Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Let us pray,

lead us not into temptation; En leid ons niet in verzoeking, But deliver us from evil. Maar verlos ons van den booAmen.

ze. Amen. Priest. O Lord, deal not Leer. O Heere! doe ons with us after our sins.

niet naar onze zonden. Answer. Neither reward us Antw. En vergeld ons niet after our iniquities.

naar onze ongeregtigheden.

Laat ons bidden. OGod, merciful Father, that O GOD! barmhartige Vader! despisest not the sighing of a die de verzuchtingen van een contrite heart, nor the desire gebroken hart, noch de begeerof such as be sorrowful; Merci- ten der treurenden versmaadt; fully assist our prayers that schenk ons uwen genadigen we make before thee in all bijstand, wanneer wij, door our troubles and adversities, rampen en tegenspoeden ter whensoever they oppress us; nedergedrukt, onze gebeden and graciously hear us, that tot U verheffen; en verhoor those evils, which the craft ons goedgunstig, dat al het and subtilty of the devil or kwaad, door 's duivels of 's man worketh against us, be menschen listigheid tegen ons brought to nought; and by the in het werk gesteld, verijdeld, providence of thy goodness en door uwe weldadige Voorthey may be dispersed ; that zienigheid afgewend worde; we thy servants, being hurt opdat wij, uwe dienaren, teby no persecutions, may ever- gen alle vervolgingen beveimore give thanks unto thee ligd, U steeds in uwe heilige in thy holy Church ; through kerk mogen danken, door JeJesus Christ our Lord. zus Christus, onzen Heer.

O Lord, arise, help us, and O Heer! sta op, help ons, en deliver us for thy Name's sake. red ons om uws naams wil.

O GOD, we have heard with O GOD! met onze ooren hebour ears, and our fathers have ben wij gehoord, en onze vadeclared unto us, the noble deren hebben ons bekend geworks that thou didst in their maakt de heerlijke daden, die days, and in the old time be- Gij, in hunne dagen en in oude fore them.

tijden, gewrocht hebt. O Lord, arise, help us, and O Heer! sta op, help ons, en deliver us for thine honour. verlos ons, U ter eere.

Glory be to the Father, and Eere zij den Vader, en to the Son : and to the Holy den Zoon, en den Heiligen Ghost;

Geest! Answer. As it was in the be- Antw. Gelijk het was in den ginning, is now, and ever shall beginne, nu is, en altoos zijn be: world without end. Amen. zal, in alle eeuwigheid. Amen.

From our enemies defend Bescherm ons tegen onze us, O Christ.

vijanden, o Christus!

ah

onzer.

Let us pray

Laat ons bidden.

Graciously look upon our Ziegenadiglijk op onze droeafflictions.

fenissen neder. Pitifully behold the sorrows Aanschouw met mededoogen of our hearts.

debekommeringenonzer harten. Mercifully forgive the sins Vergeef genadiglijk de zonof thy people.

den van uw volk. Favourably with mercy hear Verhoor goedgunstig onze our prayers.

gebeden. O Son of David, have mercy

O Zone Davids! ontferm U upon us.

Both now and ever vouch- Wil ons nu en altijd verhoosafe to hear us, O Christ.

ren, o Christus ! Graciously hear us,O Christ; Verhoor ons genadig,0 Chrisgraciously hear us, O Lord tus! verhoor ons genadig, o Christ.

Heere Christus! Priest. O Lord, let thy Leer. O Heer! betoon ons mercy be shewed upon us; uwe barmhartigheid;

Answer. As we do put our Antw. Dewijl wij ons vertrust in thee.

trouwen op U stellen. We humbly beseech thee, WIJ bidden U eerbiedig, o O Father, mercifully to look Vader! met ontferming op upon our infirmities; and for onze zwakheden neder te zien; the glory of thy Name turn wend, om de eer uwes naams, from us all those evils that al het kwade van ons af, dat we most righteously have de- wij zoo regtvaardig verdiend served ; and grant, that in hebben. En geef, dat wij, te all our troubles we may put midden van al onze bezwaren, our whole trust and confi- onze hoop en ons vertrouwen dence in thy mercy, and ever- geheel op uwe barmhartigheid more serve thee in holiness stellen, en U steeds in heiligand pureness of living, to thy heid en reinheid des levens honour and glory; through dienen, tot uwe eer en heerlijkour only Mediator and Advo- heid, door onzen éénigen Midcate, Jesus Christ our Lord. delaar en Voorspraak, Jezus Amen.

Christus, onzen Heer. Amen. A Prayer of St. CHRYSOSTOM. Gebed van den H. CARYSOSTOMUS.

ALMIGHTY God, who hast ALMAGTIGE God! die ons given us grace at this time heden de genade bewezen hebt, with one accord to make our dat wij, eendragtig te zamen common supplications unto vereend, onze gebeden tot U thee; and dost promise, that mogen opofferen, en die bewhen two or three are gathered looft, dat, waar er twee of drie together in thy Name thou in uwen naam vergaderd zijn, wilt grant their requests; Ful- Gij hunne gebeden verhooren fil now, O Lord, the desires zult; Vervul nu, o Heere! de and petitions of thy servants, I wenschen en begeerten uwer as may be most expedient for dienaren, als meest tot hun heil them; granting us in this world verstrekken kan, en verleen knowledge of thy truth, and ons, in dit leven, de kennis uwer in the world to come life ever- waarheid, en, hier namaals, de lasting. Amen.

eeuwige zaligheid. Amen. The grace of our Lord Je- De genade van onzen Heere sus Christ, and the love of Jezus Christus, en de liefde God, and the fellowship of the Gods, en de gemeenschap des Holy Ghost, be with us all Heiligen Geestes zij altoos evermore. Amen.

met ons allen! Amen. Here endeth the Litany.

2 Cor. xiii. 14.

2 Cor. xiii. 13.

Einde der Litanie.

PRAYERS AND THANKSGIVINGS,

upon several occasions ,
TO BE USED BEFORE THE TWO FINAL PRAYERS OF THE LITANY,

OR OF MORNING AND EVENING PRAYER.

GEBEDEN EN DANKZEGGINGEN,

bij onderscheiden gelegenheden,
om vóóR DE TWEE SLOTGEBEDEN DER LITANIE, OF VAN DE

MORGEN- EN AVONDDIENST, GEBRUIKT TE WORDEN.

PRAYERS.

GEBEDEN.
For Rain.

Om Regen. O GOD, heavenly Father, who by thy O GOD! hemelsche Vader! die, door uwen Son Jesus Christ hast promised to all them Zoon Jezus Christus, aan allen, die uw that seek thy kingdom, and the righteous- Koningrijk en deszelfs geregtigheid zoeness thereof, all things necessary to their ken, alles hebt beloofd, wat tot hun ligchabodily sustenance; Send us, we beseech melijk onderhoud dienstig is; Zend ons, thee, in this our necessity, such moderate smeeken wij U, in dezen onzen nood, zulk rain and showers, that we may receive eenen gematigden regen, dat wij de vruchthe fruits of the earth to our comfort, and ten der aarde tot onze verkwikking en tot to thy honour; through Jesus Christ our uwe eer ontvangen mogen, door Jezus Lord. Amen.

Christus, onzen Heer. Amen.
For fair Weather.

Om schoon Weder. O ALMIGHTY Lord God, who for the O HEERE! almagtige God! die eenmaal om sin of man didst once drown all the de zonden der menschen, met behoud van world, except eight persons, and after- slechts acht personen, de geheele wereld in ward of thy great mercy didst promise het water liet omkomen, en naderhand benever to destroy it so again; We hum- loofdet,naar uwe groote ontferming,dezelve bly beseech thee, that although we for nimmer weder zóó te verdelgen; Wij smeeour iniquities have worthily deserved ken U ootmoedig, dat,ofschoon wij door ona plague of rain and waters, yet upon ze ongeregtigheden de plaag van regen en our true repentance thou wilt send us

overstrooming regtvaardig verdiend hebsuch weather, as that we may receive ben, Gij ons,op ons waar berouw, zulk we. the fruits of the earth in due season; der wilt geven, dat wij, op zijn' tijd, de and learn both by thy punishment vruchten der aarde mogen ontvangen; en to amend dur lives, and for thy cle- leeren zoowel door uwe tuchtiging ons lemency to give thee praise and glo- ven te verbeteren, als door uwe goedertiery; through Jesus Christ our Lord. renheid U lof en heerlijkheid toe te brenAmen.

gen, door onzen Heer Jezus Christus. Amen.

our own

In the time of Dearth and Famine. In dagen van duurte en hongersnood.

O God, heavenly Father, whose gift it O GOD! hemelsche Vader! door wien de reis, that the rain doth fall, the earth is gen nederdaalt, de aarde rijk is in vruchten, fruitful, beasts increase, and fishes do mul- delanddieren groeijen en de visschen vermetiply; Behold, we beseech thee, the af- nigvuldigen, Aanschouw, smeeken wij U,de frictions of thy people; and grant that the ellendevan uw volk,engeef,datdeschaarschscarcity and dearth, (which we do now heid en duurte (waarmede wij thans, met most justly suffer for our iniquity) may regt, om onze zonden bezocht worden),door through thy goodness be mercifully turned nwe ontferming, goedgunstig in ruimte en into cheapness and plenty; for the love of overvloed verwisseld worden, ter liefde van Jesus Christ our Lord, to whom with thee Jezus Cbristus, onzen Heer, wien, met U and the Holy Ghost be all honour and en den Heiligen Geest, nu en eeuwig toeglory, now and for ever. Amen.

komt alle eer en beerlijkheid. Amen. Or this.

Of dit. O GOD,

merciful Father, who, in O GOD! barmhartige Vader! die, in de dathe time of Elisha the prophet, didst gen vau Elisa, den Profeet, in Samaria onsuddenly in Samaria turn great scarcity verwachts eene groote schaarschheid en and dearth into plenty and cheapness; duurtein volheid en overvloed veranderdet, Have mercy upon us, that we, who are Ontferm Uoverons, opdat wij,die thans met now for our sins punished with like adver- dezelfde bezoeking om onze zonden gestraft sity, may likewise find a seasonable relief: worden,even zulk eene tijdige uitkomst moIncrease the fruits of the earth by thy gen vinden. Geef wasdom aan de vruchten heavenly benediction; and grant that we, des velds, door uwen hemelschen zegen; en receiving thy bountiful liberality, may dat wij,uwer milde goedheid deelachtig,het use the same to thy glory, the relief of ontvangene gebruiken mogen tot uwe eer, those that are needy, and

tot hulpbetooning aan noodlijdenden, en comfort; through Jesus Christ our Lord. tot ons eigen nut, doorJezus Christus, onzen Amen.

Heer. Amen.
In the time of War and Tumults.

In tijd van oorlog en oproer. O ALMIGHTY God, King of all kings, O ALMAGTIGE God! Koning aller koninand Governor of all things, wbose power gen en Bestuurder aller dingen, wiens magt no creature is able to resist, to whom geen schepsel wederstaan kan, wien het it belongeth justly to punish sinners, regtmatig toekomt, zondaren te straffen, en and to be merciful to them that truly hun, die een waar beronw gevoelen, genarepent; Save and deliver us, we hum- de te bewijzen, Wij bidden U ootmoedig, bly beseech thee, from the hands of red en verlos ons uit de handen onzer vijour enemies; abate their pride, assuage anden;yerneder hunnen hoogmoed, beteugel their malice, and confound their devices; hunne boosheid, en verijdel hunne aanslathat we, being armed with thy defence, gen, opdat wij, gewapend met uwe be. may be preserved evermore from all scherming, voor altoos mogen beveilige perils, to glorify thee, who art the only zijn tegen alle gevaren, opdat wij U mogen giver of all victory; through the merits verheerlijken, die alleen de overwinning of thy only Son, Jesus Christ our Lord. geeft, om de verdiensten van uwen éénigen Amen.

Zoon, Jezus Christus, onzen Heer. Amen. In the time of any common Plague

In tijden van algemeene pest of or Sickness.

andere ziekte. O ALMIGHTY God, who in thy wrath O ALMAGTIGE God! die, in uwen toorn, didst send a plague upon thine own people over uw eigen volk, eene plaag uitzondt in the wilderness, for their obstinate re- in de woestijn, omdat het zich hardnekkig bellion against Moses and Aaron; and al- tegen Mozes en Aäron verzet had, en die so, in the time of king David, didst slay ook, in de dagen van koning David, zevenwith the plague of Pestilence threescore tig duizend man door de pest liet vallen, and ten thonsand, and yet remembering en nogtans, uwer ontferming gedachtig, het thy mercy didst save the rest; Have pity overblijfsel spaardet; Ontferm U over ons, upon us miserable sinners, who now are ellendige zondaren,die nu met zware ziekte visited with great sickness and mortality; en sterfte bezocht worden; mogt, gelijk Gij that like as thou didst then accept of an toen een zoenoffer aangenomen hebt, en atonement, and didst command the de. den verwoestenden Engel bevel gaaft het stroying Angel to cease from punishing, so straffen te staken, het U ook nu behagen, it may now please thee to withdraw from deze plaag en schrikkelijke ziekte van ons us this plague and grievous sickness; af te wenden, door Jezus Christus, onzen through Jesus Christ our Lord. Amen. Heer. Amen. In the Ember Weeks, to be said every Een gebed voor diegenen,dietot de heilige be

day, for those that are to be admitted dieningtoegelaten worden,omelken dag bij into Holy Orders.

de verwisseling der jaargetijden te bidden. ALMIGHTY God, our heavenly Father, ALMAGTIGE God! onze hemelsche Vader! who hast purchased to thyself an univer- die, door het dierbaar bloed van uwen gesal Church by the precious blood of thy liefden Zoon, U eene algemeene Kerk gedear Son; Mercifully look upon the kocht hebt, zie Gij in ontferming op same, and at this time so guide and go- dezelve neder, leid en bestuur de harten vern the minds of thy servants the uwer dienaren, de bisschoppen en herders Bishops and Pastors of thy flock, that uwer kudde, dat zij niemand te haastig de they may lay hands suddenly on no handen opleggen; maar dat zij, vol van

man, but faithfully and wisely make | geloof en met wijsheid, eene keus van zulke choice of fit persons to serve in the inannen doen mogen, die bekwaam zijn sacred Ministry of thy Church. And to tot de waarneming der heilige bediening those which shall be ordained to any uwer Kerk. Verleen uwe genade en uw' heholy function give thy grace and hea melschen zegen aan hen, die tot eenige bei. venly benediction; that both by their lige bediening aangesteld zallen worden, life and doctrine they may set forth thy dat zij, en door hunnen wandel en door hun. glory, and set forward the salvation of ne leer, uwe heerlijkheid verbreiden, en de all men; through Jesus Christ our Lord. zaligheid van een ieder bevorderen mogen, Amen.

door Jezus Christus, onzen Heer. Amen. Or this.

Of dit. ALMIGHTY God, the giver of all good ALMAGTIGE God? gever van alle goede gifts, who of thy divine providence hast gaven , wien het, naar uwe goddelijke appointed divers Orders in thy Church; voorzienigheid, behaagd heeft, onderscheiGive thy grace, we humbly beseech thee, dene bedieningen in uwe Kerk in te stellen ; to all those who are to be called to any Wij smeeken U ootmoedig, schenk uwe geoffice and administration in the same; nade aan allen, die tot eenige bediening of and so replenish them with the truth bestuur in uwe gemeente zullen geroepen of thy doctrine, and endue them with worden; en vervul hen zoo met de waarheid innocency of life, that they may faith- uws woords, en bekleed hen met reinheid fully serve before thee, to the glory of thy des levens, dat zij, vol van geloof, voor uw great Name, and the benefit of thy holy aangezigt dienen mogen, tot eer van uwen Church; through Jesus Christ our Lord. grooten naam, en tot welzijn uwer heilige Amen.

Kerk,doorJezus Christus,onzeu Heer. Amen. A Prayer that may be said after any of Een gebed, waarvan men zich bedienen kan, the former:

na één der voorgaande. O GOD, whose nature and property is O GOD! die zoo gaarne U ontfermt, 200 ever to have mercy and to forgive, receive gaarne vergeeft, neem onze ootmoedige geour humble petitions; and though we be beden aan, en hoewel wij vastgebonden tied and bound with the chain of our sins, zijn in de kluisters onzer zonden, laat echyet let the pitifulness of thy great mercy ter uw mededoogen en groote ontferming loose us; for the honour of Jesus Christ, ons los maken, ter eere van Jezus Christus, our Mediator and Advocate. Amen. onzen Middelaar en Voorspraak. Amen. A Prayer for the High Court of Parlia- Een gebed voor het Parlement, tijdens des

ment, to be read during their Session. zelfs vergaderingen.

Most gracious God, we humbly beseech Hoogst genadige God! wij bidden U oot. thee, as for this Kingdom in general, so moedig, zoo voor dit Koningrijk in het algeespecially for the High Court of Parliameen, als in het bijzonder voor de Hooge ment, under our most religious and graci. Vergadering des Parlements, onder onze ous Queen at this time assembled : That godsdienstige en genadige Koningin tbans thou wouldest be pleased to direct and te zamen gekomen, dat het U behagen moprosper all their consultations to the ge al hunne beraadslagingen te besturen en advancement of thy glory, the good voorspoedig te maken, ter bevordering uof thy Church, the safety, honour, and wer eer, ten beste uwerkerk, en tot veilig. welfare of our Sovereign, and her Do- heid, eer en welvaart van onze Koningin en minions; that all things may be so or- haar gebied; dat alle dingen zoodanig door dered and settled by their endeavours, hunne pogingen geregeld, en op de beste upon the best and surest foundations, en hechtste gronden vastgesteld worden,dat that peace and happiness, truth and jus- vrede en geluk, waarheid en geregtigheid, tice, religion and piety, may be establish- godsdienst en vroomheid onder ons mogen ed among us for all generations. These gevestigd worden door alle geslachten. Dit and all other necessaries, for them, for en hetgeen voor hen, voor ons en voor de us, and thy whole Church, we humbly geheele Kerk noodig is, smeeken wij U beg in the Name and Mediation of Jesus ootmoedig, in den naam en om de bemidChrist our most blessed Lord and Saviour. deling van Jezus Christus, onzen gezegenAmen.

den Heer en zaligmaker. Amen. A Collect or Prayer for all Conditions of Een gebed voor alle standen van menschen,

men, to be used at such times when the om dán te gebruiken, wanneer de Litanie Litany is not appointed to be said. niet gelezen wordt.

O GOD, the Creator and O GOD! Schepper en BehouPreserver of all mankind, we der van het geheele menschhumbly beseech thee for all dom! wij bidden U ootmoedig sorts and conditions of men; voor alle rangen en standen that thou wouldest be pleased van menschen; dat het U moge to make thy ways known unto behagen, hun uwe wegen bethem, thy saving health unto kend te maken, uwe zaligmaall nations. More especially, I kende genade aan alle volken.

« AnteriorContinuar »