Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VOOR REDEN

Aan den

L Ε Ε

Z E R.

't

Seen gemeen spreekwoord,
die by de weg timmort, is
veelberispens onderworpen.

Zo ook die een boek aan't
licht geeft, veeler oordeel. Derhalven
moet hy eerst met voorzichtigheid over-
wegen, om het opschrift der zelver zo
veel luister te geven, dat het geheel werk
daar door afgetchetst word, op dat hy
der leezers oogen verlokke, hun oordeel,
met indruk, aan zijn zijde trekke, ende
harten na zijn gevoel neige. By gevolg
dir dan in de schaal van ons oordeel
wikt, zullen ons zelven niet onvoor-
zichtig, zonder te vooren de zaak over-
wogen en wichtig bevonden te hebben
hier in laten; maar het werk aan't oor-
deel van den bescheiden leezer overgee-

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ven. Meenende ons voorig zeggen in acht genomen te hebben, en verzoeken hem het zelve van vooren tot achteren door te bladeren, en dan zal hy bevinden dat naam en opschrift met het werk evenaren.

Wy beginnen hier dan zaaken kleen van schijn, maar groot in zijn : te weten, een geschichtkundig ontwerp van d'opkomst der Duitsche volkeren, en wat wisselvalligheden omtrent hun zaaken, persoonen, en daaden , zo vele eeuwen, en lange reeks van jaaren, aan een geschaakelt, zijn voorgevallen : als ook d'aaloudheden en bedrijf onzer voorouders, de Bataviers, met hunnen oorsprongk, aanwas, voortgang, toe. stand van landen en steden, en een verhaal des eersten Christendoms; uitgestrekt tot Karel de Groot toe: alles met wonderheden, zo der natuur-als staatverwisselingen, met de voorneemste geschicht-land- en tijdschriften bekrachtigt. Uit welke wy getracht hebben de zcekerste waarheden dezer zaak en na

te

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »