Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ex infcriptione faxis Incifà prope pontem, quam ego

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* £d Naha^ alcalb , id eft , fluvius canis, de quo É]
loquor in meo itinerario. Vocabatur etiam Lychus, ut] Metropolitano Syraculano ex difpofitione Leónis Impe-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Alexandria Syriæ Aleffandretta , vocabatur etiam

I Alexandria minor. Hodie nullum ejus extatveftigium ;

apparent folurn aliqua tuguria in mercatorum commodum ; extat una domus lapidea proJanizzarorum Duce qui ve$tigalia exigit. Altinum ; hodie nihil extat. prgter turrim, qugnonen Altini retinet. Amida . Hodie à Saracenis Emet vocatur. Amphipolis, eft &alia civitas ejusdem nominis in , xria apud Euphratem à Seleuco condita , quam , í rmeda Syri vocant , & de ea fcribit Volaterr. li

* Amudata. Hgc à Viétorc Uticenfe appellatur Amudarfà . * Amyzon. Haec in Concilio Ephcfinovocatur AIT)2ZOn. . • ' Anazarbus hodie nonnifi pagus, tefte Bellonio. Amazartha urbs Archiepiscopalis, fub Patriarcl:a_• Antiochcno ex Codice Græco m, f. Cardinalis Sirlct£t , loco texuntur , valdè cclebr;s. Andros . De prodigio illius fontis teftatus efl mi. hi Rome Dominicus Grammatica ejufdem infuiae Epitcopus . De eodem fcribunt quamplurimi AuthorCS • . * Antiquera , urbs Epifcopalis in India occidcntali fub Archiepifdopo Mexicano, ab incolis Guaxaca numcupatur, cujus Epifcopatum inftituit Paulus III. anno I 547• *; Meliùs dicitum Anticaria. Vide ibi. fusé de ea.] Antirrhium Promontorium . Hodie Castellidi Lepanto, Apia, urbsepifcopalis, füb Metropolitano Laodiceno in PhrygiaCappatiana, ex defcriptione LeonisImpcratoris. Aprumacfum , Brignole, urbs epifcopalis füb Archiepifçopo Genucnfi. * Arabia. Non aptantur ibi nomina Arabica, nam Fclix appellatur famam, Petraeâ jafi;ab, Deferta lalcha,.

* Arabicus finus vocatur ab Incolis Bahar , col.

[ocr errors]

quam ßperare potuerunt . Scquuntur nefariam Machometis do&rinam, qui ex eorum natione originem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(^um - * Alcedonia. Vide Laqucdonia... , , .

[ocr errors]
[ocr errors]

* Ancyra, pannis undulatis. qui ex Caprarum villisco

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

B Ahia omnium Sanâorum, urbsepifcopalis in Brafilia, vulgò Baja detodo* los Sanäos .. Bahia mom eft vox latima , Jed Lufitanica. quæ fignificat finum ; eftque finus Brafilig, ad quem urbs Soteropólis , quam 3* Fanum S.Salvatoris. Vide quæ de bis fcripfìim , - vocibus Seteropolis , Fanum $• Salvatoris , & finus omni. * wm San£forum.) - Barbaranum, oppidum in Hetruria, prope Viterbium, fubditione populi Romani, vulgò Barbarano. In donatione Ludovici Pij appcllatur Marturanum, tefte Holftenlo. Baflanum , eft & aliud oppidum hujus nominisprope Sutrium , fùb ditionc Principis Juftiniani ab eodem fà-tis au&tum, cum fuburbio S.Vincvnty, feu Juftinianco . Alterum Baflanum prope Civitatem Hortánam. Ambo - funt in Hetruria. Bafiora, urbs Arab'ae fclicis fita in eo loco. in quo - Tigris & Euphratcs timul confluunt, qui dein in ßnüm Perlicum excurrunt, fub Machometarum dominio, ibique refidet totius Provincis Prafcctus; ex rclatione P. • ìgnalyâ Jefu Carmclitae difcalccati., ( Ue ea fuse Jc, ipfi in voke Tcrcaom & Balßra, ad quas te remitto.) Becerra, urbs Arabiæ felicis, ac fedcs Mctropolitæ, {ub Patriarchatu Hierofòlynuitano , tcfte Gulieimo Ty. rio, vulgò Bejfferetb Bellc , urbs epifcopalis , füb Archicpifcopo Scy. thopolitano in Patriarchatu Hicrofolymitano , tefte Tyrio. Bicharchæa, oppidum dirutum prope Tu(canellam in Hctruria, hodie vulgò Carcarella. Bigaftrum , nonnüllis fcriptoribus cft Bil»i/îre, oppidum in finibus Lutitaniæ. · · biletum, Bileto, urbs cpiféopalis in Apuiia Pcucetia tefte Paulo Merula in Cofmographia. · · (Nulla urus e$t.Apulig Biletum diéft, fed Biteltum quod melius. Vide ibid.] Biterae Septimanorum , feu, Biterr£ , Beziers., urbs epifcopalisfiib Narbonenfis Archiepifcopo in Gallia, te£te Ptolomzo. [Melius dicitur Biterre & Bliterre. Vide ibid. , , Bretonia. Refendius & Vafaeus putant effe oppidum. Camignain Lufitania: Sed in antiquo codicc m. f. dc divifiofie Epifcopatuum Hifpani£ legitur Ovetum , hoc . eft, Britonia. Brinianum olim urbs epifcopalis. in provincia Mediolanenfi , Briniates mcmorat Livius. Brumacium. Vide Aprimacium. Bucephala, eftalia urbs in Maccdonia prope Philip É , vülgòcavalla appellata ,.qu* ab alijs vocatur Cha leftra. Bunua : cxtat alia urbshujus nominis in IIyricovulgò Budoa fub Archiepifcopo Antibarenfi ditionisVcnctæ. ( Dicitur ab omnibus & melius Butua. Vide ibid.) Burgum S.Domnini, Borgo S. Domnino , urbs epifcopalisinter Parmam & Placcntiam fita, cui Clcmens VIII íedem cpifcopalem conceffit; olim Julia appellabatur, C De hac urbe fit mentio in articulis Burgum S.Sepulchri, *; S. Domnimi, Fiden$a &* fulia , ubi fufius defèriitwr.J

[ocr errors]
[ocr errors]

ftd Forum CafIii , hodie Vetralla , & locus corrupto

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.- - ******.*****---------- -.....” --_-_.

- ' A • p p E N

vocabulo Forcaffo , ab Incolis vocatus eft, Ecclefia ordinis Hierofolymitarum equitum prope oppidumVetral: 1æ: unde via íumpfit vocabulum, cujus vcftigia integrè extant paffim. - w

* Cäßella aurea , ab Onuphrio corruptè vocatur Caftellum de auro, cui conceffit epifcopalem fedem Paulus III.

(caslella aurea, Regio etiam.Aemeric£ , quae nunc tervafirma dicitur à feculó& ultro vide Terra firma , & Ca£iella aurea.] -

Caftrum Amerinum, hodie, Baffam d'Orti , oppidum in Hetruria. ' * Catharum, non eft fùb Archiepiféopo Ragufino , ut fupponitur, à quo fuit exemptum , ex decreto A;* III. & hodie fubeft Archiepifcopo Baren

Ceris, oppidum in ora maritima Calabriæ Sciglio » nuncupaturâ, ubi PoetaeScyllam !atrantem finxere. Ceferis templum inSicilia celeberrimum hodie locus montanus, appellaturque Tifereri. Cefüedo, vicus prope Corboniacum » vulgò Leomard de corbigny, in tra&u Morucenfi , qui Burgundiam à Nivernis dirimit, de quo in vita Santi GerInan1 . [ Corboniacum , mcliùs corbiniacum , &* Corbigny yulgò.] * Chaboras, ab incolis hic fluviusappellatur Chobor , id e(t, Magnus. Influit in Euphratem prope fèpulchrum Ezéchielis Prophct£ infra urbem Hellam. Origo unde nafcitur ab Arabibus appellatur R3s-Elajam , id clb , Caput fontis. Chelidonium, promontorium, vulgò Chielmmick appcllatur. [ Ja Nautis vulgò Capo Selidoni dicitur.] Cherfonefùs Taurica, hodie Caffa[N0n vocatur Caffa , que urbs eft ejus pr£cipua; fed Tartaria minor Precops &* Krimsky vulgò. Vide Tauria Cherfonefùs , &* Tartaria minor.) Cherfone(us Melitenfis , eft pars occidentalis illius Infulæ figuram caudg pifcispræ fé ferens, verfùs Gaulos , de qua Plinius , qui aflerit rivulo dividi ab infüla_•. Chila, fluviusinSicilia, qui hodie ab incolis appel1atur Fiume di Rofmarino. * Ciancium, Vemnes , urbs Epifcopalis Britanniæ Aremoricæ , fub Archiepifcopo Turonenfi. Cillinum, cellemo, oppidum Hetrurig in Provincia Patrimonii, inter Viterbium & urbem veterem. Ciratana, vicus in Sicilia. qui ab incolis appellatur 3erettama. Civinocurtus, Chevincour à Francis vocatur hic viáí in Dioecefi Belvacenfi prope urbem * Corape1L1In . ' ( Dicendum Compendium, mon corapedium.) Coloffe, Suida & alii Scriptores exiftimant Coloffenfès adquosfcribit S.Paulus fuiffe Rhodios fic appellatos à Coloffo. Columna, oppidum prope Tufculum Colomma fub ditione Principis Ludovifii. Cophiti, populi Chriftiani in Ægypto, à quo nomen traxerunt ; nam Chips eft AEgyptus; funt Schilmatici & haerefès Diofcoridis fcquuntur; eorum Patriarchæ obedientiam præftant Æthiopes. Corchianum , oppidum in Falifcis Corchiano , fic appellatum ab ÉÉÉ Dca Hctrufcorum , qu; à Latinis Pomona vocabatur. Corduba , fuit etiam Patria Avicennæ & Averrois Medicorum Arabum , item Ambrofit Moralis Hiftoriographi. Corfinianum, oppidum Hctruriæ Gr, finiano, fitum in provincia Patrimonii. Cos » patria Hippocratis , celeberrirai Archiatri. Cofyra, Parct hódie fan. i; 3. * Requcfcns ab incolis vocatur Caufera. ita ctiain à vi , ur: s.

Cremera potius propc diverioriua infulæ fluit, tefte [...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Gitarfüs, promontorium Siciliæ hodie vulgò nuncupatur, Capo di S. Theodoro. 1 Elico, fluviusinSicilia, qui abincolisOlivero appelatuT. Elorina, fic etiam ibidem extat ejufdem denominationis, apudSyracufas, Elorina via, qug hodie ab incolis vocatur Calorina Emmaus. Hodie cft pagus&abIncolis appellatur Cubeibi. * Epidaurus rigorosè loquendo non eft Ragufà, fèd vicinum oppidum, ex cujus ruinis edificata fuit Ragufa, hodie appellatur Ragufâ vecchia. [ Vide Ragufa, ubi eadem prorfusfcribo.] Ernaginum, vicusla Durance duobus circiter milliaribus ab Arelate diftans, Avinionem verfùs. Ab aliis Ai;g vocatus, ut in vita S. Cgfàrii Epifcopi Arelatcn{1S. Euriolus, arxprope Syracufàs in Sicilia, quæ ab incolis Belvedere nuncupatur. Aliqui {cribunt Euryolus •

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Abula,urbs Archiepifcopalis fub Patriarchatu Antiocheno, tefte Leonardo Habela, Epifcopo Sidonie.

Gärefla , urbs Archiepifcopalis , fub Patriarchatu Conftantinopolitano ex difpofitionis Leonis Impera•

Og Gurzala ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3

&?£,, Gorzola , urbs cpifcopalis in lllyrico, fùb Archiepifcopo Ragufino. ' '

( Dicitur ab omnibus Corcyre Melema. Vide ibid. J Geydria, Geldre , una ex XVII. provinciis Germaniæ in£rioris Ducatus titulo infignita, Rbcno, Vahali, & M ola, fluminibus irrigua.

[ Dicitur ab omnibus Gueldria. V, de ibid.)

Geffcn, Regio Ægypti, in qua Jacob cum fuis liberis habitavit. Aliqui exiftimarunt eflêThcbaidgm ut teftatur S. Hieronymus, . . '

[ocr errors]

*H Elena, nunc fub Archiepifcopo Tarraconenfi . I In ea obqt Conftans Impèrator, ut fcribunt Hie ronymus , Eutropius , & Orofius. Aliqui aflerunt hanc urbem conditam fuiffe ab Helena Imperatrice , vcl à Conftante in honorem Avig fuae, Apud Strabonem Hclencs eft urbs Callaicorüm in Hifpania Tarraconenfis. - [Numc fuffragatur Archiepifcopo Narboncnfi , mon_, autem Tarracomemfi uti antea. Vide Helena , @ Hellenes.] Hkli Stagnantium infülarum maxima, ab anguillarum copia fic dióta , cujus Epifcopus erat fuffraganeus Archiepifcopo Cantuarenfi. [Dic tur ab omnibus Elia, & Elys. V. de ibid. ] Hephæ[tia , infula parvula. inter Melitam & Gaulos Comino vulgò di&ta : ab Incolis verò Kemmama , in ea , affurgit munitiflima arx : ab aliquibus appellatur Lampas, & ab Ortelio Fefta. * Hcrculis fanum Melitæ ; fic diétus hic locus, quia

I C E S.

[merged small][ocr errors]

LÁÉ , Arx Syracufis in Sicilia, hodic locus apL pellatur Montebelifi. Lautomiae, erat locus Syracufis invjuo Dionyfij crudeliffimi Tyranni carcer furgcbat : Latumiarum una , ufque in prgfentem diem teftudinata remanet exqua , miferabiliter ad voces echo refultat, Hodie ab incolis nuncupatur Grorta di S. Nicolo. Lazara, oppidum olim Hannoniæ ab urbe Valenceng 1o. leucis, cui nominabatur & nomcn dcdit Gens de Lazara fcrens Alarum infigne, Italiæ nota, 1 ' Leprinianum oppidum adTiberisoram fubditione , Monachorum S. Bcncdiéti de urbe, vulgò Leprigniano appellatum Libanus mons . In eo habitant Maronitæ Catholici, & Romanæ Ecclefie acerrimi propugnatores, de_, quorum moribus, ac illibata vita fusè fcripfi in meo Itinerario • - Lincopia, urbs epifcopalis in Svecia fub Archiepifcopo Upfalenfi , Lifimelia, Palusapud Syracufàs in Sicilia vulgò Pantamello nuncupata. [ Vide £# .J Lycus. Eft etiam ejufdem nominisalius fluvius, qui è monte Libabo per Phoeniciam excurrit in mare Syrum vulgò Fiume Came diótus, & ab incolis corum lingua , ,

ibi Herculi erat dicatum templum omnibus nationibus } Nabar alcalb , quod idcm fignificat , ut patet ex infcri

[ocr errors]
[ocr errors]

Ntimelium, Ventimiglia, urbsepilcopalis in Liguria fub Archiepifcopo Mediolanenfi Status tamcn politicus pertinet ad rcgimcn Rcipublice Genucnfis. ( Dicitur ab Auéìoribus Latimis JAlbium Intemclium , c%*JAlbintemelium. Vide ibid.) Jon, infulam aris Æggi , in qua Homcrum fepultum fuifle ferunt. - Itius, promontorium pope Bononiam Maritimam , fèu Gallicam. Errant tamcn qui putant [tium cfle Cales, nam Ptolomgus prius ponit Itium , deinde Gcfloriacum , à quo Cales diftat plufquam viginti millibus paffibus . [ Itius , vel melius Iccius portus , efi Wiffam , vicus ficardiæ inter Bomoniam , &* Caletum , ut exiflimant omnes Do&iiores , C^ ut cogmovi etiam , dum illam oram luflrarem anno elapfò , cum ex.Anglia redirem . Vidc , Iccius portus.) Juniánum, oppidum in Umbria , hodie Lugmano nuncupatum . unianellum, oppidum inTufcia, vulgò Vigniamello fub ditione Comitum de Mlarifcotis. * Junonis Templum . Errat Quinôtinus affignans locum Tcmplo Junonis in infula Melitæ , nam tatum erat in promontorio , in quo affurgit munitiffima , Santi Angeli arx vulgò , Caftel S. -Angelo , ubi ejufdem templi apparent ufque ad praefcns veftigia. Fuit

[ocr errors]

: Optatus Milcvitanus .

ptione, quam aduxi in meo ltincrario , appellabatur etiam fluvius Adonis.

M.

M. Acharina, oppidum in Scilia Mazzarino communiter nuncupatum. Magontiacum. Hic primum Arsimprefforia inventa traditur à Johanne Gottembergio anno 144o. Aly aflerunt à Johannc Fauftia anno 1452. Maftaranum eft etiam Barbaramo oppidum Tufciae , fub dutionc populi Romani prope Viterbium . Hoc enim vocabulo appellatur in donatione LudoviciPij » tefte Holftenio in fuis Annotationibus. * Mecca. Scribendum crat. Medinet-alnabi fcilicct Civitas Prophetæ. In ea quidem veneranrur corpus Pfeu doprophetæ Mahumetis & non Mecca, ut communiserror populorum aflcrit, verum quidcm eft quod rcligionis caufa Mohometani venerantes invcntant etiam Meccam , quia falfoexiftimant ibi fuifle erc&tumaltare ab Abrahamo . ( Verum e$t illud , uti afferit Magrus , &* uti etiam_. poftea motavi. ] Milcvum, ejus Epifcopus fuit celebris ille Scriptor Hoc fortaffe apud Plinium , libro 4. capite 3. dicitur corrupto vocabulo Mliraeum_• • Milia, fluviusin Sicilia, qui hodie ab incolis vocatur Fiume di3uliano.

[ocr errors][merged small]

autem hoc locuplctiffimum templum fpoliatum à l

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
« AnteriorContinuar »