Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Haguenoae Præfe&ura Provincialis , le Grand Baillage , ou la landfogtie de Haguemau , pars ampla Alfàtiae , oppignorata Ludovico IV. Electori Palatino , anno 14o8. à Roberto Rege Romanorum ejus patre , , pro 5o. millibus florenorum, & deinde redempta anno 1558., à Ferdinando I. Imperatore.

Heidenheimum , Heidemheim, oppidulum Sveviæ ,

ad Brentium, fluvium , venditum Udalrico Comiti Wurtembergio , à Ludovico Comite Ele&ori Palat1nO .

Helfenftenius Comitatus , le comté d' Heffemßein , traétus Svevig , venditus Ulmæ urbi , ab ejus Comitibus. •*

Helmftadium , Helmfiad, oppidum Saxoniæ inferio. ris, venditum Guillelmo Duci Brunfuiccnfi anno 149o. Abbate Verdeng ad Ruram.

Hochbergct,fis Marchionatus, le Marquifat d' Hochberg , tractus Germaniæ in Brifigavia, vénditus Bernardo Marchioni Badenfi, anno 141 5. ab Ottone II. Marctione Hochbergenfi .

Hohcnbergcnfis Comitatus, le comté de Hohenberg , tractus Svevig . venditus Duci Auftriae , anno 1 371. à Rodolpho ejus Comite ultimo, & Alberto Marchione Hochbcrgenfi.

Holfátiæ Ducatus, le Duchè d'Holstein, provincia , Germaniæ, vendita Regi, Daniæ, anno 1 39o. ab Ottone Comite Schavcnbii-gi , pro 43ooo. aureis Rhe{YQn1$ .

Jadera, 3ara , nrbs, Dalmatiæ , vendita Reipublicæ Vcnctae , cum agro adjacente, anno 1409. à Ladislao Rege Neapolitano. Tomus II.

Jamefium, %ametz., oppidum Barrenfis Ducatus , venditum Regi Ludovico XIII. anno 1633. à Carolo III Duce Lotharingig.

Julia » Gi4la , urbs Tranßylvanig , oppignorata Principi Tranffylvaniæ à Turcis.

Landgraviatus Alfàtie, le Landgraviat d'.-4lfáce , provincia Germanig, vcndits Ludovico Magno Francorum_. Regi anno 1648. à Ferdinando Carolo Archiduce Auftriae Oenipontano, pro fumma trium millionum librarum Turonenfium, pace Weftphalica una cum SuntgaVIa_» • Lavcmburgum, Lavvembourg, oppidum Pomeranie, oppignoratum Ducibus Pomeraniae , anno 1526. à Sigi£ mundo Rege Poloniæ. Lebufia, Lebuff, urbs Germaniae, vendita cum , fuo agro, Joanni, & Othoni Marchionibus Brandeburgicis anno 126o. à Buleslao Calvo Duce Silefiae. Leonftenius Comitatus , le Comtè de Lovvesieim , traótus Germaniae in Franconia , venditus Friderico I. Eleétori, Palatino , anno 1441. à Ludovic9 Comite ultimo , pro 14ooo. * aureis RhenaH1$ • I.imburgenfis Ducatus , le Duché de Limbourg , provincia Belgij , vendita Joanni Duci Brabantiæ . anno 1282. ab AJphonfo Comite Montenfi. Lucerna, Lucerne, urbs Helvetiæ, vendita Alberto I. Iinperatori ab Abbate Murbacenfi. Luda, Lude, oppidulum Wcftphaligvcnditum Epif. copo Paderborncnfi, anno 12 12. ab Alberto Comite Eberftenio. Lupia , Lipßat , urbs Weftphalie Vcndita Duci, * Clivenfi , à Comite Lupig , pro 86oo. marcis Ar. Cnt1 • 3 Lufàtia , la Lufáce , provincia Germanig , vcndita Regi Bohcmiganno 137o. ab Alberto Comite desternterg Archiepifcopo Magdcburgcnfi , pro 6. millibus 10narCarum . Luxemburgenfis Ducatus, le Duché de Luxembourg , provincia Belgij , vendita Philippo Bono Duci Bürgundig ab Elizabeth à Moraviâ nepte Imperatoris Sigifmundi, & ab Elizabeth Regina Poloniæ ejus etiam hærede . Luximum , Kuxim , oppidulum Lotharingie, venditum Duci Lotharingiæ à Principc Parug Petre.

Magdeburgum, Magdebourg, caflrum Germanie in Vogefo traétu, venditum cum adjacente agro Georgio Palatino Epifcopo Spirenfi, anno 1 5 17. ab Ulrico Du. ce Wurtembcrgenfi. Marchie Comitatus, le comté de ta Marche, provincia Galliae, vendita Henrico Regi Angliæ , anno 1 17o. ab Audeberto Comite Marchiae , pro 1 5. mille libris Andegavenfibus. Marienburgum , Marienbourg , oppidum Belgij ,, venditum Carolo V. Imperatofi ab Èpifcopo Leodienfi . Mariæburgum , Mariembourg , urbs Pruffiae, vendita cum alijs locis, & caftris, Regi Poloniæ, anno 1457. ab Equitibus ordinis Crucigerorum, prò476ooo florenis. Matifconenfis ager, le Mafconois , tra&us Galliae , venditusuna cum Matifcone, Ludovico IX- Franco, um Regi anno 1238. a Joanne cjus Comite, pro fumma , 1 1ooo. librarum. Mechlinia , Malimes , urbs Bclgij, vendita fuit ab Adolpho Epifcopo Leodienfi anno i 328- Reginaldo Duci Gucldriæ, qui illam deinde vendidit Ludovico Malano Comiti Flandriae, anno 1332. Mcllinga, Mellinghem, oppidulum Helvetiae ad Ruf»ß t f tnaD.A

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Rengburgum, Rensbourg, oppidum Holfti;, ven. ditum Daniæ Régi, * '.' Aevalia, Revel, urbs Livoniae, vendita MagnoMas giftro Livonig. anno 1374. RevalienfisEpifcopatus, l'Evefché de Revel, tra&us Livoniæ, venditus Magno Duci Holfätig fratri Fride. rici II. Regis Danig, anno 1562. à Mauritio Wrangel ejus ultimoEpifcopo. Rocabruna » Rocabruma , oppidum Liguriae, ia_» ora , venditum Carolo Principi Monocci , anno I 327. kqtenburgumadNicrum, Rotembourg fürle Neckre, oppidum Svecie , venditum Auftriacis, anno 1371. à Eodulpho Hohenbergcnfi Comiteultimo. Rubeacum , Rafach, oppidum Alfátiæ , venditum Epifcopo Argentoratcnfi, anno 1 195. à QonradoCo. mite Qctingenß. RufkinonenfisComitatus, le contéde Roffillom, pro, vincia Gallig , vendita EudovicoXI. RegiFrancorüm, anno 1462 àJoanne Rege Aragoniæ, pro fümma 3oo. mille fcutorum , , Rutenenfis Comitatus, le comté de Rodez, tra&us Gallig, venditus ab Alphonfo Comite Sanâi Ég; iamno 1 147. Richardo, & Hugoni , qui indc cjusComites extitere ,

à Guillelmo Comitc Hollandis , & Regckomanorum, .

pro fumma 21. mille marcarum argcnti.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Sargentia, le Sargamts , tra&us Helvetiæ, venditus fcptcni pagis, anno 1483. à Georgio Comite Werdenbergcnti. Scania, Schonem , provincia Gothig, vendita Magno Svcciae Regi , anno 1339. à Joanne Düce Holfàtie, pro ' 7o. mille marcisargenti , quibus ipfianteaconccflafueratà ChriftophoroII. Rege Danig Scaphufia , Schafow/e, urbs Helvetie, vendita Fride. rico Duci Auftriae. 13io. à LudovicoBavaro Imperato. IC . Scardona, Scardona, ufbs Dalmatie, vendita ReiŠ: Venetg; anno 141 1. àSandaglioBofhiae Vaivo, pro 5ooo.ducatis auri. ScepufienfisComitatus, le comté de Scepuß, traâus Hungarig, cujus major pars, & 13. oppida fivecaftra qppignorata fuere Polonig Regi, anno i434. àSigifmun doImperatorc, nec po(tea redempta. Τ. Sonnebergenfis Comitatur, comté de Sonneberg , traéìus Tirolis , venditus Sigifinundo Duci Auftrià , tempore Friderici III. Imperatoris, ab Eberhardo Dapifcro de Wallourg, proyo mille florcnorum. Stcnaeum. Stemay , urbsBarrenfis Ducatus, vendita LudovicoXIII. Regi Francorum, anno 1633. à Carolo III. Lotharingiæ. Svevi; Prefe&ura, la Landfogtie de Sowabe, tra&us

[ocr errors]
[ocr errors]

Tabernae , Saverne. urbs Affátiæ, vcndita Epifcopo Argentoratenfi, una cum I.andgraviatu Alfatig inferioris, anno 1 195. à C onrado ComitcOctingcnfègcner® Henrici ultimi Comitis ab Egeshcim , & TLandgravi Alfatig. TcpdanusComitatus, le Comté de Tonde, tra&us intra Alpcs in Italia, vcndutus Emanueli Phihberto Duci Sabauduæ anno 1575. à Renata à Sabaud a Marchionffa d'Urfe, hujus Cómitatusherede, una cum dominij de Maro, & de Prela. Temeramunda , Deumonde, urbs Flandrix, vendita Philippo Valefio Regi Francorum, anno 134o. Theffalonica, Salonique, urbs Macedoniæ, vendita Reipublicæ Venetg, amno 1423. ab Andronico Palcqlogo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ci Bavariæ à Ferdinando II.Imperatore, pro fumma I 3. .

millionum, & redcmpta pace Weftphalica. Trajcétum ad Rhenum, Utrecht, urbs Belgij, ven

dira Carolo V. Imperatori, ab ejus Epifcopo Henrico

Eavaro , anno 1 5 27. -
Tranfifàlania, l'Ovver Jffel, provincia Belgii, ven-

dita Carolo V. Imperatori, anno 1527. ab Henrico Ba

varo Epifcopo Ultrajeótino. Tubinga, Tubingcn , urbs Svecie , vendita Udalrico Comiti Wurtembergenfi , cum caftro, & omnibusad eam pertinentibus, anno 1342. à Comitibus Gozzone, & Vilbelmo fratribus. -

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

mitibus Kiburgi. Deinde Vaudum iterum venditum , . fuit Amedeo Viridi Comiti Sabaudiae, anno 1 359. fimul cum Bugefia provincia, Valli Romea , & Comitatu Ro. tundi montis, à Catharina filia unica Ludovici II. à Sabaudia Baronis de Vaudo, ad id confèntiente Guillelmoejusmarito Còmitc Namurcenfi, propretio 16o.mil. le florcnorum auri, & tandem Vaudum oppignoratum fuit Bernatibusà Sabaudiæ Duce anno 1536 pro 1oo.mil le fcutis. Ve&ta. Vecht, oppidum Veftphaliæ, venditum epif, copo Monaftericnfi, anno 1247. ab Ottone Comite_, ILuppie. Vildencgum, Vildeneg, traétus Bavarie venditus Leonardo à Rgutfchach, Archiepifcopo Salisburgenfi cum omnimoda jurifdi&ione, & Monafterium Manfee, una cum oppido, à Maximiliano I. Impcratore, pro 12ooo florenis. Vildeshufia, Wildeshaufem, oppidulum Weftphaliæ, oppignoratum Epifcopo Monafterienfi, anno 1679. à Rege Sveciæ, pace ad Noviomagum faéta, pio ioo.mil. le fcutis . Vindafcinus Comitatus, le Comtat Vamaiffim, tra&us Provinciæ, venditusClementi VI. Papx una cum Avenione, anno (348. à Joanna Regina Neapolitana, fimulque Comitiffa Provinciæ. Ultrajeótina Ditio, la Seigneurie d'Utrecht , provincia Belgii, vendita Carolo V. Imperatori, dic i 5. Novembris, anno 1529. ab Henrico Bavaro ejus Epifcopo.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nianum fretum , le Dertroit d'JMmiam , antea de{criptum fuit inter Tartariam , & Amcricam , poftea à recentioribus quibufdam ponitur inter Californiam , & Tcrrarn Efonis ; fed revera nunquam luftratum fuit , aut deteétum, ficque L fi$titium cft , cum Nautæ peritiores nullatenus hoc agnofcant fretum. Beach , Beach , Rcgio ampla , ponitur tamquam_, pars terræ Auftralis in plurimis tabulis , fèd ubi fucrit , aut à quibns detc&ta , altum ineft inter authores filentium , & ex recentioribus rclationibus illarum_. partium conftat , nullam effe regionem fic di&tam in omni terra auflrali , & in partibus ab Europæis dett&tis. ]3clgis , urbs , cujus fit mentio in pluribus tabulis Gallig ßelgicæ , & cujus meminerc aliquot recentiorcs , tamquam de urbc antiqua Bclgii , fed re vera . nunquam cxtitit, ut pluribus probatur in voce Bel11 • 3 Bengala, Bengala, urbs Afiae, cujus fit mentio in . omnibus tabulis recentioribus, tamquam urbs præcipua Regni cognominis, in ora finus Gafigetici , ubi ineum fe exonerat Cofminus fluvius ; fèd re vera ubi ponitur hgc urbs, prope oftia Cofimini fluvii in finum Gangeticüm, & in Regno Arracami, & Rcgni Bengalæ præcipua urbseft Qugelum, ficque nulla urbs eft Bcngala di&ta, ut conftat ex omnibus relationibus recentiorum,& ex diariis nautarum. Cofmopolis, Cofmopolis , urbs Italiæ, cujus fit mentio in omnibus tabulis Geographicis, & ftatuitur in Ilua Infula, vcrfus oram Thufciæ, ubi rc vera inc{t Portus Fcrrarius, Torto Ferrajo, oppidum ejufdem infulæ, cum portu tuto, quoJacobus Caftaldus, & Thomas Porcacius fuam finxerunt Cofinopolim, cum re ipfa nulla fit urbs hujus nominis in Jlua Infüla, ut plurics vidi, ncq; de ifta Cofmopoli aliquid fciant ipfi Florentini. Frislandia, Frislande, infula ampla Oceani feptcntrionalis, quam narrant ę verfus Gronelandiam, & dcte&tam fuifle antc tria fæcula à Nicolao Zcne Veneto,ncmine R«gis Daniæ, fèd de ea altum inter alios authorcs filentium, nec etiam conftat, ubi fit, cui fùbjsceat , & quas habcat urbes • & partes, &cum de ca nihil prorfus {cribant Nautæ Europgi, qui quotannis illas partes lußrant propter pifcationcm , mülius eft dicere Frislandiam infulam eflc fiâtitiam, unde mentro a tabulis reccntioribus expun£ta fuit.

Hochelaga, Hochelaga, urbs, quæ in Nova Francia ftatuitur à quibufdam authoribus,'verfùs fluvium magnum S. Laurcntii, ut fcribunt ex quorumdam relationibus, & di&isincolarum , fèd reipfà nulla cft urbs fc di&a in illa regione, neque in ejus vicinijs, undc nec de ea ampliusfit mentio. Jacobipolis, Santiago, ita vocatur in omnibus tabulis, urbs præcipua infülaS.Jacobi, unius ex infulisCapitis Viridis, verfus oram Occidentalem Africæ, cum revera nulla fiturbs fic di&a, neque oppidum in hac infula, & ejus primaria urbs eft Ripa Magna, Ribeira , Grandevulgò, eoin loco, ubi ftatùitur in tabulisjacobipolis, quæ fic urbs eftfi&itia. Java Minor, la ÉÉÉ , ponitur quaß infiilaam. plâ Afig , in Oceano Indico, verfùs ortum Javae infulae, que ideo Java major vocabatur in plurimis tabulis Geographicis, {aeculo elapfo incifis, fed ab omnibus recentioribus, & ex diarijs Nautarum omnium compertum eft , unicam effe tantum ÉÉ infulam, eamque peramplam,& oblongam, nullam verò infùlamJavam minorem,quæ ideo omittitur in omnibus tabulisrecentioribus. Lodrinum, Lodrino , urbs, qug tribuitur Albaniae in omnibus tabulis, cum tamen nulla fiat ejus mentio in omnibus hiftoriis illarum partium, & cum etiam pofita fit urbs Liffus , 4£ vulgò , eodem in loco, É ponunt Lodrinum, adoftia Drilonis fluvii, fedidaccidit ex ignorantia lingue Italicæ, quia videntes in tabulis finum Drilonis, tl Golfo dello Drino, crediderunt cffe_, il Gallo del Lodrini , & fic diéìum efRc ab urbc lcdrino , quam finxerunt in illius ora , & quæ idco cxpungi debet ab omnibus tabulis. Luflonia, Luffom , feu& Lucon, fic dicitur in tabulis urbs Manilæ infulae, feu Lufloniæ in Philippini-, & ia Oceano orientali, & ftatuitur in ejus parte occidcntali, cum revera nalla fit Luffonia urbs in bâc infüla, ut conftat ex rclationibus illarnm partium, & nautaruin , qui illas partcs faepe luftrant. Manoa , Mano4 del Rey Dorado, urbs, quæ creditur in Guyana regionc Americae meridionalis, & in ora occidcntali prgtcnfi lacus Parimaei , fed que re vera nunquam extitit, & mere fi&itia eft, ut pluribus probatur in voce Provinciæ inaurati. Minorica, Menorca, fic ponitur in tabulisurbs praecipua Miaorice infülæ, fcdtàntum ex opinionc quoruin. dam , cuin cjui oppidum prccipuum fit êitadella, in ejus Qra occidcntali, fed nullâ urbs cft, feu oppidum aut caftrum Minoricâ dictum in hac infùla, aääe etiam quod

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

eo inloco ubiftatuunt?Minoricam urbem incftportus fort Maon di&us, & arx tantum S. Philippi in colle.

[ocr errors]

mis tabulis Novæ Franciæ, ubi ftatuitur verfùs oram , Acadiæ, prope fluvium Norumbegam , fedrevera nulla nrbs cft ficdiéta, aut oppidulum in illis partibus, nec unquam fuit, ideoque expungitur à tabulis recentibus. Nova Albion, la N0vvelle Albion, Regio quæ notatur perampla in tabulis Americae fèptentrionalis, &• ftabilitur inter Californiam , & terram Efonis, dicitur dcte&ta à Francifco Draco Anglo, fcd ubi fuerit prórfus incompertum cft, acc ipfi fciunt Angli, nifi forfan fit locus aliquis parui momenti in ora Califroniæ infulae , unde nulla eiuse(t fit amp}ius mentio in tabulis recentio• ribus. Parimcuslacus, le lac de Tarimè, quem credunt peramplum effe, & ad inftar maris, in Guiana Regione_, Americæ Meridionalis, & verfùs fluvium Amazonum , {èd revera multoties quæfitus numquam inveniri potuit, nec de eo quidquam åíïí, ab Indigenis, ficque vere fi&titiuseft ille lacus, ut pluribus notatur invocc Provinci£ inaurati. -

Tomus II.

- • 3 $ Pavoafànum, Pavoafam,ficdicitur in omnibus tabuê, lis, urbs præcipua infùlæ S. Thome, inora Guineae • cum revera urbs fit S. Thomae,ut conftat ex relationibus illarum partium, fedhic error irrepfit, cum quidam , ignari linguae Lufitanicg, videntes in tabula infule vocem Tavocaom, quæ fignificat coloniam,, five habitationem, crediderunt nomen eiie urbis , quam Pavoafànum diXeV& • . Provinciæ Inaurati, las Provincias del Dorado, quas Hifpanicredunt efle in America meridionali, & in mediterraneis, verfus fluvium Amazonum , & de quibus plurima narrant, mere fi&itiæ funt, necunquam fuere , ut pluribus probatur in voce Provincig Inaürati. Quiri Regio, legais de Quir, fic dicitur in tabulis ea pars Terræ Auftralis , quœ revera à Petro Ferdinando Qgiro dete£ta fuit, annô 16c6. fèdab ipfovocata fui. Regio Auftralis Spiritus San&i , la Tierra laußral ij JEJpiritu Santo vulgò. Tartaria , Tartar , urbs, quæ dicitur Tartarie Magn£ caput , fèd an exftet valde incertum efiT§ plurimi, recentiorcs cxiftimant efie purè Tfiaí tiam—• - -

[ocr errors][graphic]
« AnteriorContinuar »