Imágenes de páginas
PDF
EPUB

*

come again at the end of the world, to daar zal wederkomen ten jongsten dage, judge the quick and the dead?

om te oordeelen de levenden en de dooden? And dost thou believe in the Holy Ghost; En gelooft gij in den Heiligen Geest; the holy Catholick Church; the Commu- eene heilige, algemeene Kerk; de gemeennion of Saints; the Remission of sins; the schap der Heiligen; de vergeving der zonResurrection of the flesh; and everlasting den; de opstanding des vleesches; en een life after death?

eeuwig leven na den dood? Answer. All this I stedfastly believe. Antw. Dit alles geloof ik standvastiglijk. Minister.

Dienaar. Wilt thou then obediently keep God's Wilt gij dan gehoorzaam Gods heilige holy will and commandments, and walk wil en geboden onderhouden, en in dezelve in the same all the days of thy life? al de dagen uwes levens wandelen? Answer. I will.

Antw. Dat wil ik.
Then the Priest shall say,

Dan zal de Leeraar zeggen: We receive this Child into the con- Wij ontvangen dit kind in de gemeente gregation of Christ's flock, * and do van Christus, en teekenen het met het sign him with the sign of

teeken des kruises, tot een'ge

* Here the * Hier zal the Cross, in token that Priest shall

de Leeraar tuige, dat het zich in het verhereafter he shall not be make a Cross het teeken van volg niet schamen zal, het ashamed to confess the faith upon the het kruis op geloof in den gekruisigden of Christ crucified, and man- Child's fore- 's kinds voor- Christus te belijden, en,onder

head.

hoofd maken. fully to fight under his ban

deszelfs vaan, kloekmoedig ner, against sin, the world, and the tegen de zonde, de wereld en den duivel devil; and to continue Christ's faithful te strijden, en de getrouwe krijgsknecht soldier and servant unto his life's end. en dienaar van Christus te blijven, tot het Amen.

einde zijn levens. Amen. Then shall the Priest say,

Daarna zal de Leeraar zeggen: Seeing now, dearly beloved brethren

ZEER Geliefden! daar dit kind nu wederthat thisChild is by baptisin regenerate, and geboren, en in de Kerk van Christus ingegrafted into the body of Christ's Church, let lijfd is, zoo laat ons den Almagtigen God us give thanks unto Almighty God for these voor deze weldaden danken, en Hem in benefits; and with one accord make our éénen geest bidden, dat dit kind, naar prayers unto him, that he may lead the dit beginsel, het overige zijns levens rigrest of his life according to this beginning. ten moge. Then shall the Priest say,

Dan zal de Leeraar zeggen: We yield thee most hearty thanks,

Wij danken U uit grond des harten, Almost merciful Father, that it hath pleas- lerbarmhartigste Vader! dat het U bebaagd ed thee to regenerate this Infant with heeft, dit kind door uwen Heiligen Geest thy holy Spirit, to receive him for thine te doen wedergeboren worden, het door own Child' by adoption, and to incor- aanneming als uw eigen kind te ontvangen, porate him into thy holy Church. And en het in uwe heilige Kerk in te lijven. humbly we beseech thee to grant, that Wij bidden U ootmoedig, geef dat het , he, being dead unto sin, and living unto

der zonde gestorven zijnde, der regtvaarrighteousness, and being buried with digheid levende, en met Christus begraven Christ in his death, may crucify the old in zijnen dood, den ouden mensch moge

and utterly abolish the whole body kruisigen, en het ligchaam der zonde of sin; and that, as he is made partaker geheel te niete doen, opdat het, gelijk of the death of thy Son, he may also het den dood uwes Zoons deelachtig gebe partaker of his resurrection; so that worden is, alzoo ook een deelgenoot moge finally, with the residue of thy holy zijn van zijne verrijzenis, om eindelijk Church, he may be an inheritor of thine met al de leden uwer heilige Kerk een everlasting kingdom; through Jesus Christ erfgenaam te zijn van uw eeuwig Koningour Lord. Amen.

rijk, door JezusChristus, onzen Heer. Amen. Then, all standing up, the Minister shall Daarna, terwijl alien opstaan, zal de make this Exhortation to the Godfa

Dienaar aan de getuigen de volgende thers and Godmothers.

vermaning geven : FORASMUCH as this Child hath pro

Daar dit kind door u, als deszelfs ge: mised by you his sureties to renounce tuigen, beloofd heeft, de duivel en al the devil and all his works, to believe zijne werken te verzaken, in God te ge. in God, and to serve him; ye must looven, en Hem te dienen, zoo moet gij remember, that it is your parts and bedenken, dat het ,uw pligt is toe te zien duties to see that this Infant be taught, dat dit kind, zoodra het geschikt zal zijn 50 soon as he shall be able to learn, te leeren, onderrigt worde, welk eene what a solemn vow, promise, and pro- plegtige gelofte en welk eene heilige belijfession he hath made by you. And denis het hier, door a, gedaan heeft. Opdat that he may know these things the bet- het dan deze dingen te beter moge verstaan, ter, ye shall call upon him to hear Ser- behoort gij het te vermanen Leerredenen mons; and chiefly ye shall provide , te booren; en voornamelijk zult gij zorgen,

man ,

that he may learn the Creed, the Lord's | dat het de Artikelen des Geloofs, het GePrayer, and the Ten Commandments, bed des Heeren en de Tien Geboden leere in the vulgar tongue, and all other in de gebruikelijke taal, alsmede al die things which a Christian ought to know dingen, die een Christen behoort te weten and believe to his soul's health; and en te gelooven tot de zaligheid zijner ziel; that this Child may

be virtuously en dat dit kind deugdzaam opgevoed worbrought up to lead a godly and a Chris- de, om een Godsdienstig en Christelijk letian life; remembering alway, that ven te leiden, altijd indachtig zijnde, dat Baptism doth represent unto us our pro- de Doop ons onze belijdenis voorstelt, fession; which is, to follow the example welke is, het voorbeeld van Christus, onzen of our Saviour Christ, and to be made Zaligmaker, te volgen, en Hem gelijkvorlike unto him; that, as he died, and mig te worden; opdat, zoo als Hij voor rose again for us, so should we, who ons gestorven en weder opgestaan is, wij, are baptized, die from sin, and rise die gedoopt zijn, ook alzoo de zonden zouagain unto righteousness; continually den afsterven, en opstaan tot geregtigheid; mortifying all evil and corrupt gedurig onze' kwade en verdorvene neiaffections, and daily proceeding in all gingen doodende, en dagelijks vorderende virtue and godliness of living.

in alle deugd en godsvrucht. But if they which bring the Infant to the Maar zoo diegenen, die het kind in de kerk

Church do make such uncertain answers brengen, z00 onzeker antwoorden op de to the Priest's questions, as that it can- vragen, hun door den Dienaar gedaan, not appear that the Child was baptized dat men daaruit niet kan afleiden, dat with Water, In the Name of the Father, het kind met water gedoopt is, in den and of the Son, and of the Holy Ghost, naam des Vaders, en des Zoons , en des (which are essential parts of Baptism,) Heiligen Geestes, (dat voorname deelen then let the Priest baptize it in the form van den doop uitmaken ,) dan zal de before appointed for Publick Baptism Leeraar het doopen volgens het Formuof Infants; saving that at the dipping lier van den openbaren doop, uitgezonof the Child in the Font, he shall use derd, dat hij bij het doopen van het kind this form of words.

de volgende woorden gebruiken zal : If thou art not already baptized , N. I INDIEN gij niet reeds gedoopt zijt, N. baptize thee In the Name of the Father, and doop ik u in den naam des Vaders, en des of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. | Zoons, en des Heiligen Geestes. Amen.

our

[ocr errors]

THE MINISTRATION OF BAPTISM TO SUCH AS ARE OF RIPER YEARS, AND ABLE TO ANSWER

FOR THEMSELVES.

DE BEDIENING VAN DEN DOOP DER BEJAARDEN, DIE IN STAAT ZIJN, OM VOOR ZICH ZELVE

TE ANTWOORDEN.

When any such persons , as are of riper | Wanneer de zoodanigen, die tot jaren van

years, are to be baptized, timely notice onderscheid gekomen zijn, gedoopt zullen shall be given to the Bishop, or whom worden,zoo zal daarvan door de ouders of he shall appoint for that purpose, a eenig ander geschikt persoon, ten minste week before at the least, by the Parents, eene week te voren, behoorlijk kennis geor some other discreet persons ; that

80 geven worden aan den Bisschop, of aan due care may be taken for their Ex- diegenen, die hij daartoe zal aanstellen, amination, whether they be sufficiently ten einde zoodanigen onderzocht worden, instructed in the Principles of the of zij genoegzaam in de gronden der Christian Religion; and that they may Christelijke Leer onderwezen zijn, en be exhorted to prepare themselves with dat zij mogen vermaand worden, om zich, Prayers and Fasting for the receiving door Gebeden en Vasten, voor te bereiden of this holy Sacrament.

tot het ontvangen van dit heilig Bond

zegel.

And if they shall be found fit, then the En zoo zij bekwaam gevonden worden, zul

Godfathers and Godmothers (the people len de getuigen, in tegenwoordigheid van being assembled upon the Sundayor Holy- de gemeente, op dien Zon- of Feestdag day appointed) shall be ready to present vergaderd, gereed zijn, hen ten doop aan them at the Font immediately after the te bieden, terstond na de tweede voorlesecond Lesson, either at Morning or zing der H. Schrift bij het Morgen- of Evening Prayer, as the Curate in his Avondgebed, zoo als de Dienaar zal goeddiscretion shall think fit.

vinden. And standing there, the Priest shall Dan zal de Leeraar vragen, of eenige dier

ask, whether any of the persons here personen, die hier komen, om den doop presented be baptized, or no: If they te ontvangen, reeds gedoopt zijn, of niet; shall answer, No; then shall the Priest

zoo zij dit met veen beantwoorden, zal say thus,

hij aldus vervolgen : DEARLY beloved, forasmuch as all men Zeer Geliefden! aangezien alle menare conceived and born in sin, (and schen in zonde ontvangen en geboren zijn, that which is born of the flesh is flesh,) (en dat hetgeen uit vleesch geboren is, and they that are in the flesh cannot vleesch is,) en zij, die in den vleesche zijn, please God, but live in sin, commit- God niet kunnen behagen, maar in zonde ting many actual transgressions; and leven, vele dadelijke overtredingen bethat our Saviour Christ saith, None gaande , en dat onze Zaligmaker Christus can enter into the kingdom of God, zegt, dat niemand in het Rijk Gods kan except he be regenerate and born anew ingaan, tenzij hij wedergeboren worde, of Water and of the holy Ghost; I door water en den Heiligen Geest, 200 beseech you to call upon God the Fa- bidde ik, dat gij God den Vader, door onther, through our Lord Jesus Christ, zen Heere Jezus Christus, wilt aanroepen, that of his bounteous goodness he will dat Hij, door zijne oneindige goedertiegrant to these persons that which by renheid, aan deze personen datgene wil nature they cannot have; that they may schenken, wat zij van nature niet kunbe baptized with Water and the holy nen hebben, dat zij moyen gedoopt worden Ghost, and received into Christ's, holy met water en den Heiligen Geest, en aanChurch, and be made lively members genomen in de heilige Kerk van Christus, of the same.

en levende lidmaten van dezelve mogen worden.

Then shall the Priest say,

Dan zal de Leeraar zeggen:

Let us pray.

Laat ons bidden.

(And here all the Congregation shall kneel.) (Hier zal de geheele Gemeente knielen.)

ALMIGHTY and everlasting God, who ALMAGTIGE en eeuwige God! die, naar of thy great mercy didst save Noah uwe groote barmhartigheid, Noach en zijn and his family in the ark from perish huisgezin in de Ark behouden hebt, om ing by water; and also didst safely lead niet door het water te vergaan, en ook de the children of Israel thy people through kinderen Israëls, uw volk, veilig door de the Red Sea figuring thereby thy holy Roode Zee voerdet, daardoor uwen heiliBaptism; and by the Baptism of thy gen Doop voorstellende, en die, door den well-beloved Son Jesus Christ, in the Doop van uwen geliefden Zoon, Jezus river Jordan, didst sanctify the element Christus, in de rivier de Jordaan, het of Water to the mystical washing away water geheiligd hebt tot de geestelijke af. of sin; We beseech thee, for thine in wassching der zonde; wij smeeken Ŭ, naar finite mercies, that thou wilt merci. uwe oneindige ontferming, dat Gij op deze fully look upon these thy servants; wash personen genadig wilt nederzien; wasch them and sanctify them with the holy en heilig hen door uwen Heiligen Geest, Ghost, that they, being delivered from opdat zij, van uwen toorn verlost zijnde, thy wrath, may be received into the

mogen opgenomen worden in de Ark van ark of Christ's Church; and being sted- Christus Kerk, en standvastig zijnde in fast in faith, joyful through hope, and het geloof, verblijd in de hope, en geworrooted in charity, may so pass the waves teld in de liefde, alzoo door de baren dezer of this troublesome world, that fipally onstuimige wereld mogen doorgaan, dat they may come to the land of ever- zij eindelijk mogen komen in het land lasting life, there to reign with thee des eeuwigen levens, om aldaar met U tot world without end; through Jesus Cbrist in eeuwigheid te regeren, door Jezus Chrisour Lord. Amen.

tus, onzen Heer. Amen. ALMIGHTY and immortal God, the aid ALMAGTIGE en eeuwige God! de hulp of all that need, the helper of all that der lijdenden, de redder dergenen, die tot fice to thee for succour, the life of them U de toevlugt nemen, het leven en de opthat believe, and the resurrection of the standing dergenen, die gelooven. Wij biddead; We call upon thee for these per- den U, voor deze personen, dat zij, komen

that they, coming to thy holy de tot uwen heiligen Doop, door geestelijke Baptism, may receive remission of their wedergeboorte, vergiffenis van zonde ontsins by spiritual regeneration. Receive | vangen mogen. Neem hen aan, o Heer! ge

sons ,

them, O Lord, as thou hast promised by lijk Gij door uwen lieven Zoon beloofd thy well-beloved Son, saying, Ask, and hebt, zeggende: Bidt en u zal gegeven ye shall receive; seek, and ye shall find; worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en knock, and it shall be opened unto you: u zal opengedaan worden. Geef alzoo aan So give now unto us that ask; let us that ons, die thans bidden; laat ons, die nu zoeseek find; open the gate unto us that ken, vinden; en doe ons open, daar wij nu knock; that these persons may enjoy the kloppen, opdat deze personen den zegen everlasting benediction of thy heavenly | uwer hemelsche afwassching ontvangen, washing, and may come to the eternal en in uw eeuwig Rijk komen, dat Gij bekingdom which thou hast promised by loofd hebt, door Jezus Christus, onzen Christ our Lord. Amen.

Heer. Amen.

[ocr errors]

Then shall the people stand up, and the Dan zal de Gemeente opstaan, en de Priest shall say,

Leeraar zal zeggen : Hear the words of the Gospel, written by Hoort de woorden van het Evangelie , be

Saint John, in the third Chapter, be- schreven door Johannes, in het 3e Hoofdginning at the first Verse.

stuk, beginnende met het le Vers. Sr. John iii. 1.

Joh. iii. 1. THERE was a man of the Pharisees, Daar was een mensch uit de Farizeën, named Nicodemus, a ruler of the Jews. wiens naam was Nicodemus, een Overste The same came to Jesus by night, and der Joden; deze kwam des nachts totJezus, said unto him, Rabbi, we know that en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat thou art a teacher come from God; for gij zijt een Leeraar van God gekomen; no man can do these miracles that thou want niemand kan deze teekenen doen, doest, except God be with him. Jesus die gij doet, zoo God niet met hem is. Jeanswered and said unto him, Verily, zus antwoordde en zeide tot hem: Voorverily I say unto thee, Except a man waar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand be born again, he cannot see the king, wederom geboren worde, hij kan het Kodom of God. Nicodemus saith unto him, ningrijk van God niet zien. Nicodemus How can a man be born when he is zeide tot hem: Hoe kan een mensch geboold ? Can he enter the second time ren worden (nu) oud zijnde? Kan hij ook into his mother's womb, and be born? andermaal in zijns moeders buik ingaan, Jesus answered, Verily, verily I say en geboren worden? Jezus antwoordde: unto thee, Except a man be born of Voorwaar, voorwaar zeg iku : Zoo iemand water and of the Spirit, he cannot enter niet geboren wordt ait water en Geest, hij into the kingdom of God. That which kan in het Koningrijk Gods niet ingaan. is born of the flesh is flesh; and that Hetgeen uit het vleesch geboren is, (dat) which is born of the Spirit is spirit. is vleesch ; en hetgeen uit den Geest geboMarvel not that I said unto thee, Ye ren is, (dat) is geest. Verwonder u niet dat must be born again. The wind bloweth | ik u gezegd heb: Gij moet wederom gebowhere it listeth, and thou hearest the ren worden. De wind blaast waar henen sound thereof; but canst not tell whence hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij it cometh, and whither it goeth: so is weet niet van waar hij komt, en waar hij every one that is born of the Spirit. henen gaat; alzoo is een iegelijk, die uit

den Geest geboren is. After which he shall say this Exhor- Waarna hij deze volgende ver maning tation following.

zal uitspreken: BELOVED, ye hear in this Gospel the Geliefden! gij hoort in dit Evangelie express words of our Saviour Christ, de uitdrukkelijke woorden van onzen Zathat except a man be born of water ligmaker Christus, dat, tenzij iemand we. and of the Spirit, he cannot enter dergeboren zij door water en den Heiligen into the kingdom of God. Whereby Geest, hij in het Rijk Gods niet kan inye may perceive the great necessity gaan. Waarbij gij de groote noodzakelijkof this Sacrament, where it may be heid moogt opmerken van dit Bondzegel, had. Likewise, immediately before his waar hetzelve kan ontvangen worden. Zoo ascension into heaven, (as we read in gebood Hij ook, even vóór zijne Hemelthe last Chapter of Saint Mark's Gos- vaart, aan zijne leerlingen, (gelijk wij in pel,) he gave command to his disciples, het laatste Hoofddeel van Markus Evangesaying, Go ye into all the world, and lie lezen,) zeggende: Gaat heen in de gepreach the Gospel to every creature. heele wereld, en predikt het Evangelium He that believeth and is baptized shall aan alle creaturen; die geloofd zal hebben be saved; but he that believeth not en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar shall be damned. Which also sheweth die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd unto us the great benefit we reap there- worden. Hetgeen ons alzoo ook de groote by. For which cause Saint Peter the weldaad aanwijst, die wij daardoor genieApostle, when upon his first preaching ten. Waarom de H. Apostel Petrus, toen of the Gospel many were pricked at bij zijne eerste prediking van het Evangethe heart, and said to him and the rest lie velen in hunne harten verslagen werof the Apostles, Men and brethren, | den, en tot hem en de andere A postelen zei

what shall we do? replied and said unto den: Mannen Broeders! wat zullen wij them, Repent, and be baptized every doen? hun antwoordde en tot hen zeide : one of you for the remission of sins, Bekeert u, en een iegelijk van u worde and ye shall receive the gift of the gedoopt tot vergeving der zonden, en gij Holy Ghost. For the promise is to zult de gave des Heiligen Geestes ontvanyou and your children, and to all that gen. Want u komt de belofte toe en uwen are afar off, even as many as the Lord kinderen, en allen, die daar verre zijn, our God shall call. And with many voor zoo velen als er de Heer onze God toe other words exhorted he them, say- roepen zal. En met vele andere woorden ing, Save yourselves from this unto- vermaande hij hen, zeggende: Wordt beward generation. For (as the same houden van dit verkeerd geslacht! Want Apostle testifieth in another place) even (gelijk dezelfde Apostel op eene andere Baptism doth also now save us, (not plaats getuigt,) de doop behoudt ons nu ook the putting away of the filth of the (niet die eene aflegging is, der vuiligheid flesh, but the answer of a good con- des ligchaams, maar die, welke eene vrage science towards God,) by the resurrec- is vau een goed geweten tot God,) door tion of Jesus Christ. Doubt ye not de opstanding van Jezus Christus. Twijtherefore, but earnestly believe, that felt daarom niet, maar gelooft standvastig, he will favourably receive these pre- dat Hij deze personen , zoo zij zich waarsent persons, truly repenting, and com- lijk bekeeren en door het geloof tot Hem ing unto him by faith; that he will grant komen, genadig zal aannemen, dat Hij hun them remission of their sins, and bestow vergeving hunner zonde zal verleenen, en upon them the holy Ghost; that he will hun den Heiligen Geest schenken; dat Hij give them the blessing of eternal life, hun den zegen des eeuwigen levens zal geand make them partakers of his ever- ven, en hen deelgenooten maken van zijn lasting kingdom.

eeuwig Rijk. Wherefore we being thus persuaded of Daar wij dus overtuigd zijn van de toethe good will of our heavenly Father genegenheid onzes Hemelschen Vaders, towards these persons, declared by his jegens deze personen, door zijnen Zoon Son Jesus Christ; let us faithfully and Jezus Christus verklaard; laat ons Hem devoutly give thanks to him, and say, geloovig en ootmoedig danken en zeggen:

ALMIGHTY and everlasting God, heav- ALMAGTIGE en eeuwige God! Hemelenly Father, we give thee humble sche Vader! wij brengen U onzen nederithanks, for that thou hast vouchsafed to gen dank, dat het U behaagd heeft, ons tot call us to the knowledge of thy grace, de kennis uwer genade en tot het geloof in and faith in thee: Increase this know- U te roepen. Vermeerder deze kennis, en ledge, and confirm this faith in us ever- bevestig dit geloof in ons voor altijd.

Give thy holy Spirit to these per. Schenk uwen Heiligen Geest aan deze persons,

that they may be born again, and sonen, opdat zij, wedergeboren zijnde, erf. be made heirs of everlasting salvation; genamen mogen worden der eeuwige zathrough our Lord Jesus Christ, who liveth ligheid, door onzen Heer, Jezus Christus, and reigneth with thee and the Holy die, met U en den Heiligen Geest, leeft en Spirit, now and for ever. Amen.

regeert, nu en in eeuwigheid. Amen. Then the Priest shall speak to the per- Dan zal de Leeraar op de volgende wijze sons to be baptized on this wise : tot de personen spreken, die gedoopt

zullen worden. Well-BELOVED, who are come hither Zeer Geliefden! die herwaarts gekomen desiring to receive holy Baptism, ye zijt, begeerende den heiligen Doop te onthave heard how the congregation hath vangen, gij hebt gehoord hoe de gemeente prayed, that our Lord Jesus Christ would gebeden heeft, dat het onzen Heere Jezus vouchsafe to receive you and bless you , Christus moge behagen, u aan te nemen, to release you of your sins, to give en u te zegenen, u van uwe zonden te veryou the kingdom of heaven, and ever- lossen, en u het Koningrijk der Hemelen lasting life. Ye have heard also, that en het eeuwige leven te schenken. Gij hebt our Lord Jesus Christ hath promised in ook gehoord, dat onze Heer, Jezus Chrishis holy Word to grant all those things tus, in zijn heilig Woord beloofd heeft, al that we have prayed for; which promise datgene te willen verleenen, waarom wij he, for his part, will most surely keep gebeden hebben, welke belofte Hij ongeand perform.

twijfeld zeker vervullen zal. Wherefore, after this promise made by Daarom, volgens deze belofte doorCbrisChrist, ye must also faithfully, for your tus gedaan, behoort gij ook pu van uwento part, promise in the presence of these wege, in de tegenwoordigheid van deze your Witnesses, and this whole congre- uwe getuigen, en deze geheele gemeente, gation, that ye will renounce the devil te beloven, dat gij den duivel en al zijne and all his works, and constantly believe werken verzaken zult, en standvastig in God's holy Word, and obediently keep Gods heilig Woord gelooven en gehoorhis commandments.

zaam zijne geboden onderhouden. Then shall the Priest demand of each of Dan zal de Leeraar aan ieder dergenen,

the persons to be baptized, severally, die gedoopt moeten worden, in het bijzonthese questions following:

der, de volgende vragen doen :

more.

« AnteriorContinuar »