Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

hest and purest Wheat Dread that con- evenwei het beste en fijnste tarwe-brood, veniently may be gotten.

dat men verkrijyen kan. And if any of the Bread and Wine remain In lien er iets van het brood en den wijn,

unconsecrated, the Curate shall have it niet geheiligd zijnde, overbliift, zal de to his own use: but any remain of

Dienaar het tot zijn gebruik behouden ; that which was consecrated, it shall maar, indien er iets van het geheiligde not be carried out of the Church, but overblijft, zal zulks niet uit de kerk

gethe Priest and such other of the Com- bragt worden, maar de Leeraar met municants 08 he shall then call unto zulke anderen der Avondmaalyangers , him, shall, immediately after the Bless- als hij tot zich roepen zal, zullen heting, reverently eat and drink the zelve, terstond na den zegen, eerbiedig

lijk met elkander eten en drinken. The Bread and line for the Commu- Het brood en de vijn tot het Heilig Avond

nion shall be provided by the Curate maal zullen door den Dienaar en de kerk and the Church-wardens at the charges meesters, op kosten der gemeente, bezoryd of the Parish.

worden. And note, that every Parishioner shall Merk verder op, dat ieder Lid der gemeen

communicate at the least three times te, ten minste driemaal in het jaar , in the year, of which Easter to be one. waaronder Paschen één moet zijn, het And yearly at Easter every Parishioner flcilige Avondmaal zal moeten gebruishall reckon with the Parson, Vicar, ken. En jaarlijks op Paschrn zal ieder or Curate, or his or their Deputy or der Leden, in zijne gemeente, met den Deputies; and pay to them or him all Leeraar of Dienaar of met zijne onderEcclesiastical Duties, accustomably bedienden afrekenen, en hem alle gewone due, then and at that time to be kerkelijke schulden, die alsdan vervallen paid.

zullen, betalen. After the Divine Service ended, the money De Heilige Dienst geëindigd zijnde, zal het giren at the Offertory shall be disposed geofferde geld tot zulke liefdadige einof to such pious and charitable uses, den gebruikt worden, als de Dienaar en as the Minister and Church wardens Kerkmeesters zullen goedrinden. En inshall think fit. Wherein if they disa. dien daarover onder hen eenig verschil gree, it shall be disposed of as the Or. mogt ontstaan, zal de beschikking over dinary shall appoint.

het gebruik aan den Bisschop staan.

[ocr errors]

“ WHEREAS it is ordained in this Office AANGEZIEN bet in de Bediening van des “ for the Administration of the Lord's Heeren Heilig Avondmaal bevolen is, dat

Supper, that the Communicants should zij, die daaraan deel wenschen te nemen, “receive the same kneeling; . (which hetzelve knielend ontvangen zullen ;(wel“order is well meant, for a significa- ke orde met de bedoeling gegeven is, om “tion of our humble and grateful ac- tot teeken te verstrekken onzer nederige “knowledgement of the benefits of Christ en dankbare erkentenis der weldaden van “therein given to all worthy Receivers, Christus, welke daarin gegeven worden “and for the avoiding of such profana- aan allen, die hetzelve waardig ontvangen, “tion and disorder in the holy Commu- en ter vermijding van zulk eene ontheili“nion, as might otherwise ensue;) yet, ging en wanorde in het Heilige Avondmaal, “lest the same kneeling should by any als anderzins zonde kunnen ontstaan:) op

persons, either out of ignorance and dat evenwel dit knielen door niemand, het“infirmity, or out of malice and ob zij nit onkunde of zwakheid, hetzij uit “stinacy, be misconstrued and depraved; | boosaardigheid of hardnekkigheid, misduid “ It is here declared, That thereby no of misbruikt moge worden, zoo wordt hier “ Adoration is intended , or ought to be verklaard, dat daarbij geene aanbidding “done, either onto the Sacramental bedoeld wordt, of plaats moet hebben, noch “ Bread or Wine there bodily received, van het brood of den wijn des Sacraments, “or unto any Corporal Presence of Christ's dáár ligchamelijk ontvangen, noch van “natural Flesh and Blood. For the Sa- eenigeligchamelijke tegenwoordigheid van “cramental Bread and Wine remain still Christiis natuurlijk vleesch en bloed. Want "in their very natural substances, and het brood en de wijn des Sacraments blij. " therefore may not be adored; (for that ven in hunne natuurlijke zelfstandigeid, en “were idolatry, to be abhorred of all mogen daarom niet aangebeden worden, “faithful Christians ;) and the natoral (want dit zoude afgoderij wezen, welke “ Body and Blood of onr Saviour Christ alle geloovige Christenen moeten verfoei. “are in Heaven, not here; it being jen.) Ook is het natuurlijk Ligchaam en

against the truth of Christ's natural Bloed onzes Zaligmakers Christus in den “Boily to be at one time in more places Hemel, en niet hier; dewijl het strijdt met than one."

de waarheid van Christus natuurlijk Ligchaam, dat het terzelfder tijd op meer dan ééne plaats zijn zoude.

[ocr errors]

OF

PUBLICK BAPTISM OF INFANTS,

TO BE USED IN THE CHURCH.

DE BEDIENING

VAN DEN

OPENBAREN DOOP DER KINDEREN,

IN DE KERK.

i'he people are to be admonished, that it Men dient de gemeente te vermann, dut

is most conrenient that Baptism should het gevoeyelijkst is, dat de Doop niet dan not be administered but upon Sundays, op Zondug of andere Feestdagen bediend and other Holy-days, when the most worde, wanveer de meeste menschen te number of people come together; as zamen komen : eensdeels , opdat de alwell for that the Congregation there daar tegenwoordig zijnde vergadering present may testify the receiving of getuige zij, dat de nieuugedoopten in de them that be newly baptized into the gemeente van Christus ontvangen zijn: number of Christ's Church; as also be- anderdeels ook, dat allen, die daar tecause in the Baptism of Infants every genwoordig zijn, indachtiy gemaakt moMan present may be put in remembrance gen worden aan hunne eigene belijdenis, of his own profession made to God in in hunnen doop aan God gedaan. Om his Baptism. For which cause also it welke redenen de doop in de gebruikelijke is expedient that Baptism be ministered taal behoort bediend te worden. Noytans in the vulgar tongue. Nevertheless, (if zal men, zoo de nood zulks mogt verei. necessity so require,) Children may be schen, de kinderen wel op eenen anderen baptized upon any other day.

dag mogen doopen. And note, that there shall be for every Merk op, dat er voor elken zoon,om gedoopt

Male-child to be baptized two Godfa- te worden, twee mannelijke getuigen en thers and one Godmother; and for érne vrouwelijke getuige, en voor elke every Female, one Godfather and two dochter, één mannelijke getuige en tuee Godmothers.

vrouwelijke getuigen moeten zijn. IVhen there are Children to be baptized, Wanneer er kinderen gedoopt moeten worthe Parents shall give knowledge there

den, zullen de ouders 's avonds te toren. of over night, or in the morning before of 's morgens vóór het begin des morgenthe beginning of Morning Prayer, to gebeds, den Dienaar daarvan verwittithe Curate. And then the Godfathers gen; en dan behooren de getuigen en de and Godmothers, and the people with menschen met de kinderen, ter plaatse the Children, must be ready at the waar de doop zal toegediend worden, Font, either immediately after the last gereed te staan, of onmiddellijk na de Lesson at Morniny Prayer, or else laatste voorlezing bij het morgengebed , immediately after the last Lesson at of anders onmiddellijk na de laatste Evening Prayer, as the Curate by his voorlezing bij het avondgebed, zoo als discretion, shall appoint. And the het de Dienaar bepalen zal. De Leeraar Priest coming to the Font , (which is bij de doopvont komende , (waarin dan then to be filled with pure Water,) and zuiver water gedaan is,) en daar staan. standing there, shall say,

de, zal zeygen : Hath this Child been already baptized, Is dit kind reeds gedoopt of niet? or no? If they answer, No: Then shall the Priest Indien zij dit met Neen" beantwoorden, proceed as followeth.

zal de Leeraar aldus vervolyen : DEARLY beloved, forasmuch as all men Zeer geliefden! aangezien alle menare conceived and born in sin; and that schen in zonde ontvangen en geboren zijn, our Saviour Christ saith, None can enter en dat onze Zaligmaker Christus zegt, dat into the kingdom of God, except he be niemand in het Rijk Gods kan ingaan, tenregenerate and born anew of Water and zij hij door water en den Heiligen Geest of the holy Ghost; I beseech you to call wedergeboren zij, zoo bidde ik u, dat gij upon God the Father, through our Lord God den Vader door onzen Heer Jezus Jesus Christ, that of bis bounteous mercy Christus wilt aanroepen, dat Hij, door zij

Let us pray

he will grant to this Child that thing I ne oneindige barmhartigheid, aan dit kind which by nature he cannot have; that datgene wil schenken, hetwelk het van nahe may be baptized with Water and the ture niet hebben kan, dat het gedoopt moge holy Ghost, and received into Christ's worden met water en den Heilgen Geest, holy Church, and be made a lively mem- en ontvangen in Christus heilige Kerk en ber of the same.

tot een levend lid derzelve gemaakt worde. Then shall the Priest say,

Dan zal de Leeraar zeggen:

Laat ons bidden. ALMIGHTY and everlasting God, who ALMAGTIGE en eeuwige God! die, naar of thy great mercy didst save Noah and uwe groote barmhartigheid, Noach en zijn his family in the ark from perishing gezin in de Ark behouden hebt, om niet by water; and also didst safely lead the door het water te vergaan, en ook Israël, children of

thy people through uw volk, veilig door de Roode Zee voerdet, the Red Sea, figuring thereby thy holy daardoor uwen heiligen doop voorstellen. Baptism; and by the Baptism of thy de; en die door den doop van uwen geliefwell-beloved Son Jesus Christ, in the den Zoon, Jezus Christus, in de rivier de river Jordan, didst sanctify Water to Jordaan, het water geheiligd hebt tot de the mystical washing away of sin; We geestelijke afwassching der zonde; wij beseech thee, for thine infinite mercies, smeeken U, bij uwe oneindige ontferming, that thou wilt mercifully look upon this dat Gij genadig op dit kind wilt nederzien, Child; wash him and sanctify him with het wilt wasschen en heiligen door uwen the holy Ghost; that he, being delivered Heiligen Geest, opdat het, van uwen toorn from thy wrath, may be received into verlost zijnde, moge opgenomen worden the ark of Christ's Church; and being | in de Ark van Christus Kerk en standvastig stedfast in faith, joyful through hope, zijnde in het geloof, verblijd in de hoop and rooted in charily; may so pass the en geworteld in de liefde, alzoo door de waves of this troublesome world, that baren dezer onstuimige wereld moge door. finally he may come to the land of ever- gaan; dat het eindelijk moge komen in het lasting life, there to reign with thee land des eeuwigen levens, om aldaar met world withont end; through Jesus Christ U tot in eeuwigheid te regeren, door Jezus our Lord. Amen.

Christus, opzen Heer. Amen. ALMIGHTY and immortal God, the aid ALMAGTIGE en eeuwige God! de hulp of all that need, the helper of all that der lijdenden, de redder dergenen, die tot fee to thee for succour, the life of them u de toevlugt nemen, het leven en de opthat believe, and the resurrection of the standing dergenen, die gelooven. Wij biddead; We call upon thee for this Infant, den U, voor dit kind , dat het, tot uwen that he, coming to thy holy Baptism, heiligen doop komende, door geestelijke may receive remission of his sins by wedergeboorte, vergiffenis van zonde ontspiritual regeneration. Receive him, vangen moge. Neem het aan, o Heer! geO Lord, as thou hast promised by thy lijk Gij door uwen lieven Zoon beloofd well-beloved Son, saying, Ask, and ye hebt, zeggende: Bidt en u zal gegeven shall have; seek, and ye shall find; worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en knock, and it shall be opened unto you: u zal opengedaan worden. Geef alzoo aan So give now unto us that ask; let us ons, die thans bidden; laat ons, die nu zoethat seek find; open the gate unto us ken, vinden; en doe ons open, daar wij nu that knock; that this Infant may enjoy kloppen, opdat dit kind den zegen uwer the everlasting benediction of thy hea hemelsche afwassching ontvange, en in uw venly washing, and may come to the eeuwig Koningrijk kome, hetwelk gij beeternal kingdom which thou hast pro- loofd hebt door Jezus Christus, onzen Heer. mised by Christ our Lord. Amen.

Amen. Then shall the people stand up, and the Dan zal de gemeente opstaan, en de Priest shall say,

Leeraar zeggen: Hear the words of the Gospel, written by Hoort de woorden des Evangeliums, ge. Saint Mark, in the tenth Chapter, at

schreven door den Heiligen Markus, in the thirteenth Verse.

het tiende Hoofdstuk, bet 13e Vers. St. Mark x. 13.

Markus x. 13. They brought young children to Christ, Zij bragten kinderkens tot Christus, opthat he should touch them; and his dat hij ze aanraken zoude: en de discipedisciples rebuked those that brought len bestraften degenen, die ze tot hem them. But when Jesus saw it, he was bragten. Maar Jezus (dat) ziende, pam het much displeased, and said unto them, zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de Suffer the little children to come unto me, kinderkens tot mij komen, en verhindert and forbid them not; for of such is the hen niet, want derzulken is het Koningrijk kingdom of God. Verily I say unto you, Gods. Voorwaar zeg ik o: 200 wie het KoWhosoever shall not receive the king- ningrijk Gods niet ontvangt, gelijk een dom of God as a little child, be sball not kindeken, die zal in hetzelve geenszins in. enter therein. And he took them up in gaan. En hij omving hen met zijne armen, his arms, put his hands upon them, and (en) de handen op hen gelegd hebbende, blessed them.

zegende hij dezelve.

[ocr errors]
[ocr errors]

After the Gospel is read, the Minister | Nadat het Evangelie gelezen is, zal de shall make this brief Exhortation upon Dienaar, naar aanleiding daarvan , the words of the Gospel.

deze korte vermaning doen. Beloved, ye hear in this Gospel the GELIEFDEN! gij hoort in dit Evangelie words of our Saviour Christ, that he com- de woorden van onzen Zaligmaker Chrismanded the children to be brought unto tus, dat Hij geboden heeft de kinderen him; how he blamed those that would have tot Hem te brengen; hoe Hij diegenen kept them from him; how he exhorteth all berisple, die hen verhinderden tot Hem men to follow their innocency. Ye perceive te komen; hoe Hij een iegelijk vermaanhow by his outward gesture and deed he de hunne onschuld na te volgen. Gij ziet, declared his good will toward them; for hoe Hij, door uiterlijke daden, hun zijne be embraced them in his arms, he laid bis toegenegenheid bewees; want Hij nam hands upon them, and blessed them. Doubt hen in zijne armen, leide zijne handen ye not therefore, but earnestly believe, that op hen, en zegende hen. Twijfelt daaroin he will likewise favourably receive this niet, maar gelooft ten volle , dat Hij dit present Infant; that he will embrace him kind op dezelfde wijze in gunst ontvangen with the arms of his mercy; that he will | zal, met de armen zijner barmhartigheid give unto him the blessing of eternal life, omvatten, den zegen des eeuwigen levens and make him partaker of his everlasting schenken, en zijn eeuwig rijk deelachtig kingdom. Wberefore we being thus per maken. Daar wij dus overtuigd zijn van suaded of the good will of our heavenly de toegenegenheid onzes Hemelschen VaFather towards this Infant, declared by his ders jegens dit kind, ons door zijnen Zoon Son Jesus Christ; and nothing doubting Jezus Christus verklaard, en niet twijfebut that he favourably alloweth this chari- len, of de waarneming van dezen onzen table work of our's in bringing this Infant pligt zal Hem welgevallig zijn, zoo laat to his holy Baptism; let us faithfully and ons Hem in geloof en ootmoed danken, devoutly give thanks unto him, and say, zeggende:

ALMIGHTY and everlasting God, heav- ALMAGTIGE en eeuwige God! Hemelsche enly Father, we give thee humble thanks, Vader! wijbrengen Uonzen nederigen dank, for that thou hast vouchsafed to call / dat het U behaagd heeft, ons tot de kennis us to the knowledge of thy grace, and uwer genade en tot het geloof in U te roefaith in thee: Increase this knowledge, pen: vermeerder deze kennis en bevestig and confirm this faith in us evermore. dit geloof in ons voor altijd. Schenk uwen Give thy holy Spirit to this Infant, Heiligen Geest aan dit kind, opdat het, that he may be born again, and be made wedergeboren zijnde, een erfyenaam moge an heir of everlasting salvation; through worden der eeuwige zaligheid, door onzen our Lord Jesus Christ, who liveth and Heer Jezus Christus, die met U en den reigneth with thee and the Holy Spirit, Heiligen Geest leeft en regeert, nu en in now and for ever. Amen.

eeuwigheid. Amen. Then shall the Priest speak unto the God- Dan zal de Leeraar de getuigen aldus fathers and Godmothers on this wise.

aanspreken: DEARLY beloved, ye have brought this Zeer Geliefden! gij hebt dit kind hier Child here to be baptized, ye have pray- gebragt, om gedoopt te worden; gij hebt ed that our Lord Jesus Christ wonia gebeden, dat het onzen Heer Jezus Chris. vouchsafe to receive him, to release him tus behagen moge hetzelve aan te nemen , of his sins, to sanctify him with the van deszelfs zonde te verlossen, het te beiholy Ghost, to give him the kingdom ligen door den Heiligen Geest, en hetzelve of heaven, and everlasting life. Ye het Koningrijk der Hemelen en het eeuhave heard also that our Lord Jesus wige leven te willen schenken. Gij hebt Christ hath promised in his Gospel to tevens gehoord, dat onze Heer Jezus Chris

these things that ye have tus in zijn Evangelie beloofd heeft, alles prayed for: which promise he, for his te zullen schenken, waarom gij nu gebeden part, will most surely keep and per- hebt: welke belofte Hij, van zijne zijde, form. Wherefore, after this promise zeer zeker vervullen zal. Daar Christus made by Christ, this Infant must also zich nu hierdoor verbonden heeft, zoo befaithfully, for his part, promise by you

hoort dit kind, van zijnentwege, door u, that are his sureties, (until he come of die hier zijne getuigen zijt, (totdat het, tot age to take it upon himself,) that he jaren gekomen, het op zich zelven nemen will renounce the devil and all his zal,) te beloven, dat het den duivel en al works, and constantly believe God's zijne werken zal verzaken, standvastiglijk holy Word, and obediently keep his in Gods heilig woord geloqven, en met gecommandments.

hoorzaamheid zijne geboden onderbouden. I demand therefore,

Ik vraag derhalve: Dost thou , in the Name of this Child, VERZAAKT gij, in naam van dit kind, renounce the devil and all his works, the den duivel en al zijne werken, de ijdele vain pomp and glory of the world, with pracht en eer dezer wereld, met al derzelall covetous desires of the same, and the ver lusten en de begeerlijkheden des vleecarnal desires of the flesh, so that thou sches, zoodat gij die niet wilt opvolgen , wilt not follow, nor be led by them? noch u door dezelve laten verleiden? Answer. I renounce them all.

Antw. Ik verzaak die allen.

grant all

[ocr errors]

Minister.

Dienaar. Dost thon believe in God the Father Gelooft gij in God, den Almagtigen VaAlmighty, Maker of heaven and earth? | der, Schepper des Hemels en der Aarde.

And in Jesus Christ his only-begotten En in Jezus Christus, zijn' ééniggeboren' Son our Lord? And that he was con- Zoon, onzen Heer? En dat Hij ontvangen ceived by the Holy Ghost; born of the werd door den Heiligen Geest; geboren uit Virgin Mary; that he suffered under de Maagd Maria; dat Hij geleden heeft onPontius Pilate, was crucified, dead, der Pontius Pilatus, gekruist, gestorven en and buried; that he went down into begraven is; dat Hij nedergedaald is ter hell, and also did rise again the third helle, en ook ten derden dage weder is opday; that he ascended into heaven, and gestaan van den doode; dat Hij is opgevasitteth at the right hand of God the Fa- ren ten Hemel en gezeten is ter regterhand ther Almighty; and from thence shall van God, den Almagtigen Vader, en van come again at the end of the world, to daar zal wederkomen ten jongsten dage, om judge the quick and the dead?

te oordeelen de levenden en de dooden? And dost thou believe in the Holy Ghost; En gelooft gij in den Heiligen Geest; the holy Catholick Church; the Commu- eene heilige, algeineene Kerk, de gemeennion of Saints; the Remission of sins; schap der Heiligen, de vergeving der zonthe Resurrection of the flesh; and ever- den, de opstanding des vleesches, en een lasting life after death?

eeuwig leven na den dood? Answer. All this I stedfastly believe. Antw. Dit alles geloof ik standvastiglijk. Minister.

Dienaar. Wilt thou be baptized in this faith? Begeert gij in dit geloof gedoopt te

worden? Answer. That is my desire.

Antw. Dat is mijne begeerte.
Minister.

Dienaar. Wilt thou then obediently keep God's Wilt gij dan geh aam Gods heilige holy will and commandments, and walk wil en geboden onderhouden, en in dezelve in the same all the days of thy life? al de dagen uwes levens wandelen? Answer. I will.

Antw. Dat wil ik.
Then shall the Priest say,

Dan zal de Leeraar zeggen : O MERCIFUL God, grant that the old O BARMHARTIGE God! geef, dat de oude Adam in this Child may be so þuried , Adam alzoo in dit kind moge begraven that the new man may be raised up in worden, dat de nieuwe mensch in hetzelve him. Amen.

opgewekt worde. Amen. Grant that all carnal affections may die Geef dat alle vleeschelijke neigingen in in him, and that all things belonging to the hem sterven mogen, en alles, wat geesteSpirit may live and grow in him. Amen. lijk is, in hetzelve leve en toeneme. Amen.

Grant that he may have power and Geef het kracht en magt, om den duivel, strength to have victory, and to triumph, de wereld en het vleesch te overwinnen, against the devil, the world, and the en daarover te zegepralen. Amen. flesh. Amen.

Grant that whosoever is here dedicated Geef dat een ieder, die hier door ons ambt to thee by our office and ministry may en onze bediening aan U toegewijd wordt, also be endued with heavenly virtues, ook met hemelsche deugden moge begiftigd, and everlastingly rewarded, through thy en eeuwig beloond worden, door uwe barmmercy, O blessed Lord God, who dost hartigheid, o gezegende Heere God! die live, and govern all things, world without leeft en alle dingen bestuurt, in alle eeuend. Amen.

wigheid. Amen. ALMIGHTY, everliving God, whose most ALMAGTIGE en eeuwig levende God! dearly beloved Son Jesus Christ, for the wiens geliefde Zoon, Jezus Christus, water forgiveness of our sins, did shed out of his en bloed uit zijne gezegende zijde gestort most precious side both water and blood; heeft, ter vergeving onzer zonden,en zijnen and gave commandment to his disciples, discipeleu gebood , dat zij zouden henen that they should go teach all nations, and gaan, om alle volkeren te onderwijzen , baptize them In the Name of the Father, hen doopende in den naam des Vaders, en and of the Son, and of the Holy Ghost; des Zoons, en des Heiligen Geestes; verRegard, we beseech thee, the supplications hoor, bidden wij U, de smeekingen uwer of thy congregation; sanctify this Water to gemeente, heilig dit water tot geestelijke the mystical washing away of sin ; and afwassching der zonde; en geef dat dit kind, grant that this Child, now to be baptized dat nu daarmede gedoopt zal worden, de therein, may receive the fulness of thy volheid uwer genade moge ontvangen, en grace, and ever remain in the number of immer onder het getal ower geloovige en thy faithful and clect children; through uitverkorene kinderen blijve, door Jezus Jesus Christ our Lord. Amen.

Christus, onzen Heer. Amen. Then the Priest shall take the Child into Dan zal de Leeraar het kind in zijne han

his hands, and shall say to the Godfa. den nemen, en tot de getuigen zeggen : thers and Godmothers,

« AnteriorContinuar »