Imágenes de páginas
PDF
EPUB

THE

COLLECTS, EPISTLES, AND GOSPELS

TO BE USED THROUGHOUT THE YEAR.

DE

KORTE GEBEDEN, ZENDBRIEVEN EN

EVANGELIËN,

WAARVAN MEN ZICH, HET GEHEELE JAAR DOOR, BEDIENEN MOET.

Note, that the Collect appointed for Men lette op, dat het gebed, bestemd voor every Sunday, or for any Holy-day elken Zondag, of voor den een of andethat hath a Vigil or Eve, shall be ren Feestdag, welke eene voorbereiding said at the Evening Service next heeft, in de naast-voorgaande Avondbefore.

dienst moet gebruikt worden.
The first Sunday in Advent.

De eerste Zondag in den Advent.
The Collect.

Het Gebed. ALMIGHTY God, give us ALMAGTIGE God! verleen grace that we may cast away ons genade, dat wij de werken the works of darkness, and der duisternis mogen afleggen, put upon us the armour of en aandoen de wapenen des light, now in the time of this lichts; nu in den tijd van dit mortal life, in which thy Son sterfelijke leven, waarin uw Jesus Christ came to visit Zoon Jezus Christus ons kwam us in great humility; that bezoeken in de diepste vernein the last day, when he dering; opdat wij in den jongshall come again in his glo- sten dag, als Hij in zijne luisrious Majesty to judge both tervolle Majesteit zal wederthe quick and dead, we may komen, om te oordeelen beide rise to the life immortal, de levenden en de dooden, mothrough him who liveth and gen opstaan tot het onsterfelijreigneth with thee and the ke leven door Hem, die met U Holy Ghost, now and ever. en den Heiligen Geest nu en Amen.

altoos leeft en regeert. Amen. This Collect is to be repeated every day, Dit gebed moet elken dag herhaald worwith the other Collects in Advent, until den bij de overige gebeden in den Advent Christmas Eve. The Epistle. Rom. xiii. 8.

De Zendbrief. Rom. xiii. 8. OWE no

man any thing, Zijt niemand iets schuldig, but to love one another: for dan malkander lief te hebben. he that loveth another hath Want die den anderen lief heeft, fulfilled the law. For this, die heeft de wet vervuld. Want Thou shalt not commit adul- dit: gij zult geen overspel doen; tery, Thou shalt not kill, gij zult niet dooden; gij zult Thou shalt not steal, Thou niet stelen; gij zult geen

valsch shalt not bear false witness, getuigenis geven; gij zult niet Thou shalt not covet; and begeeren; en, zoo er eenig anif there be any other com- der gebod is, wordt in dit woord mandment, it is briefly com- als in eene hoofdsom begrepen, prehended in this saying, [namelijk] in dit: Gij zult u

[ocr errors]

tot
ор

Kers-Avond.

namely, Thou shalt love thy wen naasten lief hebben gelijk neighbour as thyself. Love u zelven. De liefde doet den worketh no ill to his neigh- naasten geen kwaad. Zoo is bour; therefore love is the dan de liefde de vervulling der fulfilling of the law. And wet. En dit [zeg ik te meer], that, knowing the time, dewijl wij de gelegenheid des that now it is high time to tijds weten, dat het de ure is, awake out of sleep: for dat wij nu uit den slaap ontwanow is our salvation nearer ken; want de zaligheid is ons than when we believed. The nu nader, dan toen wij (eerst] night is far spent, the day geloofd hebben. De nacht is is at hand; let us therefore voorbij gegaan, en de dag is cast off the works of dark- nabij gekomen. Ldat ons dan ness, and let us put on the afleggen de werken der duisarmour of light. Let us walk ternis, en aandoen de wapenen honestly as in the day; not des lichts. Laat ons, als in den in rioting and drunkenness, dag, eerlijk wandelen, niet in not in chambering and brasserijen en dronkenschapwantonness, not in strife and pen, niet in slaapkameren en envying. But put ye on ontuchtigheden, niet in twist the Lord Jesus Christ, and en nijdigheid; maar doet aan make not provision for the den Heere Jezus Christus, en

to fulfil the lusts verzorgt het vleesch niet tot thereof.

begeerlijkheden. The Gospel. St. Matth. xxi. 1.

Het Evangelie. Matth. xxi. 1. When they drew nigh unto Als zij nu Jeruzalem geJerusalem, and were. come naakten, en gekomen waren tot to Bethphage, unto the mount Bethfage, aan den olijfberg, of Olives, then sent Jesus toen zond Jezus twee discipetwo disciples, saying unto len, zeggende tot hen: gaat hethem, Go into the village nen in het vlek, dat tegen u over, over against you, and straight-[ligt]; en gij zult terstond eene way ye shall find an ass tied, ezelinne gebonden vinden, en and a colt with her: loose een veulen met haar, ontbindt them, and bring them unto ze en brengt die tot mij. En me. And if any man say

indien iemand iets zegt, zoo ought_unto you, ye shall zult gij zeggen, dat de Heer say; The Lord hath need of deze van nooden heeft; en hij them; and straightway he will zal ze terstond zenden. Ditalsend them. All this was les nu is geschied, opdat verdone, that it might be fulfilled vuld worde hetgene gesproken which was spoken by the is door den Profeet, zeggende: Prophet, saying, Tell ye the zegt der dochter Sion : ziet, uw daughter of Sion, Behold, Koning komt (tot] u zachtthy King cometh unto thee, moedig, en gezeten op eene meek, and sitting upon an ezelinne, en een veulen, zijnde,

flesh,

u

an ass.

ass, and a colt the foal of een jong eener jokdragende

And the disciples [ezelinne]. En de discipelen, went, and did as Jesus com- henen gegaan zijnde, en gedaan manded them, and brought hebbende gelijk Jezus hun bethe ass, and the colt, and put volen had, bragten de ezelinne on them their clothes, and en het veulen, en legden hunne they set him thereon. And kleederen

ор

dezelve, en zeta very great multitude spread teden (hen) daar op. En de their garments in the way; meeste scharen spreidden hare others cut down branches kleederen op den weg, en anfrom the trees, and strawed deren hieuwen takken van de them in the way. And the boomen, en spreidden die op multitudes that went before, den weg. En de scharen, die and that followed, cried, say- voorgingen en die volgden, rieing, Hosanna to the son of pen, zeggende: Hosanna den David; Blessed is he that zone Davids! gezegend [is] hij, cometh in the name of the die komt in den naam des HeeLord; Hosanna in the high-ren: Hosanna in de hoogste est. And when he was come [Hemelen)! En als hij te Jeinto Jerusalem, all the city ruzalem inkwam, werd de gewas moved, saying, Who heele stad beroerd, zeggende: is this? And the multitude wie is deze? En de scharen said, This is Jesus the Pro- zeiden : deze is Jezus, de Prophet of Nazareth of Gali- feet van Nazareth in Galilea. lee. And Jesus went into the En Jezus ging in den tempel temple of God, and cast out Gods, en dreef uit allen, die all them that sold and bought verkochten en kochten in den in the temple; and overthrew tempel, en keerde om de tafethe tables of the money-chang- len der wisselaars, en de ziters, and the seats of them stoelen dergenen, die duiven that sold doves; and said verkochten. En hij zeide tot unto them, It is written, hen: daar is geschreven: mijn My house shall be called huis zal een huis des gebeds the house of prayer; but genaamd worden; maar gij hebt ye have made it à den of dat tot eenen moordenaarskuil thieves,

gemaakt. The second Sunday in Advent.

De tweede Zondag in den Advent. The Collect. BLESSED Lord, who hast GEZEGENDE Heer! die de caused all holy Scriptures geheele Heilige Schrift tot onto be written for our learn- ze onderwijzing hebt laten

oping; Grant that we may in teekenen; geef, dat wij dezelve such wise hear them, read, zóó mogen hooren, lezen, opmark, learn, and inwardly merken, leeren en innerlijk ter digest them, that by patience, harte nemen, dat wij door lijdand comfort of thy holy zaamheid, en vertroosting van

Het Gebed.

even

Word, we may embrace, and uw Heilig Woord, altoos omever hold fast the blessed helzen en vasthouden mogen hope of everlasting life, de zalige hoop des eeuwigen which thou hast given us levens, welke Gij ons hebt gein our Saviour Jesus Christ. geven door onzen Zaligmaker Amen.

Jezus Christus. Amen.
The Epistle. Rom. xv. 4.

De Zendbrief. Rom. xv. 4. WHATSOEVER things were Al wat te voren geschrewritten aforetime, were writ- ven is, dat is tot onze leeten for our learning; that ring te voren geschreven ; opwe, through patience, and dat wij door lijdzaamheid en comfort of the Scriptures, vertroosting der Schriften hope might have hope. Now the hebben zouden. Doch de God God of patience and conso- der lijdzaamheid en der verlation grant you to be like- troosting geve u, dat gij eensminded one toward another, gezind zijt onder malkander, according to Christ Jesus : naar Christus Jezus: opdat gij that ye may with one mind, eendragtig, met éénen mond, and one mouth, glorify God, moogt verheerlijken den God

the Father of our en Vader van onzen Heere JeLord Jesus Christ. Where- zus Christus. Daarom neemt fore receive ye one another, malkander aan, gelijk ook as Christ also received us, Christus ons aangenomen heeft to the glory of God. Now I tot de heerlijkheid Gods. En say, that Jesus Christ was a ik zeg, dat Jezus Christus een minister of the circumcision dienaar geworden is der besnijfor the truth of God, to denis, van wege de waarheid confirm the promises made Gods, opdat Hij bevestigen unto the fathers: and that zoude de beloftenissen der vathe Gentiles might glorify deren; en de Heidenen God van God for his mercy ; as it wege de barmhartigheid zouis written, For this cause I den verheerlijken, gelijk gewill confess to thee among schreven is: daarom zal ik u the Gentiles, and sing un- belijden onder de Heidenen, en to thy name. And again uwen naam lof zingen. En wehe saith, Rejoice, ye Gen-derom zegt hij: Weest vrolijk, tiles, with his people. And gij Heidenen! met zijn volk. again, Praise the Lord, En wederom : looft den Heere, all ye Gentiles, and laud alle gij Heidenen! en prijst him, all ye people. And Hem, alle gij volken! En weagain, Esaias saith, There derom zegt Jesaia: daar zal zijn shall be a root of Jesse, een wortel van Jesse, en die opand he that shall rise to staat om over de Heidenen te reign over the Gentiles, in gebieden;op hem zullen de Heihim shall the Gentiles trust. denen hopen. De God nu der Now the God of hope fill/hope vervulle ulieden met alle

you with all joy and peace blijdschap en vrede in het gein believing', that ye may loof, opdat gij overvloedig abound in hope, through the moogt zijn in de hope, door de power of the Holy Ghost. kracht van den Heiligen Geest. The Gospel. St. Luke xxi. 25.

Het Evangelie. Luk. xxi. 25. AND there shall be signs En daar zullen teekenen zijn in the sun,

and in the in de zon, en maan,en sterren,en moon, and in the stars; and op de aarde benaauwdheid der upon the earth distress of volkeren, met twijfelmoedignations, with perplexity, the heid, als de zee en de watergolsea and the waves roaring; ven groot geluid zullen geven, men's hearts failing them en der menschen harte zal befor fear, and for looking zwijken van vreeze, en verafter those things which wachting der dingen, die het are coming on the earth : aardrijk zullen overkomen. for the powers of heaven Want de krachten der hemelen shall be shaken. And then zullen bewogen worden. En alsshall they see the Son of dan zullen zij den Zoon des Man coming in a cloud with menschen zien komen in eene power and great glory. And wolk, met groote kracht en when these things begin to heerlijkheid. Als nu deze dincome to pass, then look up, gen beginnen te geschieden, zoo and lift up your heads; for ziet omhoog, en heft uwe hoofyour redemption draweth nigh. den opwaarts, omdat uwe verAnd he spake to them a lossing nabij is. En hij zeide parable, Behold the fig- tot hen eene gelijkenisse: ziet tree, and all the trees; den vijgeboom, en alle de boowhen they now shoot forth, men. Wanneer zij nu uitspruiye see and know of your ten, en gij [dat] ziet, zoo weet own selves that summer is gij uit u zelven, dat de zomer now nigh at hand. So like- nabij is. Alzoo ook gij, wanwise ye, when ye see these neer gij deze dingen zult zien things come to pass, know geschieden, zoo weet, dat het ye that the Kingdom of Koningrijk Gods nabij is. God is nigh at hand. Verily Voorwaar ik zeg u : dat dit geI say unto you, This gene- slacht geenszins zal voorbijration shall not pass away, gaan, tot dat alles zal geschied till all be fulfilled; heaven zijn. De hemel en de aarde zuland earth shall pass away; len voorbij gaan, maar mijne but my words shall not pass woorden zullen geenszins vooraway. The third Sunday in Advent.

De derde Zondag in den Advent. The Collect. O LORD Jesu Christ, who O HEERE Jezus Christus! at thy first coming didst die, bij uwe eerste komst, send thy messenger to pre-'uwen Engel voor U henen

bij gaan.

Het Gebed.

« AnteriorContinuar »