Imágenes de páginas
PDF
EPUB

that sent me, hath everlasting life, and | zonden heeft, die heeft het eeuwige leven, shall not come into condemnation; but en komt niet in de verdoemenis; maar is is passed from death unto life.

uit den dood overgegaan in het leven. After which the Priest shall proceed ac- Waarna de Leeraar zal voortgaan, vol

cording to the form before prescribed gens het Formulier van het Heilige for the holy Communion, beginning at Avondmaal, met deze woorden beginthese words (Ye that do truly &c.) nende: (Gij die, enz.), At the time of the distribution of the holy Bij de uitdeeling van het heilig Avond

Sacrament, the Priest shall first receive maal, zal de Leeraar het eerst zelf gethe Communion himself, and after min. bruiken, daarna het aan diegenen geven, ister unto them that are appointed to die het met den zieke wenschen te gecommunicate with the sick, and last of bruiken, en het laatste aan den zieke.

all to the sick person. But if a man, either by reason of ex- Maar indien iemand, hetzij door gevaar

tremity of sickness, or for want of lijke ziekte, of door dien hij den Dienaar warning in due time to the Curate, or niet in tijds heeft laten verwittigen, of for lack of company to receive with bij gebrek aan Mede-communicanten, of him, or by any other just impediment, door eenige andere wettige verhindering, do not receive the Sacrament of Christ's om het Bondzegel des ligchaams en bloeds Body and Blood, the Curate shall in- van Christus te ontvangen , zoo zal de struct him, that if he do truly repent Dienaar hem onderrigten, dat, indien him of his sins, and stedfastly believe hij een waar berouw heeft van zijne zon. that Jesus Christ hath suffered death den, en standvastig gelooft, dat Jezus upon the Cross for him, and shed his Christus aan het kruis den dood voor Blood for his redemption, earnestly hem ondergaan, en tot zijne verlossing remembering the benefits he hath there- zijn bloed uitgestort heeft, met ernst by, and giving him hearty thanks overdenkende de weldaden, die hij daartherefore, he doth eat and drink the door genoten heeft, en God van harte Body and Blood of our Saviour Christ daarvoor dankende, hij het ligchaam en profitably to his Soul's health, although bloed van Christus, onzen Zaligmaker, he do not receive the Sacrament with tot heil zijner ziel geniet, ofschoon hij his mouth.

het Sacrament met zijnen mond niet ont

vangt. When the sick person is visited, and re- Wanneer de zieke bezocht wordt, en te ge. ceiveth the holy Communion all at one lijkertijd het heilig Avondmaal ontvangt, time, then the Priest, for more expedi- dan zal de Leeraar, kortheidshalve, het tion, shall cut off the form of the Visi- Formulier voor het bezoek der zieken af. tation at the Psalm (In thee, O Lord, breken bij den Psalm: (In U, o Heer! heb have I put my trust, &c.) and go ik mijn vertrouwen gesteld enz.)en dadestraight to the Communion.

lijk tot het heilige Avondmaal overgaan. In the time of the Plague, Sweat, or such In tijden van pest, zweetziekte of andere

other like contagious times of sickness dergelijke besmettelijke kwalen, als men or diseases, when none of the Parish or niemand krijgen kan, om het heilige neighbours can be gotten to communi- Avondmaal met den zieke te gebruiken, cate with the sick in their houses, for uit vreeze van besmetting, dan zal het fear of the infection, upon special re- den Dienaar veroorloofd zijn, zoo de quest of the diseased, the Minister muy zieke dit ernstig verlangt, het met hem only communicate with him.

alléén te gebruiken.

THE ORDER FOR THE BURIAL OF

THE DEAD.

HET FORMULIER BIJ HET BEGRAVEN

DER DOODEN.

Here is to be noted, that the Office | Hier moet aangemerkt worden, dat deze

ensuing is not to be used for any dienst niet gedaan wordt voor zulke , that die unbaptized, or excommuni. die ongedoopt, of uit de Kerk gebannen cate, or have laid violent hands upon zijnde, sierven, of die de handen aan themselves.

zich zelve gelegd hebben.

The Priest and Clerks meeting the Corpse | De Leeraar en de Kerkdienaars het lijk

at the entrance of the Church-yard , aan den ingang van het Kerkhof ontvanund going before it, either into the gen hebbende, voor hetzelve henen gaanChurch, or towards the Grave, shall, de, in de Kerk of naar het Graf, zullen say, or sing,

zeggen of zingen: I am the resurrection and the life, saith Ik ben de opstanding en het leven, zegt the Lord: he that believeth in me, though de Heer: die in mij gelooft zal leven, al he were dead, yet shall he live: and ware bij ook gestorven. En een ieder, die whosoever liveth and believeth in me leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in shall never die. St. John xi. 25, 26. der eeuwigheid. Joh. xi. 25, 26.

I know that my Redeemer liveth, and Ik weet, mijn Verlosser leeft; en Hij that he shall stand at the latter day upon zal de laatste over het stof opstaan. En als the earth. And though after my skin zij na mijne huid dit doorknaagd zullen worms destroy this body, yet in my flesh hebben, zal ik uit mijn vleesch God aan. sball I see God: whom I shall see for my schouwen: welken ik voor mij aanschouself, and mine eyes shall behold, and not wen zal en mijne oogen zien zullen, en niet another. Job xix. 25, 26, 27.

een' vreemde. Job xix. 25, 26, 27. We brought nothing into this world, Wij hebben niets in de wereld gebragt, and it is certain we can carry nothing het is openbaar, dat wij ook niet kunnen out. The Lord gave, and the Lord hath iets daaruit dragen. DeHeer heeft gegeven, taken away; blessed be the Name of the en de Heer heeft genomen; de naam des Lord. 1 Tim. vi. 7. Job i. 21.

Heeren zij geloofd? 1 Tim. vi. 7. Job i. 21. After they are come into the Church, Wanneer zij in de Kerk gekomen zijn, zal shall be read one or both of these er een der volgende Psalmen, of zullen Psalms following.

dezelve beide gelezen worden. Dixi, Custodiam. Psal. xxxix.

Psalm xxxix. I SAID, I will take heed to my ways:

Ik zeide: ik zal mijne wegen bewaren, tbat I offend not in my tongue.

dat ik niet zondige met mijne tong. I will keep my mouth as it were with Ik zal mijnen mond met eenen breidel a bridle : while the ungodly is in my

bewaren, terwijl de goddelooze nog tegen. sight.

over mij is. I held my tongue, and spake nothing: Ik was verstomd door stilzwijgen, ik I kept silence, yea, even from good words; zweeg van het goede; maar mijne smart but it was pain and grief to me.

werd verzwaard. My heart was hot within me, and while Mijn hart werd heet in mijn binnenste, I was thus musing the fire kindled: and een vuur ontbrandde in mijne overdenkinat the last I spake with my tongue; gen. Toen sprak ik met mijne tong :

Lord, let me know mine end, and the Heer! maak mij bekend mijn einde, en number of my days: that I may be certi- welke de maat mijner dagen zij, dat ik fied how long I have to live.

wete hoe vergankelijk ik zij. Behold, thou hast made my days as it Zie, gij hebt mijne dagen eene hand were a span long: and mine age is even breed gesteld, en mijn leeftijd is als niets as nothing in respect of thee; and verily voor U; immers is ieder mensch, hoe vast every man living is altogether vanity: hij staat, enkel ijdelheid.

For man walketh in a vain shadow, Immers wandelt de mensch als in een and disquieteth himself in vain : he heap- beeld, immers woelen zij ijdellijk: men ethup riches, and cannot tell who shall | brengt bijeen, en men weet niet wie het gather them.

naar zich nemen zal. And now, Lord, what is my hope: En nu, wat verwacht ik, o Heer? Mijne truly my hope is even in thee.

hope, die is op U. Deliver-me from all mine offences: and Verlos mij van al mijne overtredingen, make me not a rebuke unto the foolish. en stel mij niet tot eenen smaad desdwazen.

I became dumb, and opened not my Ik ben verstomd, ik zal mijnen mond month: for it was thy doing.

niet open doen, want Gij hebt het gedaan. Take thy plague away from me: I am Neem uwe plagen van op mij weg : ik even consumed by means of thy heavy ben bezweken van de bestrijding awer hand.

hand. When thou with rebukes dost chasten Kastijdt Gij iemand met straffen om man for sin, thou makest his beauty to de ongeregtigheid, zoo doet Gij zijne beconsume away, like as it were a moth valligheid smelten als ecne mot; immers fretting a garment; every man therefore is ieder mensch ijdelheid. is but vanity.

Hear my prayer, O Lord, and with Hoor, Heer! mijn gebed, en neem mijn thine ears consider my calling: hold not geroep ter ooren; zwijg niet tot mijne thy peace at my tears.

tranen. For I am a stranger with thee: and a Want ik ben een vreemdeling bij U, een sojourner, as all my fathers were. bijwoner, gelijk al mijne Vaders.

O spare me a little, that I may recover Wend U van mij af, dat ik mij vermy strength : before I go hence, and be kwikke, eer dan ik henen ga, en ik niet no more seen.

meer zij.

[ocr errors]

Glory be to the Father, and to the Son : Eere zij den Vader, enden Zoon, en den and to the Holy Ghost;

Heiligen Geest;
As it was in the beginning, is now, Gelijk het was in den beginne, nu is,
and ever shall be: world without end. en altoos zijn zal, in alle eeuwigheid.
A men.

Amen.
Domine, refugium. Psal. xc.

Psalm xc. LORD, thou hast been our refuge: from Heer! Gij zijt ons geweest eene toeone generation to another.

vlagt van geslacht tot geslacht. Before the mountains were brought Eer de bergen geboren waren, en Gij forth, or ever the earth and the world de aarde en de wereld voortgebragt hadt: were made: thou art God from everlast-ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij ing, and world without end.

God. Thou turnest man to destruction: again Gij doet den mensch wederkeeren tot thou sayest, Come again, ye childreu of verbrijzeling, en zegt: keert weder, gij men.

menschen-kinderen! For a thousand years in thy sight are

Want duizend jaren zijn in uwe oogen but as yesterday: seeing that is past as als de dag van gisteren, als hij voorbij. a watch in the night.

gegaan is, en als eene nachtwake. As soon as thou scatterest them, they Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk are even as a slecp: and fade away sud- eenen slaap; in den morgenstond zijn zij denly like the grass.

gelijk het gras, dat verandert. In the morning it is green, and groweth In den morgenstond bloeit het, en het up: but in the evening it is cut down, verandert: des avonds wordt het afgesnedried up, and withered.

den, en het verdort. For we consume away in thy displeas- Want wij vergaan door uwen toorn, ure: and

are afraid at thy wrathful en door uwe grimmigheid worden wij indignation.

verschrikt. Thou hast set oor misdeeds before thee: Gij stelt onze ongeregtigheden voor U: and our secret sins in the light of thy onze geheime zonden in het licht van uw countenance.

aanschijn. For when thou art angry all our days Want al onze dagen gaan benen door are gone: we bring our years to an end, uwe verbolgenheid: wij brengen onze jaas it were a tale that is told.

ren door als eene gedachte. The days of our age are threescore Aangaande de dagen onzer jaren, daaryears and ten; and though men be so in zijn zeventig jaren; of zoo wij zeer strong, that they come to fourscore years : sterk zijn, tachtig jaren: en het uitneyet is their strength then but labour and mendste van die is moeite en verdriet ; sorrow; so soon passeth it away, and we want het wordt snellijk afgesneden en wij are gone.

vliegen daar henen. But who regardeth the power of thy

Wie kent de sterkte uws toorns, en wrath: for even thereafter as a man fear- uwe verbolgenheid, naardat gij te vreeeth, so is thy displeasure.

zen zijt? O teach ns to 'number our days: that Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat we may apply our hearts unto wisdom. wij een wijs hart bekomen.

Turn thee again, O Lord, at the last : Keer weder, Heer! Tot hoe lang? en and be gracious unto thy servants.

het beronwe U over uwe knechten. 'O satisfy us with thy mercy, and that Verzadig ons in den morgenstond met soon: so shall we rejoice and be glad all uwe goedertierenheid; 200 zullen wij juithe days of our life.

chen, en verblijd zijn in al onze dagen. Comfort us again now after the time that Verblijd ons na de dagen, in welke gij thou hast plagued us: and for the years ons gedrukt hebt; na de jaren, in welke wherein we have suffered adversity. wij het kwade gezien hebben.

Shew thy servants thy work: and their Laat uw werk aan uwe knechten gezien children thy glory.

worden, en uwe heerlijkheid over hunne

kinderen. And the glorious Majesty of the Lord En de liefelijkheid van den Heere, onour God be upon us: prosper thou the zen God, zij over ons, en bevestig gij het work of our hands upon us,

0

prosper werk onzer handen over ons, ja, het werk thou our handy-work.

onzer handen bevestig dat. Glory be to the Father, and to the Son: Eere zij den Vader, en den Zoon, en den and to the Holy Ghost;

Heiligen Geest; As it was in the beginning, is now, Gelijk het was in den beginne, nu is, and ever shall bc: world without end. en altoos zijn zal, in alle eeuwigheid. Amen.

Amen.

Then shall follow the Lesson taken out Daarna wordt het XV de Hoofdstuk, uit of the fifteenth Chapter of the former den 1sten Zendbrief van Paulus, aan de Epistle of St. Paul to the Corinthians. Corintheren voorgelezen, beginnende mel 1 Cor. xv. 20.

het 20ste Vers: Now is Christ risen from the dead Nu is Christus opgewekt uit de dooden and become the first-fruits of them en de eersteling geworden dergenen, die

.

[ocr errors]

that slept. For since by man came ontslapen zijn. Want dewijl de dood death, by man came also the resur- door éénen mensch is, zoo is ook de oprection of the dead. For as in Adam standing der dooden door éénen mensch. all die, even so in Christ shall all be Want gelijk zij allen in Adam sterven, almade alive. But every man in his 200 zullen zij ook in Christus allen le. own order: Christ the first-fruits; af- vend gemaakt worden. Maar een ieder in terward they that are Christ's, at his zijne order: de eersteling Christus; daarcoming. Then cometh the end, when na die van Christus zijn, in zijne toekomst. he shall have delivered up the king. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het dom to God, even the Father; when Koningrijk Gode den Vader zal overgegehe shall have put down all rule, and ven hebben; wanneer Hij zal te niet ge. all authority, and power. For he must daan hebben alle heerschappij,en alle magt reigu, till he hath put all enemies en kracht. Want Hij moet als Koning heeronder his feet. The last enemy that schen, totdat Hij al vijanden onder zijshall be destroyed is death. For he ne voeten zal gelegd hebben. De laatste hath put all things under his feet. But vijand, die te niet gedaan wordt, is de when he saith, all things are put un- dood. Want Hij heeft alle dingen zijnen der him, it is manifest that he is ex- voeten onderworpen; maar wanneer Hij cepted, which did put all things under zegt, dat Hem alle dingen onderworpen bim. And when all things shall be zijn, zoo is het openbaar, dat Hij uitgenosubdued unto him, then shall the Son men wordt, die Hem alle dingen onderalso himself be subject unto him that worpen heeft. En wanneer Hem alle dinput all things under him, that God gen zullen onderworpen zijn, dan zal ook Inay be all in all.

Else what shall de Zoon zelf onderworpen worden aan they do which are baptized for the dien, die Hem alle dingen onderworpen dead, if the dead rise not at all? Why heeft, opdat God zij alles in allen. Anders are they then baptized for the dead? wat zullen zij doen, die voor de dooden and why stand we in jeopardy every gedoopt worden, indien de dooden ganhour? I protest by your rejoicing, schelijk niet opgewekt worden? waarom which I have in Christ Jesus our Lord, worden zij voor de dooden ook gedoopt ? I die daily.

If after the manner of Waarom zijn ook wij alle uren in perijkel? men I have fought with beasts at Ephe. Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij

what advantageth it me, if the onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, dead rise not? Let us eat and drink, onzen Heer. Zoo ik, naar den mensch, tefor tomorrow we die. Be not de- gen de beesten gevochten heb te Ephezen, ceived: evil communications corrupt wat nuttigheid is het mij, indien de dooden good manners. Awake to righteous- niet opgewekt worden? Laat ons eten en ness, and sin not; for some have not drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt the knowledge of God. I speak this niet: kwade zamensprekingen bederven to your shame.

But some man will goede zeden. Waakt op regtvaardiglijk en How are the dead raised up?zondigt niet; want sommigen hebben de and with what body do they come ? kennis van God niet. Ik zeg het u tot Thou fool, that which thou sowest is schaamte. Maar, zal iemand zeggen: not quickened, except it die. And hoe zullen de dooden opgewekt worden? that which thou sowest, thou sowest en met hoedanig een ligchaam zullen zij not that body that shall be, but bare komen? Gij, dwaas! hetgeen gij zaait grain, it may chance of wheat, or of wordt niet levendig, tenzij dat het gestor. some other grain: But God giveth it ven zij. En hetgeen gij zaait, daarvan a body, as it hath pleased him, and zaait gij het ligchaam niet, dat worden to every seed his own body. All flesh zal, maar een bloot graan, naar het vooris not the same flesh; but there is valt, van tarwe, of van eenige der andere

kind of flesh of men, another | granen. Maar God geeft aan hetzelve een flesh of beasts, another of fishes, and ligchaam gelijk Hij wil, en aan elk zaad another of birds. There are also ce- zijn eigen ligchaam. Alle vleesch is niet lestial bodies and bodies terrestrial; hetzelfde vleesch; maar een ander is het but the glory of the celestial is one, vleesch der menschen, en een ander is het and the glory of the terrestrial is ano- vleesch der beesten, en een ander der visther. There is one glory of the sun schen, en een ander der vogelen. En er zijn and another glory of the moon, and hemelsche ligchamen, en er zijn aard. another glory of the stars; for one sche ligchamen; maar eene andere is de star differeth from another star in heerlijkheid der hemelsche, en eeve andere glory: So also is the resurrection of der aardsche. Eene andere is de heerlijkthe dead : It is sown in corruption; heid der zon, en eene andere de heerlijkit is raised in incorruption: It is sown heid der maan, en eene andere is de heerin dishonour; it is raised in glory : lijkheid der sterren; want de eene ster verIt is sown in weakness; it is raised schilt in beerlijkheid van de andere ster. in power:

It is sown a natural body; Alzoo zal ook de opstanding der dooden it is raised a spiritual body. There zijn. Het ligchaam wordt gezaaid in veris a natural body, and there is a spir- derfelijkheid, het wordt opgewekt in onitual body.

And SO it is written, verderfelijkheid. Het wordt gezaaid in onThe first

Adam
was made

a eer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; living soul; the last Adam was made het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt quickening spirit. Howbeit, that I opgewekt in kracht. Een natuurlijk lig. z 5

273

say,

one

[ocr errors]

man

a

was not first which is spiritual, but | chaam wordt er gezaaid, een geestelijk that which is natural; and afterward ligchaam wordt er opgewekt. Daar is een chat which is spiritual. The first man natuurlijk ligchaam, en daar is een geesteis of the earth earthy: the second lijk ligchaam. Alzoo is er ook geschreven : man is the Lord from heaven. As is de eerste mensch Adam is geworden tot the earthy, such are they also that eene levende ziele: de laatste Adam tot are earthy: and as is the heavenly, een'levendmakenden geest. Maar het geessuch

are they also that are heaven- telijke is niet eerst, doch het natuurlijke; ly. And as we have borne the image daarna het geestelijke. De eerste mensch of the earthy, we shall also bear the is uit de aarde aardsch, de tweede mensch image of the heavenly. Now this I is de Heer uit den Hemel. Hoedanig de say, brethren, that flesh and blood

aardsche is, zoodanig zijn ook de aardcannot inherit the kingdom of God; schen: en hoedanig de hemelsche is, zoopeither doth corruption inherit incordanig zijn ook de hemelschen. En gelijk raption. Behold, I shew you a mys. wij het beeld des aardschen gedragen hebtery : We shall not all sleep, but ben, alzoo zullen wij ook het beeld des we shall all be changed, in a moment, hemelschen dragen. Doch dit zeg ik, Broein the twinkling of an eye, at the ders! dat vleesch en bloed het Koningrijk last trump, (for the trumpet shall sound,) van God niet beërven kunnen; noch de and the dead shall be raised incorrup- verderfelijkheid beërft de onverderfelijk. tible, and we shall be changed. Förheid. Ziet, ik zeg u eene verborgenheid : this corruptible must put on incorrup-wij zullen wel niet allen ontslapen, maar tion, and this mortal inust put on im. wij zullen allen veranderd worden. In een mortality. So when this corruptible punt des tijds, in een oogenblik, met de shall have put on incorruption, and laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, this mortal shall have put on immor- en de dooden zullen onverderfelijk opgetality; then shall be brought to pass wekt worden, en wij zullen veranderd wor the saying that is written, Death is den. Want dit verderfelijke moet onverswallowed

up in victory. O death, derfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke where is thy sting? 0 grave, where moet onsterfelijkheid aandoen. En wanis thy victory? The sting of death is neer dit verderfelijke zal onverderfelijksin, and the strength of sin is the heid aangedaan hebben en dit sterfelijke law. But thanks be to God, which zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsgiveth the victory through

our dan zal het woord geschieden, dat geschreLord Jesus Christ. Therefore, my be- ven is: de dood is verslonden tot overwinloved brethren, be ye stedfast, unmove- ning. Dood! waar is uw prikkel? Hel! waar able, always abounding in the work is uwe overwinning? De prikkel nu des of the Lord, forasmuch as ye know doods is de zonde, en de kracht der zonde that your labour is not in vain in the is de wet. Maar, Gode zij dank, die ons de Lord.

overwinning geeft door onzen Heer, Jezus Christus! Žoo dan, mijne geliefde Broeders! zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Hee. ren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

us

When they come to the Grade, while Als zij aan het Graf gekomen zijn, zal er,

the Corpse is made ready to be laid terwijl men gereed is het lijk in de aarinto the earth, the Priest shall say, de neêr te laten, door den Leeraar geleor the Priest and Clerks shall sing : zen, of door hem en de Kerkdienaars ge

zongen worden: Max that is born of a woman hath De mensch, van eene vrouw geboren, is but a short time to live, and is full of kort van dagen en zat van onrust. Hij komt inisery. He cometh up, and is cut down, voort als eene bloem, en wordt afgesneden. like a flower; he fleeth as it were a Ook vlugt hij als eene schaduw, en er is shadow, and never continueth in one stay. geene standvastigheid in hem.

In the midst of life we are in death: Te midden van het leven liggen wij in of whom may we seek for succour, but den dood. Bij wien zullen wij hulp zoe. of thee, O Lord, who for our sins art ken, dan bij U, o Heer! die regtvaardig justly displeased?

vertoornd zijt over onze zonden. Yet, O Lord God most holy, O Lord Nogtans, o Heere! allerheiligste God! most mighty, O holy and most merciful o almagtige Heer! o heilige en barmhartige Savionr, deliver us not into the bitter Zaligmaker! geef ons niet over aan de bitpains of eternal death.

tere smarten van den eeuwigen dood. Thou knowest, Lord, the secrets of our Gij, Heer! weet de geheimen onzer harhearts; shut not thy merciful ears to ten. Sluit niet uwe ontfermende ooren voor our prayer; but spare us, Lord most ons gebed; maar spaar ons, o allerheiligste holy, o God most mighty, O holy and Heer! o almagtige God! o heilige en barmmerciful Saviour, thou most worthy hartige Zaligmaker! waardige en eeuwige Judge eternal, suffer us not, at our Regter! laat niet toe, dat wij in onze last hour, for any pains of death, to laatste ure nit vrees voor de dood van U rall from thee.

afvallen.

« AnteriorContinuar »