Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

gue his notis [] includuntur , & chara&fere quem vocant Italicum edita fni,

M. A. BAUDRA N D I funt . Cætera verò D. MAGRI , cujus Corrections

afferifco notat.e funt.

[blocks in formation]

• • • p Aciorus, oppidum prope Syracufàs inSicilia PalazP zolo ab Incolis, nuncupatur. Paùlìmos. In eadem infula Joannes Evangelifta audivit divinvs revclationes in Apocalypfi defcriptas futuris temporibus cvcnturas. pëlla Paleftinæ. In cam confugerunt Chrifliani, ante Hierofolymitanam obfidionem divinitus à Tito & Vefafiano Romanis Imperatoribus inceptam, tefte Eufe5io lib. 3. cap 4. Eadcm multis annis fuit fidcs Patriarcharum Hierofolymitanorum. pcntia, olim urbs feu Templum prope Lilybæum in Sicilia ; hodie Li pulici ab Incolis appcllatu{. Pera, peninfula è regione Conftantinopolis nuncupataetiam Galatha, imo olim Sycaena à ficuum copiâ, ut innuit vox Græca. [ μ'ide Tera. J per{æ hodie Mahumetanam f€&tain fèquuntur, feddi. verforitu, ideo erga Turcasodium nutrinnt implicabile; caeterum Chriftianos amant. De eorum unoribüs ac religione fcripfi in meo Itinerario , Petrini , populi in Sicilia, quorum oppidum hodie appellatur. P. tralia. Ρi&ienfes, populi in Sicilia, quorum oppidum hodie appellatnr P;tineo.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Porculus Mosiss bodic Monte?ortio prope tueu-. . . . . -

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

prope Mcudemis Caftellum, Meudom appellatum, Ita!
in vita S. Germani Epifcopi . * •

[ocr errors]

Scamandria , arbs nunc diruta , ex cujus ruderibus &tantur in finibus Artefiae, qug vctus retinen nomeii.

conftru£ta fuit ar w Abydi, ad Bofphorum Thracium. |
Selcucia Mefopornmiae, in qua refidct Neftorianorum
Patriarcha. Eam aliqui putans effe Moful , fcd Leunar-

[ocr errors]

dus Habela Epi(copus Sidonienfis NuptiusApoftolicus ad Fiume di Patti.

[ocr errors]
[ocr errors]

fium Cirtcnfe, ut tcftatur S. Augult lib. 3. contracref.

Septimus, infignis locus fèptimorlapide ab urbe Con-| conium, cap. 17.

ftantinopolitana;iiffitus, palatiiftruétura, Senatus con!

* Tigris fluvius, ab Incolis Arabico vocabulo appel

fultatiofiibus, Ecclefiarum manificentia, ac monafte-] latur Dagella ,

riorum frequentia valdè celebris. ibi {eruantur Impertaj
11a ornamcnta. Qggre corrupte legitur in legibus Jufti-
niant illa claufula Recitata Septies, nam corrigenda eft ,
& legendum , Recitata; $eptimi.
Scrtorianum oppidum in Hetruria Sarteano nuncupa-
tuIn - - - .
Sextifirmium Julium , urbs maritima in Hifpania B-
tica, hodicuulgò Salebrenna nuncupata. - -
Sitia,urbs epifcopalis in infula Qret; maritima, uulgò
Sithia nuncupata. . -
[ Vide Cytgum.)
Solentis, Caftrum in Sicilia hodie Solgnto appellatur.
$ophia olim fuit Regum Bulgarorum fèdes, poßea verò
Defpotarum totius Seruig tcmpore Imperatorum Orien-
talium •

Tillurus , fluvius in Dalmatia, hodie Dentina voca. tus, vuigò verò Cetima . Triatium, oppidum ad radices montis Ætna, hodie

[ocr errors]

V. ." Alcntianum , Valentano, oppidum in H, truria . ab aliis Varentanum appellatuin. Valerianum , feu Falgrianüm , /allerano, oppidum in Hctruria prope Viterbium. Vallifoletum in Hifpania, fuit Civitatis honoredecoratum à Pilippo II. Rege, quia ibi natus fuerat. [ Vide Vallifletum . J Vic9, Villa prope lacum ejusdem nominis, hodie ,

Soranum, oppidum in Hetruria Sorano appellatum Sc-f Vico ad radices montis Cirnini; ex hoc loco multi prodie

ítichcri, eß in eadem ciuitate Cateue porta Seftisheri
nuncupata, quæ hodig T^orta de Saci dicitur.
Stocholmia, fiue Holmia, urbs totius Regni Succorum
mctropolis.
[Dicitur ab omnibus Holmia, urbs Regni Suecig prima-
via, fed non metropolis. Vide Holmia.
Suezicum, Suachem, oppidüm ad latus maris rubri ,
acpr£cipuus portus & ingrcffus in Æthiopiam.
[Suachem, olim Ttolemais Ferarum di£ta fuit ab om-
ribus &- 6o.mill. pa/]. diftat â Suezio im meridiem , ficque
due funt urbes longè intcrfe diffite-
Surianum, Soriamo, oppidtum in cafabria celebre ,
ob Iconem prodigiofàm S. Dominici, ubi magnificentif-
fimum extat Cœrobium ordinis Prædicatorum , fub cu.
jus ditione eft idem oppidum . Eft etiam aliudciufdem
nominis in Hetruria prope Viterbium, ab aluisSyrianum
appcllatum .
Surrentum. Huic Ciuitati anno 66o. præfuit Epifco-
eus S.Baculus ex antiquiffima & clariffimâ familia Bran-
catia, quæ intcr Patricias Ncapolitanas & Ducum gkoria ;
& Purpuratorum Patrum doétrina, ac fplendore fempcr
claruit.
Sycæna , peninsula è regione Conftantinopolis fita ,
fic dicta à ficuum copia, qüam ConßaQtinus Magnus c-,
- • -

runturbis;Romanæ Præfeéti infcnfiHimi Romani$ Pon-
tificibus.
Vicus orchianus, Viturcbiamo , oppidum populi Ro-
mani, in Provincia Patrimonij S. Petri, fic dictum ab
Orchia Dea Etrufcorum , quam Pomonam Latini vo-
cabant. - -
Vinfio,oppidum in Bitürigibus hodie Vienzon di&um ,
[Dicitur vierzon, olimque vocatum fuit Virfio. Vide
ibid.]
* Viterbium. Hcc à Dcfiderio Longobardorum Rege

[ocr errors]

qugdam oppidula in unum rcdacta, muro turrìbùfquè , cinxit, idcòquc eam nominavit Vitcrbem quæ vox Gcrmanica fignificat ampliatam , ut fcribit Rhcnanus dc Viris Illuftribus Germaniæ. Quare fabulofa mihi vidctur interprctatio Charactcruni F. A. V. L. quibus utitur illa civitas in parma rotunda ; exiftimarunt cnim fignificare quatuor oppida Fanum, Arbanwm, Vetuloniam, Longulam, fed toto ccelo abcrrant, nunquam cnim legimus in Scriptoribus oppidum Arbanum . De• inde unum ex oppidis inclufisvocabatur Turena. Igitur cum fanioris mcntis hominibus ego fentio, illosCharaéteres idem effe ac fi dicatu Fanüm Voiturng , quod fanum crcctum erat in illo colle, in quo hodiè vi$; EcClę113

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Z

Achlum, ßuvius, oligm Arion in Dalmatia, ho-
dic Ombla nuncupatus.
[ Vide Ariona.)
.4ppiama T. Oppianum, vel Appianum.

[ocr errors]

Baja de Todos los Sambos. Bahia omniumSan&orum
Barbaramo. T. Marturianuin.
Baffano di Sutri . T. BafHanum.
Baffano a'Ortu: T. Caftrum Amerinum,
Ba/]ora. C. Baffora. Y

. Befferetb . E. Bccerra.

Beftoma. T. Bcftonium.
Borgo S.Domnino. G. Burgum S. DomniniJ
Brignole. E. Aprumacium.
£udca C. Budua.

C. gli. D. Callium.
Camaldoli . Camaldolum.
Camarata . T. Cammarum .
Canimo. T. Caminium

.Capo Crio. Gradus.

Capo di S. Teodoro. Egitharfüs.
Carbognamo. Carbonianum.
Carcarella, Bicharchoea.
Caffibile. F. Cyparis.
Cellemo. T. Cilinium.
Chianciano. T. Cantianum.

[ocr errors]

Mazzarino. T. Macharina.
Mcdina del Rio ficco. C. Augufta Pmcrita,
Monte Beliffi . Labdalum.
Monte Tortio. Mons. Porculus.
Mons Rofo. Mons Rofùlus.
Oli vero. F. Ehico.

Oria. C. Oria.
?alazzolo, T. Paciorus.
Tantanelli. Lifimelia palus«
Tittimeo. T. Piótienfes.
Tulici Tempio. Pentia.
Randazzo. T. Triatium.
Recalmuto. T. Alcaeum«
Romciglione. RusSyllanum.
Rofimarino, F. Ckila.
Salabrefima. T.SextifirmiumJulium.
Sartefimo. NT. Sertorianum. 7
, Sciglio. T. Cenis.
| LiSerreri. M. Ccreris templum.
, Sipicciano- T. Sulpitianum, vel Sæpicianum.
Sithia. C.Sitea. -
Solanto. T. Soloentis.

[í . T. Soranum.
soriano. T. Syrianum velSurianum.
spaniola • T. Hifpaniola.
Suachem. T.Suezium. a.
Torre dell'Oliveto. Dimethus.
Torvano. C. Torome Morinorum.
„Valentano • T. Valentinianum,
Valeram». T. Valerianum , vel Falerianum.
Vannes. C. Ciantium. . . -
Vemtimiglia. C. Itimelium.
-Vigaiamello. T.Junianellum.

;Umbriatico. C. Umbriaticum.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

paraguaje . 3*
Tarmenfis ditionis 33
TPatrimonii S. TPetri 37
Teloponnefi 4o
ferfie 44
Teruvig 45
Ticardie 56
Piceni 57
Picentinorum 56
fitiavienfis 57
Polonig 65
Tomeraniae 66
Tontificie ditionis 68
TPortugallig •7*
TProvincit; 8z,
Quadrangulares 9r
Sabaudiae v39
Samnii I 37
Sardinie \4I
Sarmatiae Europeg 14*
Saxoniæ 146
Scotig ' 15*
Siami regni n68
Siciliae 169
Silefiæ r6?
Simarum, 169
Stiriæ i86
Svecig I9o
Svevie J9*
Syri; •. 198
Taprobane zo4;
Tartarie magng 2o?
Tauricæ cherfoneß -, 1©
Terre firmg 319
Tranfylvamig 24r
Turcici, Imperii 354
Valliæ 263
Vandalitig 26s
Venetorum 27s
Ultoniæ 289
Umbrise 29o
w fiphali; - 297
Venditæ, & oppignoratæ,in add. 29
Urbes, & Regioncs fi&itiæ, in add.
34

[graphic]
« AnteriorContinuar »