Imágenes de páginas
PDF
EPUB

SOLEMNIZATION OF MATRIMONY.

FORMULIER DES HUWELIJKS.

First the Banns of all that are to be mar- Eerst moeten de Geboden dergenen, die ge

ried together must be published in the huwd moeten worden, op drie achtereen Church three several Sundays, during volgende Zondagen, gedurende de Morthe time of Morning Service, or of gen-Godsdienstoefening of Avonddienst, Evening Service, (if there be no Morn- (wanneer er geen Morgendienst plaats ing Service,) immediately after the se- heeft) afgekondigd worden, onmiddellijk cond Lesson; the Curate saying after na de tweede les. De Dienaar zal naar the accustomed manner,

de gewone wijze zeggen : I PUBLISH the Banns of Marriage be- Ik kondig de Huwelijksgeboden af tustween M. of -- and N. of - If any of schen M. van- en N. van --. Indien ieyou know cause, or just impediment, mand onder u eenige billijke redenen weet, why these two persons should not be om deze twee personen te verhinderen in joined together in holy Matrimony, ye het heilige huwelijk vereenigd te worden, are to declare it. This is the first (second, behoort gij zulks te verklaren. Dit is het or third) time of asking.

eerste (tweede, of derde) Gebod. And if the persons that are to be married Indien de personen, die in het huwelijk

dwell in divers Parishes, the Banns moeten vereenigd worden, in verschillenmust be asked in both Parishes; and de kerspelen wonen, zullen de Geboden the Curate of the one Parish shall in beide afgekondigd worden; en de Dienot solemnize Matrimony betwixt them, naar van het eene kerspel, zal het huwewithout a Certificate of the Banns lijk niet voltrekken, zonder een getuigbeing thrice asked, from the Curate of schrift van den Dienaar van het andere, the other Parish.

dat de Geboden daar driemaal afgekon

digd zijn. At the day and time appointed for solem- Op den bestemden dag des huwelijks, zul

nization of Matrimony, the persons to len de personen, die in den echt moeten be married shall come into the body of verbonden worden, met hunne vrienden the Church with their

friends and neigh- en geburen in de Kerk komen, en daar bours: and there standing together, the staande, de man aan de regter- en de Man on the right hand, and the Woman vrouw aan de linkerhand, zal de Leeron the left, the Priest shall say,

zeggen : DEARLY beloved, we are gathered to- Zeer Geliefden! wij zijn hier onder het gether here in the sight of God, and in oog van God en in de tegenwoordigheid the face of this congregation, to join dezer gemeente te zamen gekomen, om together this Man and this Woman in dezen man en deze vrouw door den band holy Matrimony; which is an honourable des huwelijks te vereenigen, hetwelk een estate, instituted of God in the time of eerbare staat is, die, ten tijde van 's menman's innocency, signifying unto us the schen onschuld in het Paradijs, door God mystical union that is betwixt Christ zelven is ingesteld geworden, daardoor and his Church ; which holy estate Christ voor ons de geestelijke vereeniging vooradorned and beautified with his pre- stellende, die er bestaat, tusschen Christus sence, and first miracle that he wrought, en zijne Kerk,welken heiligen staat Christus in Cana of Galilee; and is commend. met zijne tegenwoordigheid vereerd heeft, ed of Saint Paul to be honourable among

alsmede door het eerste wonder, dat Hij te all men: and therefore is not by any to Cana in Galilea verrigtte; en die door den be enterprised, nor taken in hand, un- heiligen Paulus wordt aangeprezen,

als

geadvisedly, lightly, or wantonly, to satisfy eerd zijnde onder alle menscben; daarom men's carnal losts and appetites, like moet men het niet onbedachtzaam of ligtbrute beasts that have no understand-zinnig aangaan, ter bevrediging van vleeing; but reverently, discreetly, advisedly, schelijke lusten en neigingen, gelijk de soberly, and in the fear of God; duly redelooze dieren; maar eerbiedig, voorzig. considering the causes for which Matri- | tig, bedachtzaam, matig en in de vreeze mony was ordained.

Gods; behoorlijk overdenkende, om welke

redenen Het huwelijk werd ingesteld. First, It was ordained for the procrea- Vooreerst werd het ingesteld ter voorttion of children, to be brought up in the teling van kinderen, om dezelve op te

255

аа

Y 2

or

fear and nurture of the Lord, and to the brengen in de vreeze en in de tocht des Heepraise of his holy Name.

ren, en ter eere van zijnen heiligen Naam. Secondly, It was ordained for a re- Ten tweede werd het ingesteld als een medy against sin, and to avoid fornica- hulpmiddel tegen de zonde, en om overspel tion; that such persons as have not the te vermijden, opdat de zoodanigen, die de gift of continency might marry, and gave der onthouding niet ontvangen heb. keep themselves undefiled members of ben, trouwen zouden, en zich als onbeChrist's body.

smette leden des ligchaams van Christus

zouden bewaren. Thirdly, It was ordained for the mu- Ten derde werd het ingesteld tot ondertual society, help, and comfort, that linge gezellige zamenleving, hulp en troost, the one ought to bave of the other, welke de eene den anderen behoort te verboth in prosperity and adversity. Into leenen, beide in voor: en tegenspoed; in which boly estate these two persons welken heiligen staat, deze twee hier aanpresent come now to be joined. There wezige personen gekomen zijn, om nu fore if any man can shew any just vereenigd te worden. Indien er dus hier cause, why they may not lawfully be iemand is, die eenige regtmatige oorzaak joined together, let him now speak, kan aantoonen, waarom deze personen niet

else hereafter for ever hold his wettiglijk vereenigd mogen worden, die peace.

spreke nu, of zwijge hierna voor altijd. And also, speaking unto the persons that En de personen, die getrouwd moeten wor.

shall be married, he shall say, den, aansprekende, zal hij aldus zeggen: I REQUIRE and charge you both, (as Ik beveel en gebiede u beiden, (gelijk ye will answer at the dreadful day of gij in den vreesselijken oordeelsdag, wan. judgement when the secrets of all hearts neer de geheimen van alle harten geopenshall be disclosed,) that if either of you baard zullen worden, verantwoorden zult;) know any impediment, why ye may dat, indien een van u eenig beletsel weet, not be lawfully joined together in Ma- waardoor gij niet wettiglijk zoudt mogen trimony, ye do now confess it. For vereenigd worden, gij hetzelve nu belijdt; be ye well assured, that so many as want zijt verzekerd, dat al degenen, die are coupled together otherwise than anders te zamen gevoegd worden, dan Gods God's Word doth allow are not joined Woord goedkeurt, geenszins door God vertogether by God; neither is tbeir Matri- | bonden zijn, en dat hun huwelijk niet mony lawful.

wettig is. At which day of Marriage, if any man Op welken dag van het huwelijk, indien

do allege and declare any impediment, iemand eenig beletsel zal bijbrengen of why they may not be coupled together bekend maken, waardoor zij, volgens do in Matrimony, by God's Law, or the wet Gods, of de wetten des rijks, niet Laws of this Realm; and will be bound, vereenigd kunnen worden, en zich zeland sufficient sureties with him, to the ven te gelijk met genoegzame borgen parties; or else put in a Caution (to the verbinden wil, om de volle kosten te be full value of such charges as the per- talen, welke de personen, die vereenigd sons to be married do thereby sustain) zouden worden, hierdoor mogten lijden, to prove his allegation: then the solem- zal de voltrekking van het huwelijk uit nization must be deferred, until such gesteld worden, totdat de zaak volkomen time as the truth be tried.

onderzocht is. If no impediment be alleged, then shall | Indien er zich geen beletsel opdoet, zal de the Curate say unto the Man,

Dienaar den man aldus aanspreken: M. Wilt thou have this Woman to M. Wilt gij deze vrouw tot uwe echte thy wedded wife, to live together after vrouw hebben, om met haar in den heiligen God's ordinance in the holy estate of Ma- staat des huwelijks, naar de instelling trimony? Wilt thou love her, comfort Gods, te leven? Wilt gij haar lief hebben, her, honour, and keep her in sickness vertroosten, eeren, en zoowel ziek als and in health; and, forsaking all other, gezond zijnde, onderhouden, en alle andekeep thee only unto her, so long as ye ren verlatende, haar alleen aanhangen, both shall live?

zoo lang gij te zamen leveu zult?
The Man shall answer,

De man zal antwoorden:
I will.

Dat wil ik.
Then shall the Priest say unto the Woman, Dan zal de Dienaar tot de vrouw zeggen :

N. Wilt thou have this Man to thy N. Wilt gij dezen persoon tot uwen echwedded husband, to live together after ten man hebben, om met hem in den heiliGod's ordinance in the holy estate of gen staat des huwelijks, naar de instelling Matrimony? Wilt thou obey him, and Gods, te leven? Wilt gij hem geboorzaserve him, love, honour, and keep him men , dienen, liefhebben, eeren, en hem in sickness and in health; and, forsaking ondersteuuen in ziekte en in gezondheid, all other, keep thee only unto him, so alle anderen verlatende, hem alleen aanlong as ye both shall live?

bangen, zoo lang gij te zamen leven zult?

my troth.

The Woman shall answer,

De vrouw zal zeggen:
I will.

Dat wil ik.
Then shall the Minister say,

Dan zal de Dienaar zeggen: Who giveth this Woman to be married Wie geeft deze vrouw, om aan dezen to this Man ?

man getrouwd te worden? Then shall they give their troth to each Dan zullen zij elkander hunne trouw other in this manner.

op deze wijze geven: The Minister, receiving the Woman at her De Dienaar, daar hij de vrouw uit de father's or friend's hands,shall cause the handen harer ouders of uit die harer Man with his right hand to take the Wo- vrienden ontvangt, zal den man bevelen man by her right hand, and to say after de regterhand der vrouw te nemen, en him as followeth.

hem het volgende na te zeggen: I M. take thee N. to my wedded wife, IK, M., neem u, N.! tot mijne echte to have and to hold from this day for- vrouw, om u, van dezen tijd af, tot in het ward, for better for worse, for richer toekomende te houden, voor beter of erger, for poorer, in sickness and in health, voor rijker of armer, zoowel gezond als to love and to cherish, till death us ziek, u te beminnen en te ondersteunen, do part, according to God's holy or- naar de instelling Gods, totdat de dood dinance; and thereto I plight thee my ons scheide; en tot bevestiging hiervan troth.

geef ik u mijne trouw. Then shall they loose their hands; and Dan zullen zij elkanders hand loslaten,

the Woman, with her right hand taking en de vrouw, met hare regterhand de the Man by his right hand, shall like- regterhand des mans vattende, zal den wise say after the Minister,

Dienaar het volgende nazeggen: I N. take thee M. to my wedded hus- IK, N., neem u, M.! tot mijnen wettigen band, to have and to hold from this man, om u van dezen dag af in het toekoday forward, for better for worse, for mende te houden, voor beter of erger, voor richer for poorer, in sickness and in rijker of armer, zoowel gezond als ziek, u health, to love, cherish, and to obey, te beminnen, te eeren, en te geboorzamen, till death us do part, according to God's tot dat de dood ons scheiden zal, volgens holy ordinance; and thereto I give thee de instelling Gods; en tot bevestiging hier

van geef ik u mijne trouw. Then shall they again loose their hands; Dan zullen zij elkanders hand weder losand the Man shall give unto the Woman laten, en de man zal der vrouw eenen a Ring, laying the same upon the book ring geven, denzelven op het boek leggenwith the accustomed duty to the Priest de, met de gift voor den Dienaar en and Clerk. And the Priest, taking the Voorzanger. En de Dienaar zal den Ring, shall deliver it unto the Man, ring aan den man geven, opdat hij dien to put it upon the fourth finger of the aan den vierden vinger van de linkerhand Woman's left hand. And the Man der vrouw steke. En de man, den ring hoiding the Ring there, and taught by daar houdende, zal, door den Dienaar the Priest, shall say,

onderrigt, het volgende zeggen: With this Ring I thee wed, with my Met dezen ring trouw ik u, met mijn ligbody I thee worship, and with all my chaam eer ik u, en van al mijne wereldsche worldly goods I thee endow: In the Name goederen maak ik u deelgenoote, in den of the Father, and of the Son, and of the naam des Vaders, en des Zoons, en des Holy Ghost. Amen.

Heiligen Geestes. Amen. Then the Man leaving the Ring upon the Terwijl de man den ring aan den vierden fourth finger of the Woman's left hand, vinger van de linkerhand der vrouw they shall both kneel down ; and the laat, zullen nu beiden nederknielen, en Minister shall say,

de Leeraar zal zeggen :

Laat ons bidden. O ETERNAL God, Creator and Pre- O EEUWIGE God! Schepper en Onderserver of all mankind, Giver of all spi- houder van het gansche menschelijke geritual grace, the Author of everlasting slacht, Gever van alle geestelijke genade, life; Send thy blessing upon these thy Oorsprong des eeuwigen levens! Schenk servants, this man and this woman, uwen zegen aan deze uwe dienaren, dezen whom we bless in thy Name; that, as man en deze vrouw, die wij in uwen Naam Isaac and Rebecca lived faithfully to- zegenen; dat, gelijk Izaäk en Rebecca gegether, so these persons may surely per- trouwelijk te zamen leefden,deze personen form and keep the vow and covenant ook alzoo de belofte en het verbond, daar betwixt them made, (whereof this Ring zij ingetreden zijn, (van hetwelk het geven given and received is a token and pledge,) en aannemen des rings een blijk en eene and may ever remain in perfect love verzegeling is,) te vaster mogen volbrenand peace together, and live according gen en onderhouden, en zij altijd in on

Let us pray

to thy laws; through Jesus Christ our derlinge liefde en vrede mogen volharden, Lord. Amen.

en overeenkomstig uwe Wetten leven,

door Jezus Christus, onzen Heer. Amen. Then shall the Priest join their right Dan zal de Dienaar hunne regterhanden hands together, and say,

zamenvoegen en zeggen: Those whom God hath joined together Wat God te zamen gevoegd heeft, dat let no man put asunder.

scheide de mensch niet. Then shall the Minister speak unto Dan zal de Dienaar aldus tot de the people.

gemeente spreken: FORASMUCH as M. and N. have con- AANGEZIEN M.en N. te zamen zijn oversented together in holy wedlock, and eengekomen in het heilige huwelijk, en have witnessed the same before God and zulks voor God en deze vergadering betuigd this company, and thereto have given hebben, en tot bevestiging daarvan hunne and pledged their troth either to other, onderlinge trouw elkander beloofd hebben, and have declared the same by giving en, door het geven en aannemen van den and receiving of a Ring, and by join- ring en het te zamenvoegen der regterbaning of hands; I pronounce that they den, hetzelve openlijk betuigd hebben, 200 be Man and Wife together, In the Name verklaar ik, dat zij te zamen getrouwde of the Father, and of the Son, and of man en vrouw zijn, in den naam des Va. the Holy Ghost. Amen.

ders, en des Zoons, en des Heiligen Gees

tes. Amen. And the Minister shall add this

En de Dienaar zal er dezen zegen bij. Blessing.

voegen : God the Father, God the Son, God the God de Vader, God de Zoon, God de Holy Ghost, bless, preserve, and keep | Heilige Geest zegene, beware en bescherme you; the Lord mercifully with his favour u; de Heere zie barmhartig, in gunste op look upon you; and so fill you with all u neder, en vervulle u dermate van alle spiritual benediction and grace, that ye geestelijke zegeningen, dat gij zóó te zamay so live together in this life, that men moogt leven, dat gij in de toekomende in the world to come ye may have life

wereld het eeuwige leven erlangen moogt. everlasting. Amen.

Amen. Then the Minister or Clerks, going to Dan zal de Dienaar, naar de Tafel des

the Lord's Table, shall say or sing this fleeren gaande, den volgenden Psalm Psalm following.

zeggen of zingen: Beati omnes. Psal. cxxviii.

Psalm cxxviii. BLESSED are all they that fear the WELGELUKZALIG is een iegelijk, die den Lord: and walk in his ways.

Heere vreest, die in zijne wegen wandelt. For thou shalt eat the labour of thine Want gij zult eten den arbeid uwer hanhands: 0 well is thee, and happy shalt den: Welgelukzalig zult gij zijn, en het thou be.

zal u wèl

gaan. Thy wife shall be as the fruitful vine: Uwe huisvrouw zal

wezen als een upon the walls of thine house;

vruchtbare wijnstok aan de zijden uws

huizes; Thy children like the olive-branches: Uwe kinderen als olijfplanten rondom round about thy table.

uwe tafel. Lo, thus shall the man be blessed: that Ziet, alzoo zal zekerlijk die man gezefeareth the Lord.

gend worden, die den Heere vreest. The Lord from out of Sion shall so De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij bless thee: that thou shalt see Jerusalem zult het goede Jeruzalems aanschouwen, al in prosperity all thy life long;

de dagen uw levens. Yea, that thou shalt see thy children's En gij zult uwe kindskinderen zien : children: and peace upon Israel.

Vrede over Israël. Glory be to the Father, and to the Son; Eere zij den Vader, en den Zoon, en den and to the Holy Ghost;

Heiligen Geest.
As it was in the beginning, is now, and Gelijk het was in den beginne, nu is, en
ever shall be: world without end. Amen. altoos zijn zal tot in eeuwigheid. Amen.
Or this Psalm

Of dezen Psalm.
Deus misereatur. Psal. Lxvii.

Deus misereatur. Psalm Lxvii. God be merciful unto us, and bless us : GoD zij ons genadig, en zegene ons: Hij and shew is the light of his countenance, doe zijn aanschijn over ons lichten. and be merciful unto us.

That thy way may be known upon earth: Opdat men op de aarde uwen weg kenthy saving health among all nations. ne; onder alle heidenen uw heil.

Let the people praise thee, O God: yea, De volken zullen U, o God! loven : de let all the people praise thee.

volken, al te maal, zullen U loven. O let the nations rejoice and be glad : De natiën zullen zich verblijden en jui

[ocr errors]

for thou shalt judge the folk righteously, chen, omdat Gij de volken zult rigten in and govern the nations upon earth. regtmatigheid: en de natiën op de aarde,

die zult Gij leiden. Let the people praise thee, O God: yea, De volken zullen U, o God! loven: de let all the people praise thee.

volken, al te maal, zullen U loven. Then shall the earth bring forth her in- De aarde geeft haar gewas: God, onze crease: and God, even our own God, shall God, zal ons zegenen. give us his blessing.

God shall bless us: and all the ends God zal ons zegenen: en al de einden of the world shall fear him.

der aarde zullen Hem vreezen. Glory be to the Father, and to the Son: Eere zij den Vader, en den Zoon, en and to the Holy Ghost;

den Heiligen Geest. As it was in the beginning, is now, Gelijk het was in den beginne, nu is, and ever shall be: world without end. en altoos zijn zal, tot in eeuwigheid. Amen.

Amen. The Psalm ended, and the Man and the De Psalm geëindigd zijnde, en de man en

Woman kneeling before the Lord's Table, de vrouw voor de Tafel des Heeren gethe Priest standing at the Table , and knield zijnde, zal de Leeraar, vóór deturning his face towards them, shall say, zelve staande, en hen aanziende, zeggen: Lord, have mercy upon us.

Heere! ontferm U onzer! Answer. Christ, have mercy upon us.

Antw. Christus ! ontferm U onzer. Minister. Lord, have mercy upon us.

Dienaar. Heere! ontferm U onzer. Our Father, which art in heaven, Onze Vader, die in de Hemelen zijt; Hallowed be thy Name. Thy kingdom Uw naam worde geheiligd. Uw Koningrijk come. Thy will be done in earth, As kome. Uw wil geschiede, Gelijk in den it is in heaven. Give us this day our | Hemel, zoo ook op de aarde. Geef ons hedaily bread. And forgive us our tres- den ons dagelijksch brood.

En vergeef passes, As we forgive them that tres- ons onze schulden,Gelijk ook wij vergeven pass against us. And lead us not in- onzen schuldenaren. En leid ons niet in to temptation; But deliver us from evil. verzoeking, Maar verlos ons van den booAmen.

ze. Amen. Minister. O Lord, save thy servant ,

Dienaar. O Heere! behoed uwen dieand thy handmaid;

naar en uwe dienstmaagd; Answer. Who put their trust in thee. Antwoord. Die op U hun vertrouwen

stellen. Minister. O Lord, send them help from Dien. Zend hun hulpe, Heere! van uit thy holy place;

uwe heilige woning; Answer. And evermore defend them. Antw. En bescherm hen ten allen tijde.

Minister. Be unto them a tower of Dien. Wees hun een burg der sterkte, strength, Answer. From the face of their enemy.

Antw. Voor het aangezigt huns vijands. Minister. O Lord, hear our prayer.

Dien. O Heere! hoor ons gebed. Answer. And let our cry come unto

Antw. En laat onze stemme tot U kothee. Minister.

Dienaar. O GOD of Abraham, God of Isaac, God O GOD Abrahams! God Izaäks! GodJakobs! of Jacob, bless these thy servants, and sow

zegen deze uwe dienaren, en zaai het zaad the seed of eternal life in their hearts; des eeuwigen levens in hunne harten, opdat that whatsoever in thy holy Word they zij alles, wat zij met vrucht uit uw heilig shall profitably learn, they may in deed woord leeren , volbrengen mogen. Zie gefulfil the same. Look, O Lord, mercifully nadiglijk, o Heere! van uit uwen hemel upon them from heaven, and bless them. op hen neder en zegen hen. En gelijk Gij And as thou didst send thy blessing upon

over Abraham en over Sara, tot hunne Abraham and Sarah, to their great com- vertroosting, uwen zegen uitzondt; verfort, so vonchsafe to send thy blessing waardig U ook alzoo uwen zegen over deze upon these thy servants; that they obey- uwe dienaren te gebieden, opdat zij, uwen ing thy will, and alway being in safety wil gehoorzamende en onder uwe bescherunder thy protection, may abide in thy ming in veiligheid zijnde, in uwe liefde, love unto their lives' end; through Jesus

zoo lang zij leven, standvastig mogen blijChrist our Lord. Amen.

ven, door Jezus Christus, onzen Heer. Amen. This Prayer next following shall be Dit volgende Gebed zal overgeslagen wor.

omitted, where the Woman is past den, indien de vrouw over den leeftijd child-bearing,

is van kinder-baren. O MERCIFUL Lord, and heavenly Fa- O BARMHARTIGE Heer en Hemelsche Vather, by whose gracious gift mankind is der! door wiens genadige gift het menscheincreased; We beseech thee, assist with thy lijk geslacht wordt voortgeplant; wij bidblessing these two persons, that they may

den U, vergezel deze uwe dienaren met both be fruitful in procreation of children, uwen zegen, opdat zij vruchtbaar wezen and also live together so long in godly mogen in de voortteling der kinderen, en love and honesty, that they may see their in heilige liefde en eerbaarheid zoo lang children christianly and virtuously brought leven, tot dat zij hunne kinderen christe

Y 4

259

men.

« AnteriorContinuar »