Imágenes de páginas
PDF
EPUB

THE SAME TRANSLATED.

Ως το ξυνηθες έν βροτοίς τίκτει νόμους ύλην έρημον τήνδε και δρυμών σκιάν εγώγε πόλεων μάλλον ευάνδρων φιλώ. ένταύθ' αποπτος όμμάτων ήμαι μόνος, αηδόνος τε πενθίμω μελωδία ξύμφωνος άδω κάποδύρομαι πάθη: ώ της έμής οικούσα καρδίας μυχους, μη δαρον ούτω δώμάοίκητον λίπης, μή πως όληται πρεμνόθεν σαθρον γεγώς, και του πριν όντος πάν αϊστωθή τεκμαρ. ώ πότνια, ση με κούφισον παρουσία, οίκτειρ' εραστήν Σιλβία δυσδαίμονα. έα. τίνος βοής ήκουσα και ποδών κτύπον; ακόλαστος όχλος των εμών οπαόνων οδοιπόρον τιν' άθλιον διωκάθει.

φιλούσί μ', αλλ' εμοί, ου ράδιον τούτων βιαίαν έστ' έρητύειν ύβριν.

.

FROM MILTON'S PARADISE LOST.

BOOK VI.

So said, he, o'er his sceptre bowing, rose
From the right hand of Glory where he sat;
And the third sacred morn began to shine,
Dawning through heaven. Forth rush'd with whirl-

wind sound
The chariot of Paternal Deity,
Flashing thick flames, wheel within wheel undrawn,
Itself instinct with spirit, but convoy'd
By four Cherubic shapes; four faces each
Had wondrous; as with stars, their bodies all
And wings were set with eyes; with eyes the wheels
Of beryl, and careering fires between.
Over their heads a crystal firmament,
Whereon a sapphire throne, inlaid with pure
Amber, and colours of the showery arch.
He, in celestial panoply all arm’d
Of radiant Urim, work divinely wrought,
Ascended; at his right hand Victory
Sat eagle-wing’d; beside him hung his bow,
And quiver with three-bolted thunder stored ;
And from about him fierce effusion roll'd
Of smoke, and bickering flame, and sparkles dire.

THE SAME TRANSLATED.

Dixit; et a dextrâ, nutans in sceptra, paternâ,
(Illi quæ sedes, quæ gloria summa,) resurgit.
Tertia jamque dies apparuit aurea celo
Exoriens : simul ingenti quasi turbinis exit
Cum sonitu Patris currus ; quem vivida circum
Flamma micat, creberque rotarum volvitur axis
Orbibus impediens orbes; nec spiritus ipsi
Defuit; æthereæ tamen hunc traxere figuræ
Quatuor, aspectu miræ, quibus ora quaterna,
Et cujusque oculis distinctum et corpus et alæ
Sidereis: ornant oculi spatia ampla rotarum
Beryllo similes, atque intercursitat ignis.
At supera caput impendens crystallinus æther
Sapphiro rutilum et puro tenet intertextum
Electro solium, pluviique coloribus arcûs.
Filius, effulgens Urimi præstantibus armis,
Tegmine divino, ascendit. Victoria dextrâ
Explicuit pennas, aquilæ surgentis ad instar;
Post humeros arcus pendet, trifidisque pharetra
Fulminibus gravis; at circum violentia fumi,
Nictans flamma volat scintillarumque procella.

FROM MILTON'S COMUS.

[ocr errors]

Comus. What chance, good lady, hath bereft you thus ?
Lady. Dim darkness, and this leafy labyrinth.
Comus. Could that divide you from near-ushering

guides?
Lady. They left me weary on a grassy turf.
Comus. By falsehood, or discourtesy, or why?
Lady. To seek i the valley some cool friendly

spring. Comus. And left

your

fair side all unguarded, lady? Lady. They were but twain, and purposed quick

return.
Comus. Perhaps forestalling night prevented them.
Lady. How easy my misfortune is to hit!
Comus, Imports their loss, besides the present need ?
Lady. No less than if I should my brothers lose.
Comus. Were they of manly prime, or youthful bloom?
Lady. As smooth as Hebe's their unrazor'd lips.
Comus. Two such I saw, what time the labour'd ox

In his loose traces from the furrow came,
And the swink'd hedger at his supper sat:
I saw them under a green mantling vine,
That crawls along the side of yon small hill,
Plucking ripe clusters from the tender shoots,

THE SAME TRANSLATED.

ΚΩΜ. Γύναι, τί ταύτην σ' ήγεν εις ερημίαν;
ΓΥΝ. Σκότος κνέφαιον πολύκομοί θ' ύλης πτυχαί.
ΚΩΜ. Η ταυτοπαδών πλησίων σ' ένόσφισεν;
ΓΥΝ. "Έλειπον εν πόα με κάμπτουσαν γόνυ.
ΚΩΜ. Ψεύδοντες, ή 'μελούντες, ή ποιο τρόπο;
ΓΥΝ. Ζητούντες εν νάπαισι πηγαίον ρέος.
ΚΩΜ. Καθ' ώδ' άφρακτον προϋλιπον το σον δέμας;
ΓΥΝ. Δύο όντε, και μέλλοντε νοστήσειν ταχύ.
ΚΩΜ. 'Ηπου φθάσασα νυξ εκώλυσεν μολεϊν;
ΓΥΝ. Ως ράδιόν γε τουμόν εικάσαι πάθος.
ΚΩΜ. Mέλει τι γάρ σοι, της γε νύν χρείας πέρα ;
ΓΥΝ. Πώς δ' ουκ, αδελφοίν εί γ' εμούν στερήσομαι ;
ΚΩΜ. "Ήβης τίν' ακμην έχετον; άνδρες ή νέοι;
ΓΥΝ. "Αχνουν γενειάδ', ου τεθιγμένην ξυρώ.
ΚΩΜ. Τοιώδ' εδέρχθην, είτε ταύρος εργάτης

άνειμέναις σείραισιν εξ όγμου παρήν,
καμών τε δόρπω γάπoνος παρέζετο.
είδόν σφε χλωράς αμπέλου σκιάς ύπο,
ή του ταπείνου πλεύρ' ανερπύζει πάγου,
βότρυς πεπείρας εκ κλάδων καρπουμένους.

H

« AnteriorContinuar »