Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ség esetében és sulyos beszámitásu bűntett miatt rendelhető el 1). A consulok levéltára és hivatalos irományai sérthetlenek és semmi ürügy alatt át nem kutathatók?). Ellenben az elfogadó állam polgári jogszolgáltatásának a consulok akkor is, ha a küldő állam alattvalói, alá vannak rendelve 3). Ezen felül, miután a diplomatiai személyek közé nem tartoznak, az ezeket megillető szertartásokra és kitüntetésekre igényt nem tarthatnak 4).

A consulok különös kiváltságának tekinthető, hogy lakásukat a küldő állam czimerével és zászlójával jelölhetik meg, hogy ekként nemzetközi állásukat a közönséggel szemben kitüntessék 5). E mellett, ha az elfogadó államnak nem alattvalói, sem ott ingatlan vagyont nem birnak és a consulatus mellett ipart vagy kereskedést nem folytatnak, a katona szállásolástól, az egyenes állami és községi adóktól mentesek; a nélkül, hogy ugyane mentességet a közvetett adók és terhek tekintetében igényelhetnék 6). Végre a consulok részére külön egyenruha van megállapitva, melyet minden hivatalos megjelenés alkalmával viselni tartoznak.

196. S. A consulok teendői átalában. A consulok teendői részint az érdekelt államok közt keletkezett szerződések, részint az egyes államoknak a consuláris ügykezelést szabályozó törvényei által jelöltetnek ki. Ilyen egyezmények vagy

pas ministre publique et il n'en peut prétendre les prérogatives. Cependant, comme il est chargé d'une commission de son souverain; et reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit jouir jusqu'à un certain point de la protection du droit de gens. Le souverain qui le reçoit s'engage tacitément, par cela même, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaire pour remplir convenablement ses fonctions ; sans quoi l'admission du consul serait vaine et illusiore.

-) Bluntschli: id. m. 258. S.; Martens Ch.: id. m. I. k. 72. S.; Kiss: id. m. 146. 1.

2) Resch: id. m. 161. l.; Kiss: id. m. 146. 1. E tekintetben kivételt tesz Anglia, mely a consularis levéltár sérthetlenségét el nem ismeri. Martens Ch.: id. m. I. k. 235. 1. 1) jegyz.

8) Resch: id. m. 160. l.
4) Heffter: id. m. 248. S.; Alt: id. m. 29. S.

5) Martens Ch.: id. m. I. k. 72. S.; Bluntschli: id. m. 272. S.; Kiss: id. m. 145. 1.; Resch: id. m. 161. 1.

5) Martens Ch.: id. m. I. k. 72. Ş.

törvények hiányában, a consulok teendőire nézve átalában a kinevezési okirat és az elfogadó állam részéről kiállitott exequatura szolgál irányadóul 1). Eltekintve egyébiránt a most mondott alapoktól, a consulok feladatához tartozik átalában a kinevező állam keres-kedelmi érdekei felett őrködni, és alattvalóit jogaik érvényesitésében a külföldi államhatóságok előtt támogatni, a jogtalanság vagy méltatlanság ellenében pedig megvédeni 2). Az egyes államok alattvalói az idegen területen is saját törvényeiknek vannak alárendelve és azoknak oltalma alatt állanak; a consulok feladatához tartozik tehát. honfitársaik jogait és érdekeit megvédeni és tőlük a hazai törvények. megtartását követelni. Ezenfelül a modern államok szakadatlan érintkezésben állanak egymással, mely ugy anyagi, mint szellemi érdekeik követitésére szolgál s ép ezért nemzetközi szerződések által szabályoztatik és biztosittatik. E szerződések megtartásának ellenőrzése, és a küldő államot ez alapon megillető jogok érvényesitése, hasonlag a consulok feladatához tartozik 3).

197. §.

Különösen. A consuloknak a nemzetközi szerződésekben, illetőleg az egyes: államok törvényeiben szabályozott teendői részletesen a következőkbe. foglalhatók:

1) Martens Ch.: id. m. I. k. 73. S.; Resch: id. m. 162. 1.

2) Martens F.: id. m. 552. 1. ; Martens Ch.: id. m. I. k. 73. §.; Resch: id. m. 162. 1.

3) Kiss: id. m. 146. 1.; Resch: id. m. 162. 1. A consulok teendőit a német consularis rendszabály I. cz. a következőkben körvonalazza: Die Consuln des deutschen Reiches sind berufen, die Interessen des Reiches: namentlich in Bezug auf Handel, Verkehr, Schifffart thunlichst zu schützen und zu fördern, die Beobachtung der Staatsverträge zu überwachen und den: Angehörigen der Bundesstaaten, sowie anderen befreundeten Staaten in ihren Angelegenheiten Rath und Beistand zu gewähren. Sie müssen hierbei nach den Landesgesetzen und den ihnen ertheilten Instructionen sich richten und die durch die Gesetze und Gewohnheiten ihres Amtsbezirkes gebotenen Schranken einhalten. Hasonló értelemben jelzi a consulok teendőit Martens Ch: id. m. I. k. 73. §. Quelles que soient d'ailleurs modifications, la première obligation du consul est de prêter tout son appui au commerce légal de ses nationaux, de les pretèger contre toutes vexations ou mesures arbitraiIres dont ils pourraient être atteints ou menacés. Il lui appertient d'appuyer eurs justes réclamations auprès des autorités de sa résidence, et de réclamer, en cas de déni de justice, auprès du gouvernement territoriale lui-même par l'entremise de la légation de son pays.

1. A consul természetesen védelmezője saját honfitársainak, a kik felett a felügyeletet gyakorolja 1). A consulnak jogában és kötelességében áll honfitársait segélyezni, és őket a hazatérésre szükséges költséggel ellátni; magától értetik, hogy az e részbeni segélyezés a szokásos állami segély határain tul nem mehet a). Kötelességében, áll távollevő és kellően nem képviselt honfitársai jogait védeni, e mellett egymásközti ügyeiket választott birói minőségben elintézheti 3). A rendes jogszolgáltatási hatalmat saját honfitársai felett csak ugy gyakorolhatja, ha erre külön felhatalmaztatik és ebbeli jogosulsága az elfogadó állam által elismertetik ?). A consul honfitársai hagyatékát pecsét és zár alá teheti, áruikat, értékeiket és egyéb vagyonukat őrizete alá veheti. Ha ezt honfitársai. érdekei ugy kivánják, a külföldi állam hatóságainál közbenjárhat, panaszt emelhet és tiltakozással élhet 5).

1) Martens Ch.: id. m. I. k. 74. S.; Martens F.: id. m. 553. I.

2) Die Consuln vertreten die Staatshülfe, die sonst innerhalb des Staatsgebiets in Nothfällen gewährt wird, in der Fremde. Durch sie erstreckt der Staat seine rettenden Hände über den Erdboden hin. Aber keinesfalls reicht diese amtliche Sorge über die Bedingungen und den Umfang der regelmässig geübten Staatshülfe hinaus; denn es ist kein Grund, die Bürger ausserhalb ihrer Heimat besser zu schützen, als in derselben. Es darf daher die Ermächtigung zu solcher Hülfe nur unter sehr engen Bedingungen und in engem Umfang verstanden und keineswegs auf eine allgemeine Unterstützung aller Personen ausgedehnt werden, welche in dem fremden Lande sich nur schwer ernähren können und es vorziehen, auf öffentliche Kosten wieder heimzukehren. Bluntschli: id. m. 156. 1.

3) In diesem Falle haben sie dafür zu sorgen, dass auf die Berufung gegen ihren Anspruch an die Ortsgerichte verzichtet werde. Ohne diese Clausei ist Gefahr vorhanden, dass der Spruch des Consuls, der vielleicht dem Landesrecht der Parteien entspricht, von den Ortsgerichten, die ein anderes Recht befolgen, verworfen und dadurch auch die Stellung des Consuls und das von ihm beachtete Recht seines Staates compromittirt wird. Bluntschli: id. m. 155. 1. Ellenkező véleményben van Martens Ch: id. m. I. k. 74. $.; Kiss: id. m. 146. 1.

4) Bluntschli: id. m. 255. S.; Martens Ch:; id. m. I. k. 74. S.

5) Das Recht der Consuln zur Betretung für ihre schutzbedürftigen Landsleute ist freilich nur ein Nothrecht und beschränkt sich daher auch auf die Nothhülfe. Die Consuln sind demnach nicht berechtigt, für dieselbe Speculationsgeschäfte zu machen, sondern nur berechtigt, diejenigen Vorsichtsmassregeln zu ergreifen, welche zur Erhaltung ihres Vermögens und insbesondere zur Abwendung von bedrohenden Schaden dienen. Dagegen bedürfen sie zu einer blos schützenden Vertretung selbst im Process vor Gericht keiner besonderen Vollmacht. Bluntschli: id. m. 156. 1.; Kiss: id. m. 146. 1.

2. A consulok honfitársaiknak a külföldre, az idegeneknek pedig azon állam területére, a melytől megbizásukat nyerték, utleveleket állithatnak ki és a kiállitott utleveleket láttamozásukkal elláthatják; de kötelesek az utlevelek kiállitásáról és láttamozásáról rendes jegyzéket vezetni ?). A mennyiben őket erre saját törvényeik feljogositják, a honfitársaik polgári statusára vonatkozó tényeket, jelesen a születési és halálozási eseteket felvehetik, a házasságok megkötésénél, a polgári hatóságot helyettesithetik és kivételesen honfitársaik részére korengedélyt adhatnak 2).

3. A tengerek, folyók vagy belvizek mellett fekvő és a tengeri forgalommal összeköttetésben levő helyeken alkalmazott consulok, honfitársaik kereskedelmi és forgalmi hajói tekintetében, bizonyos korlátozások mellett, a vizi rendőrséget gyakorolják 8); a hajópapirokat megvizsgálják és láttamozzák; a hajók be- és kimenetelére engedélyt adnak 4). A hajókapitány és az utasok vagy a legénység közt felmerülő vita esetében a consul közvetitőleg jár el; szabadságában áll a fontosabb tényeket megállapitani és bizonyitani, egyuttal a jogvédelem szempontjából szükséges és nélkülözhetlen elővigyázati intézkedéseket megtenni 5). Az állam kikötőjében levő hajók rendszerint alá vannak vetve az illető állam területi fenségének és jogszolgáltatási hatalmának; mindazonáltal ha a vita magán a hajón és az ott levő személyek közt merül fel, a mennyiben az az állami rendet nem veszélyezteti, s a hatóságok közbenjárása az érdekeltek által igénybe nem vétetik, a consul a rendőri hatalmat gyakorolhatja és a rend helyreállitására szükséges intézkedéseket megteheti"). Ha a hajóslegények megszöknek, a consul az államhatóságokhoz folyamodhatik a végből, hogy a szökevények elfogassanak és a hajóra visszakisértessenek ?).

4. A consulnak jogában áll, az érdekeltek felhivása folytán, ugy az átalános, mint a részletes hajók árt – Hawerei, — a mennyiben

1) Martens Ch.: id. m. I. k. 74. &.; Blnntschli: id. m. 251. S.; Kiss: id. m. 147. 1.

2) Bluntschli: id. m. 265. és 266. SS.
gj Martens Ch.: id. m. I. k. 74. S.; Bluntschli: id. m. 258. S.

4) Martens Ch: id. m. I. k. 74. §.; Bluntschli: id. m. 258. S.; Kiss: id. m. 147. 1.

5) Kiss: id. m. 147. 1. 6) Kiss: id. m. 147. 1.; Resch: id. m. 163. 1. ?) Bluntschli: id. m. 259. és 260. SS.; Resch: id. m. 163. 1.

ez a tényleges állapot szerint lehetséges, megállapitani és arról, esetleg szakértők meghallgatása után, a szükséges okiratot kiállitani ?). Ugyanezt teketi a consul az esetben is, ha a kapitánynak a hajó meg. mentése végett, a szállitmányt vagy egy részét a tengerbe vetni kellett.

5. A consulok a körülményekhez képest, a megsérült hajók kijavitására, esetleg eladására engedélyt adhatnak ). Hajótörés esetében jogukban áll a consulatus területén, vagy közelében mindent megtenni, a mi a veszélyben levő személyek és áruk megmentésére szükséges. A további kár elháritása végett, a megmentett áruk eladását elrendelhetik, a liquida ti ót teljesithetik vagy ellenőrizhetik; de kötelesek ez eljárásról az érdekelteknek, a kormány közvetitésével számolni3).

6. Ha a consulatus területén levő kikötőbe a küldő állam hadihajója érkezik, a consul magát a hajó parancsnokával érintkezésbe tenni és ennek mindenben, a mi a hivatalos szolgálatot illeti, segitségére lenni tartozik 4). A hajós legénység megszökése. ugy szintén hajótörés esetében a consulok teendői, a dolog természetének megfelelő eltéréssel ugyanazok, melyek fentebb a magánhajók tekintetében kijelöltettek. Végre

7. a mennyiben a küldő állam részéről kötelességükké tétetik, a consulok a külföldi állam gazdasági viszonyairól, a be- és kiviteli forgalomról, a termés eredményéről és átalában minden fontosabb nemzetgazdasági momentumról, saját kormányuknak időszakonként jelentést tenni tartoznak 5).

198. S.
A consulok kivételes állása a keleten.

A keresztény államok consulai a keleten, különösen a nem keresztény államok területén, mig egyrészről tágabb hatáskörrel birnak; másrészről a követeket megillető szabadalmakban és

1) Bluntschli: id. m. 262. S.; Martens Ch. id. m. I. k. 74. S.; Kiss: id. m. 147. 1.; Resch: id. m. 163. l.

2) Kiss: id. m. 147. 1.
3) Bluntschli: id. m. 263. és 264. S.
4) Martens Ch.: id. m. I. k. 74. S.
5) Kiss: id. m. 123. 1.

« AnteriorContinuar »