Imágenes de páginas
PDF
EPUB

“De little Rabbits, dey run down't de spring, en try ter dip up de water wid de sifter, but co’se hit all run out, en hit keep on runnin' out. twell bimeby de little Rabbits sot down en 'gun ter cry. Den de little bird settin' up in de tree he begin fer ter sing, en dish yer's de song wa't he sing :

“Sifter hole water same ez a tray,

Ef you fill it wid moss en dob it wid clay;
De Fox git madder de longer you stay-
Fill it wid moss en dob it wid clay.'

“Up dey jump, de little Rabbits did, en dey fix de sifter so 'twon't leak, en den dey kyar de water ter ole Brer Fox. Den Brer Fox he git mighty mad, en p'int out a great big stick er wood, en tell de little Rabbits fer ter put dat on de fier. De little chaps dey got 'rounde wood, dey did, en dey lif' at it so hard twel dey could see der own sins, but de wood ain't budge. Den dey hear de little bird singin', en dish yer's de song w'at he sing :

[ocr errors]

6

“En des 'bout de time dey got de wood on de fier, der daddy, he come skippin' in, en de little bird, he flew'd away. Brer Fox, he seed his game wuz up, en 'twan't long 'fo' he make his skuse en start fer ter go.

“You better stay en take a snack wid me, Brer Fox,' sez Brer Rabbit, sezee. Sence Brer Wolf done quit comin' en settin'

'
up

wid me, I gittin' so I feels right lonesome dese long nights,' sezee.

“ But Brer Fox, he button up his coat-collar tight en des put out fer home. En dat w'at you better do, honey, kaze I see Miss Sally's shadder sailin' backerds en for'ds 'fo' de winder, en de fus news you know she'll be spectin' un

you."

XXIII.

MR. RABBIT AND MR. BEAR.

"DA

AR wuz one season,” said Uncle Remus,

pulling thoughtfully at his whiskers, “w'en Brer Fox say to hisse'f dat he speck he better whirl in en plant a goober-patch, en in dem days, mon, hit wuz tech en go. De wud wern't mo'n out'n his mouf 'fo' de groun’’uz brok'd up en de goobers ’uz planted. Ole Brer Rabbit, he sot off en watch de motions, he did, en he sorter shet one eye en sing to his chilluns :

“ Ti-yi! Tungalee !

I eat um pea, I pick um pea.
Hit grow in de groun', hit grow so free;
Ti-yi! dem goober pea.'

“ Sho’ ’nuff w’en de goobers 'gun ter ripen up, eve'y time Brer Fox go down ter his patch, he fine whar somebody bin grabbin' 'mongst de vines, en he git mighty mad. He sorter speck who de somebody is, but ole Brer Rabbit he

[graphic]

cover his tracks so cute dat Brer Fox dunner how ter ketch’im. Bimeby, one day, Brer Fox take a walk all roun' de groun’-pea patch, en 'twan't long 'fo' he fine a crack in de fence

whar de rail done bin rub right smoove, en right dar he sot 'im a trap. He tuck'n ben' down a hick'ry saplin', growing' in de fence-cornder, en tie one een' un a plowline on de top, en in de udder een' he fix a loop-knot, en dat he fasten wid a trigger right in de crack. Nex' mawnin' w'en ole Brer Rabbit come slippin' 'long en crope thoo de crack, de loop-knot kotch 'im behime de fo' legs, en de saplin' few'd up, en dar he wuz 'twix' de heavens en de yeth. Dar he swung, en he fear'd he gwineter fall, en he fear'd he wer'n't gwineter fall. W'ile he wuz a fixin' up a tale fer Brer Fox, he hear a lumberin' down de road, en present’y yer cum ole Brer B’ar amblin' 'long fum whar he bin takin' a bee-tree. Brer Rabbit, he hail 'im :

· Howdy, Brer B'ar!'

Brer B’ar, he look 'roun en bimeby he see Brer Rabbit swingin' fum the saplin', en he holler out:

Heyo, Brer Rabbit! How you come on dis mawnin'?'

Much oblije, I'm middlin', Brer B’ar,' sez Brer Rabbit, sezee.

“Den Brer B'ar, he ax Brer Rabbit w'at he doin' up dar in de elements, en Brer Rabbit, he up'n say he makin' dollar minnit. Brer B’ar,

« AnteriorContinuar »