , circuitu 8o. mill. pafI. patens. [Tortunata,infula maris Illyrici, quid fit mom beme com$iat; Vegia etiam alias Curiéta diéta fuit; e$tque circuitus so. mill. paff. tantùm.) ( Portus, Porto, urbs Hetrurie, in prouincia Tatrimonii San&ti Petri, in ditione Tontificia. 12. milliaribus a Rom.t diftat in meridiem, & uno ferè ab ora maris Tyrrheni. Tortum habuit alias fuperbiffimum, a Claudio exsiruëtum, &• a Traiamo reparatum, cuius vix vifuntur veftigia. Vrbs ipfa diruta iacet, £grè a quatuor , aut fex incolis habitata proptgr aeris inclementiam.] [portus JMcaxutla , Puerto de Acaxutla , portus eft amplus JAmericæ fèptemtrionalis, in nova Hifpamia » & im Guatimala provincia , in ora maris JMu$irimi , prope oppidum Trinitatis, fub Hifpamis.] (TPortus alacris, Portalegre, urbs mumita Portugalliæ, alias J4nga, epifc. fub J4rchiep. Bracarenfi, in provincia inter Tagum &• Amam dièta , im confimio Eflremadure Legionenfis, ad fontes fluvii Caig. 9. leucis Hifpamicis diftat ab Elvis im Boream, & 5. a Valentia J4lcamtaim occafiim. ] Portus Augufti, qui & Romanus, Torto , urbs Hetruriæ prorsüs excifa, apud oftia Tiberis, contra Oftiam urbem etiam extinétam 2. mill. paff. diftantem-., ab urbc Roma 16. millia. pafI. in meridiem. Manet epifcopatus, vnus è fex qui Cardinalibusantiquioribus conféruntur. Erat & portus Augufti in ora Galliæ Narboncnfis, adoftia Rhodani fluvii, ab Arelato 38. mill. pafTib. d;ftans ex Itinerario Antonini.

[ocr errors]

Tortus cale, Porto, fèu Ciudad de Puerto, Belgis Porta Tort,urbs eft ampla &- emporium celebre Hifpanig;im regno Lufitanig, prope oftia Durit fluvii, &^ vix vn.: leuca diftans ab ora Oceani. Atlantici, in provincia inter Durium &• Miniim diéfa, 7. leucis diftat a Brucara im meridicm, &• 12-a Lameca im occafiim.) [Tortus Corcagig, Corckhaven, portus eft Hibernie, in Mamomia provincia &* Corcagienfi Comitatu, im ora maris Vergimii. J£mpliffimus efi, &- verius æßuarium 22. mill. paff. diflans â Corcagia urbe in meridiem. [Tortus Corvi, Puerto del Cuervo, portus ef? cum ca$lro in parte orientali imfule Corvi, unius ex Tcrtiariis imfulis,&- prope Florum infulam, fub Lufitanis.] [Tortus Crematur, Puerto Quemado, portus J4mericae meridiomalis , in provincia Terræ firmæ , &- im ora maris JMu$irimi,in limite Topayami,prope promontorium Currentium cum caftro recenti, fub Hifp. J [Tortus Delphini, Portofino, oppidulum Italig, cum arce in ora orientali Liguriæ , & portu tamtifper capaci , fub dominio Reipub. Genuemfis. 2o. mill. di$tat à Genua in ortum, Rapallum versùs 3. [ Tortus defideratus, Portdefire, portus JMmerice meridionalis, in M.tgellanica regione , inter ofiium J4rgentei fluvii ad Boream, & terram Ignium ad meridiem. [Tortus Dianæ , Stagno di Diana, portus efi Italiæ, in ora orientali Corficæ infülae, cum $tagno adiacente. Tarvus ef?, & partim arema obduétus , prope J4lertæ urbis rudera.] [Tortus diues, Puerto Ricco, fu Famum Sam$, Ioanmis de Tortu divite, S. Iuan dc Puerto Ricco, urbs epifc. J4mericæ fèptemtrionalis , munita, cum arce duplici , &* portu capaciffimo in parte Boreali infule cognominis , in . fnari Boreali. Capta fuit & vaftata ab.Anglis yino i 595. iterum a Batauis anno 161 5. Subeft autem dominio Hifpanorum ; &- dicitur ctiam Fanum S. Ioannis de portu divite. Vide ibi. ] [Tortus divitis infulae, Isla de Tuerto Ricco, infi:l1 . ampla J4mericæ fèptemtrionalis im mari Boreali. Dicitur aliter Isla de Iuan de Tuerto Ricco , incolis Boriquen . Dete&ia fuit ab H fpanis anno 1493. &* ab ipfis cxculta anno I 5 Io. Eius longitudo ab ortu im occafiim eft 3o. leucarum Hifpanicarum, latitudo verò 2. circitcr. ) [ Tortus Equorum , Tuerto de Cavallos, portus J4mericæ feptemtrionalis ,im Homdura provincia movæ Hifpaniæ, & in ora maris Borealis fimufjue Hondurae. Capax èfè admodum; ibique aliâs fuit Famum S. Ioammis de portu Equorum diëium,numc dirutum. 34. leucis Hifpanicis distat a Tintia nova, feu Comaiagua im Boream.

Tortus Ericis, Lerice, oppidum in ora Liguriæ ex- la,->

trema, ad portum Lunæ , vltra portum Veneris 3. mill. pafl. [Tortus Famis , Torto Famine, portus J4mcricæ meridionalis , in ora Boreali freti Magellanici , fic di&fus , quia alias ibi excitata fuerat urbs Thilippopolis, cuius incolæ faine necati perierunt. Vide Thilippopolis.) (TPortus Formofus, Beauport Gallis , Bahia hcrmofà Lufitamis, Mofclbay Belgis, portus eft.Africg, in Cafreria regione maximè ad aufìrum , inter finum fam&fe Cathering ad occafum &- fimum füncti Francifèi in ortum ,, 9o. leucis Lufitanicis circiter dislans â promontorio Bonæ Spei in ortum. ] [Tortus Formorus, Tuerto hermcfo, porttis J/merice

(Portus Baiocenfis, port en Bcffin, portus Gallie, fèptemtrionalis, in parte meridiomali Hifpani^le infulae. in Normannia, &- in ora maris Britannici, prope Baiocas fèu S. Domimici ; cùm caftro. Extenditur ad aliquot mil

[ocr errors]

liaria , &• 18. leucis Hifpanicis di$tat å Dominicopoli in_. im occafum . ] [Tortus Franciféi Draci, Tuerto di Francefço Drack portus est maximus J4mericæ fèptemtrionalis, im parte occidemtali Califormiæ infulæ, ubi ad Boream tendit versùs promontorium Mendocimum. Sic dicitur, quod illuc appulerit celcbris ille J4rgonauta Francifus Dracus -4nglus. dum orbem terrarum circummavigaret; cfique forfan . im illo traëïu nova J4lbiom regio , de qua tanta comtroverfia fuit intcr fcriptores , vt credere eft ex plurimis argumentis.

denomunata.

[Tor

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

P O

me Veneta, & in limite ditionis Venete, ubi ramus pad; fluvii praecipuus,Po grande,feu Po diVenetia, diéìus in mare J4driaticum fe exomerat;1 o.mill.paff.a pcrtu Gori diftans, in Boream Vemetias versùs .] PortusVlyffis inSicilia, Lagnina, tefte Fazello cum A- ,„ retio, inter Acim oppidum & Catinam urbem .apud En- T" gum,nunc faxis ex Aetna monte inie&is oppletus.Vide Odyffia. [Portus Volane,amtea Olana,Porto di Volana, portus ditionis Pomtificiæ, in Ducatu Ferrariemfi, cum caftro cognomine, ubi Volama alter ramus minor Padi fluvii, vulgò Po di Volana diétus,im mare JMdriaticum exonerat; eftq; medius inter portum Vierium ad Boream c^ portum Trimarium ad meridiem, 4o.mill.a Ferraria di$iam , in ortum, , &* 1 1 .a Comaclo im Boream. Tortus a veteribus memorati praeter iam diéïos. Argous,Torto Ferraro, vel Ferrario, Iluae inlulae. Bonus portus, TPorto Bo, Sarmatiæ. Brigantinus Torto della Coruna, Gallgciæ. Brivates, Bre$i, Britannie, in Gallia, oppidum & portus. Cenchreæ, Porto dicemchres, Peloponnefi. Crefa, Torto Malfetan, Carie. Cyphanta, Torto delle Botte, Peloponnefi. ( cgi- portus nunc Stilo dicitur in ora finus -4rgoucz · 7 Delphini portus, Porto Fim, Liguriae. Edron,Torto di Cbioza,Venetiæ. Elææ, Torto Targa , Epiri apud Nicopolim. Iamnetorum, Torto di Zamia, Palcftinæ. Iciusportus, Calais, Gallig Belgicae oppidum. (Icius portus mumc ef? VifTen, caßrum Comitatus Bono- £; , ad fretum Gallicum 3- leucis â Caleto um occajum . ) Illicitanus, Torto diJ4ltcamte , Hifp. Tarraconnenfis. Liburnus,& Ligurnus,& Labro, Livorno,Thufciæ, oppidum & portus. Libyffonis, Porto di Torre,Sardinie. Manarmanis portus, Marma, Frifiæ oppidum. Nedoacus,Porto di Malamoco, Venetiæ. Minoa, Altamura, Cretæ, & Peloponnefi. Mofcha, Torto di Mefchat, Arabiæ felicis.

[ocr errors]

portus. Nauftathmus, Torto Bomandrea, Cyrenaicæ. Novusportus, Nevv Havem , Albionis. Odyffia,five Vlyffis portus, Porto di Pali, Siciliæ. Onchefimus, Torto Samti quaranta, Epiri. Omchefmus portus munc Orchinodicitur.) Panormes Epiri, Porto Ragufèo, Macedonie Marci, Atticæ Porto Rafei, & Marmaricae portoSalonef. philonius, Porto Filom, Corficæ. Aliis Torto yecchio. Phœnicus, Torto di Noti,Sicilie. [Aliis Falcomara. Pifidon, Torto Zoara , Africæ. Rhizus, Riffo, Cappadociæ oppidum & portus. Rufìbis feu Rutubis, J4zaìor, Mauritanifi Tingntane oppidum & portus. Saliocanus,Morlay, Britannig in Gallia oppid.& portus. [Saliecanus, feu meliùs $taliocamus, portus in Britaniae minori nunc eji S. Paul Leon, feu Leondoul, urbs in oras Boreali.] Schoenus,Torto Schemo,Peloponnefi. Selinus,Torto....4lberto,Marmarice. Sefippi portus, Torto $erifo, Arbbig. Siur , Porto Entigraffo, Africæ. Sybota, PortoSivita , Epiri. Syracufànus, S. Bomifacio, Corficg oppidum. [[Syracufamus portus aliis ef?, ? §. S. Amanza.) Traianus, Porto Frangofo,Thufcie. [Aliis Pefcara.) Tretos, Lar, Arabie felicis. Tralla, Porto Sel, Arabig felicis. Vlyffis portus . Vide Odyffia. íPofiga, Pofega, urbs Sclavoniæ, Comitatus Pofegienßs caput,adoriavvam fluvium, alias TPicentina ditia 8. mil!paff;difiat å Savo fluvio, in Boream, & 3o, a Gradifcb**

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »