Imágenes de páginas
PDF
EPUB

de race, en on dat day, ole Brer Tarrypin, en his ole ’oman, en his th'ee chilluns, dey got up 'fo' sun-up, en went ter de place. De ole 'oman she tuck 'er stan' nigh de fus' mile-pos', she did, en de chilluns nigh de udders, up ter de las', en dar ole Brer Tarrypin, he tuck his stan'. Bimeby, here come de fokes : Jedge Buzzard, he come, en Miss Meadows en de gals, dey come, en den yer come Brer Rabbit wid ribbins tied 'roun' his neck en streamin' fum his years. De fokes all went ter de udder een' er de track fer ter see how dey come out. W'en de time come Jedge Buzzard strut 'roun' en pull out his watch, en holler out: “Gents, is you ready?'

Brer Rabbit, he say 'yes,' en ole Miss Tarrypin holler 'go' fum de aidge er de woods. Brer Rabbit, he lit out on de race, en ole Miss Tarrypin, she put out for home. Jedge Buzzard he riz en skimmed 'long fer ter see dat de race wuz runned fa'r. W'en Brer Rabbit got ter de fus' mile-pos' wunner de Tarrypin chilluns crawl out de woods, he did, en make fer de place. Brer Rabbit, he holler out:

"• Whar is you, Brer Tarrypin ?'

“• Yer I come a bulgin', sez de Tarrypin'

sezee

“ Brer Rabbit so glad he's ahead dat he put out harder dan ever, en de Tarrypin, he make fer home. W'en he come ter de nex' pos', nudder Tarrypin crawl out er de woods.

“Whar is you, Brer Tarrypin ?' sez Brer Rabbit, sezee.

Yer I come a bilin',' sez de Tarrypin, sezee.

" Brer Rabbit, he lit out, he did, en come ter nex' pos', en dar wuz de Tarrypin. Den he come ter nex', en dar wuz de Tarrypin. Den he had one mo' mile fer ter run, en he feel like he gittin' bellust. Bimeby, ole Brer Tarrypin look way off down de road en he see Jedge Buzzard sailin' 'long en he know hit's time fer 'im fer ter be up. So he scramble outen de woods, en roll 'cross de ditch, en shuffle thoo de crowd er folks en git ter de mile-pos' en crawl behime it. Bimeby, fus' news you know, yer come Brer Rabbit. He look 'roun' en he don't see Brer Tarrypin, en den he squall out :

“Gimme de money, Brer Buzzard! Gimme de money!'

Den Miss Meadows en de gals, dey holler

[graphic][subsumed][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic][merged small]
« AnteriorContinuar »