Imágenes de páginas
PDF
EPUB

SCENA TERTIA.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΙΟΚΑΣΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI. Οι. Ω Φίλτατον Γυναικός Ιοκάςης κάρα, 960 Τί μ' έξεπέμψω δεύρο τωνδε δωμάτων και

Io. Ακσε τανδρός τάδε, και σκόπει κλύων Τα ξέμν' ν' ήκει το θεού μαντεύματα.

Οι. Ούτος δε τίς ποτ' εςί, και τι μοι λέΓει ; Ιο. Εκ της Κορίνθο, πατέρα τον σον άγιελών

965 Ως έκέτ' όντα Πόλυβον, αλλ' ολωλότα.

Οι. Τι φής, ξέν και αυτός μοι σύ σημάνωρ Γένο.

Αγ. Ει τέτο ερώτον δει μ' απαγΓάλαι σαφώς, Εύ ίσ9' εκείνον θανάσιμον βεβηκότα.

Οι. Πότερα δόλoισιν, ή νόσου ξυναλλανή; 970
Αγ. Σμικρά παλαιά σώματευνάζει ροπή.

967. Σημανλωρ.-968. Απαγγειλαι σαφως. 970. Ξυναλλαγη.–971. Παλαια σωματα.

Οι. Νόσοις ο τλήμων ως έoικεν έφ9.7ο.
Αγ. Και το μακρύ Γε συμμετρέμενος χρόνω.

Οι. Φεύ φεύ, τί δήτ' αν, ώ Γύναι, σκοποϊτό τις
Την πυθόμανλιν εςίαν, ή τες άνω 975
Κλάζοντας όρνις ; ών υφηλητών εδώ
Kτανέϊν έμελλον πατέρα τον εμόν και δε θανών
Kεύθει κάτω δη Γης εδώ δ' όδ' ενθάδε,
Αψαυσος έχες, εί τι μή τω μώ πόθω
Κατέφθιθ'. έτω δ' αν θανών είη 'ξ εμ8. 980
Τάδ' εν παρόντα συλλαβών θεσπίσματα,
Κάται παρ' αδη Πόλυβο, άξί έδενός.

Ιο. Ούκουν εδώ σοι ταύτα πρέλετον σάλαι και

Note the 973rd line, and the 976th, which last alludes to the resemblance of a bird on Edipus's (Ralph’s) prototype, as drawn in fig. 12.

978. Kευθει κατω δη γης, alludes to a skull, (which Polybus resembles, as before noted,) being in its natural place when under ground: in another sense, it means that that part of the moon which constitutes the prototype of Polybus, is obscured; or, in other words, that Polybus is dead; and his skull-like prototype conveys an apt intimation of his death.

983. Παλαι, φοβω.

Οι. Hύδας: δε το φόβω τσαροΓόμην.
Ιο. Μη νύν έτ' αυτών μηδεν ες θυμον βάλης.
Οι. Και πώς το μητρός λέκτρoν εκ οκνείν με

' 986 Ιο. « Τί δ' αν φοβούτάνθρωπος, ώ τα της

δεί;

τύχης

“ Κρατά, πρόνοια δ' εςιν έδενός σαφής και « Εική κράσιςον ζήν, όπως δύναιτό τις. Συ δ' ες τα μητρος μη φοβού νυμφεύματα. 990 Πολλοί γάρ ήδη καν ονείρασι βροτών Μητρί ξυνευνάσθησαν αλλά ταύθ' ότω Παρ' εδέν έξι, ραςα τον βίον φέρει.

Οι. Καλώς άπαντα ταύτ' αν εξίρητό σου, Ει μη κύρει ζώσ' ή τεκέσα· νύν δ' έπει 995 Ζή, πάσ' ανάκι, κει καλώς λέξεις, οκνέϊν.

Ιο. Και μην μέρας οφθαλμός οι πατρός τάφοι.

· 987. I take Merope to have the same prototype as the figure with the microscope in the Elephant in the Moon, (fig. 41, ante,) and the same as the midwife in the Andria of Terence, (fig. 120, ante.)

997. Μεγας οφθαλμος" this very singular expression of Jocasta, (independent of its natural mean.

Οι. Μέσας, ξυνίημαλλά της ζώσης φόβος.
Αγ. Ποίας δε και γυναικός εκφοβείσθ' ύπερ ;
Οι. Μερόπης, Γεραιέ, Πόλυβος ής ώκει
μέτα.

1000
Αγ. Τί δ' ές' εκείνης υμίν ες φοβον φέρον και
Οι. Θεήλατον μάνλευμα δεινόν, ώ ξένε.
Αγ. Η ρητόν, ή και θεμιτόν άλλον είδέναι και

Οι. Μάλιςα γ· είπε με Λοξίας ποτέ
Χρήναι μιγήναι μητρί τη μαυτού, τό, τε 1005
Πατρώον αίμα χερσί ταϊς εμαΐς ελεϊν.
Ων όνεχ' η Κόρινθος έξ έμε πάλαι
Μακράν ασωκάτ' ευτυχώς μεν, αλλ' όμως
Τα των τεκόντων όμμαθήδιςον βλέπειν.

ing as connected with the context of the play,) is to be explained by the circumstance that Polybus or the skull of Polybus (οι πατρος ταφοι) contains the resemblance of a great eye, as, on inspection of his prototype, it may, in fact, be seen to do, situate in the natural place of the eye; the pupil in shadow, and the white in pale light. This circumstance is again alluded to in line 1009, τα των τεκοντων ομματα.

Αγ. Η Γας τάδ' όκνών, κείθεν ήσ9' απόπλολις ;

1010 Οι. Πατρός τε χρήζων μη φονεύς είναι, Γέρον.

Αγ. Τί δήτ' εΓωγ και τούδε το φόβο σ', άναξ, Επείπερ εύνες ήλθον, εξελυσίμων και

Οι. Και μην χάριν γ αν αξίαν λάβοις έμα.

Αγ. Και μην μάλιςα τέτ' αφικόμη, όπως Σε ωρός δόμος ελθόντος, εύ προξαιμι τι. 1016

Οι. Αλλ' έποτ' είμι τοϊς φυτεύσαρίν ομα.
Αγ. Ω παί, καλώς και δηλος εκ έδως τί δράς.
Οι. Πώς, ώ Γεραιέ ; σρός θεών δίδασκέ με.
Αγ. Εί τώνδε φεύΓεις ένεκ εις οίκες μο-
λάν.

1020
Οι. Ταρώ Γε μή μοι Φοίβος εξέλθη σαφής.
Αγ. Η μη μίασμα των φυλευσάντων λάβης ;
Οι. Τετ' αυτό, πρέσβυ, τετό μ' είσαι φοβά.
Αγ. Αρ' οίσθα δήτα προς δίκης όδεν τρέμων;

1014. Note χαριν, as of any thing shining, and so of the moon, from χαιρω gaudeo.

1021. Note this line particularly; and polos, τρεμω, and ταρβω, passim.

« AnteriorContinuar »