Imágenes de páginas
PDF
EPUB

PREFACE.

VOORREDE.

The Englisb

Liturgy was translated De Engelsche Liturgie werd vertaald in into Dutch in the reign of Queen Eliza- het Hollandsch, onder de regering van Kobeth. Various editions of this useful ningin Elizabeth. Verscheidene uitgaven version, with necessary alterations, sacces- van deze vertaliug, met de noodzakelijke sively appeared.

De Engelsche Litur- veranderingen, verschenen achtereenvolgie* was published in 12mo. at Rotter-gens. De Engelsche Liturgie werd uitgegedam in 1645; it was reprinted in 1651, ven in 12mo te Rotterdam in 1645; herdrukt and again in 1657. It was used in in 1651, en wederom in 1657. Dezelve werd the Chapel Royal in the time of Wil gebruikt in de Koninklijke Kapel ten tijde liam and Mary. Queen Anne was "gra- van Willem en Maria. Koningin Anna "ciously pleased to allow and encour hecft“genadiglijk gelieven te vergunnen en "age the use of it, in the Dutch con “aan te moedigen het gebruik van dezelve "gregation at the Chapel of St. James's “in de Nederlandsche vergadering in de "opon the 14th. of April 1703.” + It “Kapelle van S. James, den 14 April 1703.". was revised and printed in parallel co- Dezelve werd herzien en gedrukt in twee lumns, English and Dutch, by Crellius, kolommen, Engelsch en Hollandsch, door in 12mo. at Amsterdam in 1711. This ver- Crellius, te Amsterdam, in 12mo. 1711. sion being antiquated, a new translation + | Deze vertaling verouderd zijnde, is er eene has been made by eminent Dutch Scho- nieuwe van gemaakt door eenige uitstelars, who, with their accustomed libe- kende Hollandsche geleerden, welke, met rality, most willingly afforded their gra- hunne gewone welwillendheid, hunne betuitous aid. The very friendly manner langelooze hulp met de meeste bereidvaarin which their assistance was given, digheid verleend hebben. De zeer verplighas made too deep an impression to be tende wijze, waarop deze hulp gegeven easily. effaced from the mind of the werd, heeft eenen al te diepen indruk geeditor,

maakt, om ligtelijk gewischt te worden uit Rotterdam

de gedachtenis des uitgevers, November 20th 1838. J. BOSWORTH.

J. BOSWORTH,

• The History of the Scottish Ch. Rotterdam and notices of the other British Churches in the Netherlands,by the Rev. William Steven M. A. p. 264: 280.

* The approbation of the Lord Bishop of London, prefixed to the edition of Crellius, 1711.

+ The Rules laid down for the translation may be seen in The Report of the Society for Promoting Christian Knowledge, for 1835, p. 84; and other particulars, in the Report for 1836.

NOTICE.

The Smaller Type has been employed for the rubrics, and those parts

of the Services less frequently used, to reduce the thickness of the volume ,

as in the Communion Service of the very neat Long Primer edition of

Cambridge 1833.

THE CONTENTS OF THIS BOOK.

DE INHOUD VAN DIT BOEK.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

De Orde, waarin de Psalmen moeten gelezen worden

VI. De Orde, waarin het overige ge

deelte der Heilige Schrift moet
gelezen worden.......

VI. Tafel van bijzondere voorlezin

gen en Psalmen..... VII-VIII. De Kalender, met de Tafel der

Voorlezingen... ....IX-XIV. Tafel en Regels voor de Fees

ten, door het geheele jaar ...XV-XVI. Orde der dagelijksche MorgenGebeden...

113. Orde der dagelijksche AvondGebeden...

14. 23. Geloofsvorm van den H. Atha. nasius........

24-25. De Litanie...

26- 33. Gebeden en Dankzeggingen bij

onderscheidenegelegenheden. 34 39. De korte Gebeden, Zendbrieven en Evangeliën...

40-211. Formulier voorde bediening van

de Heilige Communie 211--230. De bediening van den openba

ren en bijzonderen Doop.... 231--240. De bediening van den Doop der Bejaarden......

241-247 Een Katechismus, met het For

mulier der bevestiging...... 248_-254. Het Huwelijk.......

255-261. Bezoeken der Zieken, en de

Bediening van het Heilige

Avondmaal aan de Zieken.. 262--270. Het Begraven....

Visitation of the Sick, and Com

munion of the Sick......... 262---270. Burial....

270-276. Thanksgiving for Women after child-bearing...

270-276. Dankzegging voor de Kraamvron wen...

276--278. Eene bedreiging, of aankondi

ging van de wrake en de oor-
deelen Gods omtrent de zon.
daren....

278--283. De Psalmen

284-507. Geloofs-Artikelen.

507-518. Formulier-Gebeden, om op Zee gebruikt te worden .........

519-527, Formulier en de wijze der aan

stelling, ordening en wijding
van Bisschoppen, Priesters en
Diakenen .,...

528-554.

276-278. A Commination, or denouncing of God's anger aud judge

ments against Sinners...... 278-283. The Psalter....

284-507. Articles of Religion........... 507–518. Forms of Prayer to be used at

519-527. Form and manner of making, ordaining, and consecrating of Bishops, Priests and Deacons..

528-554.

Sea.....

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »