Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

OCT 9 1934

I. TÖRVÉNYCZIKK

a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok

ügyében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről.

(Szentesitést nyert 1880. évi február hó 1-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1880. évi február hó 3-án. A megerősitési okmányok ki

cseréltettek Bernben, 1879. évi deczember hó 31-én.)

Az osztrák-magyar monarchia és Németország, Spanyolország, Francziaország, Olaszország, Portugalia és Svájcz meghatalmazottjai által, a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok iránt kötött és Bernben 1878. évi szeptember hó 17-ik, napján aláirt nemzetközi egyezmény, miután az az országgyűlés által elfogadtatott és utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

S z ö v ege a követke z ö :

Convention internationale,

pour les mesures à prendre contre le phylloxéra

vastatrix.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi Aposto lique de Hongrie, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal, et la Confédération Suisse,

Considérant les ravages croissants du Phylloxéra et reconnaissant l'opportunité d'une action commune Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fléau dans les pays envabis, et pour tenter d'en préserver jes contrées jusqu'a ce jour épargnées ;

en

Après avoir pris connaissance des Actes du Congrès phylloxérique international qui s'est réuni à Lausanne du 6 au 18 août 1877,

Ont résolu de conclure une Convention dans ce but, et ont nommé pour leurs Plenipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi Apostolique de Hongrie :

Le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, Son Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse.

Nemzetközi egyezmény,

a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rend

szabályok ügyében.

Ő Felsége az ausztriai császár stb. és Magyarország apostoli királya, 8 Felsége a német császár és porosz király, ő Felsége Spanyolország katholikus királya, a franczia köztársaság elnöke, ő Felsége az olasz király, ő Felsége Portugal leghüségesebb királya, s a svájczi szövetség,

megfontolva a phylloxera növekedő pusztitásait, s felismerve az európai államok által közösen teendő oly intézkedések szükségét, melyek alkalmasak volnának a rovarnak a már megszállott vidékekbeni terjedését lehetőleg korlátozni s az épen maradt vidékeket a megszállástól megóvni;

a Lausanneban 1877. évi augusztus hó 6-tól 18-ig megtartott nemzetközi phylloxera-congressus tárgyalási eredményeinek figyelembe vételével,

elbatározták az alábbi egyezmény megkötését, és e végből meghatalmazottaikká kinevezték:

Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya:

Ottenfels-Gschwind Móricz báró urat, rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét a svájczi szövetségnél.

« AnteriorContinuar »