Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Χο. Ανακτάνακλι ταύθ' ορώντεπίςαμαι Μάλιςα φοίβω Τειρεσίαν» παρ' και τις αν Σκοπών τάδ', ώ'ναξ, εκμαθοι σαφέςατα.

Οι. Αλλ' εκ εν αργοις έδε τετ επραξάμην. Επεμψα γάρ, Κρέοντος ειπόντος, διπλές 296 Πομπές σάλαι δε μη παρών θαυμάζεται.

292. Teiresias has the same prototype as Horatio in Hamlet, and the same as Whachum's pump in Hudibras, (drawn in fig. 34,) which explains the pun involved in the word πομπές (997). The term di7185 is referable (in further proof of which see future notes to a like effect) to the mark of the figure 2, made by the streak of light round the pump, or round Teiresias's head, as turned upside down. Teiresias is drawn as blind in

Fig. 129.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Χο. Και μην τα γ' άλλα κωφά και παλαίέπη.
Οι. Τα ποια ταυτα; σάνlα γάρ σκοπώ λόγον.
Χο. Θανείν ελέχθη προς τινών οδοιπόρων. 300
Οι. Ηκεσα καγώ τονδ' ιδόντεδείς ορα.

Χο. Αλλ' έτι μεν δή δεματος και έχω μέρος, Τάς σας ακέων & μενά τοιάσδ' αράς.

Οι. Ωί μή 'ςι δρωνλι τάρδα, εδ' έπος φοβεί..

Χο. Αλλ' δύξελέγχων αυτόν εςιν οίδε γαρ 305 . Τον θείον ήδη μάνλιν ώδ' άγεσιν, ώ Ταληθές εμπέφυκεν ανθρώπων μόνω. and the figure 2 in

Fig. 130.

300. Note προς τινων οδοιπορων.-305. ουξελεγχων αυτον" and note particularly the last line of this scene, and the first lines of the next, as regarding the prototype of Teiresiàs's person, and referable at the same time to the old adage of Truth lying in a well.

SCENA SECUNDA. ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI. Οι. Ω πάνlα νωμων Τειρεσία διδακτά τε, Αρρητά τ', εράνιά τε, και χθονοςιβή, Πόλιν μεν ει και με βλέπεις, Φρονεϊς δ' όμως 310 Οία νόσω συνες ιν' ης σε προς την Σωτηρά τ', ώ "ναξ, μούνον εξευρίσκομεν. Φοιβο γας, α και μη κλύεις των αγγέλων, Πέμψασιν ημίν αντέπεμψεν, έκλυσιν Μόνον αν έλθείν τούδε τα νοσήματG-, 315 Εί τους κτανόντας Λάϊον μαθόντες εύ, Κτείναιμεν, ή γής φυγάδας εκπεμψαίμεθα. Συ δ' δ φθονήσας μήτ' απ' οίωνων φάτιν Μήτ' ά τιν' άλλην μαλλικής έχεις οδόν, Ρύσαι σεαυτόν και πόλιν ρύσαι δ' εμές 320 Ρύσαι δε σαν μίασμα το τεθνηκότος.

311. Σε μουνον.-313. Φοιβος πεμψασιν ημιν αντεπεμey, conveys a particular intimation that the moon has only a reflected light.

Εν σοί γάρ έσμεν· « άνδρα δ' ώφελών άφ' ών « Εχοι τε και δύναιτο, κάλλισσς σόνων.

Τει. Φεύ φευ. φρονείν ώς δεινόν, ένθα μη τέλη Λύει φρονέντι" ταύτα γάρ καλώς εγώ 325 Ειδώς, διώλεσ'· 8 γάρ αν δεύρο κόμην.

Οι. Τί δ' έξιν και ως άθυμος εισελήλυθας.

Τει. Αφες μ' ες οίκος: βασα γαρ το σόν τε συ, Καγώ διοϊσω τεμόν, ήν έμοί πίθη.

Οι. Ούτ' έννομ' άπες, ούτε σρσφιλες πολα Τηδ', ή σ' έθρεψε, τήνδ' αποςερων φατιν. 331

Τει. Ορώ γαρ έδέ σοι το σον φώνημιον Προς καιρόν, ώς εν μηδ' εγώ ταυτόν πάθω.

Χο. Μη προς θεών, φρονών γ' αποςραφής επει Πάντες σε προσκυνάμεν οίδ' ίκτηριοι. 335

Τα. Πάνlες γαρ φρονείτεγώ δ' 8 μήποτε Τάμ', ώς αν είπω, μη τα σ' έκφήνω κακά.

322. Εν σοι γαρ εσμεν. 336. Πανίες γαρ και φρονειτε-you are all out of your senses lunatics ; and particularly note, the very frequent passages to the like effect.

Οι. Τι φής και ξυνειδώς και φράσεις, αλλ' εννοείς Ημάς προδούναι, και καταφθαράι πόλιν και

Τει. Εγώ τ' εμαυτόν ούτε σ' άλγυνώ τι ταύΤ' άλλως ελέγχεις και ο γάρ αν σύθοιο με. 341

Οι. Ουκ, ω κακών κάκιςε, (και γάρ αν πέτρα Φύσιν σίγ οργάνειας) εξερείς ποτε ; Αλλ' ώδ' άτεγκτος και ατελεύτητG- φανη και

Τα. Οργήν εμέμψω την εμήν την σην δ' ομά Ναίεσαν και κατάδες, αλλ' έμε ψέγεις. 346

Οι. Τίς γάρ τοιαύτ' άν έκ αν οργίζοιτ' έπη
Κλύων, ά νυν σύ τήνδ' ατιμαζεις πολιν και

Τει. Εξει γαρ αυτά, κάν εγώ σιγή σέχω.
Οι. Ουκών άν ήξει, και σε χρή λέγειν έμοί και
Τα. Ουκ αν αέρα φράσαιμι· σρός ταδ', ει

θέλεις, . . 351. Θυμου δι' οργής ήτις αγριωτάτη.

Οι. Και μην παρήσω γ όδεν, ως οργής έχω,
Απες ξυνίημ. ίσθι γάρ δοκών έμοί
Και ξυμφυτεύσαι τέργον, εργασθαι 9' όσον 355

338. Evveidws-and note the 331st-the 342nd, κακών κακιςε- the 349th-and 355th lines.

« AnteriorContinuar »