Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.O V

Damafcus, Damafto, in Cœlefyria .
Delphi, Delft, in Hollandia. -
(Domcheriacum, Donchery, in Campania. ]
( Dordracum. Dort, im Holamdi4.)
Ecbatana, Tauris, in Media.
Famagufta, olim Hamacoftos, in Cypro.
Feßa, qlim Volubilis, Fez, in Mauritania.
Franicheria, FraneKer, Frifiæ.
Gallovidia, Gallovvay» im Hibernia.]
(Hailbruma, Hailbrum, im Suevia. )
Heida, Heydem, Dithmarfiæ in Cimbrica.
Hierofolyma , Gierufàlem, in Palaeftina.
(Iadera, Zara, im Dalmalia. )
Iaurinum, olim Arabo, Giavarim, Pannoniae.
(Iema, Iena in Tburingia. J
Iulia Caefàrea, J4lgier, in Mauritania.
(Krempa, Krempen, in Holfatia.]
(Leovardia Levvarden, in Frifia. J
( Lucerna, Lucerne, im Helvetiis. )
Luneburgum, Luneburg, Saxoniæ.
[Marigburgum, Marienbourg, im Hammonia.)
(Melita vetus, la Citta Vccchia diMalta.)
[Meffama, Meffihe, in Sicilia.]
[Mozambicum, Mozambique, im.-Africa. J -
Mofcha » Mof\9vv , in Sarmatia, regia Mofcho-

rl1m .
Novaria, Nouara, in Infubria.
Ovaria,0'pyar, in Hungaria.
Panormus, T.tlermo, Siciliæ.
(Remsburgum,lRensbourg, in Holfatia.)
( Ripa» Ripen im Iutia.]
Rotomagus, Rovem in Normannia.
Rapclla, olim Santonum portus la RØehelle, in Aqui-

tanla .
Salodurum, Soloturm, in Heluetis.
Sedunum, Siom c%- Sittem, in Valefia • -*
[ Senogallia, Senigalia, in Ducatu Vrbinate.)
[ Stada feu Statio, Staden, in Ducatu Bremenfi,) -
Stetinum, quafi Sidenum, Stetin Pomeraniæ.
(Taberna Saverne, imJalfàtia. ) *
Taurinum) Turimo, Galliæ Subalpinæ.
Ticinum, Tavia in infubria.
Tigurum, Zurich, in Helvetiis.)
Traie£tum inferius, Vtrecht, in Batavis.
[Trideutum, Trente, in Tyrolio.)
( Tripolis Tripoli, im Barbaria.]
(Venloa, Venlo, im Gueldria fuperiori.)
Vinaria feu Wimaria, Vueinar, Thuringiæ.
[Vintomia, Vinchefter, im JMnglia.)
(Visbuia, Visbuy, im Gothlandia infula.)
(Vitteberga, Vittcmberg, in Saxomia inferiori.]

Quadratus vicus Romae, in tegione I4. Cuius fit mentio in veteri infcriptione füb Traiano Imperatore.

Quadratum, Radtmamflor, teftc Lazio, óppidum Pannoniæ fuperioris, in Carniola. ad Saum fiüüium, intcr Vacorium ad occafüm, & Labacum ad ortum 6. leucis. Scd hoc eft in Norico, non in Pannonia. Aliis videtur cße Gurckfeldt in Croatia, à Labaco Io. in ortum, à Ccleia4- in Euronotum. Quadrata Antonino, de quâ , fuprà Hæc oppida ficdiéta putantur ob quadratami formam; Š funt fuprà memorata.

Quadriburgium, Quaetraedt , tcftc Ortelio, pagus Germaniæ inferioris,inter Coloniam Agrippinam& iuliacum. Aliis eft /voeringen, oppidum fèu pãgus eiusdem Germaniæ, ad Rhenum, inter Coloniam prædi&am & Nouefium in medio. Eft& Quadriburgium in libroNotitiæ oppidum geminum: unum in Norico Ripenfi, alterum in Valeria Ripenfi. v.

Quædam mira & prodigiofâ in gratiam ftudioforum hic infèrcre libuit, * quamuisà fcopo Gcographico aliena, [&à debito ordine ; qugrenda enim pótiùs erant in titulo Mira, vel Prodigiofâ: cùm verò tanta fit locorum copia ab M. ac T. , & tanta tenuitas elemcnti Q, utrique videri poffit au@or confüluiffe, catse

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Q V plinium lib. fe.cap.23. Ceneus fèxum omtitafse traditur: de quo Aufon cdy1,6, Maerct in antiquam * Cemeus revocata figuram. [* Alii libri Cocnis.] Ccrvusà Ptelomæo rege ita educatus traditur, ut etiá Græcè loquentes intelligeret. • Cleon, ex Daulia urbe Phocidis nunquam fomniaße fertur, cum multos annos vixifTet,ut Plutarchus in lib. de oraculis fcribit. Clitorii in Arcadia lacus eft,cuius aqua pota vini faftidium adfert,auétore Plin.lib. 31. cap. 2. & Andri föĘgrino quoque die inebriare idem ex Mutiano reCTt . Coloffis flumen eft, in quod lateres conie&i, lapides extrahuntur,ut fcribit Plin. lib. 3 1. cap. z. Confidius funere elatus revixifTe traditur. Cornelius Rufus Conful Marii collega dormiens, ut fomniarat excæcatus eft. Cornix alba proverbium eft de re rara. Hanc vifàm , rcfcrt Coeliusliq. antiq. le&. Crotonem & Locr9$ pcftem nunquam expertos tradunt; teftis cft Plin. lib.2.cap. 96. Cyzici fontem eße qui potantesamorem deponere L facit, teftis Mutianus. Daphidas fophifta Dclphos petens'Apolliriem confùluit, an equum amiffum inueniret : refponfumeft, invé' turum,fèd deturbatumiri. Rediens incidit in Attalum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fulatu vifòs effe teftatur Plin. lib. 2. cap. 57. tas magna, remoratur, tefte Plinio lib. 32. cap. I. Is re~ Afbidem in Ægypto adcuiufdam menfam catulos pe- mora ob id à Latinis dicitur. periffe idemPlinius rcfert. ' EglesSamius athleta mutus, cùm quendam mala fide

Atys Croefi Rcgis filius fèmeftris, cum quendam gla-||vi&óriæ præmium ufurparc videret, indignatione comdio pátris iugulum feriturum vidiffet, locutus fertur, te-| motus, löcutus fertur. fte Herodoto, Elephantem fuper funes ambulafIe,& litteras Grgcas Aviola confülaris in rogo revixiße traditur, licet a .•' didiciße, Pliniusex Mutiano refert. flamma, nullo opem ferente, cxtin&us fuerit, tefte Pli- | Emipenides Ctetenfis ab Agifarcho patre adovium nio lib.7.cap. 3. ubi & Cælium Tuberonem à rogo re- cuftodiam deftinatus, 5o. annis in fpelunca dormiiffe , latum fcribit. - traditur. Baiis in Campania balnea duo vicina fùnt; in quorum | Euriphæus Cyrenæus in fùperiori maxilla pro dentiunum canes conie&i, fübitò deftituti fènfibus cxfpiraffe ibus os habuiffe refertur. videntur ; in alterum vcrò, ftatim revivifcunt, üt ipfi , Euripidis ad fèpulchrum in Macedonia duo rivi conpropriis oculis infpeximus. - fluunt, quoruma unus mortifcrus;alter fàlubris eft. PliniBaris herbg taéîu draconis catulum öccifüm ad vitam |uslib.3t. cap. 2. revocatum trádit Xanthus Hiftoriographus, qui idem .] Eutfiimens filius triennio ad tria cubita excrevifIe teftatur de Thylonc à dracone occifò: Iuba quoque,Pli- traditur. nio referente lib. 26, cap.2. qucndam in Arabia.ad vitâ | Fanum Veneris Paphi aream habcre, in qua nunquam herba revocatum reftatur. pluit, {cribit inter alios Plinius lib. 2. cap. 96. Bouem locutum Plinius lib.8.cap. 48. teftatur. Vbi || Faufta mulier oftienfis 4. uno partu edidiffe traditur, aìt propterea Senatum fub dio haberi cœptum fuifle. lduos mares, & totidem fémina$, tcftc Plinio lib.7.cap. Budda, Gymnfophiftarum princeps, è latere Virginé j3. Sed illud magis mirandum, quod mulier nobilis in Ba

generatam refert apud Cœlium Rhodiginum. . . |tavis tot pcperiffe à Belgicis fcriptoribus traditur, quot .Caffini puella in pucrum mutata traditur, tcfte Plinio [in anno fürit dies. libro 7. capite 3. Formicæ, formicas mortuas fèpeliunt, tefte Plinio lib....

Cato & Marcus Craffus nunquam rififfe feruntur. |undccimo capite 3o.

Qga infula fontem habet hebetes potantes facientem] Fortune imuliébris fimulachrum bis locutum refersPlinius lib. 3 1 .cap. 2. Titus Livius.

Cecina Volaterianus quæ inbello fiebant perhirun-| FulminaScythiam,& alias regiones Boreales, Ægyp-> dincs amicis nunciabat, qügadnidos füos rcdibant, Vidc ] tum, Æthiopiam,& alias regioncs Auftralcs non attih

gunt.

[blocks in formation]

tatum iidem fcribunt. Gyari infulæ incolas a muribus fugatos fcribit Plinius lib. 8. cap. 29. Harpafis in Lycia cautes erat, tefte Plinio, nulla alia vi hominis, quam unius digiti mobilis.Vide Plinium ]ib. 2. cap. 96. A^ Hercules triplici dentium ordine fuiffe traditur. Hermotini Clazomenii omnia egreffa corpore, longè. •que pervagata, multa nuntiaffe,&adcorpus rediiffe tráditur. Plin. lib. 7. cap. 52. Hierapoli in Syria, in lacu Veneris pifces fuiffe, qui vocati adeffent,& ædituis parerét,feqüe fcalpendos prgberent. Plinius lib. 32, cap. z. Iafon Pheræus à quodam percuffus, à vomica liberatus dicitur, à qua mcdicorum opera nulla potuerat liberari, tefte Cicerone lib. 2. de natura Deorum. Jlias Homeri in cortice nucis inclufâ miro artificio narratur à Plinio ex Cicerone lib.7. cap. 21. Infulæ in lacu Cæcubo & Reatino flu&uant, ut fèribit Plin.lib. 2. cap. 95.ficia Nymphæo fàltuaresappellate & {ylvae alibi. Infulæ enatae in mari de novo Delos & Rhodos, poftea Anaphe, Nca, Thera, Therufia, & Hiera, tcftc Plinio lib. 2. cap. 87. Iphix fèxum mutaffe traditur. Dubium eftanfit ille pi&or. de quo Plinius lib. 35. cap. 1o. Irisfive arcus coeleftis quotidie Locris, & ad lacum . Velimum videtur, ut fcribit Pliniuslib.2.cap. 62. Lacydi philofopbo anfer comes perpetuus fuit ab eius 1atere nunquam difcedcns, uti teftatur Diogenes. Laodiceæ platanus mutabatur in olcam ad Xcrxis Reis advcntum, tefte Plinio. Ligna inieéta in flumen Ciconum lacum Velinum,Su

[ocr errors]
[ocr errors]

la vocati ad augurium veniebant, ut ferunt. Plinius lib. |

[blocks in formation]

siofum. Vidc Plinium libro 7. capite 16. Maris quidam, parte antica homo, poftica equus, an~eos 125. vixiffe, & ter mortuus, ter revixiffe traditur. Memnonis ftatuam, ad eius fèpulchrum, oriente fole {onum edere fòlitam tradunt Strabo libro I 7. & Plinius 1ibro 36. capite 7. Montes duos in agro Mutinenfi inter fè concurrifTe, `Lucio Marcio & Sexto IulioConfülibus, fcribit Plinius libro 2. cap. 83. Mortui quidam revixiffe à Plinio referuntur libro 7. capite 52. Mula mulum peperit cùm Xerxes expeditionem in . Græciam pararet. Theophraftus mulasgignere in Cap

[ocr errors]

V. 9 padocia fcribit, Plinio referente lib 8. cap. 44. 3 Navesè portu Carthaginis exeuntes è Lilybæo con ; fpeétasefIe auétores fùnt Strabo & Plinius, nec confpe&tas folum, fed etiam numeratasà quodam oculis lynceis Naufimenis Athenienfisuxor, cùm liberos in inceftu deprehendiffet,præ nimio horrore vocemamifit, ex Plutarcho. v Olachas, fluviusBithynig, Briazum templum alluens, periurosvelutflammaurit,tefte Plinio libro 31.capite 2. Oleas& prata in agro Marrucino fèdes mutafse,via , publica intercedente, füb Nerone, adnotat Plinius libro 2. capite 83. Oppidum i Hifpania à cuniculis,in Theffaliaàtalpis in Galliaa ranis everfùm traditur apud Plinium libro 8. capite 29. Orchomenus,oppidum Eubœæ,duos habct proximos fontes, quorum alter memoriam,alter obliuiofiemaffert Pliniuslibro 31. cap. 2. Orionis fiue Oticorpus in monte Cretæ repertii fuit, 46. cubitorum, tefte Plinio libro fèptimo capite 16. Ovis in infüla Co Leonem peperiffe fertur,à Nicippo, cuiusoviserat, mox infùlae principatu ufurpato. Partus aliquot prodigiofia Plinio libro7. capite 3.referuntur. Perpereni, populi Lydiae, fontem habent, qui rigatâ terram lapideam facit, ut fcribit Plin. lib. 3 1. cap. 2. Philetas Couselegiographus corpore adeo tenui fuit, ut plumbum deferrensincederet, ne a vento raperetur. - Philinus quidam toto vitæ tempore nil præter lac guftaffe traditur. Philippus Rex Macedoniæ monitus ut à quadriga caveret, omnes quadrigas fuftulit; fedgladio Paufâniae , in cuius manubrio celata erat quadriga, intcrfcCtuseft. Pluiffe laéte & fànguine,Marco Attilio & Caio Portio Confulibus; carne , Lucio Volumnio & Servio Sulpitio Confuhibus; ferro in Lucania, paulo antequam Marcus Craffusâ Partis cæderetur cum militibus Lucanis; lana, apud Cariffanum Caftrum; lateribus, cum Milo Återfe&tus eft,ut fcribit Plinius libro fecundo, capite 58. Titius , quoque Liuius plura huiufmodi prodigia multis in locis recenfèt. Pyrrhus Rex Epiri poIlice pedis dextri licnofos curaffe fertur. Rhodi quotidie for aliqua hora videtur, tefte Plinio. Rivus in Iudæa omnibus Sabbatis diebus ficcatur, ut Plinius lib. 3r. cap. z. fcribit. Sagunti,dum ilJud expugnaretur, infans in uterum , matris reverfùs traditur. Samofàtis ftagnum emittit limum, quod aqua acccnditur & terra rcftinguitur. Plin. lib. 2. cap. 1 o4. Servilii Iulii ftatua, in templo Fortunæ incenfo ab incendio fèrvata traditur. *Sidem ftagnum indiæ, in quo omnia mergantur, effe tradit Plinius libro 3 L. capite 2. [* In aliis codicibus Siderim. Smafhadoridcs Sybarita per annos 2o. folem ncque orientcm, ncque occidentem vidifle iaétabat: quod & de Ne{tico legitur. , Solcsplures fimul vifos, modo in oriente, modò in occidente, & femel in meridie à matutino tempore ad occafum in Bofphoro ; trinos verò faepius, ut, Spurio Pofthumio & Quinto Minutio, Quinto Martio & Marco Lepido & Lucio Planco Confùlubus,tradunt Titus Livius & Plinius, qui fuo tempore etiam id accidiffe tcftatur fub Claudio Principe, & alibi. Solem toto eo anno, quo Caefàr interfeétus eft, pallidum vifum fuiffc fcribit Plin. lib. 2. cap. 3o. & 3 iSyracufis fol quotidie apparet, ficuti & Rhodi, tefte Plinio. Jamarici fluvii Cantabriæ fontes duodecies ficcarr fingulis diebus,perhibcntur, ut fcribit Plinius libro 31. capite 2. Tarquinienfem lacù ferunt duo nemora habuiße. núc formæ triquetræ, nunc rotundæ, nunc quadrilateræ . Telephus Herculis filiusàcerva i fylua nutritus traditur.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« AnteriorContinuar »