Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

se parts

slame,

ition of

The Order how the Psalter is

De Orde, waarin de Psalmen
appointed to be read..
VI. moeten gelezen worden

VI.
The Order how the rest of the

De Orde, waarin het overige ge-
Holy Scriptures is appointed

deelte der Heilige Schrift moet

to be read..

VI. gelezen worden.....

VI.

A Table of Proper Lessons and

Tafel van bijzondere voorlezin-

Psalms....

VII-VIII.

gen en Psalmen..... VII-VIII.

The Calendar, with the Table

De Kalender, met de Tafel der

of Lessons..

..IX-XIV. Voorlezingen.... ........IX-XIV.

Table and Rules for the Feasts

Tafel en Regels voor de Fees-

through the whole year .......

..XV-XVI. ten, door het geheele jaar ...XV-XV1.

Orde der dagelijksche Morgen-

The Order for Morning Prayer. 1-. 13. Gebeden..

113.

Orde der dagelijksche Avond-

The Order for Evening Prayer.

14-23. Gebeden...

14--23.

Geloofsvorm van den H. Atba.

The Creed of St. Athanasius... 24-25. nasius......

24- 25.

The Litany..

26- 33. De Litanie..

26- 33.

Prayers and Thanksgivings upon

Gebeden en Dankzeggingen bij

Several occasions...

34-39. onderscheidenegelegenheden. 34 39.

The Collects, Epistles, and Gos-

De korte Gebeden, Zendbrieven

pels....

40--211. en Evangeliën.....

40-211.

The Order of the Ministration

Formulier voorde bediening van

of the Holy Communion.... 211-230. de Heilige Communie 211--230.

The Order of Baptism both Pub-

De bediening van den openba-

lic and Private..

231-240. ren en bijzonderen Doop.... 231--240.

The Order of Baptism for those

De bediening van den Doop der

of Riper Years........ ... 241-247. Bejaarden...........

241--247
A Catechism, with the order of

Een Katechismus, met het For-

Confirmation.....

248-254. mulier der bevestiging...... 248_254.

Matrimony.....

255_261. Het Huwelijk......

255--261.

Bezoeken der Zieken, en de
Visitation of the Sick, and Com-

Bediening van het Heilige

munion of the Sick..

262-270. Avondmaal aan de Zieken.. 262--270.

Burial....

270-276. Het Begraven....

270-276.

Thanksgiving for Women after

Dankzegging voor de Kraam-

child-bearing...

276-278. vron well..

276--278.

Eene bedreiging, of aankondi-
A Commination, or denouncing

ging van de wrake en de oor-

of God's anger and judge-

deelen Gods omtrent de zon.

ments against Sinners.. 278-283. daren.

278--283.

The Psalter...

284-507. De Psalmen

284-507.

Articles of Religion.:

507–518. Geloofs-Artikelen...

507-518.

Forins of Prayer to be used at

Formulier-Gebeden, om op Zee

519–527. gebruikt te worden

519-527,

Form and manner of making,

Formulier en de wijze der aan-

ordaining, and consecrating of

stelling, ordening en wijding

Bishops, Priests and Dea-

van Bisschoppen, Priesters en

cons...

528-554. Diakenen

528-554.

Sea.....

THE ORDER HOW THE PSALTER DE ORDE, WAARIN DE PSALMEN
IS APPOINTED TO BE READ.

MOETEN GELEZEN WORDEN.
The Psalter shall be read through once HET Psalmboek zal elke maand één.
every Month, as it is there appointed, both maal worden doorgelezen , zoo als hetzelve
for Morning and Evening Prayer. But beide voor het morgen- en avond-gebed is
in February it shall be read only to the afgedeeld. Slechts in Februarij zal het
twenty-eighth, or twenty-ninth Day of alleen tot den acht- of negen-en-twintig.
the month.

sten der maand gelezen worden.
And whereas January, March, May, En daar Januarij, Maart, Mei, Julij,
July, August , October and December, Augustus, October en December elk een-
have One-and-thirty days apiece; it is en-dertig dagen hebben , zoo is er vastge-
ordered, that the same Psalms shall be steld, dat, op den laatsten dag der gezegde
read the last day of the said Months, which maanden, dezelfde Psalmen zullen gelezen
were read the day before: so that the worden, welke den vorigen dag gelezen
Psalter may begin again the first day of werden, opdat men met den eersten der
the next Month ensuing.

volgende maand het Psalmboek weder kun-

ne beginnen.
And, whereas the 119th Psalm is di- En, dewijl de 119e Psalm in twee-en-
vided into twenty-two portions, and is twintig deelen verdeeld, en te lang is om op
over-long to be read at one time; it is éénmaal uitgelezen te worden, zoo is er be.
so ordered, that at one time shall not be paald, dat er op ééns niet meer dan vier
read above four or five of the said por- of vijf der gezegde deelen zullen gelezen
tions.

worden.
And at the end of every Psalm, and of En aan het einde van elken Psalm, en van
every such part of the 119th Psalm, shall elk dergelijk gedeelte van den 119en Psalm,
be repeated this Hymn,

zal deze lofzang herhaald worden.
Glory be to the Father, and to the Son: Eere zij den Vader, en den Zoon, en
and to the Holy Ghost ;

den Heiligen Geest;
As it was in the beginning, is now, and Gelijk het was in den beginne , nog is en
ever shall be : world without end. Amen. altoos zijn zal, in alle eeuwigheid. Amen.

NOTE, That the Psalter followeth the Division AANM. Het Psalmboek volgt de verdeeling der He-
of the Hebrews, and the Translation of the great breeën, en de overzetting van den grooten Engelschen
English Bible, set forth and used in the time of Bijbel, uitgegeven en gebruikt ten tijde van Koning
King Henry VIII, and Edward VI.

Hendrik VIII, en Eduard VI.

THE ORDER HOW THE REST OF DE ORDE, WAARIN HET OVERIG
HOLY SCRIPTURE

GEDEELTE DER HEILIGE
IS APPOINTED TO BE READ. SCHRIFT MOET GELEZEN WORDEN.
The Old Testament is appointed for Het Oude Testament is bestemd voor de
the first Lessons at Morning and Evening eerste voorlezingen bij het morgen- en
Prayer; so as the most part thereof wilī avond-gebed; zoodat het grootste gedeelte
be read every Year once, as in the Ca- van hetzelve elk jaar éénmaal gelezen
lendar is appointed.

wordt, gelijk er in den Kalender bepaald is.
The New Testament is appointed for Het Nieuwe Testainent is bestemd voor
the Second Lessons at Morning and Even- de tweede voorlezingen bij het morgen, en
ing Prayer, and shall be read over avond-gebed, en zal telken jare driemaal op
orderly every Year thrice, besides the orde doorgelezen worden, behalve de zend-
Epistles and Gospels, except the Apoca- brieven en Evangeliën , met uitzondering
lypse, out of which there are only certain der Openbaring, waaruit alleen bijzon-
Proper Lessons appointed upon divers dere voorlezingen op verschillende Fees-
Feasts.

ten bepaald zijn.
And to know what Lessons shall be En om te weten, welke voorlezingen er
read every day, look for the day of the elken dag zullen gelezen worden, zoo zie
Month in the Calendar following, and men den dag der maand in den Kalender
there ye shall find the Chapters that shall na, en dáár zal men de Hoofdstukken
be read for the Lessons both at Morning vinden, welke beide bij het morgen- en
and Evening Prayer; except only the avond-gebed zullen voorgelezen worden; de
Moveable Feasts, which are not in the verspringende Feestdagen uitgezonderd
Calendar, and the Immoveable, where die niet in den Kalender staan, en de niet
there is a blank left in the Column of verspringende, alwaar eene opening in de
Lessons, the Proper Lessons for all which kolom der voorlezingen gelaten is : de bij-
days are to be found in the Table of Pro- zondere voorlezingen, voor al deze dagen,
per Lessons.

worden in de tafel der bijzondere voorlezin-

gen gevonden.
And Note, That whensoever Proper En men merke op, dat wanneer er bij-
Psalms or Lessons are appointed; then zondere Psalmen of Voorlezingen bepaald
the Psalms and Lessons of ordinary course zijn, de aan de orde zijnde Psalmen en
appointed in the Psalter and Calendar | Voorlezingen in het Psalmboek en den Ka-
(if they be different) shall be omitted for lender bepaald (zoo die verschillend zijn)
that time,

voor dien dag zullen overgeslagen worden.
Note also, That the Collect, Epistle, and Gospel, Men merke ook op, dat het korte Gebed, de Zend-
appointed for the Sunday shall serve all the week brief en het Evangelie, voor den Zondag bestemd
after, where it is not in this Book otherwise or- voor de geheele volgende week dienen zal, tenzij
derei.

in dit boek anders ware vastgesteld.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

LENT.

VASTEN

1 Sunday Gen. 19 to ver.30 Gen...... .22

1 Zondag .... Gen. 19 tot vs.30 Gen.

22

2.

.27

.34

2..

27

.34

3.

.39

. 42

3.

.39

.42

4.

.43

. 45

..43

.45

5.

Exod.....

.3 Exod..

5.

Exodus... .3 Exodus,

6.

6.

1 Les...

.9

.10

1 Les.

.9

....10

2..

Matth... .26 Heb. 5 to ver.ji

2.

Mattheus. ....26 Hebr. 5 tot vs. 11

iter Day

Paaschdag.

1 Les..

12 Exod.........14

1 Les.

Exodus..... 12 Exodas.......14

2.

Rom....

...6 Acts 2 ver....22

2...

Romeinen......6 Handel, 2 vs. 22

days aft. Easter.

Zondag. na Paschen.

1..

Numbers ..16 Numbers .....22

1.

Numeri.......16 Numeri. 22

2..

23, 24

25

2.

...23, 24

3.

Deuter .4 Deuter.

3.

Deuteronomium 4 Deuteronomium 5

4....

4.

6

7

8

9

epared. aft. Asc. Day.

12

.13 || Zond. na Hemelv...

12

it-Sunday.

13

Pinksteren.

1 Les..

16 to ver. 18 Isai.

.11

1 Les....... 16 tot vs. 18 Jesaja........11

2..

Acts 10 ver....34 Acts 19 to ver. 21

2........ Handel, 10 vs, 34 Hand. 19totvs. 21

jennity-Sunday.

Drieëenheids-dag.

1 Les... Gen...........1 Gen....... .18

1 Les....... Genesis. .1 Genesis.......18

Matth.

.3 1 John,

2...

Mattheus. ....3 1 Johannes.....5

idays afi.Trinity.

Zond. na Drieëenh.

1..

Josh...

10 Josh...

.23

1....

.10 Josua......... 23

2.

Judges.... .4 Judges...

2.

Rigteren.. .4 Rigteren.......5

3.

I Sumuel.. 2 1 Samuel. ..3

3.

1 Samuël. .211 Samuël. .....3

4.,

.12

13

4.

..12

5.

.....13

..15

17

5.

15

6..

17

2 Samuel. .12 2 Samuel.. . 19

6.

2 Samuël. ..12 2 Samuël.....19

7.

.21

.24

7.

.21

8.

..24

i Kings.. .13 1 Kings.. ..17

8.

1 Koningen...13 1 Koningen...17

9.

18

19

9.

10.

...18

.21

.22

10.

11.

2 Kings.

5 2 Kings. ..9

11.

2 Koningen. .5 2 Koningen....9

12.

10

.18

12.

...10

...18

13.

19

.23

13.

19

14.

...23

Jerem

Jerem.

22

14.

Jeremia.

Jeremia.. .22

15.

35

36

15.

35

.36

16.

Ezekiel.

Ezekiel 13

Ezechiël..

Ezechiël. 13

17.

14

18

17.

14

.18

18.

.24

18.

.24

19.

Daniel.

3 Daniel.. ..6

19.

Daniël.. .3 Daniël.. .6

20.

Joel.....

Micah.

.6

Micha.

6

21

Habak..... Proverbs

21.

Habakuk.. Spreuken.

22.

Proverbs.....

22.

Spreuken.

23.

12

23.

12

24.

.13

14

24

13

14

25.

15

16

25.

16

26.

17

.19

.....17

19

26.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5128

12

13 Matt.7 14 Ro. 12

* This Month hath xxix Days in every Leap-Year. * Deze maand heeft in elk Schrikkeljaar xxix dagen.

14 Val. Bishop

« AnteriorContinuar »