Imágenes de páginas
PDF
EPUB

KONINKLIJK INSTITUUT

VAN

INGENIEURS.

ALGEMEEN VERSLAG

VAN DE WERKZAAMHEDEN, REKENING EN

VERANTWOORDING, LIJST VAN GESCHEN-

KEN EN NAAMLIJST DER LEDEN.

OVER HET

INSTITUUTS-JAAR

1851-1852.

ALGEMEEN VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN

VAN HET

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS,

OVER HET

INSTITUUTS-JAAR 1851-1852.

Uitgebragt op de Vergadering van Dingsdag den 15den Junij 1852.

[merged small][ocr errors]

ALGEMEEN VERSLAG

DER

WERKZAAMHEDEN

VAN HET

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS,

OVER HET

INSTITUUTS-JAAR 1851-1852.

UITGEBRAGT OP DE VERGADERING VAN DINGSDAG DEN 15den JUNIJ 1852.

MIJNE HEEREN!

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs treedt thans in het zesde jaar van zijn bestaan, en wij mogen met eenige voldoening eenen blik werpen op het afgeloopen tijdvak, waarin wij deze instelling hebben zien ontstaan, door de ijverige pogingen der leden ondersteund, en, door eene krachtige hand beschermd, snel hebben zien stijgen tot op het standpunt, waarop ze thans gevestigd is, en vanwaar ze meer en meer het nut begint te verspreiden, dat het doel der oprigting is geweest.

De werkzaamheden van het afgeloopen instituuts-jaar mogten daarvan de blijken dragen.

Wij zullen die kort doorloopen.

Onze hooge Beschermheer ging voort de meeste belangstelling Bibliotheek en te toonen in het Instituut, en verrijkte de bibliotheek met menig verzamelingen kostbaar geschenk; verschillende departementen van algemeen bestuur, eenige andere instellingen en een groot aantal leden bragten het hunne bij, om onze bibliotheek te vergrooten.

Door zulk eene belangstelling mag men de hoop voeden, dat daaruit eenmaal eene der belangrijkste verzamelingen voor den ingenieur zal kunnen ontstaan.

Van de ontvangen geschenken wordt, als naar gewoonte, eene lijst overgelegd.

« AnteriorContinuar »