Imágenes de páginas
PDF
EPUB

also. If I had not done among them dien ik de werken onder hen niet had gethe works which none other man did, daan, die niemand anders gedaan heeft, they had not had sin; but now have zij hadden geene zonde; maar nu hebben they both seen, and hated both me and zij ze gezien, en beiden mij en mijnen my Father.

But this cometh to pass , Vader gehaat. Maar (dit geschiedt,) opdat that the word might be fulfilled that het woord vervuld worde, dat in hunne is written in their law, They hated wet geschreven is: Zij hebben mij zonder me without a cause. But when the oorzaak gehaat. Maar wanneer de TroosComforter is come, whom I will send ter zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal unto you from the Father, even the van den Vader, (namelijk) de Geest der Spirit of truth, which proceedeth from waarheid , die van den Vader uitgaat, die the Father, he shall testify of me.

And zal van mij getuigen. En gij zult ook geye also shall bear witness, because ye tuigen, want gij zijt van den beginne met have been with me from the beginning. mij geweest.

All Saints' Day.

Aller Heiligen-Dag.
The Collect.

Het Gebed. O ALMIGHTY God, who hast knit O ALMAGTIGE God! die uwe uitverkoretogether thine elect in one communion nen te zamen in ééne gemeenschap en in and fellowship, in the mystical body het verborgen ligchaam van uwen Zoon of thy Son Christ our Lord; Grant Jezus Christus,onzen Heer, hebt vereenigd, us grace so to follow thy blessed Saints verleen ons genade, om uwe gelukzalige in all virtuous and godly living, that Heiligen in alle deugden en in een god we may come to those unspeakable joys, vruchtig leven zóó na te volgen, dat wij which thou hast prepared for them that mogen komen tot die onuitsprekelijke anfeignedly love thee; through Jesus vreugde, welke gij voor hen, die u in opChrist our Lord. Amen.

regtheid lief hebben, bereid hebt, door

Jezus Christus, onzen Heer. Amen.
For the Epistle. Rev. vii. 2.

Voor den Zendbrief. Openb. vii. 2. And I saw another angel ascending En ik zag eenen anderen Engel opkomen from the east, having the seal of the van den opgang der zon, hebbende het living God; and he cried with a loud zegel des levenden Gods; en hij riep met voice to the four angels, to whom it eene groote stem tot de vier Engelen, wel. was given to hurt the earth, and the ken (magt) gegeven was de aarde en de sea, saying, Hurt not the earth, neither zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt the sea, nor the trees, till we have de aarde niet, noch de zee, noch de boosealed the servants of our God in their men, totdat wij de dienstknechten onzes foreheads. And I heard the number of Gods zullen verzegeld hebben aau hunne them which were sealed; and there voorhoofden. En ik hoorde het getal derwere sealed an hundred and forty and genen, die verzegeld waren: honderd vier four thousand, of all the tribes of the en veertig duizend waren verzegeld uit alle children of Israel. Of the tribe of Juda geslachten der kinderen Israëls. Uit het were sealed twelve thousand. Of the geslacht van Juda waren twaalf duizend tribe of Reuben were sealed twelve verzegeld; uit het geslacht van Ruben wathousand. Of the tribe of Gad were ren twaalf duizend verzegeld; uit het gesealed twelve thousand. Of the tribe of slacht van Gad waren twaalf duizend verAser were sealed twelve thousand. Of zegeld; uit het geslacht van Aser waren the tribe of Nephthalim were sealed twelve twaalf duizend verzegeld ; uit het geslacht thousand. Of the tribe of Manasses were van Naphthali waren twaalf duizend versealed twelve thousand. Of the tribe of zegeld; uit het geslacht van Manasse waSimeon were sealed twelve thousand. ren twaalf duizend verzegeld; uit het ge. Of the tribe of Levi were sealed twelve slacht van Simeon waren twaalf duizend thousand. Of the tribe of Issachar were verzegeld; uit het geslacht van Levi waren sealed twelve thousand. Of the tribe twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht of Zabulon were sealed twelve thousand. van Issaschar waren twaalf duizend verOf the tribe of Joseph were sealed twelve zegeld; uit het geslacht van Zabulon wathousand. Of the tribe of Benjamin ren twaalf duizend verzegeld; uit het gewere sealed twelve thousand. After this slacht van Jozef waren twaalf duizend verI beheld, and lo, a great multitude, zegeld; uit het geslacht van Benjamin wawhich no man could number, of all ren twaalf duizend verzegeld. Na dezen nations, and kindreds, and people, and zag ik, en ziet, eene groote schare , die tongues, stood before the throne, and niemand tellen konde, uit alle natiën, en before the Lamb, clothed with white geslachten, en volken, en talen, staande robes, and palms in their hands; and voor den troon, en voor het Lam, bekleed cried with a loud voice, saying ,' Sal-) zijnde met lange witte kleederen, en palm vation to our God which sitteth' upon (takken) waren in hunne handen. En zij the throne, and unto the Lamb. And riepen met groote stemmen, zeggende: all the angels stood round about the De zaligheid zij onzen God, die op den throne, and about the elders, and the troon zit, en het Lam! En al de Engelen four beasts, and fell before the throne stonden rondom den troon, en (rondom) de

their faces, and worshipped God, 1 Ouderlingen, en de vier dieren; en vielen

on

our

saying, Amen; Blessing, and glory, | voor den troon (neder) op hun aangezigt, and wisdom, and thanksgiving, and en aanbaden God, zeggende: Amen. De honour,

and

power, and might, be lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en nnto

God for ever and ever. de dankzegging, en de eere, en de kracht, Amen.

en de sterkte zij onzen God in alle eeuwig

heid. Amen. The Gospel. St. Matth. v. 1.

Het Evangelie. Matth. v. 1. Jesus, seeing the multitudes, went Jezus, de scharen ziende, is geklommen op into a mountain; and when he was op eenen berg, en als hij nedergezeten was, set, his disciples came unto him. And kwamen zijne discipelen tot hem. En zijhe opened his mouth, and taught them, nen mond geopend hebbende leerde hun, saying, Blessed are the poor in spirit: zeggende: Zalig (zijn) de armen van geesfor theirs is the kingdom of heaven. te; want hunner is het Koningrijk der heBlessed are they that mourn: for they melen. Zalig (zijn) die treuren; want zij shall be comforted. Blessed are the zullen vertroost worden. Zalig (zijn) de meek: for they shall inherit the earth. zachtmoedigen; want zij zullen het aardBlessed are they which do hunger and rijk beërven. Zalig (zijn) die hongeren en thirst after righteousness: for they shall dorsten (naar) de geregtigheid; want zij be filled. Blessed are the merciful: zullen verzadigd worden. Zalig (zijn) de for they shall obtain mercy. Blessed barmhartigen; want hun zal barmhartigare - the pure in heart: for they shall heid geschieden. Zalig (zijn) de reinen van

Blessed are the peace-makers : harte; want zij zullen God zien. Zalig for they shall be called the children (zijn) de vreedzamen; want zij zullen of God. Blessed are they which are Gods kinderen genaamd worden. Zalig persecuted for righteousness' sake: for (zijn) die vervolgd worden om der gereg. Theirs is the kingdom of heaven. Bless-tigheid wille; want hunner is het Koninged are ye, when men shall revile yon, rijk der hemelen. Zalig zijt gij als u (de and persecute you, and shall say all menschen) smaden en vervolgen, en, liemanner of evil against you falsely for gende, alle kwaad tegen u spreken, om mij. my sake. Rejoice, and be exceeding nentwille. Verblijdt en verheugt (u), want glad; for great is your reward in hea. uw loon (is) groot in de hemelen; want alven: for so persecuted they the prophets 200 hebben zij vervolgd de Profeten, die which were before yon.

vóór u (geweest zijn).

see God.

THE ORDER

FOR THE

ADMINISTRATION OF THE LORD'S SUPPER,

OR

HOLY COMMUNION.

FORMULIER

VOOR DE

BEDIENING VAN II ET AVONDMAAL DES HEEREN,

OF DE

HEILIGE COMMUNIE.

So many as intend to be partakers of the Al degenen, die voornemens zijn aan het

holy Communion shall signify their H. Avondmaal te gaan, zullen hunne nanames to the Curate, at least some men aan den Dienaar opgeven, ten mintime the day before.

ste 's daags te voren. And if any of those be an open and noto- Indien iemand hunner aan de gemeente rious evil liver, or have done any wrong

openlijke ergernis heeft gegeven , hetzij to his neighbours by word or deed, so door een misdadig gedrag, of door zijne that the Congregation be thereby offend- naasten met woorden of daden te beleeed; the Curate, having knowledge there- digen, dan zal de Dienaar, daarvan kenof, shall call him and advertise him nis dragende, den zoodanigen vermanen, that in any wise he presume not to come om niet aan des Heeren Tafel te komen, to the Lord's Table, until he hath open- vóórdat hij openlijk betuigd heeft opregt ly declared himself to have truly re- berouw over zijn wanbedrijf te hebben pented and amended his former naughty en zijn leven te willen verbeteren, en life, that the Congregation may thereby daarvoor de gemeente, aan welke hij

be satisfied, which before were offended; ergernis gegeven had, voldaan heeft, en and that he hath recompensed the parties, degenen, die hij verongelijkt had, teureto whom he hath done wrong; or at least den heeft gesteld. Ten minste zal hij zijn declare himself to be in full purpose 80 ernstig voornemen moeten betuigen, om to do, as soon as he conveniently may. dit, zoodra mogelijk, te doen. The same order shall the Curate use with De Dienaar zal op dezelfde wijze diegenen

those betwixt whom he perceiveth malice vermanen, van welke hij weet, dat zij in and hatred to reign; not suffering them to onderlinge haat en vijandschap leven: be partakers of the Lord's Table, until he hij zal hen niet aan 's Heeren Tafel toeknow them to be reconciled. And if one of laten, vóórdat hij weet dat zij verzoend the parties so at variance be content to zijn. En indien een van beide in onmin forgive from the bottom of his heart all zijnde partijen zich genegen toont, om that the other hath trespassed against van ganscher harte het ongelijk, hem him, and to make amends for that he aangedaan, te vergeven of de beleediging, himself hath offended; and the other par- aan welke hij zich schuldig maakte, te ty will not be persuaded to a godly unity, herstellen, door voldoeniny aan zijne but remain still in his frowardness and tegenpartij te geven; en de andere daarenmalice : the Minister in that case ought tegen in zijne onverzoenlijke gezindheid to admit the penitent person to the holy blijft volharden; dan zal de Dienaar Communion, and not him that is obsti- den boetvaardigen, maar geenszins den nate. Provided that every Minister so onverzoenlijken aan het 8. Avondmaal repelling any, as is specified in this, or the toelaten. Echter zal de Dienaar, die icnext preceding Paragraph of this Ru- mand om voorzegde reden heeft afgewebrick, shall be obliged to give an account zen, verpligt zijn, om ten minste binnen of the same to the Ordinary within four- veertien dagen daarvan kennis te geven teen days after at the farthest. And aan den Bisschop, die, overeenkomthe Ordinary shall proceed against the stig de kerkelijke wetten, tegen den on offending person according to the Canon. boetvaardigen zal te werk gaan. The Table, at the Communion-time having Als het H. Avondmaal gehouden wordt

a fair white linen cloth upon it, shall staat de Tafel met een wit linnen kleed stand in the Body of the Church, or in overdekt in het midden of in het Koor the Chancel, where Morning and Evening der Kerk, alwaar de Morgen- en AvondPrayer are appointed to be said. And the gebeden gelezen worden. De Leeraar, aan Priest standing at the North-side of the de Noordzijde der Tafel staande, begint Table shall say the Lord's Prayer, met het Gebed des Heeren, en het daar. with the Collect followiny, the people op volgende Gebed, terwijl de gemeente kneeling.

knielt.

Our Father, which art in ONZE Vader, die in de Heheaven, Hallowed be 'thy melen zijt; Uw naam worde Name. Thy kingdom come. geheiligd. Uw Koningrijk koThy will be done in earth, me. Uw wil geschiede, gelijk As it is in heaven. Give in den Hemel, alzoo ook op us this day our daily bread. Aarde. Ons dagelijksch brood And forgive us our tres- geef ons heden. En vergeefons passes, As we forgive them onze schulden, gelijk ook wij that trespass against us. And vergeven onzen schuldenaren. lead us not into temptation; En leid ons niet in verzoeking, But deliver us from evil, maar verlos ons van den booAmen.

ze. Amen.

[ocr errors]

THE COLLECT.

HET GEBED.

God,

[ocr errors]

ALMIGHTY

unto ALMAGTIGE God! voor wien whom all hearts be open, alle harten geopend, en aan wien all desires known, and from alle begeerten bekend zijn, en whom no

secrets are hid; voor wien niets verborgen is, Cleanse the thoughts of our reinig de gedachten onzer harhearts by the inspiration of ten door den invloed van uwen thy Holy Spirit, that we Heiligen Geest, opdat wij U may perfectly

love thee, van harte lief hebben, en uand worthily magnify thy wen heiligen naam waardiglijk

212

and

holy Name; through Christ groot maken mogen, door Jezus our Lord. Amen.

Christus, onzen Heer. Amen. Then shall the Priest, turning to the Dan zal de Leeraar, zich naar de gemeente people, rehearse distinctly all the keerende, al de TIEN GEBODEN TÉN COMMANDMENTS;

overluid voorlezen; en de gemeente, gethe people still kneeling shall, after knield blijvende , zal, na het lezen van every Commandment, ask God mercy elk Gebod, God bidden, om de vergefor their transgression thereof for ving hunner vorige overtredingen, en om the time past, and grace to keep the zijnen genadigen bijstand tot het ondersame for the time to come, as fol- houden der wet, voor het toekomende, loweth.

op volgende wijze. Minister. God spake these Dienaar. God sprak deze words, and said; I am the woorden, zeggende: Ik ben de Lord thy God: Thou shalt Heer uw God: Gij zult geene have none other gods but andere Goden voor mijn aanme.

gezigt hebben. People. Lord, have mercy Gemeente. Heer! ontferm u upon us, and incline our hearts onzer, en neig onze harten, om to keep this law.

dit gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt not Dien. Gij zult u geen gesnemake to thyself any graven den beeld, noch eenige gelijkeimage, nor the likeness of nis maken van hetgeen boven any thing that is in heaven in den hemel, noch van hetgeen above, or in the earth beneath, onder op de aarde, noch van or in the water under the hetgeen in de wateren onder de earth. Thou shalt not bow aarde is. Gij zult u voor die down to them, nor wor- niet buigen, noch hen dienen; ship them: for I the Lord want Ik, de Heer, uwGod, ben thy God am a jealous God, een ijverig God, die de misdaand visit the sins of the fa- den der vaderen bezoek aan de thers upon

the children, unto kinderen, aan het derde, en aan the third and fourth genera- het vierde lid dergenen, die mij tion of them that hate me, haten; en doe barmhartigheid and shew mercy unto thou- aan duizenden dergenen, die sands in them that love me, mij lief hebben, en mijne geboand keep my commandments. den onderhouden.

People. Lord, have mercy Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt not Dien. Gij zult den naam des take the Name of the Lord Heeren uwes Gods niet ijdelthy God in vain : for the Lord lijk gebruiken: want de Heer will not hold him guiltless, zal niet onschuldig houden, die that taketh his Name in vain. zijnen naam ijdellijk gebruikt.

People. Lord, have mercy Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Remember that Dien. Gedenkt den Sabbaththou keep holy the Sabbath- dag, dat gij dien heiligt. Zes

en

day. Six days shalt thou la-dagen zult gij arbeiden, en al bour, and do all that thou uw werk doen; maar de zehast to do; but the seventh vende dag is de Sabbath des day is the Sabbath of the Heeren uwes Gods: dan zult Lord thy God. In it thou gij geen werk doen, gij, noch shalt do no manner of work, uw zoon, noch uwe dochter, thou, and thy son, and thy noch uw dienstknecht, noch daughter, thy man-servant, uwe dienstmaagd, noch uw and thy maid-servant, thy vee, noch de vreemdeling, die cattle, and the stranger that in uwe poorten is. Want in is within thy gates. For in zes dagen heeft de Heer den six days the Lord made hea- hemel en de aarde gemaakt , ven and earth, the sea, and all de zee en al wat er in is, that in them is, and rested the Hij rustte den zevenden dag; seventh day: wherefore the daarom zegende de Heer den Lord blessed the seventh day, Sabbathdag en heiligde denand hallowed it.

zelven. People. Lord, have mercy

Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Honour thy fa- Dien. Eert uwen vader, en ther and thy mother; that uwe moeder, opdat uwe dathy days may be long in the gen verlengd worden in den land, which the Lord thy lande, dat u de Heer uw God God giveth thee.

geeft. People. Lord, have mercy Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt do Dien. Gij zult niet doodno murder.

slaan. People. Lord, have mercy

Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt not Dien. Gij zult niet echtcommit adultery.

breken. People. Lord, have mercy Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt not Diem. Gij zult niet ste

len. People. Lord, have mercy Gem. Heer! ontferm u onupon us, and incline our hearts zer, en neig onze harten, om dit to keep this law.

gebod te onderhouden. Minister. Thou shalt not Dien. Gij zult geen valsch bear false witness against thy getuigenis spreken tegen uwen neighbour.

naaste.

steal.

« AnteriorContinuar »