Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ΣΥΣΤΗΜΑ Β.
. Χο. Ην ταύθ', όπως περ και συ φής.

ΣΤΡΟΦΗ Γ.
Οι. Τί δήτ' εμοί βλεπτόν, ή
Στερκτόν, ή ωροσήγορος

1345
Ετ' ες' ακέειν ηδονα, φίλοι και
Απάγετ' εκτόπιον ότι τάχικά με,
Απάγετ', ώ φίλοι, τον όλεθρον μέγαν,
Τον καταρατότατον, έτι δέ γε και
Θεοίς εχθρόταλου βροτών.

1950.
ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.
Χο. Δείλαμε το νο, της τε συμφοράς ίσον,
Ως σ’ ήθέλησα μηδ' αναγνώναι ποτ' άν.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β.
Οι. Ολοιθ' όςις ήν, δς αγρίας πέδας.
Επιποδίας μαπό το φόνο

1347. Note this line.

1351. Δειλαιε τε νε, as of lunacy; and καταρατοτατον and εχθροτατον here, and κακα κακον (1364) as of the devil.

Ερρυτο καινέσωσεν, έδέν εις χάριν 1355
Πράσσων τότε γάρ αν θανών
Ουκ ήν φίλοισιν όδ' εμοί τοσόνδ' άχος.

ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΑ Β.
Χο. Θέλοντι καμοί τότ' αν ήν.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Γ.
Οι. Ούκουν πατρός και αν φονεύς
Ηλθον, έδε νυμφίος

, 1860
Βροτοϊς εκλήθην ών έφυν άπο.
Νύν δ' άθλιος μέν είμ', ανοσίων δε παίς,
Ομογενής δ' αφ' ών αυτός και έφυν τάλας.
Ει δέ τι πρεσβύτερον έφυ κακο
Κακόν, τότ' έλαχ Οιδίπος. 1365

ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΑ Γ. Χο. Ουκ οίδ' όπως σε φώ βεβελεύσθαι καλως. Κρείσσων γάς ήσθα μηκέτ' ών, ή ζών τυφλός.

IAMBOI:

Οι. Ως μέν τάδ' έχ' ώδ' ες άρις εργασμένα, Μη μ' εκδιδασκε, μηδε συμβούλευ' έτι.

Εγώ γαρ ουκ οίδ' όμμασιν ποίους βλέπων 1870
Πατέρα πότ' αν προσδίδον εις αδε μολών,
Ουδ' αυ τάλαιναν μητέρ, ούν εμοί δυοϊν
Εργ εςί κρείσσοναγχόνης ειργασμένα.
Αλλ' ή τέκνων δήτ' όψις ήν έφίμερος,
Βλαςούς όπως έβλαςε προσλεύσσεν εμοί. 1875
Οι δητα, τους και εμοίσιν οφθαλμοίς ποτέ,
Ουδ' άσυ γ, έδε σύργος, έδε δαιμόνων
Αγάλμαθ' ιερά, των ο παντλήμων εγώ
Κάλλις ανήρ είς, έν γε ταϊς Θήβαις τράφεις,
Απες έρησ' εμαυτόν, αυτός εννέπων 1880
Ωθείν άπαντας, τον ασεβή, τον εκ θεών ,
Φανέντάναγνoν, και γένος τ8 Λαϊο.
Τοιάνδ' εγώ κηλίδα μηνύσας εμην,
Ορθοϊς εμελλον όμμασιν τέτες όραν και
Ηκιςά γ· αλλ' ί της ακεέσης έτ' ην 1985
Πηγής δι' ώτων φραγμός, εκ ήνεσχόμην
Το μη 'ποκλείσαι τεμόν άθλιον δεμας,
Ιν' ην τυφλός τε και κλύων μηδέν: « το γάς

Την φροντίδ' έξω των κακών οικϊν, γλυκύ.
Ιώ Κιθαιρών, τίμ' εδέχε; τίμ' 8 λαβών 1390
Εκλεινος ευθύς και ως έδειξα μη ποτε
Εμαυτών ανθρώποισιν ενθεν ήν Γεγώς.

Ω Πόλυβε, και Κόρνθε, και τα πάτρια
• Λόω παλαιά δώμα9', οίον αρά με
Κάλλος κακών ύπελον εξεθρέψατε. 1395
Νύν γαρ κακός τ' ών κακ κακών ευρίσκομαι.
Ω τρεις κέλευθοι, και κεκρυμμένε νάπη,
Δρυμός τε και σενωπος έν τριπλαϊς οδούς,
Αι τεμόν αίμα των εμών χειρών άπο
Επίείε πατρός, αρά με μέμνησθ' έτι, 1400
OrέρΓα δράσας υμίν, ετα δεύρο των
Οποιέπρασσον αύθις ; ώ γάμοι, γάμοι,
Εφύσαθ' ημάς, και φυτεύσαντες, πάλιν
Ανείτε ταυτόν σπέρμα, καπεδείξατε
Πατέρας, άδελφές, παϊδας, αίμ' εμφύλιον,1405
Νύμφας, γυναίκας, μητέρας τε, χωπόσα

[ocr errors]

1391, 1999. Note these lines, and 1389, as of lunacy.

* of"

1397. Note the recapitulation of the principal incidents of the play, in this and the following

Αίσχος' εν ανθρώποισιν έργα γίνεται.
Αλλ' (« ο γαρ αυδάν έσθ' ά μηδε δραν καλόν,)
Οπως τάχιςα ωρός θεών έξω με πε
Καλύψατο, ή φονεύσατ', ή θαλάσσιον 1410
Εκρίψατ', ένθα μήποτεισόψεσθ' έτι.
Ιτ', αξιώσατ' ανδρός αθλία θιγείν.
Πείθεσθε, μη δείσητε τάμα γάρ κακά
Ουδείς οδός τε αλήν εμέ φέρειν βροτών. .

Χο. Αλλ' ών επαίλβις, ές δέον πάρεσ9' όδε Κρέων, το πράσσειν και το βολεύειν έπει 1416 Χώρας λέλειπται μόνος αντί σε φύλαξ.

Οι. Οίμοι: τί δήτα λέξομεν πρός τόνδ' έπος ; Τις μοι φανείται σίςις ένδικος και τα γαρ Πάρος προς αυτόν πάντ' εφεύρημαι κακός. 1420

1417. Note this line, as alluding to the changes of the moon; and γελαστης, (1421).

« AnteriorContinuar »