Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

Φάτιν είμ' Οιδιπόδα,
Λαβδακί δαις επίκερG-
Αδήλων θανάτων.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β.
Αλλ' ο μεν ούν Ζευς, και τ' Απόλλων,
Ξυνετοί, και τα βροτών
Είδότες" ανδρών δ' ότι μάνλις
Πλέον η 'γώ φέρεται,
Κρίσις εκ έςιν αληθής.
Σοφία δ' αν σοφίαν
Παραμείψειεν ανής
Αλλ' όποτΓωγ αν πρίν ίδοι-
Μ' ορθόν έπG-, μεμφομένων
Αν καταφαίνον" φανερά
Γας πτερόεσσήλθε κόρα .

Ποτέ και σοφός ώφθη,
Βασάνω 9' ηδύπολις
Τώ δ' απ' εμάς Φρενός άπο-
Τ' όφλήσει κακίαν.

[ocr errors]
[ocr errors]

* 515

520

VOL. IV.

ACTUS TERTII SCENA PRIMA.

[ocr errors]

ΚΡΕΩΝ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI. Κρ. Ανδρες πολίται, δείν' έπη πεπυσμένα ΚατηΓορεϊν με τον τύραννον Οιδιπουν,

Πάρειμ' ατλητών» ο γαρ εν ταις ξυμφοραίς Ταϊς νύν νομίζει ωρός γ εμε ωεπονθέναι, ΛόΓοισιν έντ' έρΓοισιν εις βλάβην φέρον, 525 Ούτοι βίς μοι το μακραίων πόθο, Φέρούλι τήνδε βάξιν. δ γαρ εις απλούν Η ζημία μοι το λόγο τότε φέρει, Αλλ' ες μέριςον, ο κακός μεν εν σόλα, Κακός δε προς σέ και φίλων κεκλήσομαι. 530

Χο. Αλλ' ήλθε μεν δή τέτο τένειδος τάχ' αν Οργή βιασθεν μάλλον ή γνώμη φρενών.

Κρ. Προς τδ δ' εφάνθη, ταις έμαϊς γνώμαις ότι Πεισθείς και κάνεις τες λόβες ψευδείς λέγει ;

Χο. Ηυδάτο μεν τάδ', οι δα δ' δ γνώμη τίνι.

Κρ. Εξ όμμάτων ορθών δε κάξ ορθής φρενός Κατηγορείτο τοπίκλημα τέτο με;

Χο. Ουκ οίδ' ά γάρ δρώσοι κρατούλες, εκ Αυτός δ' όδ' ήδη δωμάτων έξω σερα. [δρώ.

SCENA SECUNDA.
ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΚΡΕΩΝ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.
Οι. Ουτος συ, αώς δεύρ' ήλθες και η τοσόνδ'
έχεις :

540 Τόλμης πρόσωπον, ώςε τάς εμάς σέγας . Ικε, φονεύς ών τέδε τανδρός εμφανώς, Λησής τεναργής της έμής τυραννίδος ; Φέρ' ειπε πρός θεών, δειλίαν και μωρίαν Ιδών τίν εν εμοί, ταύτ' εξελεύσω ποιείν ; 545 Η τέργον ώς και γνωρίσουμί σε τόδε, Δόλω προσέρπον, κέκ αλεξοίμην μαθών και

539. This line has regard to the exits and entrances of different portions of the moon.

541. Τολμης προσωπον, note this as of the remarkably bold looking eye of the prototype of Creon.

544. Δειλιαν η μωριαν" the first, as referable to the Jibrations of the moon; the second, as of the lunacy attributable to her influence..

Αρ' εχί μωρόν εςι τόγχείρημά σε,
Ανευ τε πλήθος και φίλων τυραννίδα
Θηράν, δ πλήθει χρήμασίν. 9' αλίσκεται και 550

Κρ. Οισ9' ως ποιήσων και αντί των ειρημένων Ισ' αντάκσον, κάτα κρίν' αυτός μαθών.

Οι. Λέγειν συ δενός, μανθάνειν δ' εγώ κακός Σε δυσμενή γάς και βαρύν σ' εύρηκ' εμοί. Κρ. Τετ' αυτό νύν με πρώτο άκεσον, ως

555 Οι. Τετ' αυτό μη μοι φράζ, όπως εκ

κακός. Κρ. Εί τοι νομίζεις κτήμα την αυθαδίαν Είναι τι τ8 νδ χωρίς, εκ ορθώς φρονείς.

Οι. Εί τοι νομίζας άνδρα συγΓενή κακώς Δρών, έχ φέξειν την δίκην, εκ ευ φρονείς. 560

Κρ. Ξύμφημί σοι ταύτ' ένδικ ιρήσθαι» το δε Πάθημοποίον φης παθών, δί δασκέ με.

ερώ.

549. Μωρον.-551. Αντι, and ισα, as of the librations of the moon ; as again, βαρυν, in 554; and note the whole of the 558th; and our Tern, and xx ευ φρονες, 560.

Οι. Επειθες, ή εκ έπειθες και ως χρει' και μ' επί Τον σεμνόμανλιν άνδρα πέμψασθαι τινα. 564

Κρ. Και νύν έταυτός είμι τω βαλεύματι.
Οι. Πόσoν τίν ήδη δη9 ο Λάϊος χρόνον ;---
Κρ. Δέδρακε σοϊον έργον και ο γαρ εννοώ.
Οι. Αφαύλος έβρει θανασίμω χειρώμαλι.
Κρ. Μακροί παλαιοί τ' αν μετρηθεν χρόνοι.
Οι. Τότ' όν ο μάντις έτος ήν εν τη τέχνη; 570

Κρ. Σοφός γ' ομοίως, καϊξ ίσο τιμώμενα. Οι. Εμνήσατ' εν εμέ τι τω τότ' εν χρόνω;

Κρ. Ούκουν, εμέ γ εσώτος εδαμε πέλας.
Οι. Αλλ' εκ έρευναν το θανόντος έσχετε;
Κρ. Παρέσχόμεν" ώς δ' εχί και κεκ ηκέσα-
μεν.

. 575 Οι. Πώς δν τόθ' έτος ο σοφός εκ ήυδα τάδε ; Κρ. Ουκ οίδ'. εφ' οίς γας μή φρονώ, σιγάν

φιλώ.

568. Note apavlos epper, as of the moon’s libration, and becoming obscured; and the 569th line, as of the immeasurable antiquity of the pictures she exhibits.

« AnteriorContinuar »