Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Question.

Vraag. Dost thou renounce the devil and all VERZAAKT gij den duivel en al zijne his works, the vain pomp and glory werken, de ijdele pracht en heerlijkheid of the world, with all covetous desires of dezer wereld, met al bare begeerlijkheden, the same, and the carnal desires of the en de lusten des vleesches, zoodat gij die flesh, so that thou wilt not follow, nor niet wilt navolgen of u van dezelve laten be led by them?

verleiden? Answer. I renounce them all.

Antw. Ik verzaak die allen.
Question.

Vraag.
Dost thou believe in God the Father Gelooft gij in God, den Almagtigen Va
Almighty, Maker of heaven and earth? der, Schepper des Hemels en der Aarde?

And in Jesus Christ his only begotten En in Jezus Christus, zijnen ééniggebo SO onr Lord? And that he was con- ren'Zoon, onzen Heer? En dat Hij ontvanceived by the Holy Ghost; born of the gen werd door den Heiligen Geest, geboren Virgin Mary; that he suffered under uit de Maagd Maria; dat Hij geleden heeft Pontius Pilate, was crucified, dead, onder Pontius Pilatus, gekruist, gestorven and buried; that he went down into en begraven is? Dat Hij nedergedaald is ter hell, and also did rise again the third helle,en ook ten derden dage weder is opge. day; tbat he ascended into heaven, and staan van den doode? Dat Hij opgevaren sitteth at the right hand of God the is ten Hemel, en gezeten is ter regterhand Father Almighty; and from thence shall Gods, des Almagtigen Vaders; en van come again at the end of the world, to dáár ten jongsten dage zal wederkomen, judge the quick and the dead?

om te oordeelen de levenden en de dooden? And dost thou believe in the Holy Ghost; En gelooft gij in den Heiligen Geest? the holy Catholick Church; the Commu- eene heilige, algemeene Kerk; de gemeennion of Saints; the Remission of sins; schap der heiligen; de vergeving der zonthe Resurrection of the flesh; and ever- den; de opstanding des vleesches; en een lasting life after death?

eeuwig leven na den dood ? Answer. All this I stedfastly believe. Antw. Dat alles geloof ik standvastiglijk. Question.

Vraag. Wilt thou be baptized in this faith? Begeert gij in dit geloof gedoopt te

worden? Answer. That is my desire.

Antw. Dat is mijne begeerte.
Question.

Vraag. Wilt thou then obediently keep God's Wilt gij dan gehoorzaam Gods heilige holy will and commandments, and walk wil en geboden onderhouden, en in dezelve in the same all the days of thy life? al de dagen uwes levens wandelen?

Answer. I will endeavour so to do, Antw. Met Gods hulp zal ik trachten God being my helper.

200 te bandelen. Then shall the Priest say,

Dan zal de Leeraar zeggen : O MERCIFUL God, grant that the old O BARMHARTIGE God! geef, dat de oude Adam in these persons may be so buried, Adam alzoo in deze personen moge begrathat the new man may be raised up in ven worden, dat de nieuwe mensch in hen them. Amen.

moge opgewekt worden. Amen. Grant that all carnal affections may die Geef, dat alle vleeschelijke neigingen in them, and that all things belonging to in hen sterven mogen, en alles, wat geesthe Spirit may live and grow in them. Amen. telijk is, in hen leve en toeneme. Amen.

Grant that they may have power and Geef hun kracht en magt, om den dui strength to have victory, and to triumph, vel, de wereld en het vleesch te overwinagainst the devil, the world, and the flesh. nen en daarover te zegepralen. Amen. Amen.

Grant that they, being here dedicated Geef, dat zij, die hier door ons ambt en to thee by our office and ministry, may onze bediening aan U toegewijd worden, also be endued with heavenly virtues, ook met hemelsche deugden mogen begifand everlastingly rewarded , through thy tigd en eeuwig beloond worden, door uwe mercy, O blessed Lord God, who dost barmhartigheid , o gezegende Heere God! live, and govern all things, world with die leeft en alle dingen bestuurt in alle ogt end. Amen.

eeuwigheid. Amen. ALMIGHTY, everliving God, whose ALMAGTIGE en eeuwig levende God! most dearly beloved Son Jesus Christ, wiens geliefde Zoon Jezus Christus water for the forgiveness of our sins, did shed en bloed uit zijne gezegende zijde gestort out of his most precious side both water heeft, ter vergeving onzes zonden, en zij. and blood, and gave commandment to nen discipelep gebood, dat zij zouden he his disciples, that they should go teach nen gaan, om alle volkeren te onderwijzen, all nations, and baptize them in the hen doopende in den naam des Vaders, en Name of the Father, the Son, and the des Zoons, en des Heiligen Geestes; verHoly Ghost; Regard , we beseech thee, hoor, bidden wij U, de smeekingen dezer the supplications of this congregation; gemeente; heilig dit water tot geestelijke

upon the

sanctify this Water to the mystical wash- , afwassching der zonde , en geef, dat deze ing away of sin; and grant that the per. personen, die nu daarmede gedoopt zullen sons now to be baptized therein may worden, de volheid uwer genade mogen receive the fulness of thy grace, and ontvangen, en altijd onder het getal uwer ever remain in the number of thy faith- geloovige en uitverkorene kinderen blij. ful and elect children, through Jesus ven, door Jezus Christus, onzen Heer. Christ our Lord. Amen.

Amen. Then shall the Priest take each person Dan zal de Leeraar een ieder dergenen, to be baptized by the right hand,

and die gedoopt moeten worden, bij de regterplacing him conveniently by the Font, hand nemen, en hem behoorlijk bij het according to his discretion, shall ask the doopbekken plaatsende, zoo als hij zal Godfathers and Godmothers the Name; goedvinden, den naam aan de getuigen and then shall dip him in the water, vragen , en hem in het water dompelen or pour water upon him, saying,

of met hetzelve besprengen, zeggende : N. I baptize thee In the Name of the N. Ik doop u in den naam des Vaders, Father, and of the Son, and of the Holy en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Ghost. Amen.

Amen.
Then shall the Priest say,

Daarna zal de Dienaar zeggen: We receive this person into the con

Wij ontvangen dezen persoon in de gregation of Christ's flock; # and do gemeente van Christus, * en teekenen sign him with the sign of

hem met het teeken van het the Cross, in token that here

* Here the

* Hier zal kruis, tot een' getuige, dat hij after he shall not be asham- Priest shall ed to confess the faith of

het teeken van in het vervolg zich niet scha make Cross

het kruis, op men zal, het geloof in den geChrist crucified, and man- son's

perfore

het voorhoofd kruisigden Christus te belij. fully to fight under his ban- head.

van den per- den, en, onder deszelfs vaan,

soon maken, ner, against sin, the world,

klockmoedig tegen de zonde, and the devil; and to continue Christ's de wereld en den duivel te strijden, en de faithful soldier and servant unto his life's getrouwe krijgsknecht en dienaar van end. Amen.

Christus te blijven, tot het einde zijns

levens. Amen. Then shall the Priest say,

Daarna zal de Dienaar zeggen: Seeing now, dearly beloved brethren,

Zeer Geliefden! daar deze personen nu that these persons are regenerate, and graft- wedergeboren en in de Kerk van Christus ed into the body of Christ's Church, let us ingelijfd zijn, zoo laat ons den Almagtgive thanks unto Almighty God for these gen God voor deze weldaden danken, en benefits, and with one accord make our

Hem in éénen geest bidden, dat zij, naar prayers unto him, that they may lead the dit beginsel, het overige hunnes levens rest of their life according to this beginning. rigten mogen. Then shall be said the Lord's Prayer ,

Dan zal het Gebed des Heeren, terwijl alall kneeling.

len knielen, uitgesproken worden. OUR Father, which art in heaven,

Onze Vader, die in de Hemelen ziji! Hallowed be thy Name. Thy kingdom

Uw naam worde geheiligd. Uw Koningrijk come. Thy will be done in earth, As kome. Uw wil geschiede, Gelijk in den it is in heaven. Give us this day our

hemel , ' zou ook op de aarde. Geef ons daily bread, And forgive us our tres.

heden ons dagelijksch brood. En vergeet posses, As we forgive them that tres. ons onze schulden, Gelijk ook wij vergeven pass against us. And lead us not into onzen schuldenaren. En leid ons niet in temptation; But deliver us from evil. verzoeking, Maar verlos ons van den booA men.

zen. Amen. We yield thee humble thanks, O heav- Wij danken U ootmoedig, o Hemelsche enly Father, that thou hast vouchsafed Vader! dat het U behaagd heeft, ons tot de to call us to the knowledge of thy grace, kennis uwer genade en tot het geloof in U and faith in thee; Increase this know- te roepen. Vermeerder deze kennis en beledge, and confirm this faith in us ever- vestig dit geloof voor altoos in ons. Schenk more. Give thy holy Spirit to these

uwen Heiligen Geest aan deze personen , persons ; that, being now born again, opdat zij nu wedergeboren en erfgenamen and made heirs of everlasting salvation, der eeuwige zaligheid geworden zijnde ; through our Lord Jesus Christ, they may door onzen Heer Jezus Christus, altijd continue thy servants, and attain thy uwe getrouwe dienstknechten mogen blij promises; through the same Lord Jesus ven en uwe beloften verkrijgen, door den Christ thy Son, who liveth and reigneth zelfden Heer, Jezus Christus, nwen Zoon, with thee, in the unity of the same Holy die met U en den Heiligen Geest eeuwig Spirit, everlastingly. Amen.

leeft en regeert. Amen. Then, all standing up, the Priest shall use Dan zal, terwijl allen opstaan, de Leeraar

this Exhortation following; speaking to de volgende vermaning geven , the Godfathers and Godmothers first. getuigen aansprekende : FORASMUCH as these persons have pro- DAAR deze personen in uwe tegenwoor

cerst de

mised in your presence to renounce the digheid beloofd hebben, den duivel en al devil and all his works, to believe in zijne werken te verzaken, in God te geGod, and to serve him; ye must remem- looven en Hem te dienen; zoo moet gij ber, that it is your part and duty to bedenken, dat het uw pligt is, hun te herput them in mind, what a solemn vow, inneren, welk eene plegtige gelofte, verpromise, and profession they have now klaring en belijdenis zij nu voor deze gemade before this congregation, and espe- meente en voornamelijk voor u, hunne cially before you their chosen witnesses. gekozen getuigen, hebben afgelegd. Gij And ye are also to call upon them to behoort hen dus ook te vermanen, om alle use all diligence to be rightly instructed vlijt aan te wenden, om wel in Gods heilig in God's holy word; that so they may Woord onderwezen te worden, opdat zij grow in grace, and in the knowledge alzoo moyen toenemen in de genade en in of our Lord Jesus Christ, and live god- de kennis van onzen Heer Jezus Christus, ly, righteously, and soberly, in this pre- en godzalig, regtvaardig en matig in deze sent world.

wereld mogen leven. (And then, speaking to the new baptized (Zich verder tot de nieuw gedoopten wen

persons, he shall proceed, and say,) dende , zal hij aldus voortgaan en zeg.

gen:)

AND as for you, who have now by En wat u aangaat, die nu door den Doop Baptism put on Christ, it is your part Christus hebt aangedaan, het is uwe zaak and duty also, being made the children en uw pligt tevens,dewijl gij kinderen Gods of God and of the light, by faith in en des lichts geworden zijt, door het geloor Jesus Christ, to walk answerably to in Christus, om, overeenkomstig uweChris your Christian calling, and as becometh telijke roeping, te wandelen, gelijk het kinthe children of light; remembering als deren des lichts betaamt; altijd indachtig ways that Baptism representeth unto zijnde , dat de Doop ons onze Belijdenis us our profession; which is, to follow voorstelt, welke is : het voorbeeld van on the example of our Saviour Christ, and zen Zaligmaker Christus te volgen, en Hein to be made like unto him; that as he gelijkvormig te worden; dat, gelijk Hij died, and rose again for us; so should voor ons gestorven en weder opgestaan is, we, who are baptized, die from sin wij, die gedoopt zijn, ook alzoo der zonde and rise again unto righteousness, con- zouden afsterven en opstaan tot gereg. tinually mortifying all our evil and cor tigheid, bij voortduring onze kwade en rupt affections, and daily proceeding in verdorvene neigingen doodende en daall virtue and godliness of living,

gelijks toenemende in alle deugd en god.

zaligheid des levens. It is expedient that every person, thus Het is betamelijk, dat een iegelijk, die al

baptized, should be confirmed by the dus gedoopt is, zoo spoedig mogelijk daar. Bishop so soon after his Baptism as na, door den Bisschop bevestigd worde, conveniently may be; that so he may ten einde hij tot het heilig Avondmaal

be admitted to the holy Communion. moge worden toegelotn. If any persons not baptized in their in. Indien eenige personen, in hunne kindschfancy shall be brought to be baptized heid niet gedoopt zijnde, gebragt worden before they come to years of discre. om den doop te ontvangen, vóórdat zij tion to answer for themselves; it may tot jaren van onderscheid gekomen zijn, suffice to use the Office for Publick of in staat zijn, om voor zich zelve te Baptism of Infants, or (in case of antwoorden, zal het genoeg zijn, het ertreme danger) the Office for Private Formulier van den openbaren kinderBaptism; only changing the word (in- doop, of, in uiterst gevaar, dat van den tnt) for (Child or Person) as occasion huisselijken doop te gebruiken, alleenlijk requireth

het woord kind in dat van persoon ver. anderende, zoo als vereischt worden zal.

THAT IS TO SAY,

AN INSTRUCTION TO BE LEARNED OF EVERY PERSON, BEFORE HE BE BROUGHT TO BE CONFIRMED

BY THE BISHOP.

EEN KATECHISMUS, OF ONDERWIJZING,

DIE DOOR EEN IEGELIJK DIENT GELEERD TE
WORDEN, VÓÓRDAT HIJ DOOR DEN BISSCHOP

AANGENOMEN WORDT.

my life,

Question. What is your Name?

Vraag. Hoe is uw naam? Answer. N. or M.

Antwoord. N. N. Question. Who gave you this Name? Vr. Wie heeft u dezen naam gegeven ?

Answer. My Godfathers and Godmothers Antw. Mijne getuigen, bij mijnen doop, in my Baptism; wherein I was made a waardoor ik een lidmaat van Christus, een member of Christ, the child of God, and kind van God, en een erfgenaam des Hean inheritor of the kingdom of heaven. melrijks geworden ben.

Question. What did your Godfathers Vr. Wat deden uwe getuigen toeu and Godmothers then for you?

voor u? Answer. They did promise and vow Antw. Zij beloofden en verbonden zich three things in my name. First, that I tot drie dingen in mijnen naam: voorshould renounce the devil and all his eerst, dat ik den duivel en al zijne werken, works,

the

pomps and vanity of this de pracht en de ijdelheden van deze booze wicked world, and all the sinful lusts wereld, en al de zondige lusten van het of the flesh. Secondly, that I should be- vleesch zoude verzaken. Ten tweede, dat lieve all the Articles of the Christian ik al de Artikelen der Christelijke Leer Faith. And thirdly, that I should keep gelooven zoude; en ten derde, dat ik Gods God's holy will and commandments, heiligen wil en geboden zoude opvolgen, and walk in the same all the days of en in dezelve al de dagen mijn levens

wandelen, Question. Dost thou not think that thou Pr. Denkt gij niet, dat gij verbonden art bound to believe, and to do, as they zijt, dat alles te gelooven en te doen, het have promised for thee?

welk zij, in uwen naam, beloofd hebben? Answer. Yes verily; and by God's Antw. Ja, voorzeker, en met Gods hulp help, so I will. And I heartily thank zal ik dit doen; en ik dank onzen Hemel. our heavenly Father, that he hath call- schen Vader van harte, dat Hij mij tot deed me to this state of salvation, through zen staat van zaligheid, door Jezus ChrisJesus Christ our Saviour. And I pray tus, onzen Zaligmaker, geroepen heeft. En unto God to give me his grace, that ik bid God, dat Hij mij genade verleene, I may continue in the same unto my dat ik in denzelven moge volharden tot life's end.

aan het einde van mijn leven. Catechist.

De Onderwijzer. Rehearse the Articles of thy belief. Zeg de Artikelen van uw geloof op. Answer.

Antwoord. I BELIEVE in God the Father Almighty, Ik geloof in God den Vader, den Almag. Maker of heaven and earth :

tigen Schepper des Hemels en der Aarde. And in Jesus Christ his only Son En in Jezus Christus, zijnen ééniggeboour Lord, Who was conceived by the ren’ Zoon, onzen Heer, die ontvangen is Holy Ghost, Born of the Virgin Mary, van den Heiligen Geest; geboren uit de Suffered under Pontius Pilate,. Was Maagd Maria; die geleden heeft onder crucified, dead, and buried, He de- Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven scended into hell; The third day he en begraven; nedergedaald ter helle; ten rose again from the dead, He ascended derden dage wederom opgestaan van den into heaven, And sitteth at the right doode, opgevaren ten Hemel, zittende band of God the Father Almighty ; From ter regterhand Gods, des Almagtigen Vathence he shall come to judge the quick ders, van waar Hij komen zal om te oorand the dead.

deelen de levenden en de dooden. I believe in the Holy Ghost; The holy Ik geloof in den Heiligen Geest; ik ge. Catholick Church; The Cominunion of loof ééne heilige, algemeene Christelijke Saints; The Forgiveness of sins; The Re- | Kerk; de gemeenschap der Heiligen ; versurrection of the body; And the life ever- geving der zonden, wederopstanding des lasting. Amen.

vleesches, en een eeuwig leven. Amen. Question. What dost thou chiefly learn Vr. Wat leert gij hoofdzakelijk in deze in these Articles of thy belief?

Artikelen uwes geloofs? Answer. First, I learn to believe in Antw. Vooreerst, leer ik gelooven in God the Father, who hath made me, and God den Vader, die mij en de geheele weall the world.

reld geschapen heeft. Secondly, in God the Son, who hath Ten tweede, in God den Zoon, die mij redeemed me, and all mankind.

en het geheele menschdom verlost heeft. Thirdly, in God the Holy Ghost, who Ten derde, in God den Heiligen Geest, sanctifieth me, and all the elect people die mij en al het uitverkoren volk van God of God.

geheiligd heeft. Question.

Vraag. You said, that your Godfathers and God. Gij hebt gezegd, dat uwe getuigen voor mothers did promise for you, that you u beloofden, dat gij Gods geboden zoudet should keep God's Commandments. Tell houden: zeg mij hoe vele er zijn? me how many there be ? Answer. Ten.

Antw. Tien.
Question. Which be they?

Vr. Welke zijn die ?
Answer.

Antwoord. The same which God spake in the twen- Dezelfde, welke God sprak in het twintieth Chapter or Exodus, saying, I am the tigste Hoofdstuk van Exodus, zeggende: Lord thy God, who brought thee out of the Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte: land of Egypt, out of the house of bondage. land, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

1. Thou shalt have none other gods I. Gij zult geene andere Goden voor but me.

mijn aangezigt hebben. II. Thou shalt not make to thyself 2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch any graven image, nor the likeness of eenige gelijkenis maken van hetgeen, dat any thing that is in heaven above, or boven in den Hemel is, noch van hetgeen, in the earth beneath, or in the water dat onder op de Aarde is, voch van hetgeen, under the earth. Thou shalt not bow dat in de wateren onder de Aarde is; gij down to them, nor worship them: for zult u voor die niet buigen, noch hen dieI the Lord thy God am a jealous God, nen: want ik, de Heer uw God, ben een and visit the sins of the fathers upon ijverig God, die de misdaad der vaderen the children, unto the third and fourth bezoek aan de kinderen, aan het derde en generation of them that hate me, and aan het vierde lid dergenen, die mij haten, shew mercy unto thousands in them en doe barmhartigheid aan duizenden derthat love me, and keep my command-genen, die mij lief hebben en mijne geboments.

den onderhouden. III. Thou shalt not take the Name of 3. Gij zult den naam des Heeren uwes the Lord thy God in vain: for the Lord Gods niet ijdellijk gebruiken: want de will not hold him guiltless that taketh Heere zal niet onschuldig houden, die zijbis Name in vain.

nen Naam ijdellijk gebruikt. IV. Remember that thou keep holy the 4. Gedenkt den Sabbathdag, dat gij dier Sabbath-day. Six days shalt thou labour, heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al and do all that thou hast to do; but the uw werk doen; maar de zevende dag is seventh day is the Sabbath of the Lord thy de Sabbath des Heeren uwes Gods. Dav God. In it thou shalt do no manner of zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, work, thou, and thy son, and thy daughter, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, thy man-servant, and thy maid-servant, noch uwe dienstmaagd, noch uw vee, noch thy cattle, and the stranger that is within uw vreemdeling, die in uwe poorten is; thy gates. For in six days the Lord made want in zes dagen heeft de Heer den Heheaven and earth, the sea, and all that mel en de Aarde gemaakt, de Zee en alles in them is, and rested the seventh day; wat daar in is, en Hij rustte ten zevenden wherefore the Lord blessed the seventh dage; daarom zegende de Heer den Sabday, and hallowed it.

bathdag, en heiligde denzelven. Ý. Honour thy father and thy mother, 5. Eert uwen vader en uwe moeder, opthat thy days may be long in the land dat uwe dagen verlengd worden in het which the Lord thy God giveth thee. land, dat u de Heere uw God geeft. VI. Thou shalt do no murder.

6. Gij zult niet doodslaan. VII. Thou shalt not commit adultery. 7. Gij zult niet echtbreken. VIII. Thou sbalt pot steal.

8. Gij zult niet stelen. IX. Thou shalt not bear false witness 9. Gij zult geene valsche getuigenis spreagainst thy neighbour.

ken tegen uwen naaste. X. Thou shalt not covet thy neigh- 10. Gij zult niet begeeren uws naasten bour's house, thou shalt not covet thy huis, gij zult niet begeeren uws naasten neighbour's wife, nor his servant, nor wijf, noch zijnen dienstkoecht, noch zijne bis maid, nor his ox, nor his ass, nor any dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen thing that is his.

ezel, noch iets, dat uws naasten is. Question.

Vraag. Wbat dost thou chiefly learn by these Wat leert gij hoofdzakelijk uit deze gecommandments?

boden?

« AnteriorContinuar »