Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ad lincam Maßulini generis. Hinc Saxones populi Sachfjchem Germanis, les Saxons Gallis, li Saffoni Italis, Sas Polonis , & Saxony Anglis. N. Simus Oceani â Fretu Herculeo N. inchoando. SINUS EMTORICUS, in ora Mauritaniæ Tingitang , quibusdam eft le Gelfe de Salè, finusparvus Africæ, in ora Fc7z*, f)ropc Salam urbem. SINUS HLSfERIUS , in ora Libyæ, nunc le Golfe de Sai/:t Thomas dicitur, Æthiopici finus intimus receffus, eftque inter oram orientalcm Guineg., & Rcgni IBenini ad septentrioncm, & Æthiopiam inferiorcm ad Ortu Dn . SINUS BARBARICUS, five Afperum maie, pro. pe Raptum promontorium , hodic la mer de Zamgucbar dicitur, eftque in parte orientali Æthiopiæ propriæ, & ejus pars admodum parua cft finus Melindg. SINUS AVALITES , pars maris Æthiopie , inter Aromata promontorium, & fauces finus Arabici , le , Golfe de Zeila. Parvus eft, SINUS ARABICUS, inter Arabiam & Ægyptum . Æthiopiamque. fub Ægypto, extenfus ad 35o. leucas, hoc cft io5o. mill. paff.inter fauces, & intimum illius receflum protenfus, dicitur aliter mare Rubrum, hodie la Mer Rotge, feu etiam la mer de la Mecque Gallis , el mare Roxo Hifpanis, & ilmar Roffo Italis: vide Arabicns finus , & mare rubrum. SINUS ADULICUS, pars finus Arabici, Æthioiam fub Ægypto alluens, inter fauccs illius, & ColoÉ pfom optQrium , in quo Adulis urbs, le Golfe de .4rquito vulgò. SINVS HEROOPOLITES; pars Arabici finus intimo ejus receffu , ubi Heroum urbs, nunc le Golfe de Svez dicitur, eftque in parte feptentrionali finus Arabici , inter Ægyptum , & Arabiam Petream. SINVS ÆLANITICVS , pars finus Arabici, in Arabia. Pct. eg , & Foelicis ccnfirio , ubi Ælanâ ubs il Golfo d'Eltor. - ... SINVS SACHALITES , in ora Arabiæ Foelicis ad ortum, inter Syagrum ad meridiem, & Corodamum_. promontorium ad Boreafn , le Golfe de Calhat , vulgO. SINVS PERSICVS, inter Arabiam ad meridiem , & Perfidem cum Sufiana ad feptentrionem, 255. leucis extenfus, ilG9lfo diTcrfia abitalisnunc dicitur, Gallis vciò it Golfe de Balfbra, e la merd'Elcatif, fèu etiam_, le Golfe de Perfe , & cjus pars oricntalis, feu extra ejus fauces dicitur finus Afmùzianus. • SINUS ICHTHYOPHAGORUM MACARUM, ` Arabiam alluens, pars Perfici. SINUS. LEANITIS, pars Perfici fimus, Arabiam_, fœliccm allucns.

SINUS SACER , pars Perfici inrer Leanirem , £ Manium , Arabiam alluens in intimo fere recef. Ul • SINUS MESANITES, pars Perfici finus, Arabiam alluens. SINUS PELODES, pars Perfici, Sufiang Regionis oram alluens. SINUS PARAGONTICUS, in ora Carmaniæ O. ceani Indici pars, nunc le Golfe de Gugrrat, inter fauces finus Perfici, & Guadelam urbem. SINVS CANTHI, le Golfe d'Inde, finus eft Indiae intra Gangem , prope oftia Indi fluvij, & verfùs confinia Imperü Perfârum, tefte Sanfone'. SINVS BARYGAZENVS, fic à Barygaza urbe in India intra Gangem, nunc le Golfe de Cambaye dicitur, ab urbe adjacente. feu le Golfe de Guzarate, à Regno cognomine vicino. SINVS COLCHICVS, in ora Indiae intra Gangem. verfùs oram littoralem, & urbem Colchi, ubi nunc pars maris Malabariae , fed de ejus recenti nomine altum incft inter Scriptores filentium. SINVS ORGALICHVS , parsOceaniin ora Indiæ intra Gangcm, ubi fit , difficile eft dicere , uti de Argar1co finu , quod fub ipfo fumitur. SINVS GANGETICVS, inter Indiam citeriorem. & ulteriorem extenfus , & fic diétus à Gangc fluvio in . eum influcntc , nunc le Golfe dc Bengala vocatur à Regno cognomine eftque omnium illarum partium maximüs , five potius pars ampla Oceani Indici. SINVS SABARACVS, in ora Indig extraGangem, Gangetici finuspars eft, & vulgò, le Golfe de Mariabas, feude Pegu dicitur , juxta Auream Cherfonefum, ab ea in, feptentrionem recedens. SINVS PERIMVLICVS. in ora Indiae ulterioris . nunc le Golfe de Siam , fic di&us à Regno adjacente . SINVS MAGNVS, le Golfe de Haymam, fèu de la . Cochimchime, extenditur inter Indiam Ultériorcm , & Sinarum Regionem. SINVS SINARVM , qui & intimus receffus Sinarum hodie â Emfeada de Nanquim Lufitanis, eft in parte Orientali Sinarum vcrfùs Boream. Ab aliis dicitur legolfe de Gamg feu Zang. SINVS MEACENSIS, le Golfe de Meaco finus Ocea. ni orientalis in ora meridionali Japonig infülæ verfusMe. aCum €XCurrCnS •. SINVS MANILANVS fcu Cavitae, vulgò la Pab;a de Cavita,pars eft Oceani Indici in parte occiáéíóúínilæ infulæ, in Philippinis, & própe Manilam urbem. SVECIA, fiveSveciae regnum Suve, ie five SuvemdenricK » & fepius SuveritfyKeindigenis, SverigeDanis, die Schuvedem Germanis, la Suede Gallis , Thc Suvedem An. glis, SzwyedzKa <iemia five Szuvecya Polonis, la Svetia Italis, & la Svecia Hifpanis, Regnuon cft Europ; peramplum , verfùs feptentrionem maximè extenfümh , fed non æquè cultum, majorem partem Scandinaviæ complc&itur, aliafque Daniæ unitum fuit aliquando, & diêtum Gothorum Regnum, fcdfiodie proprio Régi fubeft ab anno 1525. Terminatur à feptentrione Lippiz . Noryegica, & Oceano Boreali , ab oriente Ruffia magna , five Mofcovia, à meridic mari Orientali, £u Bal. tico,& ab Occidente Dania & Norvegia. Ejus verò partes præcipue funtfex,nempe Svecia ftri&è fùmpta, Gothia , Norlandia, Finlandia, Ingria, & Livonia, fub quibusfunt 34. provinciæ fátis extenfae , & quælibet provincia partitur etiam in territoria, five tra&usvùlgò Haeradh di&tos. SVECIA dividitur etiam ab alisin 22. Prefe&uras,cx quibus 14. vocantur Legifcratus, & duo circuli, teílibus Andrea Burgo, & Theodoro Sprengero, cum alijs. Subfunt etiam Svecis Regi Pomerania citeriot, Ducatus Bremenfis, & Principatus Ferdenfis, cum Wifmaria urbe, fèd hgc funt in Gcrmania, ubi ctiam Rex Succiac habct jusexpc&antig'in Pomeraniam Vlteriorem, Novam MarchiarìBrandeburgicam, traâum Stellomontaoum, JX ca

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

& eaomnia vigore PacisWeftphaliæ, & pactiiniticum.
Eleétore Brandeburgico . Totius autcm Regni Sveciæ
primaria eft Holmia Stockholm prope Melerum lacum ,
cum olim effet Upfala ; hinc Sveci populi, SuemsKe fibi ,
les Svedois Gallis, Schuveder Germanis,Szuved Polonis,
i Svedefi Italis, l. sSvecéfès Hifpanis.
SYRIA, regio perampla Afiae, fàcris & profanis hi£
toriis celebratiffima, Hebræis Aram, feu Charamdi&a,
ID.Hieronymo teíte, plures regiones complc&itur, cum
late fùmitur, nempe Syriam propriam, Pheniciam,& Pa-
laeftinam, five terram Sanétam ; fedcumftri&e fumitur ,
& propriè, Palgftina ab ea feparatur, teftectiam Ptole-
maeo ; terminatur à fèptentrione Cilicia, & Armenia_,
minori,abortuMefopotamia,Eufrate fluviodifterminan.
te,& Arabia deferta;à meridie Palaeftina,& aboccafu ma-
ri mediterraneo,five Syriaco ab ea vocato,& nunc Souri-
$tam dicitur ab incolis, (a Sourie Gallis, la Soria Italis, &
Hifpanis,totaque nunc fubeft dominio Turcarum à 16o.
annis,cum antea Ægyptijs pareret.Syrig propriae maxima
latitudo ab ortu in occafüm eft 2oo, mill.paff. ncmpe in-
ter Ciliciam,& Palæftinam;ejus partesol.m fuere plures,
nempe CœleSyria ad mcridiem, Phoenicia ad occidenté,
Comagene ad fèptentrionem, Palmyrenes ad oriertem ,
& Seleucia circa medium , ejusautem primaria urbserat
Antiochia ad Orontem; nunc verò ha c regio Siam voca-
tur ab Arabibus,& dividitur in quinque partes,tefte Gol.
lio,quorum nomina funt I.Gaza, Rama,Palæftina,& Hie
rofolyma.2Jordanis,Tiberias,&Ccele-Syria,utpote val.
Iofâ inter dúos montcs Rcgio. 3. Emef!a,Hamata, Kinfá-
rina, & Aleppum. 4. Damafçus, & Regio littoralis. 5.An-
tiochia,Adana,Malufa,& Tharfüs,Jacutus vero, & Abul-
£da ambo Syri divifione alia Syriadiftribui ajunt in par-
tcs etiam quinque,caftradictas;hinc Syrius nomcn gentis
& Syrus.
TERRA SANCTA, la Terre Saimte Gallis, la ter-
ra Santa Italis,la tierra Samta Hìfpanis, das Heilige Landt
Germanis, Ziemia Suvieta Polonis , & Holy Land Anglis ,
regio Afie,quæ antiquiffimis temporibusTerra Chanaan
diëta fuit, & Terra Promiffionis, poftea Palgftina,& dein-
de Judæa,univerfa modo admirabilis, à Deo electa,ut eam
præfentia füa vifibiliter illuftraret, & in ea liberationis
fioftre Sacramcnta miniftrando,genushumanum redime-
ret; pars eft mcridionalisSyriæ late fümpte,& fubeft do-
minio Turcarum à 16o.annis, cum antea Sultanis Ægypti
pareret; di£ta fuit etiam Regnum Hierofolymitanum .
tempore belli facri, cum a Chriltianis Latinis occupata ,
fuit, & pofIefia ante quinque fæcula, & nunc terminatur
ab occidente mari incditerraneo feu Syriaco à fèptentrio-
neSyria propria,& ab oriente,& meridie Arabia. Hodie
ejus partes fünt plurcs, de quibus infra, nempe octo inter
Jördánem ad ortü & mare mediterraneo ad occasü & tres
transJordanem,ut pluribus fcribit Michael Nai, S. I. qui
illas partes fæpe luftravit,& ctiá num in illis degit. Urbcs
autcm funt parvi admodum momenti, & corum præcipua
eft Hierofolyma,vulgò Elkgiis diéta,quafi urbs Sancta,fed
de partibusantiquis illius regionis, vide pluribus in voci-
bus Palaeftina, Judga, & Hierofolyinitanum regnum .

Terræ Samíf; partes Recemtiores.
TRACTUS GAZAE , le pai: de Gaze, in quo urbes
Gaza , & Rama, cum 3oj. viculis , & olim Tribus
Dan & Simeon.
TRACTUS AMICI DEI, nempe Abraham, fèu tra-
ctus Hebron, le Tuis d'Elkbalil, in quo urbs Hcbron,&
1 5. vici,fub prgfcétura Hicrofolymitana, ubi olim pars
Tribus Judg. -
TRACTUS TURBIS SANCTÆ, leTPais d'ElKods, in
quo urbs Hicroioiyma,& too vici,aliafque maior pars
tribus Judæ, & tota Tribus Benjamin.
TRACTUS NEAPOLIS, le Pais de Naplos, in quo
Neapolis, & ioo.viculi, fub Prgfc&tura Hierofolymi-
tana, & ubi olim Tribus Ephraim & Samaria.
TRACTUS HARETI, le Pais de Harete , in quo
funt Arabes cum so. vicis, & olim fuit mcdia Tribus
Manafie cisJordanem. ' - - - -
T Tomus II.

[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ARCHIEPISCOPATUS
E P I S C O P A T v s.
T O T I U S O R B I S

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Maceratenfis, Macerata
Tolentinus , Tolentino
$ipanus,. KpaTraffone
Montis Alti, Mone-alto, -

3 invicem uniti

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »